ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Марина Славова

PERI-URBANIZATION IN BULGARIA – POTENTIAL FOR CONSTRUCTION INDUSTRY

Marina Slavova

Abstract: Urbanization of the periphery of big cities – economical centers – in Bulgaria (peri-urbanization) is an important migration trend since 2015 and it has a significant impact on the settlement network changes. Although further research is needed so the process to be differentiated from other processes included in the same statistics like sub-urbanization and ruralization peri-urbanization already has visible pattern. The process of peri-urbanization in Bulgaria sets questions for urban planning but also creates opportunities for development – different types of potential for development directly connected to construction industry. The present paper is an attempt to reveal problems and perspective of peri-urbanization through four case studies. Results could be applied in development strategies at different levels. In addition: populating of villages in the periphery of economical centers in Bulgaria is a niche in the construction business with potential of development of infrastructure, building and reconstructions in the fields of residential construction, public services (including education, healthcare, culture and arts), social care and some types of industry, logistics and remote employment.

Key words: peri-urbanization, potential, periphery, statistics, migrations

ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Резюме: Урбанизацията на периферията на големите градове – икономически центрове – в България (периурбанизация) е важна миграционна тенденция от 2015 г. и оказва значително влияние върху промените в селищната мрежа. Въпреки че са необходими по-нататъшни изследвания, за да се разграничи процесът от други процеси, включени в същата статистика като субурбанизацията и селското развитие, периурбанизацията вече има видим модел. Процесът на периурбанизация в България поставя въпроси за градското планиране, но също така създава възможности за развитие – различни видове потенциал за развитие, пряко свързани със строителната индустрия. Настоящият документ е опит да се разкрият проблемите и перспективите на периурбанизацията чрез четири казуса. Резултатите могат да бъдат приложени в стратегии за развитие на различни нива. Освен това: заселването на села в периферията на икономически центрове в България е ниша в строителния бизнес с потенциал за развитие на инфраструктура, строителство и реконструкции в областта на жилищното строителство, обществените услуги (включително образование, здравеопазване, култура и изкуство) , социални грижи и някои видове индустрия, логистика и дистанционна заетост.

Ключови думи: периурбанизация, потенциал, периферия, статистика, миграции

СТАТИЯТА ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН ТУК:

http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/05.pdf

December 19, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Други

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА

ПУБЛИКАЦИЯ на доклад от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

9 0 Г О Д И Н И  М У З Е Я Т  Н А  С О Ф И Я

София, 12–14 ноември 2018 г.

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА

Юлий Фърков и доц. д-р Добрина Желева-Мартинс

f_deko@abv.bg   bina_viana@yahoo.com

Р Е З Ю М Е

В началото на 2018г., Министерският съвет, след приключилата реставрация, предостави на Столична община управлението, стопанисването и социализирането на „Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“. Всички научни, културни, образователни и туристически дейности следва да се извършват от Регионалния исторически музей – София.

Целта, която сме си поставили в доклада е да помогнем за качественото изпълнение на тези дейности.

Най-напред представяме накратко разработената и одобрена през 2013г. концепция, включваща тематичен и експозиционен план  за функционалното осмисляне на античния комплекс „Сердика“.

След това правим критичен анализ на състоянието на трите зони на комплекса към днешна дата – две години след въвеждането му в експлоатация, при който  положителните и отрицателни констатации са конкретно посочени и илюстрирани.

Въз основа на анализа са извлечени проблемите и са посочени наложителните и препоръчителни мерки, които следва да се предприемат от страна на отговорните институции, включително РИМ-София.

Тези мерки и препоръки са съгласувани с насоките за управление на публичните археологически комплекси, приети от ИКОМОС през миналата 2017г.  Крайно наложително, според нас е разработването на Многогодишен план за устойчиво управление, както и на Интерпретативен план за успешна социализация на комплекса.

Предложена е нашата визия за най-новите технологии на интерпретация на архитектурния и археологически текст, намерили успешно приложение у нас и в чужбина. Дадени са конкретни примери за въвеждане на различни мултимедийни и дигитални техники при експонирането на културното наследство, като  видео прожекции, виртуална реконструкция, визуализация и анимация на 3D модели, проджекшън мапинг, виртуална, добавена и хибридна реалност,  благодарение на които то става много по достъпно, по-интересно, по-разбираемо и атрактивно. Показано е как, благодарение на най-новите информационни технологии, паметниците на културата се възкресяват, как чрез тях историята и културата се съпреживяват от посетителите.

Накрая предлагаме общи препоръки адресирани към  РИМ-София относно работата му по опазване на археологическите, архитектурни и художествени културни ценности на София.

Фърков, Юлий,  Желева-Мартинс, Добрина. Възкресяване духа на антична Сердика.- В: сборника С Е Р Д И К А – С Р Е Д Е Ц – С О Ф И Я, Том 8,  Регионален исторически музей,  Издателство „Фабер“, София, 2020 г. с. 874-901 ISBN 978-619-91136-6-0

Целият текст: https://www.academia.edu/…/%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%9A%D0%A0…

December 16, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

СВЕТЛИНА НА ДУШАТА МУ

December 8, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

В ПАМЕТ ЗА МОЯТА МАЙКА, КОЯТО БЕ ЕДИН ИСТИНСКИ НАРОДЕН БУДИТЕЛ

БОНКА БОЦОВА ЖЕЛЕВА

Бонка Боцова Кунчева е родена на 24 март 1916г. в гр. Червен бряг. Тя е третото дете в семейството – има още две сестри. Нейната съдба е предрешена от съдбата на баща и, убит в края на Първата световна война, в Дойранската битка. Основното си образование получава в Червен бряг. Остава рано кръгъл сирак, но благодарение на нейни учители, тя заминава за София, настанена е в пансион за деца на загинали във войните и завършва средното си образование във Втора Софийска девическа гимназия.

Знаме на Втора Софийска девическа гимназия „Отец Паисий“, 1920г.

Студентската книжка на Б. Боцова Кунчева

През март 1936 г. Бонка Кунчева постъпва в Софийския университет, където следва философия, с втора специалност история. Завършва висшето си образование през 1940 г.

През 1941 година сключва брак с Иван Георгиев Желев, завършил Търговската академия във Варна.


Фотография на Бонка и Иван Желеви

Започва учителската си практика в училището на родното село на мъжа си – Обручище (днес Община Гълъбово, област Стара Загора).


ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“, с. Обручище, което през  2019г.  отпразнува своята 160 годишнина.

След края на Втората световна война, през октомври, 1945г. младото семейство, заедно с двете си деца, се премества в гр. Харманли, където Иван Желев успява, след конкурс, конкурирайки се с над 100 кандидата, да спечели място на референт в БНБ – Харманли. Бонка Желева постъпва като учител в местната гимназия „Неофит Рилски“, където преподава история, а от 1-ви ноември 1950 година става заместник директор по учебната част (завуч) на гимназията. В продължение на 11 години Желева учителства и ръководи Единното училище „Неофит Рилски“.

Сградата на Харманлийската гимназия, която е приела първите си випускници  след Втората световна война (фото – 1958 г.)

Когато през 1956 година началният и средният курс на образование са разделени съответно на Средно политехническо училище „Неофит Рилски“ и Основно училище „Иван Вазов“,  директор на училище „Иван Вазов“ става  Б. Желева.

Сградата на Основно училище „Иван Вазов“, където днес се помещава ПГЕТ „Захари Стоянов.

Първокласници в една от класните стаи на ОУ „Иван Вазов“, учебна 1951-52г.

През 1962 в училище „Иван Вазов“, под ръководство на директора Бонка Желева, в обучението на децата е внедрен така нареченият „Липецки опит“ /по името на гр. Липецк, Русия/, състоящ се, казано най-общо – в реорганизация на учебния процес, активизиране на учениците и превръщане на обучението в увлекателна игра. Благодарение на този метод се намалява до минимум повтаряемостта на класовете, повишава се нивото на успеваемост в усвояването на знанията. Това е метод на интерактивно обучение, който е авангарден, дори за днешните времена.

Липецкият опит е въведен от Константин А. Москаленко, (1917-1984) в Лицей № 3 в гр. Липецк, Русия през 1950-те години. Успешният опит на водещи липецки учители по коренното организационно и методическо преструктуриране на урока, което открива големи възможности за повишаване на ефективността на учебния процес, намира признание от широката педагогическа общност, разгледан е от управителния съвет на Министерството на образованието на РСФСР и одобрен в специална заповед на министъра № 438 от 29 декември 1961 г.

Наградените с орден “Кирил и Методий” учители от училище “Иван Вазов”.
Директорът на училището – Бонка Желева е тр
ета от седналите от ляво надясно

Благодарение на прилагането на този иновативен метод, училище „Иван Вазов“ в Харманли става известно в цялата страна. Провежда се национална конференция за популяризиране на Липецкия опит, пристигат учители от различни краища на България за обмяна на опит.  Тогава Бонка Желева, заедно с други учители, става носител на орден „Кирил и Методий“. Ордените им са връчени на 24 май, 1962 г. ( снимката горе).

Бонка Желева работи като директор на Училище „Иван Вазов“ до пенсионирането си през 1967г./31.08./ Така тя е отдала, в продължение на 11 години от живота си (1956-1967), цялата си енергия, организационен опит, знания и любов, като директор на училище „Иван Вазов“.

Бонка Желева на 86 години.

След пенсионирането си тя продължава да участва в обществения живот на град Харманли. Почива на 30 октомври 2004, на 88 години

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ТЕКСТ СЕ ПУБЛИКУВА В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 1 НОЕМВРИ. ТОЙ БЕ НАПИСАН ПОСЛУЧАЙ 100 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ В ГРАД ХАРМАНЛИ, 2020

Автори на текста: Елена и Добрина Желеви – дъщери на Бонка Желева

October 30, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

CALL FOR PAPERS

24th International Conference on Engineering and Product Design Education

Abstract papers can now be uploaded on to ConfTool.
Deadline for submission is 15 November 2021 Midnight GMT

Please check abstract template at Templates & Instructions.


The 24th International Conference on Engineering and Product Design Education will be hosted at London South Bank University, London SE1 0AA on the 8th and 9th September 2022; there will also be pre-conference workshops and events on 7th September. 
E&PDE 22 theme is Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform.

The conference is organised in partnership with the Design Education Special Interest Group (DESIG) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers (IED). 

The E&PDE 22 conference will bring together representatives from education and industry who have an interest in sharing new perspectives on design education. It will provide a forum for educators, practitioners and students from product and engineering design and development, human centred and inclusive design and industry to discuss current and future educational issues. Professionals and students from other disciplines are also invited to contribute and participate.  

We will continue the Visual Papers track inviting papers with high visual content and less text. Information about this format will be available soon. 

ПОКАНИ ЗА ДОКЛАДИ

Резюметата вече могат да се качват в ConfTool. Крайният срок за изпращане е 15 ноември 2021 г. полунощ GMT= Моля, проверете шаблона за резюмета в Шаблони и инструкции/Templates & Instructions..

24 -тата международна конференция за образование и инженерен и продуктов дизайн ще се проведе при домакинството на Лондонския университет на Южна банка, Лондон SE1 0AA, на 8 и 9 септември 2022 г .; на 7 септември ще има и семинари и събития преди конференцията.

Темата на E & PDE 22 е Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform /Рзрушаване, Иновации, Регенерация и Трансформация.

Конференцията се организира в партньорство с Групата за специални интереси зао обучение по дизайн (DESIG) на Обществото за дизайн и Института на инженерните дизайнери (IED).

Конференцията E & PDE 22 ще събере представители от образованието и индустрията, които имат интерес да споделят нови перспективи в образованието по дизайн. Тя ще осигури форум за преподаватели, практици и студенти от продуктовия и инженерен дизайн и развитието му, ориентирания към човека и приобщаващ дизайн и индустрията за обсъждане на настоящи и бъдещи образователни проблеми. Професионалисти и студенти от други дисциплини също са поканени да допринесат и да участват.

Ще продължим с „Визуални доклади“ с покана за доклади с високо визуално съдържание и по-малко текст. Информацията за този формат ще бъде достъпна скоро.

October 11, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици

ШЕСТ МЕСЕЦА БЕЗ СЕСТРА МИ

ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА-БОГДАНОВА

October 5, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА – 4 ОКТОМВРИ 2021

Създаден от UIA през 1985 г., Световният ден на архитектурата се отбелязва всяка година в първия понеделник на октомври, на същата дата, както Световния ден на обитаването на ООН. Избирайки темата

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ

МСА се надява да допринесе за глобалния дебат относно Програмата за развитие до 2030 г., като се фокусира върху три ключови области: жилища, обществени пространства и връзката им с изменението на климата.

МСА насърчава всички свои членове, архитекти и студенти по архитектура по целия свят да участват в Световния ден на архитектурата 2021 г., като развиват свои собствени дейности, базирани на тазгодишната тема, застъпвайки се за по -екологични и по-устойчиви архитектурни практики, и като се присъединят към Световния ден на архитектурата на  уебинар-а   на МСА на 4 октомври.

October 3, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици