Научни студии

НАУЧНИ СТУДИИ*

1. Желева, Д., Естетиката и експлоатацията на жилищните сгради построени поиндустриален начин. /С примери от България и СССР/, В: Известия на СТИГА-БАН, кн.XXV, Издателство на БАН, София, 1973, стр. 155-167

2. Беджев, И, Д. Желева, За интериора на масовото жилище. В: Архитектурата и жизнената среда на човека, Т. 2, Издателство на БАН, София, 1978, стр. 73-113,

3. Желева, Д., Понятието “тектоника” в архитектурната наука – В: Годишник на ВИАС, Свитък II, Теория на архитектурата, Т. XXIX, София, 1981-1982, стр. 99-110

4. Желева-Мартинс, Д., Възприятие и зрителни илюзии в архитектурата. В: Годишник на ВИАС, Т. XXIX, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1981-1982, стр. 131-143

5. Желева-Мартинс, Д., Семиотика и архитектура. В: Годишник на ВИАС, Архитектура и градоустройство, Свитък II, Т. XXX, София, 1982, стр. 253-275

6. Желева-Мартинс, Д., Тектоника и език в архитектурата. В: Годишник на ВИАС. Т. XXXI, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1983-1984, стр. 199-213

7. Желева, Д., Архитектурата на Бразилия пред погледа на специалиста. В: Известия на Научно-изследователския институт по културата при КК и БАН, “Исторически корени и национална идентичност на Латинска Америка“, Година XIV, 1/1988, София, стр. 200-214

8. Желева-Мартинс, Д., Е. И. Россинская, Модели на архитектурния език. В: Годишник на ВИАС, Т. XXXIII, Свитък II, Теория и история на архитектурата, София, 1987-1988, стр. 67-80

9. Желева-Мартинс, Д., Семантика архитектурной формы. – В: Сб. Семиотика и язык архитектуры, Москва, ВНИИТАГ, 1991, стр. 81-113

10. Желева-Мартинс, Д., Спирала-теоритичен и общоисторически аспект на символа, Научен семинар “Образ и форма”, ИТИГА – БАН, 20.12.1993 г., регистр. НЦИД, НД 372/94, София, 1994

11. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorovresidentialdistrict” – register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist TheNetherlands, 1997

12. Jeleva-Martins D., “”Ilinden” residential district”-register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist, The Netherlands, 1997

13. Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales desEtats balkaniques au XIXe siecle”- In: Etudes balkaniques, Sofia,N=1-2, pp 131-146, 1997

14.Желева-Мартинс, Д., “Градоустройствена еволюция на град Русе /от възникването му до средата на ХХ век/” – В: “Алманах на историята на Русе”, Том ІІ, Русе, Изд. Община Русе, Общобългарски комитет и фондация “Васил Левски”, Съюз на Учените клон Русе, Обществен комитет “Баба Тонка” , 1997, с.328-354 и 10 стр. илюстрации

15. Желева-Мартинс, Д., “Крос-културални анализи в полза на архитектурната история”– В: “Известия на Историческия музей в Кюстендил”, 1997, Т. V, част ІІ, с.185-204

16. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр.Пловдив /ХІХ-ХХв./” – В: “Пространството Архитектура. Анализи и интерпретации в края на ХХ в.”, сборник на ЦА-БАН, София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2000, сс.17-27 текст; 16 стр. илюстрации,

17. Желева-Мартинс, Д., “Континуитет и дисконтинуитет в градоустройството. 120 години от първия градоустройствен план на град Стара Загора” – В: Годишник на УАСГ, Свитък 1, “Архитектура. История. Типология. Образование”., Т. ХL, 1999-2000, с.91-113

18. Желева-Мартинс, Д., “Спирала – интерпретации”- В: Сб. ”Коментар.Интерпретация. Възможност за четене”, Сборник, издава Факултет по славянски Филологии на СУ, София, 2001, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, сс 489-529

19. Желева-Мартинс, Добрина, “Структурният анализ при изследване на историческите градове /Върху примери от България/”- В: сб. ”ГРАДЪТ: символи, образи, идентичности”, София, ЛИК, 2002, с.70 – 88; ил.189-191,

20. Желева-Мартинс, Д, “Линията като граница – семантичен анализ. Териториално-устройствен и градоустройствен аспект”- В “Границата / TheBorder – International ConferenceBulgaria, Stakevci, 29-30.08.2001, Vol. 1. (Материали от международна конференция на тема “Границите в пространството, времето, мислите”, Стакевци, 28-30.08.2001), издава Society DIOS, Balkan Institute of Ethnology, ДИОС (Дружество за изследване на общности и селища), София, 2002, с. 207 – 227

21. Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти” – В: The electronic multi-topical Journal of International Research Publications (CD-ROM-електронен носител, ISSN 0861 9861), с Материали от Единадесети международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, Бургас, Съюз на Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, БУРГАС, с.308- 315

22.Jeleva-Martins Viana, D., “Verbalization of the Architectural, Iconizacionof theVerbalText” – In: “Orpheus”Journal of Indo-European and Thracian Studies, Publication of Institute of Thracology at BAS, 2004, № 13-14, pp 71 – 98

23. Желева-Мартинс, Д., Пространството в образ и в текст” – В: „Пространството архитектура”, Т. 2, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с.148-160, 20 стр. илюстрации.

24. Желева-Мартинс, Д. – „Чехи строители на следосвобожденска България” – В: „Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие за българското национално развитие”, Изд. със съдействието на Министерството на външните работи на Чешката република, Чешки културен център в София, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик” в България, ,София, 2009, с.117-136

25. Желева-Мартинс, Д. Европейската естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век –площад „Св. Александър Невски“. – В: сб. БАЛКАНИТЕ МНОГОЛИКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯНА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА, София, Издателство: Фабер, Институт по балканистика – БАН, 2010 г. ISBN: 9789544003340

26. Желева-Мартинс, Добрина, Борислав Виана – „Подземният град” Един възможен бранд за софийското метро – В: Списание „Многообразие в единството”, бр. 1-2014, Тема на броя „София 135 години столица на България”, Съюз на учените в България, София, 2014, с. 42-63 ISSN: 1314-0825  – онлайн-  www.tksi.org/SUB/Broj2014.htm


* Статии над 22 машинописни страници – една печатна кола.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.