ЦИТИРАНЕ

ЦИТИРАНЕ ИЛИ ПОЗОВАВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА Д. ЖЕЛЕВА-МАРТИНС

♦Богданов, С. Семиотични аспекти на формиране на архитектурната идея. В: Годишник на ВИАС, Свитък II. Теория на архитектурата. 1983-1984 г., с. 27-37. Цитира и се позовава под No 3 в библиография на статията Семиотика и архитектура В: сп. “Архитектура”, бр.6 от 1983 г. /

♦ Добринова, А. За понятието “ритъм” в архитектурата – В сп. “Архитектура“, No 3-4 от1986 г, с. 81-82. Цитира и се позовава под No 4 в библиография Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985г.

 ♦  Бербенлиев, П. , проф. “Геометрична хармонизация в българската народна архитектура от Възраждането”. В: сп. Архитектура, No 10 от 1986 г., с.22-27 Цитира и се позовава под No 1, на стр. 22, Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

♦  Йорданова, М. “Някои аспекти на архитектурно-пространственото формиране през епохата на българското Възраждане“.- В: АТИ – Архитектура. Теория .История., бр. 2 от 1987 г., изд. на ИТИГА-БАН, с. 12-17 Цитира и се позовава под No 1, стр. 13, Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 ♦  Бербенлиев, П. , проф. “Геометрична хармонизация в българската народна архитектура от Възраждането”– В: Доклади, ”Изобразително изкуство и архитектура”– Втори Международен конгрес по Българистика, София, 1986г., Изд.БАН, 1988 г. с.244-251. Под № 1 в “Бележки” се позовава на Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 ♦  Стоилова, Л. “Морфология на архитектурната форма и проблемът за жанра”. – В: Годишник на ВИАС, XXXIII, св. 2- Теория на архитектурата. 1987-1988 г., с. 99-111  Цитира в текста и се позовава в библиографията под No 4, Тектоника и език в архитектурата /ръкопис/, 1983 г

♦ Иванова, М., проф. “Историческата “точност” на архитектурните понятия”. В: сп. “Архитектура” бр.2 от 1988 г., с.36-38 Цитира и коментира статията Формообразуване и математическо моделиране – В: сп.”Архитектура”, бр.1 от 1987 г., с. 26-27.

 ♦ Иванов, Вячеслав Всевольдович, акад. “Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в.” – В: сб. Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино. Москва, Изд. “Наука”. Академия наук СССР. Совет по истории мировой культуры. Отв. ред. акад. Б. Б. Раушенбах, 1988 г.  Цитира в текста и са позовава в библиографията под No 38, монографията Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 ♦ Стоилова, Л.По въпроса за архитектурния образ в съвременната българска архитектура” – В: Жанрова особеност на архитектурния образ”, дисертация, София 1989 г. Цитира многократно в текста и се позовава в библиографията на Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 ♦ Владимиров, И. и колектив. “Перспективни проблеми на архитектурата на жилищните сгради през XI петилетка, проучване развитието на строителните системи и възможностите за поетапно усъвършенствуване на строителните системи за масово индустриализирано строителство.” – НППИТ “Главпроект”, 1989 Цитира в текста и се позовава в библиография на дисертацията “Взаимосвязь требований функциир техники и эстетики в жилищном строительстве социалистических стран”, Москва, 1973 г.

♦ Раппапорт, А. Г., Сомов, Г. Ю. проф., проф. “Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии”, Москва, “Стройиздат”, 1990 г. Коментират в текста обобщено публикациите на Д.Желева-Мартинс по въпросите на формообразуването и структурирането

♦Цивьян, Т. В.Лингвистичвскив основы валканской модвли мира.” М.: “Наука”, 1990.

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1990_Civjan_%20Lingvisticheskie_osnovy_balkanskoj_modeli_mira.pdf

Цитира: В Глава І „О модели мира”: Желева-Мартинс, Д. „Словарь архитектурных символов на примере архитектуры балканских стран)”VІ световен конгрес по балканистика (1989),  Resumes des communications. LitteratureEthnologie. Droit. Arts. Tables rondes Sofia, 1989, Editione del’Academie bulgare des Science. p. 207/. БАН, Институт по Балканистика.

 ♦ Стоилова, Л. “Връзката и границата между селище и гробище”. В: сп.”Архитектура”, 1992 г., No 3-4 с. 22-24. Цитира в текст и се позовава в библиография на ръкописа “Семантика и прагматика на архитектурната форма“, С. ИТИГА, 1991 г.

 ♦ Йокимов, П., Л. Стоилова, “Надгробието. Опит за типологичен анализ”. В: сп. “Архитектура”, 1992 г., No 3-4, с. 35-38. Цитират в текст и се позовават в библиография на ръкопис “Семантика и прагматика на архитектурната форма“, С. ИТИГА, 1991 г.

 ♦ Витлянов, Стоян, “Семантика на огнището в българското традиционно жилище” – В: Трудове на катедрите по История и богословие, Шуменски Университет Епископ Константин Преславски, Шумен, 1997г. Т.1, с.140-155 Цитира и се позовава многократно в текста и в библиографията /№1; 18;39;51/ статията “Огнището-архетип на дома” от сп. “Български фолклор”, 1995г. №1-2, с. 89-101.

 ♦ Махнёва О. А., Холодова Л. П., Архитектурное проектирование рационалистической утопии (На примере индустриальной колонии Санкт-Петербурга) – В: Интернет журнал “Wolkenkuckucksheim – Cloud-Cuckoo-Land – Воздушный замок”, 4. г. изд. май 1999, www.tu-cottbus.de/theo/Wolke/rus/Themen/991/Kholodova/kholodova.html  Цитират: Dobrina Zheleva – Martins Viana  Topogenesis of the City. Semantics of the Myth Origin // Arquitectura , Semiotica i Ciencies Socials. Topogenesi=Architecture. Semiotics and Socials Science. Topogenetics / Editor Josep Muntanola .-Barcelona : Edicions UPC , 1997.-510 p.: il.-ISBN 84-8301-220-0.

 ♦ Махнева Оксана А. (Екатеринбург, Россия)Проблема творческой интуиции в аспекте семиотики и возможная корректировка учебного процесса” – В: Интернет журнал “Wolkenkuckucksheim – Cloud-Cuckoo-Land – Воздушный замок” – The Architect is Dead Long Live the Architect! №2, 2000

http://www.theo.tu-cottbus.de/Wolke/rus/Themen/002/Makhneva/makhneva.htm/

http://www.theo.tu-cottbis.de/Wolke/eng/Subjects/subject/002.htm/   Цитира в текст и се позовава в библиография на Dobrina Zheleva-Martins Viana – Topogenesis of the City. Semantics of the Myth Origin – In: Architectura, Semiotica I Ciencies Socials. Topogenesi=Architecture. Semiotics and Social Sciences. Topogenetics/ Vol 5, № 2 December 2000 Editor Josep Muntaniola, Barcelona: Еdicions UPC, 1997, 510 p.il. ISBN 84-8301-220-0

♦  Stoilova, Lubinka & Petar Yokimov, “Sofia” – In: “Centropa – a journal of central European architecture and related arts”, New York, vol. 1, number 1, January 2001, pp 45-53 Цитират в библиография статията Jeleva-Martins, Dobrina “Les traits communs et specifiques de l’urbanisme des capitals des etats balkaniques au XIX siecle”, Journal d’Etudes Balkaniques, 1997, no 2, pp 131-145

 ♦ Гелева-Цветкова, Ралица, в Монография “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ- ХХ в”, София, Акад.издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001 г, с.92 .(бел.37, стр.104); Цитира и се позовава на статията Желева, Д. “Огнището – архетип на дома” “Български фолклор”, 1995, №1-2

 ♦ Гелева-Цветкова, Ралица, в Монография “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХ в.”, София “Акад. издателство Проф. Марин Дринов”, 2001 г(бел.116, стр 106) Цитира и се позовава на статията Jeleva-Martins, D. Space Models in Architecture. An Historical Review” – In: Space and History, Tessaloniki, 1989, 143-156

♦  Pierre Sintes  IMMIGRATION, RESEAUX ET ESPACE METROPOLITAIN LE CAS ATHENIENIn: Cahiers de la Mediterranee, vol 64 Les enjeux de la métropolisation en Mediterranee, , 2002, C.M.M.C. UNSA – Ecole Francaise d’Athenes  http://cdlm.revues.org/index82.html  Цитира в текст и библиография Jeleva-Martins, (1997), “Les traits communs et spécifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle” in Etudes Balkaniques n° 1-2, Academie Bulgare des Sciences, pp. 131 à 145. http://cdlm.revues.org/document82.html

♦ Hirt, S. A. – “After the crises of the Modernity: Urban Planning and Patterns in Post –Industrial Cleveland, Ohio, and Post-Socialist Sofia, Bulgaria” – A dissertation for degree of Doctor of Philosophy in The University of Michigan, 2003:

На стр.4 изказва благодарности за оказано съдействие за завършване на дисертацията за София лично на Д-р Д.Желева-Мартинс;

На стр.16 от библиографията (BIBLIOGRAPHY) цитира следните статии на Желева-Мартинс, Добрина:

– Jeleva-Martins, Dobrina. 2000. Bulgarian Urban Planning as Crossroads between Eastern and Western Avant-garde. Architecture 2000 (2): 21-24.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1999. Selected Facts and Comments in Commemoration of the First Regulatory Plan of the Capital City of Sofia. “Architecture” 1999 (2): 38-40 and (3): 38-40.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1998. The Doctrine of Modernism: An Interpretation of the Mussman’s Plan of Sofia, 1938. “Architecture” (5): 36-39.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1997. The First Modern Housing Complex in Sofia. “Architecture” 1997 (2): 24-29.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1995. Sofia and Settlements: Future for the Past? “Aspects “ 1995 (6): 14-20.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1994. Bulgarian Urban Planning on the Path of Modernism. “Architecture” 1994 (2): 36-39.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1993. Horizontal Organization of the City: Synchronic Analysis. “Architecture” (3): 22-25.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1991. Horizontal Organization of the City. “Architecture” 1991 (3-4): 25-28.

♦ Osteuropa Zeitshrift fur gegenwartseragen des ostens 53. Jahrgang/Heet 1/Januar 2003 – Bibliographie; Bulgarien – Dobrina Zheleva-Martins: Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before Their First Urban Planning at the End of the 19th Century – ETB 38(2002) 2 S.125-136;

http://osteuropa.dgo-online.org/fileadmin/OE2003/01/inhalt0103de.pdf

цитира Dobrina Zheleva-Martins: Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before Their First Urban Planning at the End of the 19th Century. – ETB 38 (2002)

♦ Cairn – Bulletin analytique d’architecture du monde grecwww.cairn.info/revue-archeologique-2004-2-page-301.htm  цитира – D.Zheleva-Martins, Semantics of the Ionic Capital, Thracia, 15, 2003 (In Honour of Al. Fol’s 70th Anniversary), p. 463-478

 ♦ Бирюкова Елена Евгеньевна “Эстетика формы и содержание архитектурного пространства” 09.00.04 «Эстетика» Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук, г.Владимир, 200. – В:  www. bestdisser.com/see/dis_138964.html– 81k  Цитира името на Д.Желева-Мартинс сред имената на учени от различни страни, изследващи “осмысления вопросов философии архитектурных форм”

 ♦ Пучков, Максим Викторович,  Семиотические принципы формирования архитектурного пространства  Автореферат дисссертации на соискании ученой степени Кандидата архитектуры, Специальность: Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, г. Екатеринсбург, Россия, 2003, цитира в текст и в  Списък на литературата под №43, Желева-Мартинс, Семантика архитектурной формы // Семиотика и язык архитектуры,- М.: ВНИИТАГ, 1991.-С.81-113.

¨Sonne, Wolfgang .  „Representing the state: capital city planning in the early twentieth century”, Prestel Publishing (October 2003) New York and London,  ISBN-10: 3791328980  ISBN-13: 978-3791328980  Цитира: D Jeleva-Martins, J Farkov The Role of Engeneers from the Russian Army in Laying the Foundations of Contemporary Bulgarian Town Planning after the Liberation from Turkish domination in 1878” In: “Etudes Balkaniques”, Institute d’ Etudes Balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, N=1-2, pp 75-83, Sofia, 1999…

 ♦ Янковская Ю. С. , проф. “Архитектурная композиция и семиотика – генезис идей”  В: http://arhvuz.ru/magazine/Numbers/2004_2/print.html?pr=PA/pa03 и списанието “Архитектон”, УралГАХА, 2004 г., № 7 цитира в текста Д. Желева-Мартинс Виана сред изследователите, които се занимават с историко-семиотични изследвания /с.4/;

♦  Lozanova, Sasha; Лозанова, Саша, „За еврейското гробище в София – погребална практика и паметници (Минало и настояще)” В: сп. „Български фолклор”, 2004, № 3, 95-107 – издава Институт по фолклор, Българска академия на науките, Предположението е на ст. н. с. II ст д-р. арх. Добрина Желева-Мартинс; фотограф. «Надгробие на Макс Давичон”, виж В:

www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=5bedf3ab-76cb-11d9-b65c-0000f81e6f30

http://www.ceeol.com:80/  Central and Eastern European  Online Library

♦ Stanoeva, Elitsa, Елица Станоева,Халите в модерната топология на София: символни и социално-политически проекции”, – В: „Социологически проблеми”  Issue no.3-4 /2004; Институт по социология, Българска академия на науките –  Цитира  Желева-Мартинс, Фърков, Ю, 2000:. 465–466). Впоследствие те образуват скелета на града, който е възприет като естествена решетка за уличната регулация, виж В:www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=5a3564ba-f6c0-4c8f-b924-486074f3e663

 ♦ Pierre Sintes, «Immigration, réseaux et espace métropolitain: le cas athénien», Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 64| 2002, mis en ligne le 15 juin 2004, Consulté le 08 septembre 2010. URL:http://cdlm.revues.org/index82.html  Цитира и се позовава на статията, D JELEVA-MARTINS D. (1997), “Les traits communs et spécifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siècle” in Etudes Balkaniques n 1-2, Académie Bulgare des Sciences, pp. 131 à 145.

 ♦ Давыдов, Валерий Алексеевич, В: Миф города в социокультурном контексте, Автореферат дисссертации на соискании ученой степени Кандидата философских наук, Специальность: Социальная философия, г. Тверь, Россия, 2004, цитира в Списък на литературата под №82. Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443-466.

♦ Hirt, Sonia A. “Planning the post-communist city: Experiences from Sofia”- In: “International Planning Studies” – Publisher Routledge, part of theTayor@Francis Group, Volume 10, Number 3-4, August-November, 2005, pp 219-240 USA Цитира: статиите на Zheleva-Martins, D. “Deep structures of the town” (Bratislava, 1991); и Zheleva-Martins, D “The Modernist Doctrine: Interpretation in Muesmann’s Plan of Sofia” (1998, Stockholm)

♦ Разувалова Анна Ивановна.Образ дома в русской прозе 1920-х годов : Диссертация на соиск.уч.степени канд. филол. наук : 10.01.01 : спец.Русская литература, Красноярск, 2004 , 240 c. РГБ ОД, 61:04-10/1419 Научная библиотека диссертаций и авторефератов www.dissercat.com/content/obraz-doma-v-russkoi-proze-1920-kh-godov+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg#ixzz2K9mJtOlp

http://www.dissercat.com/content/obraz-doma-v-russkoi-proze-1920-kh-godov.

Цитира в библиография: № 74. Желева-Мартинс Д. Семантика архитектурной формы // Семиотика и язык архитектуры: Сб. ст. / Всесоюзный научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства. Под общ. ред. Е.И. Росинской. М., 1991. с. 81-112.

 ♦Лозанова, Саша, За еврейското гробище в София – погребална практика и паметници (Минало и настояще) , В: Български фолклор, 2004, №3, с.95-107 Цитира с. 12. 105  1. Арх. Добрина ЖелеваМартинс Виана, фотограф. Надгробие с надпис на иврит 2. Арх. Добрина ЖелеваМартинс Виана, фотограф. Надгробие на Роза Аврам Леви, 1916 г. 3. Арх. Добрина ЖелеваМартинс Виана, фотограф

Агеева, Елена Юрьевна, Город как социокультурное образование: Функционально-типологический анализ, автореферат на соискании ученой степени Доктора философских наук, Специальность: Теория и история культуры, Нижний Новгород, 2005г.

Цитира в Список литературы: 119. Желева-Мартинс, Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А.Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С.443-467.

http://www.dissercat.com/content/gorod-kak-sotsiokulturnoe-obrazovanie-funktsionalno-tipologicheskii-analiz

♦ Шишманова, М., Културният туризъм в България – възможности за развитие, В: Икономика и управление, год.1, №4, 2005 г., Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, цитира в текст и в библиография – Мартинс-Желева, Д. 2005. Културен туризъм, Пространство & форма, С., р. 92

♦  В: http://www-eminov/biblios-turks_and_other_muslims.html, Turks and Other Muslims in Bulgaria and the Balkans, and Related Materials: A Select Bibliography, Compiled by ALI EMINOV, Wayne State College, Wayne, Nebraska, USA. Цитира статията: Zheleva-Martins (2002). “Ethnic structure of the Bulgarian cities before their first urban planning at the end of the 19th century” Etudes Balkaniqie, 2.

♦ Замятин Д.Н. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах / Сост., отв. ред. Д.Н. Замятин. Вып. 2. М.: Институт Наследия, 2005. С. 276-322. Цитира в Литература: Желева-Мартинс Виана 1999 – Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города:семантика мифа о происхождении.Семиотика пространства. Под. ред. А.А.Барабанова. Екатеринбург.

 ♦ Sonne Wolfgang, Prof. Dr.Die Hauptstadt als Bild des Staates. Planungen des frühen 20. Jahrhunderts im internationalen Vergleich”, in: Arnold Bartetzky, Marina Dmitrieva, Stefan Troebst (eds.), Neue Staaten – neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918, Cologne, Weimar, Vienna 2005, pp. 13-31. Цитира p.5 : Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle”- In: Etudes balkaniques, Sofia, N=1-2, pp 131-146, 1997

Zheleva-Martins, D. & Furkov, Yuli, “The role of the engineers from the russian army in layingthe foundations of contemporary Bulgarian town planning after the liberation from Turkish domination in 1878” In: “Etudes Balkaniques”, Institute d’ Etudes Balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, N=1-2, pp 75-83, Sofia, 1999

 ♦ В: http://ec-dejavu.ru/m/Montage.html, 27.V.2006 DÉJÀ VU ВЕЩЬ И СЛОВО В ИСТОРИИ ИСТОРИЯ В ВЕЩИ И СЛОВЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КУЛЬТУР “МОНТАЖ”Вячеслав Иванов, акад. “Монтаж как принцип построения в культуре первой половины ХХ в”, се цитира в текст и библиография монографията на Д. Желева-Мартинс “Тектониката в съвременната архитектура”, С. БАН, 1985г.

♦ Соколкова, Екатерина Михайловна, В: Категории “порядок” и “хаос” в развитии профессионального мышления архитектора, Автореферат дисссертации на соискании ученой степени Кандидата архитектуры, Специальность: Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, г. Екатеринсбург, Россия, 2006, цитира в Списък на литературата под №51 Желева-Мартинс, Д. Семантика архитектурной формы //Семиотика и язык архитектуры. -М., ВНИИТАГ, 1991 – http://www.dissercat.com/content/kategorii-poryadoki-khaos-v-razvitii-professionalnogo-myshleniyaarkhitektora

♦  Янковская Юлия Сергеевна , “Архитектурный объект: образ и морфология”  Специальность 18.00.01, “Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия”, Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры, Москва – 2006, Виж:

http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/arhitekt/JankovskajaYuS.doc, Цитира в общ порядък Желева-Мартинс Виана, Д., с оглед на семиотични публикации;

 ♦ Hirt, Sonia A. “The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form” – In: Journal of Planning History, 2007; 6; №2; Sage Publications, pp.137-165  Изказва благодарност за помощта, цитира многократно и препраща в библиография под съответните номера, към следните статии:

–        1. Dobrina Jeleva-Martins “Българското градоустройство като кръстопът на източния и западния авангард”- Архитектура, 2000. №2, 21-24;

–        Dobrina Jeleva-Martins “Българското градоустройство по пътя на модернизма”, Архитектура, 1994, №2, 36-39

–        47. Dobrina Jeleva-Martins “Хоризонтална организация на града: Синхронен анализ”, Архитектура, 1991, №3/4, 25-28

–        49. Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

–        61 Dobrina Jeleva-Martins ”Доктрината на модернизма:Интерпретация на Мусмановия план на София” Архитектура, 1998, №5, 36-39

–        92 Dobrina Jeleva-Martins “София и селищата: Бъдеще за миналото” – Аспекти 1995 №5, 14-20

www.prokhorovfund.ru/img_out/1_241.pdfЖелева – Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о про. исхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар.

♦ Волегова, Александра Алексеевна,  Семиотические аспекты космогонии и космологии в памятниках архитектуры и градостроительства, Автореферат дисссертации на соискании ученой степени Кандидата архитектуры, Специальность: Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, г. Екатеринсбург, Россия, 2007, цитира в Списък на литературата под №10. Желева-Мартинс, Д. В. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении / Д. В. Желева-Мартинс, // Семиотика пространства: сб. науч. тр. Междунар. ассоциации семиотики пространства / гл. ред. А. А. Барабанов. Екатеринбург: Архитектон, 1999

 ♦ Иванов, Иван Танев, ”Върху етимологията и семантиката на някои редки български фамилни имена” – В: Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.- http://protobulgarians.com – Цитира относно името „Тороман”: Желева-Мартинс, Крос-културални анализи в полза на архитектурната история. Известия на Историческия музей – Кюстендил. 1993, т. V, с. 185-204

♦  Свети Николай (София) — Уикипедия www.bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Николай_(София)

 „Свети Николай Мирликийски чудотворец“ е православна църква в българската столица София.

Цитират ст.н.с. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс и н.с. д-р арх. Валентина Върбанова „За останките на късноантичната резиденция на Константин Велики и предположението, че тя е служила впоследствие за резиденция и на севастократор Калоян: В Бележки – виж http://www.online.bg/kultura/my_html/2333/antichen.htm

♦ Mинкова, Величка Георгиева, “Ритъм и ритмична композиция в детското творчество” – В: сп.”Наука”, 2007, №5, с.41-45, цитира в текст и в библиография Желева-Мартинс, Д.„Тектониката в современната архитектура”, С.1985 г.

♦ Димитрова, Д. В, „Музикалната топография в развитието на индустриалния град (По модела на град Русе)”- В: „Български фолклор” ,» Пространство и памет»,  2007,  №3, с.109-122, Цитира: Желева-Мартинс,  2003: 67

 ♦  Sonia Hirt, Virginia Polytechnic Institute and State University , „The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form”- In: Journal of Planning History, Vol. 6, No. 2, 138-165 (2007) DOI: 10.1177/1538513206301327 – цитира: Dobrina Jeleva-Martins , “Bulgarskoto gradoustrojstwo kato krustoput na Iztochnia i …. Dobrina Jeleva-Martins,”Izbrani fakti i komentar za purviya
jph.sagepub.com/cgi/content/refs/6/2/138 –

♦ Започва работа по устройствен план за историческия центъра на София” – В: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=736110&page=21 –  цитират статия на  н.с. д-р арх. Валентина Върбанова, главен експерт в общинско предприятие “Стара София”, и ст.н.с. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс от Центъра по архитектура на БАН

 ♦  Гълъбова-Гикова, Илиана, Препоръчителна литература по предмет: Основи на композицията2008, НБУ, Департамент “Дизайн и архитектура” Цитира:  Д. Желева – Мартинс-,,Тектониката в съвременната архитектура”изд.БАН-85г. ; Д.Желева – Мартинс-,,Тектониката като теория на формообразуването” изд.,,Марин Дринов”-2000г.

♦  Замятин Дмитрий, Локальные мифы: модерн и географическое воображение  (доклад  на Четвертой Всероссийской конференции «Литература Урала: история и современность» (Екатеринбург, 7-8 октября 2008 г.))В: Российский Государственный Гуманитарный Университетwww.rsuh.ru © РГГУ 1996 – 2008;

http://vestnik.rsuh.ru/print.html?id=60235 (Замятин Дмитрий Николаевич – заведующий сектором гуманитарной географии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, доктор культурологии). Цитира в препратки под №14 и №39: Желева-Мартинс Виана Д., Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443-467.

♦  Програма: Графично и пространствено проектиране, Графичен дизайн – В: veda.nbu.bg/api/courseDetails.php?courseSignature=CASM130&showWhat=resources – 1k – http://veda.nbu.bg/api/course – В: Препоръчителна литература: Д. Желева-Мартинс „Тектониката като теория на формата и формообразуването”. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

♦  СГ /автор/, Устройствените планове като мозайка на образа на София Градът отбелязва 130 години от обявяването му за столица, Строителство Градът http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=697346 Брой 12 от 30/03/2009  Цитират „Образите на София в устройствените планове и архитектура” ст.н.с. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс Виана, от „Биография на София. Исторически студии”, с.2006 г.

♦ Замятин Д. Н. доктор культурологии,  Доклад „Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации»- В: «Государственная идеология и ценности в государственной политике и управлении (к становлению политической аксиологии) Материалы постоянно действующего научного семинара», Изд. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, Семинар «Проблемы формирования и реализации государственной политики в современной России» Выпуск № 3 (41) Политические исследования, 2009www.politstudies.ru  ;  www.rusrand.ru/…/h_4a0fe5df25412e68256b  Цитира – в бележки № 14; 39; Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред.А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467.

♦  Караджов, Максим, «Метрото може да спре минералната вода”– във в-к Труд, от 30.10. 2009, интервюира проф. Маргарита Ваклинова, директор на Археологическия институт на БАН, която цитира ОВОС за Втори метродиаметър на Софийското метро, по компонент «Културно наследство», а именно: “Гарантирано физическо разрушаване на паметници на културата поради изкопна работа “на сляпо” вследствие избраната технология – “тунелен способ” – щитова проходка с противоналягане. Унищожаване на археологически паметници, попадащи по трасето, поради инжектирането на херметизираща суспензия”, са мрачните прогнози в ОВОС-а, изготвен от ст. н. с. арх. Добрина Желева-Мартинс от Центъра по архитектурознание на БАН и д-р арх. Валентина Върбанова, главен експерт в ОП “Стара София”.

♦  Замятин, Дмитрий,Геократия Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации” – В: Интелектуальная Россия Intellectual Russiahttp://www.intelros.ru/  Цитира Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467. – Виж: Политические исследования. 2009. № 1. С. 71-90.; и http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/4966-dmitrij-zamyatin-geokratiya-evraziya-kak-obraz-simvol-i-proekt-rossijskoj-civilizacii.html

♦  Иванова Незабравка, доц. д.изк. “КОНСПЕКТ за изпит по „Теоретични основи за разработка и защита на дисертационния труд”  – 2009 г. – http://phd-nha.blogspot.com/  Цитира в «Основна литература» под № 25. Желева – Мартинс, Тектониката като теория на формата и формообразуването, С., 2000

 ♦ Григор Григоров ”ПИСМЕНА НАРОДНА МЕДИЦИНА ОТ БЪЛГАРИЯ” – In: “Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі”: зб. арт. Вып. 6 /пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – 314 с. ISBN 978-985-6767-95-4; pp. 229-233  Цитира:  6. Желева Д. Огнището – архетип на дома // Български фолклор. № 1–2. 1995. С. 89–101.

♦ Куцарова, Марга – Историческият ансамбъл на храм-паметника “Александър Невский” – наше национално достояние” – В: сп. “Паметници Реставрация Музеи“, 2009, бр.1-2, с.69-78, цитира и се позовава на стр.77, на статия В. Варбанова и Д. Желева-Мартинс – “София и световното културно наследство”, в http://www.stroitelstvo.bg. , 28.09.04

Назърска, Жоржета, Политики на помнене и на забрава: Юбилейните чествания на български културни дейци (20-те-40-те години на ХХ в.)– В: Балканистичен Форум (1-2-3/2009), с.47-58 Цитира: ЖелеваМартинс, Д. „Структурният анализ при изследване на историческите градове. Върху примери от България. – В: Градът – образи, символи, идентичности. С

♦  Стоилова, Любинка„Модернизмът – вчера, днес, утре”– сп. Архитектура, 2010, №1, с.28 – 33   Цитира работата на Д. Желева-Мартинс в ДОКОМОМО в текста и конкретно конкретно: – регистрационните карти за регистъра на DOCOMOMO International в бележка № 27 на два градоустройствени комплекса жилищен комплекс „Модерно предградие”, София (арх. Тодор Горанов и кол.); жилищен комплекс „Яворов” с ресторант „Ропотамо”и сладкарница „Феята”, София (арх. В. Вълчанов и кол.), както и регистрационната карта на Зала „Фестивална“, ж.к.“Гео Милев”, ул.”Манастирска” № 35, София (1968, арх. Д. Владишки, Ив. Татаров;на с.33

публикцията за модернизма на Д. Желева-Мартинс в списанието на DOCOMOMO International, в бележка №31: ПРЕДМОДЕРНИЗЪМ. Стара Загора – Първият напълно новопроектиран град в освободена България (1878, Лубор Байер); КАМИЛО ЗИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНОТО ГРАДОУСТРОЙСТВО. Първият градоустройствен конкурс за пл. “Св. Александър Невски”,София (1903, арх. К. Маричков, инж. Й. Данчов); ИДЕИТЕ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ СЕЛИЩА, ПРЕДГРАДИЯ И ГРАДОВЕ НА ХАУАРД. ‘Зелени колонии’ край мини Перник (1924, С. Белковски)и Казанлък (1928, З. Aбрашев, Ст. Aтанасов, E. Варакаджиева); ДОКТРИНАТА НА МОДЕРНИЗМА В ПЛАНА НА СОФИЯ ОТ ПРОФ. (1938, А. Мусман), Жилищен “Образцови жилища” (днес “Илинден”), София (арх. Т. Горанов); ПЪРВИЯТ МОДЕРЕН КОМПЛЕКС СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ж.к. „Ленин/ Яворов”, София (1956, В. Вълчанов). В: Zheleva-Martins, Dobrina. „BULGARIA. Other Modernisms: Interpretations in Town Planning”,DOCOMOMO Journal, 36 (2007, рp. 323-24), с.33

♦ Веков, Станчо, куратор, Виолета Тончева – автор на Каталог на заключителна изложба на тригодишния проект “Изчезващите къщи / Хубавите къщи, 2007–2008-2009, Варна, София, Аполония”, изд. Хеликспрес, 2010, Виж http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=9394&sid=2   Цитират името д-р арх. Добрина Желева-Мартинс сред авторите на „Архитектурни некролози” на Инициативен комитет, Гражданско движение за опазване паметниците на културата

♦ Димитрова, Гергана, Откриха трета изложба “Изчезващите къщи / Хубавите къщиhttp://stroitelstvo.info/architecture/2010/02/23/863137_otkriha_treta_izlojba_izchezvashtite_kushti_hubavite/, от 23.02.2010, Цитира  името на д-р арх. Добрина Желева-Мартинс сред авторите на “Архитектурни некролози“, част от изложбата;

♦ Topal, Mehmet  (Yrd. Doç. Dr. EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü – EskiĢehir ) “Rusçuk Şehrinin Yeri ve Adı Üzerine Düşünceler (Thoughts on The Designation and Location of The Town Ruschuk) – In: History Studies, International Journal of History, Volume 2/2, 2010, p.243- 254 http://www.historystudies.net/Makaleler/736667410_16-Mehmet_TOPAL.pdf  цитира в текста – бележки под линия (както следва 28; 29) и позовава в библиографията (на с.254):  JELEVA Dobrina -Martins Viana, “Gradoustroystvena Evoluçiy na Grad Ruse”, Almanah, Tom II, [“The Development of Ruse in the Context of City Planning”, Alamanac, vol. II], Ruse 1997.

28. Dobrina Jeleva-Martins Viana, “Gradoustroystvena Evoluçiy na Grad Ruse”, Almanah, Tom II, [“The Development of Ruse in the Context of City Planning”, Alamanac, vol. II], Ruse 1997, p. 326; Parmakov, p. 3; Yazıt Seksaginta Prista’nın bulunduğu bölgede bulunmuĢtur. Ġlk önce 19.yy. 70’li yıllarında Felikc Kanitz tarafından görülmüĢ daha sonra da Askeri Club’un inĢaatı sırasında duvara iĢlenmiĢ. Bugün Rusçuk Tarih Müzesinde muhafaza ediliyor. Yordanov- Bakardjieva, p. 18. 29. Simeonov, p. 3; Parmakov, p. 3; Popov p. 6-7; Jeleva-Viana p. 326.  http://www.historystudies.net/makaleler/736667410_16-mehmet_topal.pdf.

♦ Гелева-Цветкова, Ралица, „Керамиката от софийско – традиция и художествено развитие /ХІХ-ХХв./ – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд. Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с.108-112; – цитира в библиография /с.112/ – Желева-Мартинс, Д. «Образите на София в устройствените планове и архитектурата /след Освобождението до края на ХІХ в./» – В: София и нейните образи /Материали от симпозиум с международно участие/, София, 2004 г.,

 ♦ Иванова, Благовеста, «Непубликувани документи за построяването на «Лъвов мост» и «Орлов мост» в София» – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд. Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с. 113-123; – цитира в текст /с.113/ и в библиография /с.123/ – Желева-Мартинс, Д. «Биография на София Исторически студии», С. 2006

♦  Стоилова, Любинка, «Градоустройствени планове на София от 1930-те до 1950-те години в архива на ОП «Стара София» със СИМ. Възможности за интерпретация» – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд.Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с. 222-233; – цитира в текст /с.223, 224 статии от «Биография на София Исторически студии», С. 2006/ и в библиография /с. 232/

– Желева-Мартинс, Д., Градоустройствени паралели България и светът. Хроника С. АИ «Марин Дринов», 2004;

Желева-Мартинс, Д., «Доктрината на модернизма – интерпретация в Мусмановия план на град София» – В: «Биография на София Исторически студии», С. ИК «Пространство и форма», 2006, с.121-128; и

Желева-Мартинс, Д., «Историческото време на централното софийско пространство на София» – В: Желева-Мартинс, Д., «Биография на София Исторически студии», С. ИК «Пространство и форма», 2006, с.135-148

♦ Тодорова, Цвета,Архитектурният образ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” /120 години Алма Матер” – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд. Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с. 274-279; – цитира в текст /с.275 и в библиография /с. 279/ – Желева-Мартинс, Д., «Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата /от началото до средата на ХХ в./» – В: «Биография на София Исторически студии», С. 2006/ с.83-96

♦ Миткова, Н. Един поглед върху интердисциплинарното обучение в професионалните гимназии (по тема „София – 130 години европейска столица”), В: „География”, 4/2010, с.33-35  В  Литература цитира Желева-Мартинс, Д. Биография на София – исторически студии. – С., изд. „Пространство-форма”, 2006., www.geography.iit.bas.bg

SINTÈS, Pierre. La Raison du mouvement. Territoires et réseaux de migrants albanais en Grèce. KARTHALA Editions, 2010. ISBN: 978-2-81110390-3  JELEVA-MARTINS D. (1997), “ Les traits communs et spécifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siècle ” in Etudes Balkaniques n° 1-2, Académie Bulgare des Sciences, pp. 131 à 145.

♦ Катедра Класическа филология – Библиотека, Електронен каталог – СУ-клф, Bibliotheca Classica, ИСТОРИЯ  И  АРХЕОЛОГИЯ, (кирилица)  –   И 2058, Желева-Мартинс, Д., Биография на София исторически студии. София, 2006, №1-133423 – http://kkf.proclassics.org/documents/History_CYR_2010.doc

♦ Темелкова Стефания, Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място – гр.Пловдив”, В: Годишник на Департамент „Антропология”, Том 4, 2010, Градът – социални трансформации и културни практики, ред. Ирина Бокова, ISSN 1311-5189, http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=23  Цитира в текст и библиография : д-р арх. Добрина Желева-Мартинс[7]“ Пловдив – образ и идентичност” – В: „Екстериор”, 2008, бр.6 с.56-59[7] http://www.exterior.bg/article.php?e=18&id=296

 ♦ Замятин Дмитрий Николаевич, доктор культурологии, заведующий сектором гуманитарной географии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Гуманитарная география:пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук – В: Социологическое обозрение, Т.9, №3, 2010 Цитира – в бележка №31. Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхожде­нии // Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Межд. ассоц. семиотики простран­ства / под. ред. А. А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443–467.sociologica.hse.ru/data/2011/03/…/9_3_02.pd

♦Гелева-Цветкова, Ралица, „Различните уроци по културна история Парк „Пеньо Пенев”, Димитровград”, В: „Култура в образованието, образование в културата”, С.2010, 134-140 http://tksi.org/SUB-ME/archiv/Mnogoobrazie%20v%20Edinstvoto%202010%20-%202.pdf#page=134. Цитира:  Научно-изследователски проект” Опазване и закрила на културното наследство на Димитровград” с ръководител ст. н. с. д-р арх. Добрина Желева Мартинс-Виана. Повече за проекта виж:  Желева-Мартинс Виана, Д. Димитровград-Градоустройство. Парково изкуство. Архитектура. Ценностна интерпретация.-Арх-Арт форум, 2010, 20, 7-10; Архитектура, 2010, 5, 29-57;  Желева-Мартинс. Д. Културен туризъм. С., 2005

 ♦Е. Станоева,  Централният градски площад като легитимационен ресурс: Пл.” Девети септември” в социалистическия центьр на София , сп. Критика и хуманизъм, 2010 /33 , 111-138 Цитира: ЖелеваМартинс, Д. 2004, с.16

♦ доц. Станко Войков и  проф. Димитър Тасев  Теория и практика на графичния дизайн CASB590 – NBU, цитират в препоръчителна литература: Желева-Мартинс Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000 –
vasko.nbu.bg/…/single_Course_Info.asp?…

♦ Dr. Bojan Mitrović, “Balkan capitals of the 19th century. European models and the Ottoman background”, In: DOCTORAL SCHOOL IN THE HUMANITIES-DISCAM, UNIVERSITY OF TRIESTE, UNIVERSITY OF NANJING (RPC),TRIESTE, 29 AUGUST-9 SEPTEMBER 2011, цитира в библиография: Dobrina ZHELEVA-MARTINS, “Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before their first urban Planning at the End of the 19th Century”, Balkan Studies (Etudes balkaniques), 2 / 2002, pp. 125-136

http://www2.units.it/sdisu//School_Program.pdf

http://www.stmoderna.it/public/Allegati/School_Program.pdf

♦ Irina Gigova, (College of Charleston, South Carolina, History Department, USA), “The City and the Nation: Sofia’s Trajectory from Glory to Rubble in WWII”, In: Journal of Urban History (JUH) March 2011 37: 155-175, first published on January 13, 2011 doi:10.1177/0096144210391612 цитира Dobrina Zheleva- Martins and Youliy Furkov, “Town Planning Evolution (1878-1938)”  http://juh.sagepub.com/content/37/2/155.abstract

♦ Лино (Анжело Емануел) Бианко, Архитектура и политика: Ceгашно състояние и бъдещо развитие на политиката на планиране на гр. София, Автореферат на дисертация за образователната и научна степен Доктор по Философия, София 2011 г. Цитира в библиография под № 123  Zheleva-Martins, D. and Furkov, Y. (2001) „Town Planning Evolution‟ (1878-1938) (English Ed.). In A Popov, et al. (Eds.), Sofia: 120 Years as Capital of Bulgaria. Sofia: Professor Marin Drinov Academic Publishing House, pp.464-474.

 ♦ Тасев Димитър, проф., Христина Тодорова д-р, ас., НБУ, курс VACB002 Въведение в графичния дизайн – II част, в препоръчителна литература цитират Желева-Мартинс, Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

 ♦ Бояджиева Албена, Веселина Инджова, Соня Спасова, Веселина Томова, Проект на тема: Архитектурният облик на столичния център – спомени и предизвикателства, Публикувано на януари 26 2011 в http://mladtehnik.com/?p=3778, цитират в Източници: Желева-Мартинс, Д. Биография на София Исторически студии, 2006, изд. ”Пространство-форма”

♦  Христова, Наталия, доц., д-р, НБУ, курс HISM246 Културни коридори в България, цитира в препоръчителна литература Желева-М. Д. Културен туризъм. ИК “Пространство & Форма”, С., 2005.

♦ Замятин Д. Н. (доктор культурологии, заведующий Центром гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева), Геократия. Евразия как образ, символ и проект Российской цивилизации – В: Научный эксперт, Ежемесячный научный электронный журнал, Изд. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, Выпуск 4, 2011, с.5-35  http://www.rusrand.ru/text/Jornal4_2011.pdf  Цитира с.17, бележка № 26 Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред.А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467.

♦  проф. дсн. Майя Грекова, ръководител лабораторията „Изследователски център по социални науки” към катедра „Социология” на СУ „Св. Климент Охридски” и  на проект “Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от “стара” София” , спечелен по конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2011 г. Цитира в Библиография:

Желева-Мартинс, Д. 2004. Градоустройствени паралели. България и светът. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Биография на София, Исторически студии. София: „ Пространство  -форма”

Желева-Мартинс, Д., Фърков, Ю. 2009. История на българското градоустройство ХIХ – ХХ век. Изд. „Валентин Траянов”

и в  Релевантна литература:  

Желева-Мартинс, Д. 2006. Градската топография като матрица за социални неравенства. В Биография на София, Исторически студии. София: „ Пространство -форма”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Образите на София в градоустройствените планнове и в архитектурата . В Биография на София, Исторически студии. София: „ Пространство -форма” виж: http://www.rcss.eu/

 ♦ Замятин, Дмитрий, Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города, В: Интелросс – Интеллектуальная Россия, http://www.intelros.ru/tags/%C7%E0%EC%FF%F2%E8%ED+%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9/page/2/ 7.12.2011     http://www.intelros.ru/ Цитира в Библиография – Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред.А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467.

 Dorothee Brantz, Sonja Dümpelmann, Greening the City: Urban Landscapes in the Twentieth Century, University of Virginia Psres, 2011 – 256 p. Цитират на страниците 32-35:

Желева-Мартинс, Д.,  „Българското градоустройство като кръстопът на източния и западния авангард”- В: Архитектура, 2000, с 21-24;

Желева-Мартинс, Д.,  „Българското градоустройство по пътя на модернизма”-В: Архитектура, 1994 /2, 36-39

Желева-Мартинс, Д.,  „Хоризонтална организация на града – синхронен анализ”-В: Архитектура 1991/№3/4, 25-28

Желева-Мартинс, Д.,   „Доктрината на модернизма, интерпретация на Мусмановия план”  – В: Архитектура, 1998, №5, 36-39

  доц. Тома Томов  д-р Програма: Културен туризъм  НБУ 2012 APTM106 Историческите места като туристически обект  Цитира в учебна литература:  Желева-Мартинс, Д. „Културен туризъм”, С.2005г. http://ecatalog.nbu.bg/Default.asp?V_Year=2012

 проф. Димитър Тасев Програма: Графичен дизайн VACB003 Основи на плаката – НБУ     Цитира в учебна литература: Желева. Мартинс Д.. – Тектониката като теория на формата и формообразуването.

проф. Георги Гиков   Програма: Интериорен дизайн ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация – І част НБУ 2012   ecatalog.nbu.bg/default.asp?… Цитира в учебна литература:  Добрина Желева – Мартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, С. 2002г

преп. Илиана Гълъбова-Гикова Програма: Интериорен дизайн INTB004 Морфология в дизайна – ІІ част – НБУ

http://ecatalog.nbu.bg/nbunew2011/m_Facult_Program_List_2008.asp?Is_Open=1&Menu_Item=COURSES&Fac_ID=2&M_PHD=0&P_ID=1796&P_Name=%C8%ED%F2%E5%F0%E8%EE%F0%E5%ED%20%E4%E8%E7%E0%E9%ED&List_All=0?…  Цитира в учебна литература:  Добрина ЖелеваМартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, С. 2002г. .

♦доц. Мирян Мирянов  Програма: Интериорен дизайнARTB817 Продуктдизайн Цитира в учебна литература:  Добрина ЖелеваМартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, С. 2002г ecatalog.nbu.bg/default.asp

Преп. Илия Кожухаров  Програма: Графичен дизайн VACB001 Въведение в графичния дизайн – I част Цитира в учебна литература: Добрина ЖелеваМартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, 2002г ecatalog.nbu.bg/default.asp

 ♦Hirt, Sonia A.  „Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City  Vol. 75  Wiley-Blackwell, 2012 Цитира:

р 82. Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

р 83. Dobrina Jeleva-Martins “Българското градоустройство като кръстопът на източния и западния авангард”- Архитектура, 2000 №2, 21-24; Dobrina Jeleva-Martins ”Доктрината на модернизма: Интерпретация на Мусмановия план на София” Архитектура, 1998, №5, 36-39

р 176. Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

р 207.  Dobrina Jeleva-Martins “Хоризонтална организация на града: Синхронен анализ”, Архитектура, 1991, №3/4, 25-28; Dobrina Jeleva-Martins ”Доктрината на модернизма: Интерпретация на Мусмановия план на София” Архитектура, 1998, №5, 36-39

р 208.  Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

р 228.   Jeleva-Martins (82-3)

Naydenova   Vanya, Assist. Prof. Dr.   Stamenov Stefan Assist. Prof. , GIS OF OLD SOFIA – URBAN DEVELOPMENT AND ITS CULTURAL HERITAGE,   Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria In: European SCGIS Conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” , 2012,   ISBN: 978-1-904670-36-0,  рр.15-22

http://proc.scgis.scgisbg.org/S2-3_Naydenova.pdf

Цитират: [18] Zheleva-Martins, D., J. Farkov. History of Bulgarian Town-Planning 19th-20th Century. Part One – Diachronic Analyses of the Planning of the Major Bulgarian Towns, Published: ”Valentin Trayanov”, Sofia, 2009, ISBN 978-954-9928-41-9.

доц. Тома Томов  д-р , APTM106 Историческите места като туристически обект,http://ecatalog.nbu.bg/, 2012,

цитира  в библиография Д. Желева-Мартинс, Културен туризъм.С., 2005 

 Pichler, Adelheid, Marinelli-König, Dr. Gertraud (Hrsg.)Kultur- Erbe- Stadt:  Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und spätsozialistischen Städten, Studienverlag; Auflage: 1, 28. Oktober 2008, ISBN-10: 3706543850;

ISBN-13: 978-3706543859 –

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&titnr=4385

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=&titnr=4385

Цитират на стр.86, 99 и 100:

– ZhelevaMartins, Dobrina, Sofia i neinite obrazi (Sofia und seine Bilder), Sofia, 2004, 84-98 [CD]

– ZhelevaMartins, Dobrina, ObrazitenaSofiavustroistveniteplanoveiarchitekturataotnacalotodosredatanaXXvek (DieBilderSofiasindenRegulierungsplanenundinderArchitekturvomBeginndissurMittedes 20. Jahrhunderts) In: Ebenda, s.58-68 [Zheleva-Martins, 2004b]

– ZhelevaMartins, Dobrina-Farkov, Julij, Gradoustroistvena evoljucija [Entvis…] 2000

♦Разувалова Анна Ивановна, Образ дома в русской прозе 1920-х годов 
Диссертация на соискании ученой степени кандидата филлологических наук, Красноярск , шифр 10.01.01, специалност Русская литература,  2004г.
Цитира в библиография:

№ 74 Желева-Мартинс Д. Семантика архитектурной формы // Семиотика и язык архитектуры: Сб. ст. / Всесоюзный научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства. Под общ. ред. Е.И. Росинской. М., 1991. С. 81-112.
В: Научная библиотека диссертаций и авторефератов http://www.dissercat.com/content/obraz-doma-v-russkoi-proze-1920-kh-godov#ixzz2XUyUINsy

♦ eTourism (Bulgaria) Bibliography (cyrillic) (Със съдействието на Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”) Електронен туризъм Книги на български език

 E-tourism as factor for the competitiveness of tourism companies in Bulgaria in post-crisis period (2011-2013), funded by the Bulgarian National Science Fund.

http://etourism.feb.uni-sofia.bg/eng/

Сайтът съдържа информация по тригодишен проект на тема „Е-туризмът като фактор за конкурентоспособност на туристическите фирми в България в след-кризисния период“ (2011-2013). Проектът е финансиран от българския Фонд „Научни изследвания“.

Цитира в библиографията:

Желева-Мартинс, Добрина Иванова
Културен туризъм : Учебник за образователна степен “Магистър” / Добрина Желева-Мартинс. – София : Пространство & Форма, 2005. – 207 с. : с ил., к. ; 20 см
Учебник за
Лесотехн. унив. Фак. Екология и ландшафтна архитектура. Кат. Екология.
ISBN 954-90741-6-11. Културен туризъм – учебници за ВУЗ

Димитровградот Уикипедия, свободната енциклопедия

Цитират в: Библиография:

·                     Желева-Мартинс, Д. Димитровград – градоустройство, парково изкуство, архитектура, ценностна интерпретация. – Паметници, реставрация, музеи, 2010, юни-декември,

·                     Желева-Мартинс, Д. Димитровград – идеи и интерпретации. – Архитектура, 2010, № 5, 33-36.

·                     Желева-Мартинс, Д. Културната памет за Димитровград като предмет на интерактивно образование. – В: Култура в образованието и образование в културата. Многообразие в единството. Т. 2. С., СУБ, 2010, 112-119.

Bozhin Stiliyanov Traykov , “In Pace with the Times”: Superman vs. Alyosha: Understanding Historical Wars of Position on the Ideological Battleground in Bulgaria, 2012  SIMON FRASER UNIVERSITY Canada

http://academia.edu/2478725/Alyosha_vs._Superman

Цитира в библиография, стр. 138:
Zheleva-Martins, Dobrina. ‘ПАМЕТНИКЪТ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ 1954 – 2011’ Academic blog. http://zheleva-martins.com, July-06-12.

Bothfeld, Anke, Varna, Capital of the Sea: History, Image, and Waterfront Development – In: Port Cities as Areas of Transition, Ed. by Kokot, Waltraud / Gandelsman-Trier, Mijal / Wildner, Kathrin / Wonneberger, Astrid, Series: Urban Studies, TRANSCRIPT VERLAG, Publication Date: September 2015, ISBN: 978-3-8394-0949-7

Цитира в текст и в библиография, стр 187

In References, p. 187

Zheleva-Martins, Dobrina (2002): “Strukturnijat analiz pri izsledvane na istoricheskite gradove”. In: Svetlana Khristova (ed.), Gradat: cimvoli, obrazi, identichnosti, Sofia: Lik, pp. 70-88.

♦  Алексиева, Соня и Ирена Бокова – “Туризъм и културно наследство” – учебник, Изд.НБУ, 2013 г.София  

Цитират в библиография: Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм”, учебник, София, Изд. Пространство Форма, 2005 г.

♦  Лесневская, Димитрина, Руските паметници – значимо архитектурно, историческо и културно наследство на София – Научна конференция, посветена на 135-годишнината от обявяването на София за столица на България,  23 април 2014 г.- B: http://www.tksi.org/SUB/papers/2014/5-Lesnevska-red-PDF-G1.pdf

Цитира  в библиография, стр. 39

Желева-Мартинс, Д. Биография на София. Исторически студии / Добрина Желева-Мартинс – София: ИА:
„Пространство и форма“, 2006. 264 с.
Желева-Мартинс, Д. Историческият център на София в листата на световното културно наследство / Добрина Желева-Мартинс // Паметници. Реставрация. Музеи. София: Арх&Арт, 2008, №. 5–6, стр. 45–56.

♦Зорница Велинова & Ивайло Начев – София и Балканската модерност, Изд. „Рива“, 2016 г Представяне на книгата с: Откъс от изследването София и балканската модерност“ разглеждащо различни аспекти от развитието на столичния град в Югоизточна Европа в периода 1878-1914 г. https://kultura.bg/web/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/

Списание „Култура“ 07.06.2016 г.

Цитират в: препратки в края на текста,  под номер [14]; 17 и [17]; 18

Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков. История на българското градоустройство XIX – XX в. Първа част. Диахронни анализи на устройството на големите градове. София, 2009

♦ Първанов, Калин, Слънчевият град и неговата сянка- публикувано на 21.05.2018 Брой 49 на сп. a-specto https://a-specto.bg/

Цитира:  Добрина Желева-Мартинс, “Първият модерен жилищен комплекс в София – ж.к.”Илинден”, В: списание „Архитектура”, бр. 2 на от 1997 г., с.  24-29

♦ Първанов, КалинСлънчевият град и неговата сянка – В: Infacto, списание за политическа култура, https://infacto.bg/slncheviyat-grad-i-negovata-syanka/ , 21.05.2018

Брой 49цитира в текст и обсъжда:

Желева-Мартинс, Добрина„Първият модерен жилищен комплекс в София” – В: сп. Архитектура” от 1997 г., бр.2

Liana Galabova Challenges of Preservation, Digitalization, and Presentation of Tangible and Intangible Bulgarian Church Heritage in the Interaction of Secularization and Desecularization Processes of 20th and 21st Centuries Pages 110-149 ;  Лиана Гълъбова Предизвикателства на опазването, дигитализацията и представянето на българското църковно материално и нематериално наследство при взаимодействието на секуларизационните и десекуларизационни процеси на XX и XXI векове Страници 110-149

http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-4/09-KIN-4-2-2018.pdf

В: Научна поредица Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация Том 4, брой 2, 2018  Редактори Петко Ст. Петков, Галина Богданова, Институт по математика и информатика, БАН, РНБ „П. Р. Славейков” Велико Търново, България; Science series Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization; Volume 4, Issue 2, 2018 Editors Petko St. Petkov Galina Bogdanova, Institute of Mathematics and Informatics, BAS RPL “P. R. Slaveykov” Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/

Издание на: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков”, гр. В. Търново, България Съюз на учените в България, клон Велико Търново, България

Цитира: Желева-Мартинс-Виана, Добрина, Пътят като свято място, – В: Конев, Илия (ред.) Свети места на Балканите, Международна кръгла маса „Зимни балкански срещи“, 28 февруари – 2 март 1995, ЮЗУ-Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, 1996, Страници: 60-70 ; На с.122  бележка под линия №15; В Литература, под №26

Zheleva-Martins-Viana, Dobrina, Road as Sacred Site, In: Konev, Ilia (ed.), Sacred Sites on the Balkans, International Roundtable “Winter Balkan Meetings”, 28 February – 2 March, 1995, SWU-International University Seminar for Balkanistic Studies and Specialisations, Blagoevgrad, LITSE, ISBN 954-8317-42-7, 1996, Pages: 60-70 (Желева-Мартинс-Виана, Добрина, Пътят като свято място, – В: Конев, Илия (ред.) Свети места на Балканите, Международна кръгла маса „Зимни балкански срещи“, 28 февруари – 2 март 1995, ЮЗУ Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Благоевград, ЛИЦЕ, ISBN 954-8317-42-7, 1996, Страници: 60-70), http://zheleva-martins.com

Nevena Popova Развитие на строителното право въз основа на Търновската конституция Development of the Construction Law on the Basis of the Tarnovo Constitution – Journal: De Jure, 19/2019, No:2, р.р. 218-221

Цитира: Zheleva-Martins, D. Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги Ненов. // АРХ-АРТ Форум, 14–21 юни, 2012, бр. 24. 14 Чл…  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814825

Usenyuk-Kravchuk, Svetlana, N. Garin, N. Klyusov, N. Dedevich, M. Pokataeva, Light,Lfidl, Repairable”, IN: The International Journal of Designed Objects Volume 13, Issue 3-4, 2019,pp 1-14, ISSN: 2325-1379 (Print), ISSN: 2325-1395 (Online) https://doi.org/10.18848/2325-1379/CGP/v13i02/1-14 (Article)

Quote: ADE into an Ideal – 2019

… Saying this, we echo Zheleva-Martins (2006) in asserting that means of art and design—if mindfully applied—can foster and support the psychological and emotional aligning with the present and future state of the environment..

REFERENCES: Zheleva-Martins, Dobrina. 2006. “Theory of Form Formation/Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica.” In DS 38: Proceedings of E&DPE 2006, 1–6. E&PDE. Salzburg University of Applied Sciences, Salzburg, Austria: Design Society

Севдалина Попова, Старата жп гара Белово е предоставена за управление на Община Белово от собственика Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“- В: „Белово“ – общински вестник, юли 2020, брой 3 (32), година V, Белово, https://belovo.eu/docs/obshtinski_vestnik_07_2020.pdf

Цитира в текста пасаж от Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик, част „Културно-историческо наследство“, автор Доц.д-р арх.Добрина Иванова Желева-Мартинс Виана, 2019г.

НЕИЗВЕСТЕН ПЛАН НА ТЪРНОВО ОТ 1857 г.; Бернар Лори INaLCO – Париж Иван Русев Икономически университет – Варна , History Volume 28, Number 1, 2020 История, с.8-22

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2020/02/History_1_2020_Lory_Rusev.pdf

https://www.researchgate.net/publication/339697915_Lori_B_Rusev_I_Neizvesten_plan_na_Trnovo_ot_1857_g_-_Istoria_G_XXVIII_2020_No_1_s_8-22

Лори, Б., Русев, И. Неизвестен план на Търново от 1857 г. – История, Г. XXVIII, 2020, № 1, с. 8–22.

Цитират: в текст  и в Литература:  Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков История на  българското градоустройство, XIX-XX век, Първа част Диахронни анализи, С. Изд. Валентин Траянов, 2009г.

FAB Furtado, FR de Oliveira,  INVESTIGAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS REGISTROS ADINKRAS NA ARQUITETURA BRASILEIRA – DOSSIÊ TEMÁTICO DO XI CONGRESSO …, 2021, рр.47-63

Cited in text and in bibliography: ZHELEVA-MARTINS, Dobrina. Semantics of the Ionic Capital. In: THRACIAXV In honour of Alexander Fol’s 70th anniversary. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences; Institute of Thracolоgy; Tangra TanNakRa Publishing House, 2003, pp 463-478.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.