ДВЕ НОВИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ХОТЕЛ “ЯНТРА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ХОТЕЛ „ЯНТРА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБРАЗЕЦ НА МОДЕРНИЗМА Д-р Добрина Желева-Мартинс Д-р Радосвета Кирова

HOTEL “YANTRA” – VELIKO TARNOVO – A MODEL OF MODERNISM Dobrina Zheleva-Martins, PhD Radosveta Kirovа, PhD

The subject of our research is “Representative Hotel” Yantra “in Veliko Tarnovo, designed and built immediately after the debunking of the cult of personality and the so-called” Socialist Realism “, in the 50s of the twentieth century, in the style of” Organic Architecture “of Frank Lloyd Wright.

The aim is to trace the gradual establishment of this architectural object as a model of one of the stylistic trends of modernism after the Second World War in Bulgaria.

First, a brief description is given of the temporal context, which includes the ideological context of the cult of personality, the notion of socialist realism; formalism and decoration; as well as criticisms and discussions on the stylistic paradigm;

Then we move on to the description and value characteristics of the architectural object and its interpretation over time: when accepting and discussing the project in 1957; in the realization of the project and the publications about it in the 1960s; and interpretation of the values ​​of the object 20 years after its commissioning – in the 70s of the twentieth century.

Finally, a comparative analysis of the architectural characteristics of the Yantra Hotel with the basic postulates of the organic architecture of Frank Lloyd Wright is performed, which proves the place of this object in the history of modern Bulgarian architecture.

Key words: socialist realism; modernism; organic architecture; Yantra Hotel; Veliko Tarnovo;

ХОТЕЛ „ЯНТРА“, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА СТИЛОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Д-р Добрина Желева-Мартинс Д-р Радосвета Кирова

HOTEL “YANTRA” VELIKO TARNOVO – AFTER THE RECONSTRUCTION STYLE INTERPRETATION Dobrina Zheleva-Martins, PhD Radosveta Kirovа, PhD

The subject of our research is is the reconstruction and stylistic interpretation of the Yantra Hotel in Veliko Tarnovo, designed and built in in the period 1957-1959 by Emil Dimchev, Tsvetan Kolandziev and Hristo Pavlov. The aim is to analyze the new practice of interpretation of one of the most important models of postwar modernism in Bulgaria. Although Yantra Hotel has received research’s assessment as a representative model of organic architecture in Bulgaria, it is not evaluated and categorized as a cultural monument and respectively is not protected by the cultural heritage law.

The aim of the paper is to describe as objectively as possible the circumstances of the most significant impact on the quality of architectural restoration, reconstruction and adaptation of the hotel as a syncretic product of investor interests, professional architectural knowledge and skills, legislative and regulatory requirements.

In order to achieve research’s goal the method of the interview with the authors of the architectural reconstruction as well as comparative analysis of the primary sources were implemented.

The expected result is a pragmatic and useful instrument in contemporary architectural practice in restoration and adaptation of modernistic objects on a national scale as well as contribution in architectural theory and criticism, regarding the evaluation and interpretation of the architecture of modernism after the Second World War in Bulgaria.

Key words: architectural reconstruction and adaptation; preservation of the stylistic characteristics of a restored object; Yantra Hotel; Veliko Tarnovo; Architectural Bureau Vanika; “Royal Holiday” Stefan Sharlopov; arch. Krassimir Dzhedzhev; company “Agro group Exat”.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК:

https://www.academia.edu/73738232

https://www.academia.edu/73771520

March 15, 2022 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други

Adagio in G minor

ЕДНА ГОДИНА СКРЪБ

March 8, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други

СБОРНИК “90 ГОДИНИ МУЗЕЯТ НА СОФИЯ”

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВИЯТ СБОРНИК НА РИМ-СОФИЯ

В него може да откриете статията ни /съвместно с арх. Юлий Фърков/ “ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА”.

Едно дългоочаквано издание вече е факт! В музейния магазин на РИМ–София можете да откриете и разлистите юбилейния Том 8 от поредицата „Сердика – Средец – София“, който представя докладите от проведената на 12–14 ноември 2018 г. Национална научна конференция „90 години Музеят на София“.

Сборникът съдържа мултидисциплинарни изследвания по различни теми и проблеми от областта на историята, археологията, етнографията, антропологията, архивистиката, историята на изкуството, архитектурата и градоустройството, консервацията и реставрацията, туризма и културните маршрути, музеологията и културния мениджмънт, които биха представлявали интерес за всеки, заинтригуван от актуалното проучване и опазване на културно-историческото наследство на град София и Софийска област.

МОЖЕ ДА Я ПРОЧЕТЕТЕ И ОНЛАЙН: https://www.academia.edu/…/%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%9A%D0%A0…

February 9, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ДА ПОСРЕЩНЕМ НОВАТА ГОДИНА С НАДЕЖДА ЗА ЗДРАВЕ, МИР, РАЗБИРАТЕЛСТВО И ПОВЕЧЕ ЧОВЕШКА ДОБРОТА!

January 1, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други

ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Марина Славова

PERI-URBANIZATION IN BULGARIA – POTENTIAL FOR CONSTRUCTION INDUSTRY

Marina Slavova

Abstract: Urbanization of the periphery of big cities – economical centers – in Bulgaria (peri-urbanization) is an important migration trend since 2015 and it has a significant impact on the settlement network changes. Although further research is needed so the process to be differentiated from other processes included in the same statistics like sub-urbanization and ruralization peri-urbanization already has visible pattern. The process of peri-urbanization in Bulgaria sets questions for urban planning but also creates opportunities for development – different types of potential for development directly connected to construction industry. The present paper is an attempt to reveal problems and perspective of peri-urbanization through four case studies. Results could be applied in development strategies at different levels. In addition: populating of villages in the periphery of economical centers in Bulgaria is a niche in the construction business with potential of development of infrastructure, building and reconstructions in the fields of residential construction, public services (including education, healthcare, culture and arts), social care and some types of industry, logistics and remote employment.

Key words: peri-urbanization, potential, periphery, statistics, migrations

ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Резюме: Урбанизацията на периферията на големите градове – икономически центрове – в България (периурбанизация) е важна миграционна тенденция от 2015 г. и оказва значително влияние върху промените в селищната мрежа. Въпреки че са необходими по-нататъшни изследвания, за да се разграничи процесът от други процеси, включени в същата статистика като субурбанизацията и селското развитие, периурбанизацията вече има видим модел. Процесът на периурбанизация в България поставя въпроси за градското планиране, но също така създава възможности за развитие – различни видове потенциал за развитие, пряко свързани със строителната индустрия. Настоящият документ е опит да се разкрият проблемите и перспективите на периурбанизацията чрез четири казуса. Резултатите могат да бъдат приложени в стратегии за развитие на различни нива. Освен това: заселването на села в периферията на икономически центрове в България е ниша в строителния бизнес с потенциал за развитие на инфраструктура, строителство и реконструкции в областта на жилищното строителство, обществените услуги (включително образование, здравеопазване, култура и изкуство) , социални грижи и някои видове индустрия, логистика и дистанционна заетост.

Ключови думи: периурбанизация, потенциал, периферия, статистика, миграции

СТАТИЯТА ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН ТУК:

http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/05.pdf

December 19, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Други

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА

ПУБЛИКАЦИЯ на доклад от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

9 0 Г О Д И Н И  М У З Е Я Т  Н А  С О Ф И Я

София, 12–14 ноември 2018 г.

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА

Юлий Фърков и доц. д-р Добрина Желева-Мартинс

f_deko@abv.bg   bina_viana@yahoo.com

Р Е З Ю М Е

В началото на 2018г., Министерският съвет, след приключилата реставрация, предостави на Столична община управлението, стопанисването и социализирането на „Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“. Всички научни, културни, образователни и туристически дейности следва да се извършват от Регионалния исторически музей – София.

Целта, която сме си поставили в доклада е да помогнем за качественото изпълнение на тези дейности.

Най-напред представяме накратко разработената и одобрена през 2013г. концепция, включваща тематичен и експозиционен план  за функционалното осмисляне на античния комплекс „Сердика“.

След това правим критичен анализ на състоянието на трите зони на комплекса към днешна дата – две години след въвеждането му в експлоатация, при който  положителните и отрицателни констатации са конкретно посочени и илюстрирани.

Въз основа на анализа са извлечени проблемите и са посочени наложителните и препоръчителни мерки, които следва да се предприемат от страна на отговорните институции, включително РИМ-София.

Тези мерки и препоръки са съгласувани с насоките за управление на публичните археологически комплекси, приети от ИКОМОС през миналата 2017г.  Крайно наложително, според нас е разработването на Многогодишен план за устойчиво управление, както и на Интерпретативен план за успешна социализация на комплекса.

Предложена е нашата визия за най-новите технологии на интерпретация на архитектурния и археологически текст, намерили успешно приложение у нас и в чужбина. Дадени са конкретни примери за въвеждане на различни мултимедийни и дигитални техники при експонирането на културното наследство, като  видео прожекции, виртуална реконструкция, визуализация и анимация на 3D модели, проджекшън мапинг, виртуална, добавена и хибридна реалност,  благодарение на които то става много по достъпно, по-интересно, по-разбираемо и атрактивно. Показано е как, благодарение на най-новите информационни технологии, паметниците на културата се възкресяват, как чрез тях историята и културата се съпреживяват от посетителите.

Накрая предлагаме общи препоръки адресирани към  РИМ-София относно работата му по опазване на археологическите, архитектурни и художествени културни ценности на София.

Фърков, Юлий,  Желева-Мартинс, Добрина. Възкресяване духа на антична Сердика.- В: сборника С Е Р Д И К А – С Р Е Д Е Ц – С О Ф И Я, Том 8,  Регионален исторически музей,  Издателство „Фабер“, София, 2020 г. с. 874-901 ISBN 978-619-91136-6-0

Целият текст: https://www.academia.edu/…/%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%9A%D0%A0…

December 16, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

СВЕТЛИНА НА ДУШАТА МУ

December 8, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии