ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ INVITATION FOR A SCIENTIFIC CONFERENCE

Секция „История“ при СУБ организира своята трета поредна научна конференция. Темата за 2022 г. е: „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“.

В конференцията могат да вземат участие историци, археолози, етнолози, фолклористи, културолози, историци на изкуството, историци на архитектурата, музиколози, специалисти по опазване на културното наследство и по музеология.

Очаква се да се анализират случаи и форми на историческа интерпретация и ре-интерпретация – както по отношение на теорията на изкуството и  концепциите в нея, така и във връзка с изпълнението на художествени и архитектурни творби.

Между възможните въпроси, на които форумът търси отговори са следните:

  • Има ли и кои са граничните етапи и стойности в оценките на културното наследство и историческите обекти?
  • До каква степен измененията на политическата и социалната конюнктура се отразяват в общото разбиране за ценност и в популяризацията и развитието на произведенията на изкуството?
  • Възможно ли е (и в каква степен), преосмислянето и обективната оценка на знакови за режима и историческия период артефакти и сгради.

ВАЖНИ ДАТИ:

Срокът за подаване на заявките е до 7.07.2022 г.

До 30.07.2022 ще получите информация за участие в конференцията и инструкции за оформянето на текстовете. Текстове, не отговарящи на условията за форматиране и подаване, няма да бъдат публикувани.

Място и дата на провеждане на конференцията: Зала 19 на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Адрес: София, ул. „Московска“ № 6А.

Провеждането на конференцията е планирано за 13.10.2022.

Окончателните текстове на статиите следва да бъдат предадени в срок до 7.11.2022 г.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Материалите ще бъдат публикувани в тематичното издание „Многообразие в единството“, орган на секция „История“ при Съюза на учените в България. Изданието е вписано в референтния списък на НАЦИД.

Изданието е рецензирано (двойно сляпо рецензиране).

НАЧИН НА УЧАСТИЕ:

За да заявите Вашето участие, моля изпратете резюме в рамките на 150-200 думи на посочения имейл адрес: diversityintheunity.journal@gmail.com

В резюмето отбележете име, фамилия, имейл адрес, научна степен, звание, институция. Резюметата трябва да включват основната цел, методика и резултати, които се съдържат в доклада. Добавете и пет ключови думи, различни от заглавието.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА И ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

Таксата за участие в конференцията е 100 лв. Заплаща се след приемането на материалите.

Обемът на ръкописите не трябва да надвишава 20 000 знака, заедно с  придружаващите го резюмета на български и на английски език.

            Всеки участник приема да рецензира по две статии.

От редколегията на списанието

The History Section at the USB organizes its third consecutive scientific conference. The theme for 2022 is: “Interpretation and re-interpretation of history”

The conference is open to historians, archaeologists, ethnologists, folklorists, culturologists, art historians, architectural historians, musicologists, cultural heritage conservationists and museologists.

It is expected to analyze cases and forms of historical interpretation and re-interpretation – both in terms of art theory and its concepts, and in connection with the performance of works of art and architecture.

Among the possible questions that the forum is looking for answers to are the following:

● Are there and what are the boundary stages and values ​​in the assessments of cultural heritage and historical sites?

● To what extent are changes in the political and social situation reflected in the general understanding of value and in the promotion and development of works of art?

● Is it possible (and to what extent) to rethink and objectively evaluate significant for the regime and historical period artifacts and buildings.

IMPORTANT DATES:

The deadline for submitting applications is July 7, 2022.

Until 30.07.2022 you will receive information for participation in the conference and instructions for formatting the texts. Texts that do not meet the formatting and submission requirements will not be published.

Venue and date of the conference: Hall 19 of the Institute of Ethnology and Folklore with the Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences. Address: Sofia, 6A Moskovska Str.and via Skype for foreign partivipants.

The conference is scheduled for October 13, 2022.

The final texts of the articles should be submitted by November 7, 2022.

PUBLICATION OF THE REPORTS:

The materials will be published in the thematic edition “Diversity in Unity”, a body of the “History” section of the Union of Scientists in Bulgaria. The publication is included in the NACID reference list. You can find the journal on the page of the Union of Scientists in Bulgaria http://old.usb-bg.org/Bg/Istoria.htm by choosing from sections, section History. There are issues from 2020-2021, as well as 20210, 2014.

The publication is peer-reviewed (double-blind peer-review).

MANNER OF PARTICIPATION:

To request your participation, please send a resume within 150-200 words to the specified email address: diversityintheunity.journal@gmail.com

In the resume indicate name, surname, e-mail address, scientific degree, title, institution. The summaries should include the main objective, methodology and results contained in the report. Also add five keywords other than the title.

FEES FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE AND FOR PUBLICATION:

The fee for participation in the conference is EURO 100. It is paid after the acceptance of the materials.

The volume of the manuscripts should not exceed 20,000 characters, together with the accompanying abstracts in Bulgarian and English.

Each participant agrees to review two articles.

From the editorial board of the magazine

Виж последния брой See the latest issue

June 26, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

П О К А Н А З А И З Л О Ж Б А

ИЗЛОЖБАТА Е ПОСВЕТЕНА НА ИНЖ.АРХ. ГЕОРГИ НЕНОВ!

АРХИТЕКТ НЕНОВ Е ДОАЙЕН НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ГРАДОУСТРОЙСТВО,

ТОЙ Е ИНИЦИАТОР И СЪЗДАТЕЛ НА БИАД, РЕДАКТОР НА СПИСАНИЕ НА БИАД

АВТОР НА ПЪРВИЯ ЗАКОН ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ, 1897г.

АВТОР НА ЦЕННОТО РЪКОВОДСТВО ЗА УСТРОЙСТВО НА СЕЛИЩАТА НИ – “БЛАГОУСТРОЙСТВЕН НАРЪЧНИК”

АВТОР НА РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА 80 ОТ ГРАДОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ И НА ПОВЕЧЕ ОТ 600 СЕЛА

June 7, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

ЗА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СОЦИАЛИЗМА. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ И НЕГОВОТО СЪЗНАТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА

В ЧЕТВЪРТА ЧАСТ на изследването ни ЗА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СОЦИАЛИЗМА, се разглеждат следните въпроси:
– Що е социалистически реализъм – явление, понятие, термин /тук влизат появата и дефинициите на понятието; дуализмът в определението на понятието било като  художествен метод, било като стил;
– Социалистическият реализъм и българският архитектурен контекст; Въвеждане на явлението и неговите цели и функции;
– Класиката и народните традиции; Неокласицизъм – преди и след 9.09.1944г.;
– Архитектите-проектанти; Неокласицизмът и социалистическият реализъм – парадоксална приемственост; Добавка и премахване на социалистическата символика;
– Приемственост в образованието между предвоенния неокласицизъм и социалистическия реализъм.
– Архитектурната критика на Социалистическия реализъм в професионалния печат след развенчаването на култа към личността; Рубриката Трибуна на архитекта в списание „Архитектура“;  Негативни и позитивни примери от архитектурната практика – предмет на критически анализ;
– „Новата архитектура“ след преодоляване на „схематизма и догматизма“ на социалистическия реализъм в българската архитектурна практика;
– Заключение  и Епилог – доктрината на социалистическия реализъм – стил или мода;

Можете да прочетете статията тук: academia.edu

April 17, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ДВЕ НОВИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ХОТЕЛ “ЯНТРА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ХОТЕЛ „ЯНТРА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБРАЗЕЦ НА МОДЕРНИЗМА Д-р Добрина Желева-Мартинс Д-р Радосвета Кирова

HOTEL “YANTRA” – VELIKO TARNOVO – A MODEL OF MODERNISM Dobrina Zheleva-Martins, PhD Radosveta Kirovа, PhD

The subject of our research is “Representative Hotel” Yantra “in Veliko Tarnovo, designed and built immediately after the debunking of the cult of personality and the so-called” Socialist Realism “, in the 50s of the twentieth century, in the style of” Organic Architecture “of Frank Lloyd Wright.

The aim is to trace the gradual establishment of this architectural object as a model of one of the stylistic trends of modernism after the Second World War in Bulgaria.

First, a brief description is given of the temporal context, which includes the ideological context of the cult of personality, the notion of socialist realism; formalism and decoration; as well as criticisms and discussions on the stylistic paradigm;

Then we move on to the description and value characteristics of the architectural object and its interpretation over time: when accepting and discussing the project in 1957; in the realization of the project and the publications about it in the 1960s; and interpretation of the values ​​of the object 20 years after its commissioning – in the 70s of the twentieth century.

Finally, a comparative analysis of the architectural characteristics of the Yantra Hotel with the basic postulates of the organic architecture of Frank Lloyd Wright is performed, which proves the place of this object in the history of modern Bulgarian architecture.

Key words: socialist realism; modernism; organic architecture; Yantra Hotel; Veliko Tarnovo;

ХОТЕЛ „ЯНТРА“, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА СТИЛОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Д-р Добрина Желева-Мартинс Д-р Радосвета Кирова

HOTEL “YANTRA” VELIKO TARNOVO – AFTER THE RECONSTRUCTION STYLE INTERPRETATION Dobrina Zheleva-Martins, PhD Radosveta Kirovа, PhD

The subject of our research is is the reconstruction and stylistic interpretation of the Yantra Hotel in Veliko Tarnovo, designed and built in in the period 1957-1959 by Emil Dimchev, Tsvetan Kolandziev and Hristo Pavlov. The aim is to analyze the new practice of interpretation of one of the most important models of postwar modernism in Bulgaria. Although Yantra Hotel has received research’s assessment as a representative model of organic architecture in Bulgaria, it is not evaluated and categorized as a cultural monument and respectively is not protected by the cultural heritage law.

The aim of the paper is to describe as objectively as possible the circumstances of the most significant impact on the quality of architectural restoration, reconstruction and adaptation of the hotel as a syncretic product of investor interests, professional architectural knowledge and skills, legislative and regulatory requirements.

In order to achieve research’s goal the method of the interview with the authors of the architectural reconstruction as well as comparative analysis of the primary sources were implemented.

The expected result is a pragmatic and useful instrument in contemporary architectural practice in restoration and adaptation of modernistic objects on a national scale as well as contribution in architectural theory and criticism, regarding the evaluation and interpretation of the architecture of modernism after the Second World War in Bulgaria.

Key words: architectural reconstruction and adaptation; preservation of the stylistic characteristics of a restored object; Yantra Hotel; Veliko Tarnovo; Architectural Bureau Vanika; “Royal Holiday” Stefan Sharlopov; arch. Krassimir Dzhedzhev; company “Agro group Exat”.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК:

https://www.academia.edu/73738232

https://www.academia.edu/73771520

March 15, 2022 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други

Adagio in G minor

ЕДНА ГОДИНА СКРЪБ

March 8, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други

СБОРНИК “90 ГОДИНИ МУЗЕЯТ НА СОФИЯ”

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВИЯТ СБОРНИК НА РИМ-СОФИЯ

В него може да откриете статията ни /съвместно с арх. Юлий Фърков/ “ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА”.

Едно дългоочаквано издание вече е факт! В музейния магазин на РИМ–София можете да откриете и разлистите юбилейния Том 8 от поредицата „Сердика – Средец – София“, който представя докладите от проведената на 12–14 ноември 2018 г. Национална научна конференция „90 години Музеят на София“.

Сборникът съдържа мултидисциплинарни изследвания по различни теми и проблеми от областта на историята, археологията, етнографията, антропологията, архивистиката, историята на изкуството, архитектурата и градоустройството, консервацията и реставрацията, туризма и културните маршрути, музеологията и културния мениджмънт, които биха представлявали интерес за всеки, заинтригуван от актуалното проучване и опазване на културно-историческото наследство на град София и Софийска област.

МОЖЕ ДА Я ПРОЧЕТЕТЕ И ОНЛАЙН: https://www.academia.edu/…/%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%9A%D0%A0…

February 9, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ДА ПОСРЕЩНЕМ НОВАТА ГОДИНА С НАДЕЖДА ЗА ЗДРАВЕ, МИР, РАЗБИРАТЕЛСТВО И ПОВЕЧЕ ЧОВЕШКА ДОБРОТА!

January 1, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други