ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА АРХИТЕКТ ВАСИЛ КИТОВ – РЕСТАВРАТОРЪТ

EXHIBITION DEDICATED TO THE CREATIVITY OF ARCHITECT VASIL KITOV –

THE RESTAURATOR

February 4, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Tectonism: Architecture for the 21st Century

Hardcover – November 21, 2023

by Patrik Schumacher (Author)

Book description

Editorial reviews

  •  A leader in the discourse on the latest architectural movements, Schumacher comments on parametricism and computational engineering leading to a malleable network of interdependencies that evolved into tectonism as an architectural style
  •  A comprehensively illustrated text with full-color photography and detailed plans, knitted together with incisive and critical analysis and appraisal of architectural history and precedents
  • A must-have text that shines a light on a progressive architectural culture and the most innovative methodologies

Tectonism is the most advanced and most sophisticated contemporary architectural style. There are, to date, only relatively a few fully satisfactory built examples, and most of them are still of a relatively modest scale. It is the thesis of this book that tectonism, as defined and illustrated here, represents the future of 21st century architecture. This thesis is optimistic with respect to the long-term rationality of the discipline of architecture, i.e. with respect to its capacity to discern and ascertain, via its internal discourse, the superiority of tectonism, and to spread its influence and impact as global best practice accordingly. This optimism also extends to the rationality of the wider society, as represented through private clients, public clients, and through end-user acceptance, to be susceptible to the guidance it will receive from its architectural expert discourse. This optimism is based on a critical analysis and appraisal of architectural history. The avant-garde intuitions of the early modernists in the 1920s, backed up by sound theoretical arguments, did win over the discipline in the 1930s and 1940s, and spread its real impact on the global built environment throughout the 1950s, 1960s and 1970s. The current avant-garde intuitions within the movement of tectonism, although very different from modernism, are equally well thought through as the arguments in this book will attempt to demonstrate. ― From the Introduction, by Patrik Schumacher.

——————————————————————————————————————-

ТЕКТОНИЗЪМ: Архитектура за 21-ви век,

твърди корици – 21 ноември 2023 г.

от Патрик Шумахер (автор)

Описание на книгата

Редакционни прегледи

  • Водещ в дискурса за най-новите архитектурни движения, Шумахер коментира параметризма и изчислителното инженерство, водещи до гъвкава мрежа от взаимозависимости, която еволюира в тектонизъм като архитектурен стил
  • Изчерпателно илюстриран текст с пълноцветна фотография и подробни планове, съчетани с остър и критичен анализ и оценка на архитектурната история и прецеденти
  • Задължителен текст, който хвърля светлина върху прогресивната архитектурна култура и най-иновативните методологии

Тектонизмът е най-напредналият и най-изтънченият съвременен архитектурен стил. Към днешна дата има само относително няколко напълно задоволителни изградени примера и повечето от тях все още са в относително скромен мащаб. Тезата на тази книга е, че тектонизмът, както е дефиниран и илюстриран тук, представлява бъдещето на архитектурата на 21 век. Тази теза е оптимистична по отношение на дългосрочната рационалност на архитектурната дисциплина, т.е. по отношение на нейния капацитет да различи и установи, чрез вътрешния си дискурс, превъзходството на тектонизма и да разпространи своето влияние и въздействие като глобална най-добра практика съответно. Този оптимизъм се простира и до рационалността на по-широкото общество, представено чрез частни клиенти, публични клиенти и чрез приемане от крайния потребител, да бъде податливо на насоките, които ще получи от своя архитектурен експертен дискурс. Този оптимизъм се основава на критичен анализ и оценка на архитектурната история. Авангардните интуиции на ранните модернисти през 20-те години на миналия век, подкрепени от солидни теоретични аргументи, спечелиха дисциплината през 30-те и 40-те години на миналия век и разпространиха реалното си въздействие върху глобалната застроена среда през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Сегашните авангардни интуиции в рамките на движението на тектонизма, макар и много различни от модернизма, са еднакво добре обмислени, както аргументите в тази книга ще се опитат да демонстрират. ― От “Въведението” – Патрик Шумахер

January 15, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Маски от периода модерн у нас – фото есе

Желева-Мартинс, Д., Маски от периода модерн у нас” /коментар към снимков материал на П. Йокимов/- В: поредицата АТИ – Архитектура Теория История”, ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987,брой No 2, с. 84-96.

January 8, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

2024

Приятели, желая ви здраве, успехи и щастие през новата 2024 година!

Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, успехов и счастья!

Dear friends! I wish you health, success and happiness in the new year! Celebrate the beginning of New Year with great ecstasy!

January 1, 2024 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други

МОЯТА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

ПУБЛИКАЦИИ  В хронологичен ред.

Желева-Мартинс, Д. – Отново за архитект Йосиф Шнитер. Търговска къща във Варна“- В блога ми, 02. 07.2023г. https://zheleva-martins.com/2023/07/02

Желева-Мартинс, Д. – „Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“В: списания „Архитектура“, 2023г., брой 3-4, стр.62-7 ; чете се и тук в блога ми – https://zheleva-martins.com/2023/09/22/9577/; Публикувано и в разширен вариант тук: https://www.academia.edu/107017502/

Желева-Мартинс, Д. – „Към историята на ж.к. “Дружба“В блога ми, 07.10. 2023г.  https://zheleva-martins.com/2023/10/07/

Желева-Мартинс, Д. – „Нови щрихи към българо-чешката мозайка“ – В блога ми, 09.12.2023 г. – https://zheleva-martins.com/2023/12/09

Желева-Мартинс, Д. – Участие в кръгла маса на тема:„(Не)познатият чех Чешкият принос за възродената българска държавност“ спрезентация на тема: „Нови щрихи към паметта на първия главен архитект на София и губернски архитект на Княжество България – Вацлав Колар (17.07.1841 – 31.12.1900) – организира Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 8 ноември, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методи“

Желева-Мартинс, Д.  – Допълнителни щрихи към публикуваните до момента биографични данни за инженер-архитект Ѝосиф Шнитер.- В: https://www.academia.edu/112340511

December 29, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЩРИХИ КЪМ ПУБЛИКУВАНИТЕ ДО МОМЕНТА БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТ ЙОСИФ ШНИТЕР

Студиен портрет на арх. Йосиф Шнитер.1900 г

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КЪДЕ ЙОСИФ ШНИТЕР Е ПОЛУЧИЛ ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ?

Отговорът на този въпрос определено е труден поради факта, че няма документални свидетелства, които да го удостоверяват. Така например, той явно не е получил диплом за завършеното си висше образование.

Съществуват различни отговори на този  въпрос към момента: 

  1. Най-често се среща отговорът, че инж.-архитект Йосиф Шнитер е следвал в политехниката/ в политехническия институт във Виена:

Завършва основно образование в Нови Биджов, гимназия – в окръжния град Мелник, след което постъпва във Политехническия институт във Виена.“[1]

Политехнически институт, Виена, около 1823 г

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K.k._Polytechnisches_Institut-1823.jpg


[1]https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80

Цялата статия – В: https://www.academia.edu/112340511/

December 26, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

НОВИ ЩРИХИ КЪМ БЪЛГАРО-ЧЕШКАТА МОЗАЙКА

Генерал Никола Иванов е участник в Руско-Турската, Сръбско-Българската, Балканските войни и Съединението, военен министър, фотографиран в 1886 г. като флигел-адютант на Княз Александър Батенберг

Когато четох  спомените на генерал Никола Иванов, попаднах на нещо любопитно за него – с изненада разбрах, че той се е познавал с Иржи/Георги Прошек още от 1877 година! Тогава Иванов е бил едва на 16 години. Заедно със свой приятел, калофереца Дочо Хр. Дочев, заминават пеша от Търново за Свищов, за да си търсят работа.

“След тридневно лутане из тоя град и след като привършихме средствата, с които бяхме тръгнали от Габрово, настаних се на работа в литографията на губернатора със заплата едвам стигаща за прехрана. Тук прекарах до средата на декемврий 1877г., когато в Свищов пристигна назначеният за губернатор на София  Алабин, който поиска човек за литографията при новото губернаторство. От канцеларията на свищовския губернатор посочиха мен и аз трябваше да отпътувам за София, която още не беше взета, но се очакваше всеки ден превземането й.

Пътувах с един транспорт от волски коли с багажите на губернаторството под началството на един капитан. Времето беше ужасно студено и при големи несгоди успяхме да стигнем до Орхание, гдето трябваше да се чака няколко дена до падането на София. Това най-сетне стана и ние отново тръгнахме на път. Стигнахме в София и за помещение на литографията се даде една голяма полуразрушена къща, някъде около сегашния булевард “Дондуков” срещу Пражката банка, а после се премести на сегашната Александровска площад, гдето е аптеката на Странски. За литографска работа се откриваха големи перспективи  и г. инженер Прошек, който тогава беше чиновник за особени поръчения при губернатора и под чието ведение се намираше литографията, доведе от Чехия брата си Богдан с частна цинкография, която се инсталира редом с губернаторската и която ръководех аз, понеже нямаше по-подготвен за това друг. От тази цинкография изникнаха индустриалните заведения за братя Прошекови.”

по Иванов, Никола „Спомени 1861-1918“  Книга първа, София, Военно-издателски комплекс “Св. Георги Победоносец”, 1996г. , стр.19-20 

Тази находка има връзка с публикацията ни тук от 26 август 2020г. – “Коригиране на данните за строежа на Военния клуб в София/ – иж тук: https://zheleva-martins.com/2020/08/26/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE/

December 9, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии