Честване на 10-ата годишнина на Музея за архитектурна рисунка

ArchiVision: Celebrating the 10th Anniversary of the Museum for Architectural Drawing

https://www.archdaily.com/1000919/archivision-celebrating-the-10th-anniversary-of-the-museum-for-architectural-drawing

По случай юбилейната изложба на Музея за архитектурни рисунки на Фондация Чобан в Берлин, сър Питър Кук, Микел Фрост, Жан-Луис Коен, Сергей Чобан и кураторът на изложбата Ева-Мария Баркхофен ще обсъдят архитектурните рисунки през вековете и техните артистични роли в процеса на проектиране с модератор Natascha Meuser.

В този музеен диалог, който отбелязва 10-ата годишнина на Музея за архитектурно рисуване на Фондация Чобан, международни архитекти, представени в изложбата, както и основателят на музея, ще говорят за личната си връзка с архитектурния чертеж. Архитектурните историци ще се съсредоточат върху позиционирането на архитектурния чертеж в съвременната история и ще анализират ролята му в рамките на графичните изкуства. Дискусията също така ще разгледа историческото значение на архитектурната рисунка като начин за изобразяване на реалността, ще проследи нейната трансформация до настоящата дигитална ера и ще изследва артистичната роля, която рисунката играе в процеса на проектиране.

Конференцията ще се проведе в ANCB The Aedes Metropolitan Laboratory, точно до музея.

Дадена е програмата на конференцията

ИЗЛОЖБАТА

ArchiVision – 10-годишнина на Музея за архитектурна рисунка

Откриване на изложбата: 1 юни 2023 г., 19 ч

Изложба: 2 юни 2023 г. – 3 септември 2023 г

Работно време: понеделник–петък 14–19 часа, събота–неделя 13–17 часа

Място: Фондация Чобан. Музей за архитектурна рисунка, Christinenstr. 18a, 10119 Берлин

Наличен е каталог на изложбата. За повече информация, моля посетете:

http://www.tchoban-foundation.de/

Уебсайт https://www.ancb.de/sixcms/detail.php?id=21130480

May 14, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Heritage Patterns
Representative Models

Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf

Heritage Patterns—Representative Models

Éva Lovra , Ed.

Published: June 2022

Pages: 234

© by the authors

ISBN 978-3-0365-4085-6 (hardback); ISBN 978-3-0365-4086-3 (PDF)
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-4086-3

This book is a reprint of the Special Issue Heritage Patterns—Representative Models that was published in Heritage

https://mdpi-res.com/bookfiles/book/5730/Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf?v1683028410

Съдържание

Относно редактора …………………………………………. vii

Предговор към „Образци на наследството—представителни модели“ ……………………. ix

Втор Оливейра Градоустройството като градоустройствено наследство

Препечатано от: Heritage 2021, 4, 58, doi:10.3390/heritage4030058 ……………… 1

Елиф Сарихан Модел на видимост на материалното наследство. Визуализация на средата на градското наследство с Методи за пространствен анализ Препечатано от: Heritage 2021, 4, 122, doi:10.3390/heritage4030122 ……………… 15

Золт ´ан Берецки Модели на разширяващия се град: Алгоритмична интерпретация на работата на Ото Вагнер Препечатано от: Heritage 2021, 4, 59, doi:10.3390/heritage4030059 ……………… 35

Лора Вон и Сам Грифитс Пространствената морфология на общността в Chipping Barnet c.1800–2015: Исторически Диалог на материалното и нематериалното наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 62, doi:10.3390/heritage4030062 ……………… 53

Пол Сандърс, Миряна Лозановска и Лана Ван Гален Линии на заселване: изгубени пейзажи в рамките на карти за бъдещи морфологии Препечатано от: Heritage 2021, 4, 77, doi:10.3390/heritage4030077 ……………… 75

Уенди Р. МакКлюр Поддържане на модели на наследство в миньорските градове на северноамериканския запад: A Историко-географски подход Препечатано от: Heritage 2021, 4, 52, doi:10.3390/heritage4020052 ……………… 91

Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Предварително проучване за планиране на индустриалния ландшафт и пространствено оформление в Белгия Препечатано от: Heritage 2021, 4, 75, doi:10.3390/heritage4030075 ……………… 109

Bojana Bojani´c Obad S´ ˇ citaroci и Mladen Obad S´ ˇ citaroci Градска морфология на Загреб през втората половина на 19-ти век – забележителности, водещи Възстановяване на града и запазване на идентичността след земетресението от 2020 г Препечатано от: Heritage 2021, 4, 186, doi:10.3390/heritage4040186 ……………… 123

Саня Гашпарович, Тихомир Юкич и Ана Мърда Функционални и морфологични трансформации на градския блок – принос към Очаквана модернизация на историческото ядро на Загреб Препечатано от: Heritage 2021, 4, 274, doi:10.3390/heritage4040230 ……………… 139

Алесандро Венеранди, Омбрета Ромиче, Олга Чепелянская, Кавиа Калян, Nitin Bhardwaj, Vija Viese, Sebasti´an Ug´as, Shibu Raman и Sergio Porta Градска морфометрия и нематериалната уникалност на материалното наследство. Базиран на доказателства Експеримент с генеративен дизайн в историческия Кочи (Индиана) Препечатано от: Heritage 2021, 4, 243, doi:10.3390/heritage4040243 …………….. 161

Anett Mizsei и P´eter Gy ¨orgy Horv´ath Безопасно убежище — Баня и библиотека до границата с Бирма Препечатано от: Heritage 2021, 4, 119, doi:10.3390/heritage4030119 …………….. 183

v

Xuefei Wang, Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Характеристики на пространственото разпределение и влияещи фактори на световното архитектурно наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 164, doi:10.3390/heritage4040164 …………….. 203

May 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

18 April  International Day for Monuments and Sites

18 APRIL – INTERNATIONAL DAY FOR MONUMENTS AND SITIES

—————————————————————————————————————————————————————–

Уважаеми колеги,

Отправяме официална покана към Вас, за да отбележим заедно Международния ден за опазване на недвижимото културно наследство. Събитието ще се проведе на 18 април от 18 часа в “Централния дом на архитекта” на ул.”Кракра” 11, ет. 2 и е посветено на 100 годишнината от рождението на проф. арх. Пейо Бербенлиев.

П Р О Г Р А М А

Беседа за живота и професионалните постижения на проф. арх. Бербенлиев в сферата на опазването на недвижимото културно наследство

Изложба “Брациговска архитектурно строителна школа” с автор арх. Десислава Димитрова

Изложба-конкурс на дипломантите от катедра “История и теория на архитектурата” на УАСГ за стипендията учредена в чест на проф. Бербенлиев от инж.Венков

Концертна програма на пианистката Мартина Табакова

Коктейл

От организаторите

April 17, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Wolkenkuckucksheim|Cloud-Cuccoo-Land|Воздушный замок

International Journal of Architectural Theory Международно списание за архитектурна теория

Dear Readers,

We wish you all the best for 2023! Identifications of Postmodern. Representations and Discourses is the title of our new issue, published at the turn of the year. The initial thesis of the booklet is: The phenomenon of postmodernism in architecture cannot be reduced to questions of style. For several decades, theoretical discourses played a crucial role in architectural production. Issue 42 presents the second part of our examination of so-called postmodernism. While the previous issue dealt with changing perspectives on the city, form and questions of architectural identity and their retrospective classification, the contributions of the present issue focus on questions of representation and discourse. The thinking referred to as postmodern has produced a plethora of new forms of engagement with and representation of architecture and urbanism that continue to resonate today. New forms of discourse and techniques of representation also gave rise to new role models, self-understandings and institutions. Would it be an exaggeration to speak of the “golden years” of theory? In the long run, has postmodernism led to a popularisation or a loss of relevance of architecture? Or even, paradoxically, to both? Please read the contributions by Guia Baratelli, Sabine Brinitzer, Giovanni Carli, Frida Grahn, Samuel Korn, Kasper Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala and Alexandru Sabău, curated by Sonja Hnilica and Riklef Rambow.

• Link to the digital version of the issue: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/all-issues/issue-42

• Order the issue in print: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Enjoy reading and best regards, Sebastian Feldhusen


Уважаеми читатели,

Пожелаваме ви всичко най-добро за 2023 г.! Идентификации на постмодернизма. Презентации и дискурси е заглавието на новия ни брой, публикуван в началото на годината. Изходната теза на брошурата е: Феноменът на постмодернизма в архитектурата не може да бъде сведен до въпросите на стила. В продължение на няколко десетилетия, теоретичните дискурси изиграха решаваща роля за архитектурната продукция. Брой 42 представя втората част от нашия преглед на така наречения постмодернизъм. Докато предишният брой се занимаваше с променящите се гледни точки относно града, формата и въпросите на архитектурната идентичност, и тяхната ретроспекция класификация, приносът на настоящия брой се фокусира върху въпросите на репрезентацията и дискурса. Мисленето, наричано постмодерно, създаде множество нови форми на ангажираност и представяне на архитектурата и урбанизма, които продължават да резонират и днес. Новите форми на дискурса и техниките на представяне също породиха новата роля на моделите, само-разбиранията и институциите. Ще бъде ли преувеличено да говорим за „златните години“ на теорията? В дългосрочен план постмодернизмът довел ли е до популяризиране или до загуба на релевантност на архитектурата? Или дори, парадоксално, и до двете? Моля, прочетете приноса на Гуя Баратели, Сабине Бриницер, Джовани Карли, Фрида Гран, Самуел Корн, Каспер Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala и Alexandru Sabău, куратор Соня Хнилица и Риклеф Рамбоу.

• Линк към дигиталната версия на изданието: https://cloud-cuckoo.net/bg/issues/all-issues/issue-42

• Поръчайте броя в печат: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Приятно четене и най-добри пожелания, Себастиан Фелдхузен


April 10, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

В ПАМЕТ НА ЕРОМИР

Не е истински мъртъв онзи, който живее в сърцето и мислите ни.

March 8, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Текстове на български, Фотографии

The 25th International Conference on Engineering and Product Design Education 

Submission of full papers

  • The submission of full papers is due Monday 27th of February 2023 Midnight GMT.
  • The call for workshops is now open until the 28th of April 2023 Midnight GMT.

The 25th International Conference on Engineering and Product Design Education will be hosted at:

ELISAVA, Barcelona School of Design and Engineering, on the 7th and 8th September 2023; with pre-conference workshops and events on the 6th September.

The E&PDE 2023 theme is Responsible innovation for global co-habitation.

The conference is organised in partnership with the Design Education Special Interest Group (DESIG) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers (IED). 

The E&PDE 2023 conference will bring together representatives from education and industry who have an interest in sharing new perspectives on design education. It will provide a forum for educators, practitioners and students from engineering and product design fields to discuss current and future educational issues. Professionals and students from other disciplines are also invited to contribute and participate. 

We will continue the Visual Papers track inviting papers with high visual content and less text.

CALL FOR WORKSHOPS

The call for workshops is now open until the 28th of April 2023 Midnight GMT.

Workshop proposals should be submitted using the workshop application template.

The 25th International Conference for Engineering and Product Design Education will be taking place at Elisava University School of Design and Engineering, Barcelona, Spain from 6th – 8th September 2023.

The main conference and paper presentations will take place over two full days on 7th and 8th September, and the opportunity for delegates to attend workshops will be given on the afternoon of Wednesday 6th September 2023.

If you would like to consider hosting a workshop at this event, please complete the attached form and return to jo@ied.org.uk by the closing date of 28th April 2023.

Space will be limited to room availability on the day, and workshops will be accepted on a first-come-first-served basis, dependant on the relevance of the workshop to the conference theme.

We look forward to hearing from you with your proposals.

January 26, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ПУБЛИКАЦИИТЕ МИ

ПРЕЗ 2020, 2021 И 2022 ГОДИНА

2020

Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий, „Възкресяване духа на Антична Сердика“ В:  СЕРДИКА-СРЕДЕЦ-СОФИЯ, Том 8,  Национална научна конференция „90-години Музеят на София“, София – 12-14 ноември, 2018г. Издание на РИМ-София, Издателство „Фабер“, София  2020, стр.874-901 ISBN 978-619-91136-6-0

Желева-Мартинс Виана, Д., „Памет за княз Владимир Александрович Черкаски“ – В блога ми: http://zheleva-martins.com/2020/02/14

Желева-Мартинс Виана, Д., „Коригиране данните за строежа на Военния клуб в София“ – В блога ми: http://zheleva-martins.com/2020/08/26

Желева-Мартинс Виана, Д.,  31 декември – паметен ден за първия главен архитект на София Вацлав Колар (17.07.1841 – 31.12.1900)“ В блога ми: http://zhelevamartins.com/2020/12/30/

Желева-Мартинс Виана, Д.,  Органичната архитектура на Франк Лойд Райт – основни постулати„ – В: https://www.academia.edu/43856227/ , 2020

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, Първа част – Предистория“ В: „Паметници, реставрация, музеи“,  Списание на архитектурно издателство “Арх & Арт”, София,  2020 г., брой 1-2, стр.

2021

Желева-Мартинс Виана, Д., „Вацлав Колар – първият главен архитект на София (в процес на изследване)“- – В: https://www.academia.edu/44821367 2021

Желева-Мартинс, Добрина, Радосвета Кирова-Делчева„Хотел „Янтра“ Велико Търново – образец на модернизма“ – В: „Нови прочити“ – „Многообразие в единството“2021/1, София, Изд. СУБ, Секция „История“, стр.101-119   ISSN: 1314-0825

Желева-Мартинс, Добрина, Радосвета Кирова-Делчева„Хотел „Янтра“ Велико Търново след реконструкцията. Стилова интерпретация“ – В: „Нови прочити“ – „Многообразие в единството“2021/1, София, Изд. СУБ, Секция „История“, стр.120-135  ISSN: 1314-0825

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, втора част – Възраждане от пепелта“ В: „Паметници, реставрация, музеи“,  Списание на архитектурно издателство “Арх & Арт”, София,  2021 г., брой 1-2, стр.23-46

2022

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, трета част – Когато се наливаха основите“ В: „Паметници, реставрация, музеи“,  Списание на архитектурно издателство “Арх & Арт”, София,  2022 г., брой 1-2, стр.15-26

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, четвърта част. Социалистическият реализъм и неговото съзнателно приложение в архитектурата“ В: https://www.academia.edu/76319664 2022 ; http://zheleva-martins.com/2022/04/17/%D0%B7

Желева-Мартинс Виана, Д., „Модернизмът v/s Соц-реализмът и…Тоталпроект“- В блога ми: http://zheleva-martins.com/2022/08/02/

Желева-Мартинс Виана, Д., “Училище в град Ташкент – проект 1968г., реализация 1970 г.“ – В блога ми:  http://zheleva-martins.com/2022/09/09/

Miroslava Nadkova Petrova, Dobrina Zheleva-Martins Viana, Shells as a Universal Structural Type in Nature and Designchapter of the book Structural Shells [Working Title] Dr. Saeed Nemati and Prof. Farzaneh Tahmoorian, Published: September 15th, 2022 https://www.intechopen.com/online-first/83586

Желева-Мартинс Виана, Д. Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“ – Доклад, презентация на научната конференция на секция “История” при СУБ на тема „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“, състояла се на 13.10.2022 в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН – София

Желева-Мартинс Виана, Д. „Първият реализиран в България проект на първия градски архитект и градостроител на Пловдив след Освобождението инженер-архитект Йосиф Шнитер е в Севлиево“ – В блога ми: http://zheleva-martins.com/2022/11/06/

Други дейности:

Консултант на Изложба, посветена на 160 години от рождението на инж-арх.Георги Ненов, първият български градостроител“ организирана отОбединение Софийски сдружени архитекти, в ЦДА , от 9 до 19 юни 2022г. – Виж в блога ми: http://zheleva-martins.com/2022/06/07

December 20, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Текстове на други езици