Доклади

ДОКЛАДИ ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ,КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДРУГИ ФОРУМИ

1. Желева, Д., Отворена система за разпределителни стени и преградни мебели. – Научна сесия в чест на 100-годишнината от освобождението на България. ВИАС, София 21-24 февруари, 1978, /отпечатано резюме/

 2. Желева-Мартинс Виана, Д., Обитателите на жилището. – IX национален преглед на ТНТМ. Републикански симпозиум “Съвременни тенденции в развитието на езика, литературата и изкуството”. – 9-10.XI, 1977, София

3. Желева, Д., Тектониката в съвременната архитектура. Научна сесия в чест на 1300-годишнината от основаването на Българската държава. ВИАС, Архитектурен факултет. София, 6-9 май, 1980, отпечатано резюме.

4. Желева-Мартинс, Д., Синтезът в културата – база за художествен синтез Конференция на тема: “Архитектурно-художественото изграждане на Шумен и Шуменски окръг”, организирана от КК, СБА, СБХ и ОНС – Шумен, 23.XII.1980 г.

5. Желева-Мартинс, Д., Езикът и архитектурата. Международна теоретична конференция “Изкуството и човешкото общуване”, Институт по социология при БАН, София, 9-10 май, 1983. /частично публикувана в издание на БАН/.

6. Желева-Мартинс, Д. Техника и архитектура. Интердисциплинарна среща – “Наука, техника, изкуство” от програмата “Алберт Айнщайн” на ИК при КК, 30-31.03. 1983,София.

7. Желева-Мартинс, Д., Тектоника и език в архитектурата. Научна сесия в чест на 40-годишнината от победата на социалистическата революция в България, ВИАС, София, 21-22 май, 1984, отпечатано резюме, стр. 31.

8. Желева-Мартинс, Д., К методологии формализации форм – Третий международный симпозиум по методологии математического моделирования. Организират Итститут по философия, БАН, 2-7 юни, 1986, Международен дом на учените, “Дружба”, Варна.

9. Желева-Мартинс, Д., Наследство и съвременност в бразилската архитектура /на примера на първата и последна столица на Бразилия/ – Двустранна българо-кубинска научна среща, на тема: “Исторически корени и национална идентичност на латиноамериканската култура”, организирана от КК, НИИ по Култура при КК и Висшия институт по Изкуствата в Хавана 11-12 юни, 1986, София

10. Желева-Мартинс, Д., Що е наука и що е теория? – Методологичен семинар на ИТИГА – БАН София,1986

11. Желева-Мартинс, Д., Формиране на социалната поръчка на жилищното строителство в София – Научно-практическа конференция на тема: “Комплексната социално-икономическа и социологическа информация – научна основа за управление на функционирането и развитието на града” – организирана от СНС и Столичното социологическо дружество София, 27.VI.1987

12. Желева-Мартинс, Д., Към компютърно моделиране на формите и средите за целите на архитектурното образование. – Национална теоретична конференция на тема: Методологически проблеми  на приложението на математическото моделиране и изчислителната техника в обществените науки и социалната практика”, организирана от Института по философия при БАН, Великотърновски Университет и Съюза на научните работници във Велико Търново, на 7-9.IX. 1987 /отпечатано резюме в сборник от резюмета на докладите, Т. 1, с. 70-71/

13. Желева-Мартинс, Д., Россинская, Е./Москва/, Модели на архитектурния език – Научна сесия на ВИАС, София, 79.X.1987, /отпечатан текст в Годишник на ВИАС/

14. Желева, Д., Комбинаторика на формите – – техническа конференция с международно участие на тема: “Използване на микрокомпютрите в проучването и проектирането на обекти от капиталното строителство и териториалното и селищно устройство”, организирана от НТС, Съюз по строителство, ДК за изследвания и технологии, Сдружение “Проектно дело”, Асоциация “Строител и строителна индустрия” София, 22-23 X.1987 г, /отпечатано резюме, стр. 12/

15. Желева-Мартинс, Д., Пространствени модели в архитектурата. Исторически преглед. – Международен /англо-гръцки/ симпозиум на тема: “Пространство и история”, организиран от Университета “Аристотел” в Солун, в Скопелос, Гърция, м. IX.1987 /отпечатан на английски език в актите на симпозиума/ Jeleva-Martins, D., SpacemodelsinarchitectureAnhistoricalreview – In: Space andHistory. Urban, architecturalandregionalspace Scopelos Symposium /proceedings/, Thessaloniki, 1987

16. Желева-Мартинс, Д., Современные проблемы теории архитектуры. – Международен симпозиум на тема: “Теории архитектуры и методи архитектурного проектирования”– организира СИВ, Прага,Чехословакия, 23-25.XI. /публикуван без Изменения в издание на ВУВА и с известни съкращения в сп. “Архитектура”/ Zeleva-Martins, D. Soucasneproblemyteoriearchitektury/VUVA,Praha, 1988, Rocnik XXXV/.

17. Желева, Д., Астрономическа семантика на архитектурната форма – Първи национален симпозиум по археоастрономия /с международно участие/- организиран от СУ “Климент Охридски”, БАН, Исторически музей гр. Толбухин, гр. Толбухин, 22-24.XI, 1988, /отпечатано резюме в: Интердисциплинарни изследвания, Т. XV, 1988 г., Археорлогически институт и музей на БАН, стр. 132/

18. Желева-Мартинс, Д., Словарь архитектурных символов /на примерах архитектуры балканских стран/. – Шести международен конгрес за изследвания на Юго-Източна Европа/ Sixieme congres international du Sud-Est Europeen, Sofia, 30 aout – 5 sept, 1989, Resumes des communications. LitteratureEthnologie. Droit. Arts.Tables rondes Sofia, 1989, Editione del’Academie bulgare des Science. p. 207/. БАН, Институт по Балканистика.

19. Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града– диахронен анализ, Международен симпозиум: “Научни методи за опазване паметта на един град – проблеми на формирането” – организира Международният комитет по формиране към ИКОМОС и Българският национален комитет на ИКОМОС, в София, 28.IX – 1.X. 1990 /Scientific methods for safguarding the memory of a city: Training problems. ICOMOS – International Commitee for training ICCROM, The bulgarian national commitee of ICOMOS. September 28th-October 1st, 1990, Sofia/

20. Желева, Д., Фърков, Ю., Йорданова, М., Скелет на градската памет. Европейски форум – София 91 “Столиците на бъдеща Европа” /публикувано резюме, 1991, с. 21-22/.

21. Желева-Мартинс Виана, Д., Крос-културалните анализи в полза на архитектурната история – Първи международен симпозиум в памет на Йордан Иванов – организиран от Историческия музей – Кюстендил, Съюз на учените в България, клон Кюстендил, м. октомври, 1992, гр. Кюстендил /отпечатано резюме, стр. 46/.

22. Желева-Мартинс, Д., Миграционни процеси и архитектура – исторически аспект – Международен, българо-френски семинар на тема: “Към етнологията на малкия югоизточно европейски град”, организиран от Университета в Пловдив, Института по фолклор при БАН, под егидата и с участието на Културната служба при френското посолство, Пловдив, 29 юни-2 юли, 1993

23. Желева-Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – синхронен анализ Научен семинар на тема: “Европейски влияния в българската архитектура през XIXXX век”, организира САБ, м. юни 1993

24. Желева-Мартинс, Д., Семиотиката като учебна дисциплина. Научна конференция “История и актуални проблеми на архитектурното образование в България”, Архитектурен факултет на УАСГ и САБ, в чест на 50 години архитектурно образование /21.12. 1993/ София.

25. Желева-Мартинс, Д.,  Спирала – теоритичен и общоисторически аспект на символа, Научен семинар “Образ и форма”, ИТИГА-БАН, 20.12.1993г, регистр. НЦИД, НД 372/94, 1994

26. Zheleva-Martins, D., TheFireplaceasanArchitipeofHome” – In: Septieme congres international d’etudes du Est European, Thessalonique 29 aut – 4 septembre 1994 (Communications).

27. Желева-Мартинс, Д., Вечните проблеми на София. – Конференция с международно участие – “София 94 Градоустройство, инженерна структура,транспорт и околна среда”, 27-28.10. 1994, София, Организира Столична голяма община, ФНТС, САБ, УАСГ

28. Желева-Мартинс, Д., София в контекста на останалите балкански столици. Сравнителна градоустройствена фактология – Научна конференция “Белите петна в историята на архитектурата по българските земи” 9-10.2. 1995, организира САБ София

29. Желева-Мартинс, Д., “Общото и специфичното в градоустройството на столиците на балканските държави от началото до края на ХIХ в” – Международна научна конференция на тема “Общото и специфичното в балканската култура”, 17-18.5. 1995, Организира СУБ и СУ “Климент Охридски”, София

30. Мартинс Виана, Д., “Свещеното дърво и свещената гора като архитектурата” –Юбилейна международна сесия “70 години лесотехническо образование в България”, 7-9.6. 1995, ВЛТИ, София, секция “Екология и ландшафтна архитектура” /докладът е отпечатан изцяло в сборник/

31. Zheleva-Martins, D., “A Lexicon of Town-Planning in Modernizm(On Examplesof Bulgarian Towns from the 19th-20th Century)in International Congress of International Association for the Semiotic of Space – “The Man and the City: Spaces, Forms, Meanings”, 27-30 July, 1995, Saint PetersburgRussia

32. Желева-Мартинс, Д., “Вавилон и Вавилонската кула като архетипи в архитектурата”- Научна сесия на Русенския Университет “Ангел Кънчев” – Научен център за фолклор и литература, на тема “Библиятав европейската фолклорна и литературна традиция”гр. Русе, 27-28.10. 1995

33. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Ю. К., “Орхание-Ботевград: градоустройствена революция”- Национална конференция организирана от САБ на тема – “Бели петна в историята на архитектурата по българските земи” –София, 30-31.5.1996

34. Zheleva-Martins, D., Furkov, Y., “Reference point of Urban Evolution”-ICOMOS – 11th General Assembly of ICOMOS, Inter national Symposium, “The Heritage and Social Changes” – oct. 5-9, 1996Sofia

35. Jeleva-Martins, D., Boyadjiev, K., Radoslavova, Y, “The Origins of Modern Town-Planning in Bulgaria”- Poster Fourth International Conference of DOCOMOMO, Bratislava, Sliacspa, September, 18-20, 1996

36. Jeleva-Martins, D., “Topogenesis of the city. Semantics of the Myth of Origin “-International Congress on Architecture and Semiotics: Topogenesis“- 28 juin-1 july, 1996, Barcelona, Espana.

37. Jeleva-Martins Viana, D., TownPlansasDocumentaryCulturalHeritage“-in: IV Congreso CulturaEuropea“- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navara, 23-26 oct. 1996, Pamplona, Espana.

38. Желева- Мартинс, Д., Юлий Фърков, “Градоустройствена еволюция на град Пловдив през ХIХ-ХХв” – Научна конференция на тема “Градът от Възраждането до наши дни”, организира Етнографски музей, гр. Пловдив, 1997 /отпечатано резюме на английски език, с. 24 /

39. Желева-Мартинс, Д., “Семантика на йонийския капител”. – Научна конференция посветена на 100 годишнината от създаването на Историческия музей в град Кюстендил, 125 години от рождението на акад. Йордан Иванов, 100 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев, Кюстендил, 27-28.11. 1997

40. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков, “Културно-историческо наследство в района на МДК-Пирдоп и БИМАК-Челопеч” – Работен международен семинар – София, 15.9. 1997; Публикувано в отделен том “Резюме” на проект №BG 9310-03-05-02, на български и английски език, под “Раздел №16” – проект по линия на ФАР и БНОЦЕОПС, възложен от МОСВ, р-л доц. д-р Е. Желева

41. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков, “Градоустройствената еволюция на град Варна до края на ХIХв.”. Конференция “Културните пространства през ХVIII-ХIХв.” Организира “Българското дружество за изучаване на ХVIII-ХIХв. ” и СУ “Св. Кл. Охридски”, Институт по Литература, София, 5-6.3. 1998

42. Jeleva-Martins, D., EcologyandCulturalHistoricalHaritage: LookingfortheMutualBenefits”- In: V Congreso CulturaEuropea”- Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, 27 oct-1 nov., 1998, Pamplona, Espana.

43. Желева-Мартинс, Д, Ю. Фърков, “Репери на културната рекултивация” – В: Работно съвещание на тема “Рекултивация на земи нарушениот въгледобив”, организират ЛТУ и Британски съвет – София, съорганизатори Оксфорд Брукс Университет, Великобритания, Институт за Гората при БАН, ”Минпроект” – София, БНОЦЕООС и др., 5-9,ІХ, 1998, София.

44. Zheleva-Martins, D., “Colour as semantic indicator of style in architecture(on examples from the 19th-20th century)In BULCOLOR’99, International color conference in Varna’8-10 oct. 1999

45. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “120 години от Първия регулационен план на София”- В: Юбилейна научна конференция- “София 120 столица на България”, организирана от БАН, Столична община, СУ ”Климент Охридски” Общобългарски комитет “Васил Левски” –  София, 29-31 март, 1999

46. Желева-Мартинс, Д.      “Пространството в образ и в текст” – В: Юбилейна научна конференция наЦА-БАН – “Изкуството архитектура. 50 години научни изследвания за архитектурата в БАН”- 9-11. ХІІ. 1999, София

47. Желева-Мартинс, Д., ”Градоустройствена еволюция на град Бургас от възникването на селището до средата на ХХ век”- В: Девети международен симпозиум “Екология 2000”, 8-10 юни, 2000, Бургас, България, организира БАН, СУБ-клон Бургас,”Лукойл Нефтохим Бургас АД”, Университет “Проф. Асен Златаров, Бургас

48. Желева-Мартинс, Д., ”Структурният анализ при изследване на историческите градове. Върху примери от България”- В: Научно-приложна конференция на тема “Градът – образи, символи, идентичности”, организира катедра “Културология” на Югозападен Университет Благоевград, 6-7.ХІІ. 2000, София

49. Zheleva-Martins, D., “Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, 2000, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на френски и гръцки език/

50. Martins Viana, D., “Bulgarian Town-Planning at the Crossroad of Easternand Western Avant-garde” – In: Round table “Aspects of urban history.Modern times”, Fifth International Conference on urban history “EuropeanCities: Networks and crossroad”, 24-28. 08. 2000, Technical University Berlin, European Association of Urban Historians

51. Zheleva-Martins, D., EternalCitiesofBulgaria”- In: Turism, TheCityandCulture”- VІ Congreso “Cultura Europea”- Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, 25-28 oct., 2000, Pamplona, Espana.

52. Мартинс, Добрина, “Спиралата – интерпретации”- В: Пета конференция на Факултета по славянски филологии на тема “Коментар, интерпретация, възможност за четене” – 1 и 2.06. 2000, СУ “Климент Охридски”, София.

53. Желева-Мартинс, Д., “Миграционните процеси като фактор за регионални архитектурни взаимовлияния” – В: Международен Университетски семинар за Балканистични Проучвания и Специализации, “Зимни балкански срещи Благоевград,”, Десета международна кръгла маса “Рицари и Миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество”, 26-28.ІІ. 2001, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград

54. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”- В: Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас

55. Желева-Мартинс Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Варнадо средата на ХХ век” В:Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – Клон Бургас

56. D. Nicolaidou, Borislav Viana, Zheleva-Martins, D., “Semantics of the Orthodox Temple: Space Terminology,Visualisation – In: “Intersemioticite de l’espace architectural enSon etre, son paraitre et sa fiction”– Un Seminaire International du 23 au 27 mai 2001a Sidi Bou Said, Universite 7 novembre de Carthage, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanism, Dans le cadre des etudes Doctorales d’architecture; Le Laboratoire Architecture et Culture; Tunis Organise sous l’egide de L’AISE (L’Association Internationale de Semiotique de l’Espace)

57. Желева-Мартинс, Д., “Линията като граница-семантичен анализ. Териториално -устройствен и градоустройствен аспект” – В международен семинар на тема “Границата”, Белоградчик, 2001, организира ДИОС /Дружество за изследване на общности и селища/;

58. Желева-Мартинс, Д., “Етноструктура на големите български градове преди първото им планиране в края на ХІХ век”- В: Международна конференция на тема: ”Балкански лингвистични и културни взаимодействия” – Институт по Балканистика при БАН /София/, Институт за Югоизточно европейски проучвания при Румънската академия на науките /Букурещ/, 9-10 юли, 2001, София

59. Zheleva-Martins, D., “Първи градоустройствени мероприятия на Туна Вилает по времето на Мидхат паша” – В: Българо-турска конференция “Балканските Провинции на Османската империя. Икономика, общество, култура. ХVІІІ – Началото на ХХ век”- Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, София, 5-6 октомври, 2001

60. Желева-Мартинс, Д., “Приносът на чешките архитекти – емигранти за модернизиране на българското градоустройство след Освобождението”- В: Научни четения на тема: “Личности, среди и съсловия за формиране и утвърждаване на Българската градска култура”- Етнографски Институт с Музей при БАН, 20 ноември, 2001, София

61. Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти”– В: Международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, 2002, Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас – АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените -клон Бургас, Наука Инвест ЕООД клон Бургас

62. Желева-Мартинс, Д., “Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” В: “Модерността вчера и днес”Българско общество за проучване на ХVІІІ век, – нтердисциплинарна научна Конференция, 25-26 февруари, 2002, публикуван в INTERNET http://www.c18.hit.bg

63. Желева-Мартинс, Д., “Опит за структурна история на българското градоустройство” – В: Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура 21-23 ноември 2002, София

64. Zheleva-Martins, D., SofiainimagesannotationofaresearchprojectIn: VII Congreso CulturaEuropea”, Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 23-26 octubre 2002

65. Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм и екология –хармония и конфликти”– Единадесети международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, 2002, Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас – АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД- клон Бургас;

66. Желева-Мартинс, Д., “Градската топография като матрица на социални неравенства /на примера на София от края на ХІХ и началото на ХХ век/” – В: Българско френски колоквиум по урбано – социология “Градове и неравенства: локални и глобални измерения”, организиран от Институт по Социология при БАН, Комитетът по урбано -социология към Българската социологическа асоциация, САБ и Френският Институт в София, 24 и 25 октомври2003;

67.Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ – Секция “История”, ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

68. Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата след Освобождението от началото до средата на ХХ век” – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ- Секция “История”,ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

69. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “Оценки за въздействие върху околната среда и културно наследство” – доклад изнесен на Конференция – дискусия на тема ”Архитектурното наследство през периода на прехода. 1990-2004”, 27 септември, 2004, САБ, София

70. Zheleva-Martins, D., Visual History of Sofia” – In: IX-th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09.2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, Albanie

71. Желева-Мартинс, Д., Интерпретация на принципите на новата европейска естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – Площад “Св .Александър Невски” – Семинар на тема “България, Балканите и Европа: Регионални измерения на европейската култура”, 18-20 май, 2005, Институт по балканистика при БАН;

72. Zheleva-Martins, D., V. Varbanova, “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spaсe” – In: XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, 2005, Istanbul

73. Zheleva-Martins, D., Farkov, Yulii, “The route of the Gold between Thrace and Hellas” – In: 10thInternational congress of Thracology Komotini-Alexandroupoli, 18-23 october 2005, Greece

74. Желева-Мартинс, Д.,“Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”научна конференция “София и нейното културно-историческо наследство”, организирана от ОП ”Стара София” и СИМ, 9-11 ноември, 2005, София

75. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий, “Примерна програма за активиране ролята на културното наследство в полза на устойчивото развитие в пограничния район на България с Гърция и Турция (СВИЛЕНГРАД – ЛЮБИМЕЦ – ХАРМАНЛИ)” – В: национален семинар “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стимулиране участието на общините и развитие на публично -частното партньорство”, организиран от САБ, Национално сдружение на общините в България, Български национален комитет на ИКОМОС, състоял се на 17-18март 2006, София http://www.icomosbg.org/ehd/bul/newsDetail.php?newsId=10

76. Желева-Мартинс, Д. “Теорията на формообразуването / Теорията на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Юбилейна научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2006, Отпечатан вНаучни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11

77. Желева-Мартинс, Д.,“Цвят и композиция – един неочакван аспект” http://stroitelstvo.bg В: Национална конференция “Цвят и образование”, Организира Група цвят – България и Национална Художествена Академия, София 24 ноември, 2006, София;

78. Желева-Мартинс, Д., “Дизайн и композиция. Извори на спецификата и развой във времето на професията дизайнер” – В: Научна конференция “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”, Национална художествена академия, 18 декември, 2006, София

79. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията и съвременният научен контекст” – В: “Архитектурни четения’2007” на ЦА-БАН, 12 януари 2007, София

80. Златева Минка, Желева-Мартинс Д., Иванова, Бл., “Образователни аспекти на усвояването и популяризирането на културното наследство”,/Zlateva, M. Zheleva-Martins, D., B. IvanovaCommunicationandEducationalAspectsofUnderstanding,andPortmotingofHeritage”/ – В:          Международен симпозиум “Културните коридори в европейския югоизток Предизвикателствата пред повишаване на капацитета” /“CulturalcorridorsinSouthEastEuropeCapacityBuildingchallenge”/, 9-февруари, 2007, Организира Национално движение “Българско наследство” с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО (проект №2006/013) и съдействието на Съвета на Европа

81. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и светлина – семантика на витража”- В: Научна конференция “Цвят и дневна светлина”, Организира Група цвят – България и Национална Художествена Академия, София, 20 април, 2007

82. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като учебна дисциплина”, В: Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, УАСГ, 17-18 май, 2007, София

83. Желева-Мартинс, Д., “Композицията като манипулация” В: “Архитектурни четения’2008” на ЦА-БАН, 23-24 януари 2008, София

84. Желева-Мартинс, Д. “Културното наследство и златопроизводство – «брак по сметка» / на примера на Крумовград/» – В: Национална научна конференция „Родопите и човекът”, 30-31 октомври 2008, Смолян

85. Желева-Мартинс, Д. и Р. Гелева-Цветкова, „Градът като палимпсест На примера на София” – В: юбилейна конференция на тема “Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” – организира ОП ”Стара София” със СИМ, 5-7 ноември, 2008, София

86. Желева-Мартинс, Д., “София в контекста на Балканските културни коридори” – В: ХІ международна научна конференция на тема „Диалогът с Другия: Балкански измерения на европейската идентичност”Организират СУ ”Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, 14 и 15 ноември, 2008, София

87. Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: конференцията „Епохата на Фердинанд”, 20 ноември, 2008 г., публикуван в сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2, София, Изд. ”Accent”, 2009, с.9-16

88. Желева-Мартинс, Д., „От пропорциите на Паладио към атрактора на Лоренц” – В: Научна конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства” – НХА, 21 Ноември 2008

89. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация на композицията като поетика”-В:” “Архитектурни четения’2009 на ЦА-БАН, 23-24 януари 2009, София

90. Желева-Мартинс, Д., „Чехи строители на следосвобожденска България” – В: Конференция „Чехи в България. Ролята на чешкото Присъствие за българското национално развитие”, Организират: Чешки културен център София, Чехословашки клуб Т. Г. Масарик” в България, с подкрепата на Столична община, отд.”Култура”, 18-19 май, 2009, София

91. Желева-Мартинс, Д.,„Димитровград – идеи и интерпретации”- В: Първа научна конференция „Димитровград Градоустройство, парково изкуство, архитектура. Ценностна интерпретация”-ОрганизираЦА-БАН, Община Димитровград и Обществено движение „Димитровград – най-живият паметник на архитектурата”, 27-28 април, 2010, Димитровград

92. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като теория на знаците.” – В: Научна конференция ” Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно – приложните изкуства”, Организира НХА София,  18 Ноември 2010 

93. Желева-Мартинс, Д.,Минка Златева,  “Копринените нишки между Изтока и Запада” – доклад, Международна конференция “Пътят на коприната”, организирана от “Конфуций институт в София”, София, 2-5 юни, 2011г.

Assoc. Prof. Dobrina Zheleva – Martins, University of Forestry, Sofia & Prof. Minka Zlateva, Sofia University “St. Kliment Ohridski”- The Silk Threads between the East and the West – INTERNATIONAL CONFERENCE „The Silk Road”, ORGANIZED BY CONFUCIUS INSTITUTE IN SOFIA, Sofia, Bulgaria, June 2-5, 2011.

94. Желева-Мартинс, Д., Теорията на композицията – единна за всички изкуства наука – ДЕВЕТИ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ , Организира ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН (ИИИзк), 9 – 12 ЮНИ 2011, София.

95. Желева-Мартинс, Д.,  „INSIGHT – Пътят към идеята”- доклад, изнесен пред Конференция на Биенале на българския дизайн, проведена на 12 и 13 октомври, 2011, София; в печат; публикуван http://zheleva-martins.com/2011/10/16/

96. Желева-Мартинс, Д., “Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги П.Ненов”- послучай 150 години от рождението му. Юбилейно тържество, 7-ми юни, 2012, Организира СПСДА, САБ, София

Забележка:  Пълният текст на лекцията виж тук: http://zheleva-martins.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/georgi-nenov/

97.Petrova, M., Zheleva-Martins, D., “Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”– The 14th International Conference on Engineering & Product Design Education, Artesis University College, Antwerp, Berlgium, 6-7 September 2012

98.Петрова, М., Желева-Мартинс, Д., „Опит за въвеждане на нови методи в образованието по дизайн”– Четвърта балканска научна конференция на тема “НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ ХХІ ВЕК“,  30.09–01.10.2012 г. гр. Благоевград, организира , Съюз на учените на България, клон Благоевград, 2012г.

99.  Zheleva-Martins, Dobrina, Stella Tasheva, Miroslava Petrova – “From interdisciplinarity to creativity” – In: 4th International Conference “Education, Research & Development” 4-8 September 2013 Sunny Beach, Bulgaria, Jurnal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 11, Part 2, 2013; pp.160-168 ISSN 1313-2571, Published at:  http://www.scientific-publications.net
http://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2013-2.pdf

100. Виана, Борислав и Добрина Желева-Мартинс“Подземният град” един възможен бранд за софийското метро – София 135 години столица на България София кандидат за европейска столица на културата – 2019, Научна конференция, организирана от СУБ, СО, 24 април, 2014г.

101.   Добрина Желева-Мартинс и Виана, Борислав,Нови направления и тенденции в дизайна” – Конференция “Пролетен салон 2016, “Светът е дизайн” , ” Дизайн за архитектурата”, Научна конференция, организирана от САБ,  2 юни, 2016г.

102. Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Minka Zlateva, PhD, Reconsideration of Cultural-historical Value of Central Public Space of Sofia by Means of Communication – In: International Congress: “Communication, City and Public Space”, organized by the University of Lima and the ORBICOM, Lima, Peru, May 8,9 and 10, 2018

103. Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий, „Възкресяване духа на Антична Сердика“– Доклад, изнесен на Национална конференция „90-години Музеят на София“,  организирана от РИМ София, гр. София, 12-14 ноември, 2018

104. Желева-Мартинс Виана, Д„Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“ – Доклад, презентация на научната конференция на секция “История” при СУБ на тема „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“, състояла се на 13.10.2022 в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН – София

105. Желева-Мартинс Виана, Д. “Нови щрихи към паметта за Вроцлав Колар – първият главен архитект на София и „губернски архитект“ на Княжество България.” – Доклад изнесен на Кръгла маса „Непознатият чех. Чешкият принос за възродената българска държавност„, “ИНИЦИАТИВА” организирана от Център за върхови постижения „Наследство БГ“, състояла се на  8.11.2023г., в Национална библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”,  София

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.