БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Д-р. арх. ДОБРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА-МАРТИНС ВИАНА

Дисертационен труд за кандидатска степен /сега докторска/, защитен след редовна аспирантура в Московския Архитектурен Институт, на 13.12.1973 г. на тема: “Взаимосвязь требований функции, техники и эстетики в жилищном строительстве социалистических стран”.

МОНОГРАФИИ

1. Желева-Мартинс, Д. Тектониката в съвременната архитектура. Издателство на БАН, София, 1985

2. Желева-Мартинс, Д.,Тектоника и език в архитектурата, ИТИГА-БАН, Протокол от 16.3.1984 г. Депозит в ЦИНТИ,  монография под No Нд 105/93, 1993

3. Желева-Мартинс, Д.,Формализация на тектоничния език, ИТИГА-БАН, протокол от 28.09.1986 г. Депозит в ЦИНТИ, монография под No Нд 106/93 1993

4. Желева-Мартинс, Д., съавтор Е. И. Россинская, Критика на западните модели на архитектурния език., ИТИГА-БАН, протокол No 3 от 10.06.1986 г Депозит в ЦИНТИ, монография под No Нд 107/93 1993

5. Желева-Мартинс, Д., Тектониката като теория на формата и формообразуването, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

6. Желева-Мартинс, Д., “Градоустройствени паралели България и светът Хроника”, Академично издателство “Проф.Марин Дринов”, София, 2004

7. Желева-Мартинс, Д. и др., съставител, “София и нейните образи”, Компакт диск с материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава СУБ – Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

8. Желева-Мартинс, Д.,“Културен туризъм” – учебник за образователна степен “Магистър”, Издателство ”Пространство и форма”, София, 2005

9. Желева-Мартинс, Д., “Биография на София Исторически студии”, Издателство ”Пространство и форма”, София 2006

10. Желева-Мартинс, Д. съавтор Ю. К.Фърков, „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Първа част. Диахронни анализи”, Изд.”Валентин Траянов”, София, 2009

11. Желева-Мартинс, Д. и  М. Петрова, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми”  „Принципи на гещалтпсихологията и приложението им в дизайна” Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция, в рамките на обучението на студентите от ІІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, София, 2012г.

12. Желева-Мартинс, Д. и  М. Петрова, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми” – Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция на тема Конструкция-еврика-форма”, в рамките на обучението на студентите от ІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, по “Формообразуване”.  София, 2014г. ISSN 1314-6572

13. Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми” – Сборник с материали от “Реферативни четения” – студентска научно – образователна конференция на тема “Семиотика и дизайн”  , в рамките на обучението на студентите от ІІI курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, по “Теория на композицията”.  София, 2014г. ISВN 1114-6572

14. Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, “Теория на композицията” – учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София Онлайн издание, СУБ, 2014г.   –  ISBN – 978-619-7226-01-0       http://usb-bg.org/Theoria%20na%20kompoziciata.htm

15. Желева -Мартинс, Добрина, Петрова, Мирослава,“Формообразуване” – учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София, Онлайн издание, София,Издателство БИСМАР, 2015 г. ISBN 978-954-91648-4-8  http://mebeli.info/FORMOOBRAZUVANE.pdf

16. Желева-Мартинс, Д. и Юлий К. Фърков, “ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАДОУСТРОЙСТВО XIX-XX ВЕК” ЧАСТ 2 “СИНХРОННИ АНАЛИЗИ”- БАН, Център по Архитектурознание и Национален Исторически Музей,  София, Изд. Уникард ЕООД, 2017г. ISBN 978-954-2953-80-7

17. Noguchi M (ed.) (2024) Prefabricated Construction for Sustainability and Mass Customization. Civil Engineering. IntechOpen. Available at: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.111181.; 

Nadkova Petrova M and Zheleva-Martins Viana D (2024) Shells as a Universal Structural Type in Nature and Design. Civil Engineering. IntechOpen. Available at: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.106851.

НАУЧНИ СТУДИИ*

1. Желева, Д., Естетиката и експлоатацията на жилищните сгради построени по индустриален начин. /С примери от България и СССР/, В: Известия на СТИГА-БАН, кн.XXV, Издателство на БАН, София, 1973, стр. 155-167

2. Беджев, И, Д. Желева, За интериора на масовото жилище. В: Архитектурата и жизнената среда на човека, Т. 2, Издателство на БАН, София, 1978, стр. 73-113,

3. Желева, Д., Понятието “тектоника” в архитектурната наука – В: Годишник на ВИАС, Свитък II, Теория на архитектурата, Т. XXIX, София, 1981-1982, стр. 99-110

4. Желева-Мартинс, Д., Възприятие и зрителни илюзии в архитектурата. В: Годишник на ВИАС, Т. XXIX, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1981-1982, стр. 131-143

5. Желева-Мартинс, Д., Семиотика и архитектура. В: Годишник на ВИАС, Архитектура и градоустройство, Свитък II, Т. XXX, София, 1982, стр. 253-275

6. Желева-Мартинс, Д., Тектоника и език в архитектурата. В: Годишник на ВИАС. Т. XXXI, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1983-1984, стр. 199-213

7. Желева, Д., Архитектурата на Бразилия пред погледа на специалиста. В: Известия на Научно-изследователския институт по културата при КК и БАН, “Исторически корени и национална идентичност на Латинска Америка“, Година XIV, 1/1988, София, стр. 200-214

8. Желева-Мартинс, Д., Е. И. Россинская, Модели на архитектурния език. В: Годишник на ВИАС, Т. XXXIII, Свитък II, Теория и история на архитектурата, София, 1987-1988, стр. 67-80

9. Желева-Мартинс, Д., Семантика архитектурной формы. – В: Сб. Семиотика и язык архитектуры, Москва, ВНИИТАГ, 1991, стр. 81-113

10. Желева-Мартинс, Д., Спирала-теоритичен и общоисторически аспект на символа, Научен семинар “Образ и форма”, ИТИГА – БАН, 20.12.1993 г., регистр. НЦИД, НД 372/94, София, 1994

11. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorovresidential district” – register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands, 1997

12. Jeleva-Martins D., “”Ilinden” residential district”-register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist, The Netherlands, 1997

13. Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle”- In: Etudes balkaniques, Sofia, N=1-2, pp 131-146, 1997

14. Желева-Мартинс, Д., “Градоустройствена еволюция на град Русе /от възникването му до средата на ХХ век/” – В: “Алманах на историята на Русе”, Том ІІ, Русе, Изд. Община Русе, Общобългарски комитет и фондация “Васил Левски”, Съюз на Учените клон Русе, Обществен комитет “Баба Тонка” , 1997, с.328-354 и 10 стр. илюстрации

15. Желева-Мартинс, Д., “Крос-културални анализи в полза на архитектурната история” – В: “Известия на Историческия музей в Кюстендил”, 1997, Т. V, част ІІ, с.185-204

16. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Пловдив /ХІХ-ХХв./” – В: “Пространството Архитектура. Анализи и интерпретации в края на ХХ в.”, сборник на ЦА-БАН, София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2000, сс.17-27 текст; 16 стр. илюстрации,

17. Желева-Мартинс, Д., “Континуитет и дисконтинуитет в градоустройството. 120 години от първия градоустройствен план на град Стара Загора” – В: Годишник на УАСГ, Свитък 1, “Архитектура. История. Типология. Образование”., Т. ХL, 1999-2000, с.91-113

18. Желева-Мартинс, Д., “Спирала – интерпретации”- В: Сб. ”Коментар. Интерпретация. Възможност за четене”, Сборник, издава Факултет по славянски Филологии на СУ, София, 2001, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, сс 489-529

19. Желева-Мартинс, Добрина, “Структурният анализ при изследване на историческите градове /Върху примери от България/” – В: сб. ”ГРАДЪТ: символи, образи, идентичности”, София, ЛИК, 2002, с.70 – 88; ил.189-191,

20. Желева-Мартинс, Д, “Линията като граница – семантичен анализ. Териториално-устройствен и градоустройствен аспект”- В “Границата / The Border – International Conference Bulgaria, Stakevci, 29-30.08.2001, Vol. 1. (Материали от международна конференция на тема “Границите в пространството, времето, мислите”, Стакевци, 28-30.08.2001), издава Society DIOS, Balkan Institute of Ethnology, ДИОС (Дружество за изследване на общности и селища), София, 2002, с. 207 – 227

21. Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти” – В: The electronic multi-topical Journal of International Research Publications (CD-ROM-електронен носител, ISSN 0861 9861), с Материали от Единадесети международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, Бургас, Съюз на Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, БУРГАС, с.308- 315

22. Jeleva-Martins Viana, D., “Verbalization of the Architectural, Iconizacion of the Verbal Text” – In: “Orpheus” Journal of Indo-European and Thracian Studies, Publication of Institute of Thracology at BAS, 2004, № 13-14, pp 71 – 98

23. Желева-Мартинс, Д., Пространството в образ и в текст” – В: „Пространството архитектура”, Т. 2, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с.148-160, 20 стр. илюстрации.

24. Желева-Мартинс, Д. – „Чехи строители на следосвобожденска България” – В: „Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие за българското национално развитие”, Изд. със съдействието на Министерството на външните работи на Чешката република, Чешки културен център в София, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик” в България, , София, 2009, с.117-136

 

* Статии над 22 машинописни страници – една печатна кола.

ПУБЛИКАЦИИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ( В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ )

1. Желева, Д. И. Индустриализация жилищного строительства в Болгарии. В: Сборник материалов XXVIII научной конференции, М Арх И, Москва. 1972

2. Желева, Д, И., Новости в индустриализированном жилищном строительстве социалистических стран. – В: Сборник материалов XXIX, научной конференции МАрхИ, Москва, 1973

3. Желева, Д. И., Взаимосвязь требований функции, техники и эстетики в жилищном строительстве социалистических стран. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Москва. 1973

4. Желева, Д. , О стиле. – В: сп. Наш дом. /на руски език/, № 43, стр. 4-5, 1975

5. Желева-Мартинс, Д. Необыкновенное будущее интерьера. В: сп. Наш дом. /на руски език/, №48, стр. 6-7. 1975

6. Zeleva-Martins, D., Tektonika a architektura. – Architektura a Urbanizmus. Casopis preteoriu architektury, urbanizmu a zivotneho prostredia. Ustav Stavebnictva a Architektury S A V. No 17, n 3, pp. 169-182., Bratislava. 1983

7. Zeleva-Martins, D., Soucasne problemy teorie archtektury. Vystavba a architektura, Roenik XXXV, VUVA, Praha, No 2, pp.13-18. 1989

8. Jeleva-Martins, D., Space models in architecture. An historical review. – In: Space and History. Urban, architectural and regional space. Skopelos symposium proceeding. Thessaloniki, pp. 143-156., 1989

9. Zheleva-Martins, D., Deep structures of the town – In: Architektura v prostredi.3. Vedeska konferencia “Kulturna kontinuita architektury”, Stara Lesna, 21-23 maja, 1991. Vydavatel Dom techniky ZSVTS, Bratislava, pp. 17-25; 75, 1989

10. Желева-Мартинс, Д., Семантика архитектурной формы. – В: Сб. Семиотика и язык архитектуры. Москва, ВНИИТАГ, стр. 81-113. 1991

11. Zheleva-Martins, D., The Line – Atchitectural Metamorphoses – In: Volume of Abstracts – IAPS 12 Conferense “Sosio-Environmental Metamorphoses. Builtscape, Landscape, Ethnoscape, Euroscape” Marmaras, Aristotel University of Thessaloniki, Greece. 1992

12. Zheleva-Martins, D., “The Fireplace as an Archi-Type of Home” In: Septieme Congres International D’Est European, Thessalonique, 29 aut – 4 septembre. Communications, Athenes, 1994, Volume of Abstracts, p.100, 1994

13. Furkov, Yulii, Zheleva-Martins, D.,  “Reference Point of Urban Evolution” – In: Symposium papers – 11th General Assembly and International Symposium“The Heritage and Social Changes” – 5-9 October 1996, Sofia pp 477-480. 1996

14. Jeleva-Martins Viana, Dobrina, “Topogenesis of the city: Semantics of the Myth of origin”– In: “Khora = Historia + Cosmos”, №1 – International congress on architecture and semiotics: Topogenesis. Barcelona, Spain, Copisteria Miracle S.A., p. 37. 1996

15. Zheleva, Dobrina, “Topogenesis of the city: Semantics of the myth of origin”- In: “Architecture, semiotics and social sciences. Topogenesis”, Quaderns d’Arquitectes. Edicions UPC (Universitat Politecnica Catalunia), Barcelona, Spain, Pp 131-146. 1997

16. Jeleva-Martins Dobrina I., Natural archetypes of the home: A semantic analisis“- In: “La semiotica. Intersecction entre la naturaleza y la cultura. Semiotics bridging nature and culture“. VI-th International congress; International Associacion for Semiotic Studies. Guadalajara, Mexico, Julio, 13-18, 1997, Secction 1.1, p.16, 1997

17. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorovresidential district – register card- In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands, 1997

18. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Ilindenresidential district“- register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands. 1997

19. Jeleva-Martins, D., Les trais communs et specifiques de lurbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle” –In: Etudes balkaniques, Sofia, 1-2, pp 131-146, 1997

20. Jeleva-Martins Dobrina, “A Lexicon of Town-Planning in Modernism (From Examples of Bulgarian Towns from the 19-th – 20-th Century)” – In: “The Man and the City Spaces Forms Meanings.” V. I. Architecton, Saint Petersburg. Geneva. Thessaloniki. Ekaterinburg, Russia. pp. 255-270. 1998

21. Jeleva-Martins Viana Dobrina, “Town plans as documentary cultural heritage” – In: Actas del IV Congreso “Cultura Europea” Pamplona, 23-26 octubre de 1996. Universidad de Navarra, Centro de Estudios Europeos, Editorial ARANZADI, Pamplona, Espana. Pp 713-723, 1998

22. Jeleva-Martins Dobrina, “Ecology and Cultural-Historical Heritage: Looking for the Mutual Benefits”- In:”V Congreso “Cultura Europea” – Resumenes, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Espana, pp.139-140. 1998

23. Zheleva-Martins-Viana, D. “The Modernist Doctrine: Interpretation in Muesmann’s Plan of Sofia” – In: “Vision and Reality”. Conference Proceedings, Fifth International DOCOMOMO Conference, Stockholm, Sweden, Ed. Swedish Museum of Architecture, pp. 200-204, 1998

24. Zheleva-Martins, D. & Furkov, Yuli, “The role of the engineers from the russian army in layingthe foundations of contemporary Bulgarian town planning after the liberation from Turkish domination in 1878” In: “Etudes Balkaniques”, Institute d’ Etudes Balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, N=1-2, pp 75-83, Sofia, 1999

25. Zheleva-Martins, D., “Coulor as semantic indicator of style in architecture (on examples from the 19th and 20th century)” – In: BULCOLOR’99 International color conference Proceedings, Varna, pp 447-254, 1999

26. Zheleva-Martins Viana, D. “Tectonics as theory of form and form-formation” – In: Abstracts, 7th World Congress of the International Association For Semiotic Studies, “Sign Processes in Complex Systems”, Technial University Dresden, October 6-11, 1999; editor Dinda L. Gorlee, p.403, 1999

27. Martins-Viana, Dobrina Zh, ”Reference Points of Cultural Regeneration” – In: “Balkan Ecology”, Vol 2, N=1 pp 29-33 Sofia, 1999

28. Желева-Мартинс Виана, Д. “Топогенезис города: Семантика мифа о происхождении” – В: “Семиотика пространства” – Сборник научных трудов Международной Ассоциации Семиотики Пространства, Изд. ”Архитектон”, Екатеринбург, Россия, стр. 443-466, 1999

29.- 35. Zheleva-Martins, D. & Diana Popova, Delibasev, Atanas Christov”; “Danadziev, Avram”; “Danadzieva, Angela Vasileva”; “Danadzieva, Fanny Vasileva”;“Dandolov, Hhristo”; “Dandolova, Iskra”; “Danov, Todor Joncev– In: ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON World Biographical Dictionary of Artists”, K. G. Saur Verlag MunchenLeipzig; 1999, http://www.saur.de/akl

36. Jeleva-Martins Dobrina, Ecology and CulturalHistorical Heritage: In search for the Mutual Benefits”- In: Actas del V Congreso Cultura Europea”, Pamplona, 28-31 10.1998, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Ed. ARANZADI, Pamplona, Espana, pp. 139-140. 2000

37 – 48. Zheleva-Martins, D. & Diana Popova, Dimcev Emil”; “Djankov Angel”; “Dzelebov Kosta”;“Dobrinova Angelina”; Donkov Atanas”; “DosevaGeorgieva, Maria Luiza”; “Dorosiev Aleksandar”; “Donkov Atanas”; “Dzangozov Konstantin”; “Dubovik Aleksandar”; “Dragomirov Zhivko”; “Dobreva Janka– In: ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON World Biographical Dictionary of Artists”, K.G.Saur Verlag MunchenLeipzig 2000, http://www.saur.de/akl

49. Zheleva-Martins, D., “Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на гръцки език/, ARTinGRAPH, Veria, pp 359-366, 2000

50 – 53. Zheleva-Martins Viana, D. & Jully K. Furkov, Georgi Nenov”; “Liuben Tonev”;“Delcho Sugarev”; “Asen Stoichkov – In: “DICTIONARIO DELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO”, ed. Carlo Olmo, Umberto Allemandi & C., Turin, Italy, 2001

54 – 55. Zheleva-Martins, D. & Diana PopovaDzedzev Krasimir GOspodinov”;“Dzumakov, Dechko”; In: ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON World Biographical Dictionary of Artists”, K.G.Saur Verlag MunchenLeipzig 2001, http://www.saur.de/akl

56. Zheleva-Martins, Dobrina, Dessislava Nicolaidou, Borislav Viana, Semantics of the Orthodox Temple: Space, Terminology, Visualisation”- In: http://www.oxtemple.f2s.com, 2001

57. Jeleva-Martins, Dobrina, Arch.   ”Tectonics as Theory of Form and Form- Formation”(paper-book) – In: ”Lo Straniero” Journal of IMSE: International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=33, pag. 25, 444, 2001

58. Zheleva-Martins, Dobrina, Sasha Lozanova, “Ethnic peace in the city of silence” In: “Lo Straniero”, Journal of IMSE: International Mouvment for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=36, pp 36-37, 496, 2002

59. Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in images – annotation of a research project”In: VII Congreso“Cultura Europea”, Resumenes Abstracts Resumes Zusammenfassung, “Z” – pp. 77-78- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spane, 23-26 octubre 2002

60-61. Zheleva-Martins, D.& Diana Popova “Еvrev, Petko Iliev”; “Еvgeniev, Ivan Todorov” – In: Algemeines Kunstlerlexikon/ World Biographical Dictionary of Artists, K.G.Saur Verlag, Munchen, Germany, 2002, http://www.saur.de/akl

62. Jeleva-Martins, Dobrina, Arch. “Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before Their Urban Planning at the End of the 19th Century” – In: Etudes Balkaniques”, Sofia Institute d’Etudes Balkaniques, Academie des Sciences de Bulgarie, № 2, pp 125 – 136, 2002

63. Zheleva-Martins, Dobrina Semantics of the Ionic Capital – In: THRACIA XV In honour of Alexander Fol’s 70th anniversary”, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Thracolоgy, Tangra TanNakRa Publishing House, 2003, pp 463-478, 2003

64. Zheleva-Martins, D. I. – “Annotations on the Research Project “Sofia and Its Images”- In: “Lo Straniero”, #37, N=531, pp 45-46, Naples, Italy, 2003

65. Желева-Мартинс, Д., “Следи от ориенталското градоустройство в структурата на големите български градове: ХІХ-ХХ век”- В: “В поисках “ориентального на Балканах Античность Средневековье Новое время” – Балканские чтения 7, Тезисы и материалы, Москва, 24-26 марта, 2003, с.152-154

66. Zheleva-Martins, D., “Annotations on the Research Project “Sofia in Images” – In: 27th IMISE Conference “Ways of cultural Estrangement A No-barriers Interdisciplinary Dialogue”, 14-19 July, 2003, Universitat Klagenfurt, Austry

67. Zheleva-Martins, D. “Visual History of Sofia” – In: IX th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09.2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, pp. 188-189

68. Zheleva-Martins, Dobrina, “An atempt at structural history of the bulgarian Town- planning”– In: 8th congress of International Association of Semiotic Studies (AIS/IASS) “Signs of the world Interculturality and globalization”, Session 7 “Semiotics of Space”, Lyon, July, 7th –12th, 2004 (Abstracts, p. 426), ttp://sites.univ-lyon2fr/semio2004/rubrique.php3?id_rubrique=19

69. Zheleva-Martins, D. Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, 2004, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на гръцки език/, pp.359-365

70. Jeleva-Martins Viana, D. “Verbalization of the Architectural, Iconizacion of the Verbal Text”– In: “Orpheus” Journal of Indo-European and Thracian Studies, Publication of Institute of Thracology at BAS, 2004, № 13-14, pp 71 – 98

71. Zheleva-Martins, D., Varbanova Val., “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In ABSTRACTS; XXII World Congress of Architecture, UIA 2005, Istanbul; “Cities: Grand Bazaar of Architectures”, 3-7 July, Istanbul, Turcia, ID 163, Category: 1.1. “CITIES, Grand Bazaar of ArchitectureS”, p. 80

72. Zheleva-Martins, D., V. Varbanova “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In: CD – “Academic contributions” of the XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, Istanbul; #163

73. Zheleva-Martins, D., Varbanova Val.,SOFIA—A CULTURAL HERITAGE TOURISM DESTINATION – In http://www.sofiatourism.eu/sofia.htm?ReadForm, 2005

74. Zheleva-Martins, D., “The Modern Bulgarian Town-Planning at The Crossing Point Between The Eastern and Westеrn Avant-Garde” – In: “TERRITORIUM” “Spatial planning in East and Souteast Europe” – Institut za planiranje Geografskog faculteta Univerziteta u Beogradu; Jun 2005, Broj 3

75. Zheleva-Martins, D., Farkov, Yulii K., “The route of the Gold between Thrace and Hellas” – In: “Abstracts”of 10th International congress of Thracology“, Komotini – Alexandroupoli, 2005, 18-23 october, Ed. Ministry of Culture, Greece; p.132

76. Zheleva-Martins, D., Yulii Kirilov Furkov, “The Regular Geometric Grid of Towns Seen as an Archetype”– In: THRACIA XVI – IN HONOREM X CONGRESSUS STUDIORUM THRACICORUM GRAECIA 2005, Institute of Thracology – Sofia, 2005, pp 275-284

77. Zheleva-Martins, D,,  “Theory of Form Formation / Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica” – In: “Educating Designers for a Global Context?” – Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education, International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

78. Zheleva-Martins, D, “Migration as a Factor for Forming a Common Regional Architectural Picture of the Balkans – In: 4th In ASEA Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe” Timişoara, Romania, 24–27 May 2007 – Abstracts of the conference presentations .

78. Zheleva-Martins, D., “Bulgaria: Variations in Town Planning”, In: “Other Modernisms. A selection from the DOCOMOMO Registers”, DOCOMOMO Journal, #36 (March), 2007, pp. 22-24

80. Zheleva-Martins, D. & Geleva-Tsvetkova, ”The city as a palimpsest Based on the example of Sofia” – In: Abstracts of 9th congress of International Association of Semiotic Studies (AIS/IASS) “Communication: Understanding Misanderstanding”, 2007, 11-17 June, Helsinki/Imatra – http://www.helsinki.fi/iass9/congress_schedule_april24.pdf.

81. Zheleva-Martins, D., “Plovdiv – Image and identity” – In: “Exterior”, p.60-63, 2008

82. Zheleva-Martins, D., “Were is going the Bulgarian architecture” – In: “AMC”, 2009, pp.28-29,

83. Dobrina Zheleva – Martins, Minka Zlateva. “THE SILK THREADS BETWEEN THE EAST AND THE WEST” (IN ENGLISH)– IN: Papers fromInternational Conference „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, Bulgaria, June 3-4, 2011, Confucius Institute in Sofia, 2011 pp 85-91; ISBN: 978-959-92505-1-0 http://confuciusinstitute.bg/thesilkroad.pdf

84. Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in the contecst of Balkan cultural corridors”, In: “The Dialog with the Oder: Balkan Dimentions of European Identity”, “St.Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 2011, pp 74-89

85. Petrova, M., Zheleva-Martins, D., “Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”– In: Design education for future wellbeing, Proceedings of the 14th International Conference on Engineering & Product Design Education, Artesis University College, Antwerp, Berlgium, 6-7 September 2012, Paper Abstracts, p.36,ISBN: 978-1-904670-37-7

86. Petrova,  Miroslava and Dobrina Zheleva-Martins – „Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”  –  „Design Education for Future Wellbeing”,   Proceedins of the 14th International Conference on Engineering and Product Design Education,(E&PDE12)   Published by: The Design Society, Institution of Engineering Designers, Editor: Buck, L; Frateur, G: Ion, W: McMahon, C; Baelus, C; de Grande, G; Vervulgen, S. Copyright © 2012 ISBN: 978-1-904670-36-0 pp.15-21

87. Zheleva-Martins Viana, Dobrina I , Miroslava N. Petrova, Stela B. Tasheva, ” FROM  INTERDISCIPLINARITY  TO CREATIVITY”  – In: Journal of International Scientific “Educational Alternatives”, Volume11, Part2, 2013; pp.160-168; ISSN 1313-2571,Published at: http://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2013-2.pdf

88. Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Prof. Minka Zlateva, PhD,  Reconsideration of cultural-historical value of central public space of Sofia by means of communication, pp.486-515 –  In: Communication, ville et espace public Comunicacion, ciudad y espacio public Communication, city and public space, Le Reeseau international des chaires UNESCO en communication ORBICOM, Directeurs éditoriaux Yves Théorêt, Walter Neira Bronttis, Publie par LES EDITIONS DE L’IMMATERIEL, Paris France, 2019, ISBN: 979-10-91636-17-9

89. Nadkova Petrova M and Zheleva-Martins Viana D (2024) Shells as a Universal Structural Type in Nature and Design. Civil Engineering. IntechOpen. Available at: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.106851. – IN: Noguchi M (ed.) (2024) Prefabricated Construction for Sustainability and Mass Customization. Civil Engineering. IntechOpen. Available at: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.111181

 

СТАТИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Беджев, И., Д. Желева,“Отворена система за изграждане на разпределителни стени и преградни мебели в жилищата”. – В: сп. “Техническа мисъл”, Издание на БАН, 1976, No 3, с. 87-92

2. Желева, Д., И. Беджев, “В жилището – органично единство от мебели и стени.”- В: сп. “Архитектура”, 1976, брой No 6, София, с. 13-14

3. Пенева, Н., Д. Желева и др., “Семейство и жилище.”- В:- сп. “Архитектура”, 1979, брой No 4, с. 34-36

4. Желева, Д., “Тектониката в архитектурата.”- В: сп.”Архитектура”, брой No 2, с. 21-24. 1982

5. Желева-Мартинс, Д., “Семиотика и архитектура.”- В: сп. “Архитектура”, 1983, брой No 6, стр. 20-22

6. Желева-Мартинс, Д., “Езикът въобще и езикът на архитек турата” – В: сб.”Развитие на пластичния език на архитектурата” /международен симпозиум, София 11-12 юни 1982 г./, САБ, “Библиотека на архитекта”, София, 1984, с. 16-21.

7. Желева-Мартинс, Д., “Архитектура, тектоника, комуникация.” В: Годишник на ВИАС, Т. XXXI, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1983-1984, с. 145-152

8. Желева-Мартинс, Д., “Съвременната архитектура не е мъртва и няма да умре” – В: сп. “Архитектура”, 1985, брой No 7-8, с. 74-77.

9. Желева-Мартинс, Д., “Архитектите и социалното осъществяване на архитектурата” – В: сп. “Архитектура”, 1985, брой No 10, с. 33-34

10. Желева-Мартинс, Д., “Загадката на успеха” – В: сп. “Архитектура”, 1985, No 5, с. 9-10

11. Желева-Мартинс, Д.,“Език и архитектура” – В: сб. “Изкуството и човешкото общуване”, Институт по социология – БАН, Издателство на БАН, София, 1986, с. 272-179

12. Желева-Мартинс, Д., “Критика на западни теории за архитектурния език” – В: поредица “АТИ – Архитектура Теория История” ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987, брой No 1, с. 67-74.

13. Желева-Мартинс, Д., “Маски от периода модерен у нас” /коментар към снимков материал на П. Йокимов/.- В: поредица “АТИ – Архитектура Теория История”, ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987, брой No 2, с. 84-96.

14. Желева-Мартинс, Д., “Формообразуване и математическо моделиране в архитектурата” В: сп.”Архитектура”, София, 1987, брой No 1, с.26-27.

15. Желева-Мартинс, Д., “Диагноза на постмодернизма” /рецензия на книгата “Архитектура Запада: Модернизъм и постмодернизъм. Критика концепций”, Москва, 1987 г./.- В: сп. “Архитектура”, София, 1987, брой No 10, с. 43-44.

16. Желева-Мартинс, Д., “Нимайер – творчески портрет” /рецензия на книгата “Оскар Нимайер”, от В. Л. Хайт Москва, 1986 г./ – В: сп.”Архитектура” София, 1988, брой No 1, с 48.

17. Желева-Мартинс, Д.      “Вълшебният жезъл на Хермес” /рецензия на”Glossarium artis – Band 9. Stadte Villes Towns”, Munchen, K. G. SAUR, 1987 – В: сп. “Проблеми на Изкуството”, Институт за изкуствознание при БАН, София, 1989, брой No 1, с. 53, 62

18. Желева-Мартинс, Д., “Жива вода” /рецензия на книгата “Димитър Цолов”на И. Дандолова, София, 1987 г./ В: сп.”Архитектура”, София, 1989, брой No 3-4, с. 95-96

19. Желева-Мартинс, Д., “Проблеми на архитектурната теория днес” В: сп.”Архитектура”, София, 1989, брой No 7, с. 22-23, 31

20. Желева-Мартинс, Д., “Експериментална жилищна група в кв. “Мотописта”- София Опит за обективен анализ и оценка”- В: сп. “Архитектура”, София, 1991, брой No 1, с. 11-14

21. Желева-Мартинс, Д., “Хоризонтална организация на града. Диахронен анализ”- В: сп.”Архитектура”, София, 1991, брой 3/4, с. 25-28

22. Желева-Мартинс, Д., “Астрономическа семантика на архитектурната форма” – В: “Интердисциплинарни изследвания” Т XVIII, Археологически институт и музей на БАН. София, 1991, с. 256-264 /с резюме на английски език/

23. Желева-Мартинс, Д., “Куритиба – екологическа столица” – В: сп. “Архитектура”, 1992, брой No 6, с. 38-41

24. Желева-Мартинс, Д., “Към теорията на формообразуването.” – В: Годишник на ВИАС, Свитък II, Теория и история на архитектурата, 1989-90 г.; 1992, Т. XXXV, с. 79-87

25. Желева-Мартинс, Д., “Видни български учени. Архитект Александър Рашенов” В: сп. “Наука”, 1993, брой No 2, с. 2-3

26. Желева-Мартинс, Д., “Банкова символика. Знаци и символи на капитала” – В: сп. “Архитектура”, 1993, кн. No 1, с. 14-15

27. Желева-Мартинс, Д., “Навършиха се 100 години от рождението на д-р арх. Александър Рашенов” – В: сп. “Архитектура”, 1993, кн. 2, с. 28-30

28. Желева-Мартинс, Д., “Семантична същност на колоната” В: сп. “Списание на БАН”, 1993, кн. No 1, с. 52-64

29. Желева-Мартинс, Д., “Синхронен анализ на града.” В: сп. “Архитектура”, 1993, кн.3, с. 22-25

30. Желева-Мартинс, Д.,“Българското градоустройство по пътя на модернизма” – В: сп. “Архитектура”,  1994, кн. №2, с. 36-39

31. Желева-Мартинс, Д., “Вечните проблеми на София” – В: сп. “Аспекти”, 1995, брой 7-8, с.44-47

32. Желева-Мартинс, Д., “Свещеното дърво и свещената гора като архетипи в архитектурата”.- В: сб. материали от Юбилейна научна сесия “70 години лесотехническо образование в България”, Т. III “Екология и ландшафна архитектура”, София, 1995, с.150-162

33. Желева-Мартинс, Д., “Миграционни процеси и архитектура. Исторически аспект” – В: “Етнология на малкия град” – сб. материали от международен /българо-френски/ семинар. Изд. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, София и Пловдив, 1995, с.138-144

34. Желева-Мартинс, Д., “Огнището – архетип на дома” – В: “Български фолклор”, БАН, Институт по Фолклор, 1995, брой 1-2,с.89-101

35. Желева-Мартинс, Д., “Бъдеще за миналото. София+селища сателити=агломерация”- В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.6,с.14-20

36. Желева-Мартинс, Д., “Образът на банките.”- В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.8, с.12-16

37. Желева-Мартинс, Д., “Огнището.”- В: сп.”Аспекти”, 1996, бр.1, с.32-35

38. Желева-Мартинс, Д., “Авторска концепция за написване на история на българското градоустройство от края на ХIХ до средата на ХХ в.” – В: “Списание на Българската Академия на Науките”, година СIХ, 1996, брой 3, с.51-60

39. Желева, Д, Фърков, Ю., “Опорните точки на градската еволюция.” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.4, с.14-16

40. Желева-Мартинс, Д., “Барцелона История-градоустройство-архитектура” В: сп. “Аспекти”, 1996, бр.5, с.6-13

41. Желева-Мартинс, Д., “Нов поглед към незаслужено пренебрегвано творчество. 120 години от рождението на д-р инженер архитект Трендафил Трендафилов /1876-1959/” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.6, с.32-33

42. Желева-Мартинс, Д., “Вавилон и Вавилонската кула като архетипи в архитектурата” – В: сб. “Библия. Фолклор. Литература”. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, с. 248-249

43. Желева-Мартинс, Д., “Член-кореспондент на БАН, професор архитект Димитър Цолов /1896-1970/” – В: сп. “Списание на Българската Академия на Науките”, 1996, бр. 5, с. 63-64

44. Желева-Мартинс, Д., “Пътят като свято място” – В: Свети места на Балканите, Сборник на Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при ЮЗУ “Н. Рилски” Благоевград, Изд.”Лице”, 1996, с.60-70

45. Желева-Мартинс, Д.      “Първият модерен жилищен комплекс в София – ж.к.”Илинден”” – В: сп. “Архитектура”, 1997, кн. №2, с. 24-29

46. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, “Инженерите от Руската освободителна армия и съвременното българско градоустройство.” – В: сп.”Архитектура”, 1998, кн.2, с.42-45

47. Желева-Мартинс, Д., “Интерпретация на доктрината на Модернизма в градоустройствения план на София на А. Мусман от 1938г.”- В: сп. ”Архитектура”, 1998, кн.5

48. Желева Добрина, “Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Първи етап -1877-1878г.” – В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.2, с.38-40

49. Желева Добрина, ”Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Втори етап – 1879г. и заключителен етап”- В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.3, с.38-41

50. Желева-Мартинс Добрина, Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция” – В: “София. 120 години столица на България”, София, Издава БАН със съдействието на Столична община, Академично издателство “Проф. Марин Дринов, 2000, с.464-474

51. Желева-Мартинс Д., “Градоустройствена еволюция на град Бургас от възникването на селището до средата на ХХ век” – В: Сборник с доклади на Девети Международен Симпозиум “Екология 2000”, 8-10 юни Бургас, България, Организира БАН, “Лукойл Нефтохим Бургас АД”, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, СУБ – Клон Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р. А.З латаров”, гр. Бургас, ISSN 0861 9861 CD ROM and INTERNET 2000, с. 102-112

52. Желева-Мартинс Д., “Българското модерно градоустройство в пресечната точка между източния и западен авангард” – В: сп. “Архитектура”, 2000, бр.2, с. 21-24

53. Николаиду, Десислава, Борислав, Виана, Желева-Мартинс Добрина, “Семантика на православния храм – пространство, терминология, визуализация” – В: “Архитектура”, 2001, №3, с.43-47

54. Желева-Мартинс, Д., “Памплона. Биографията на един град” – В: “АМС-Аспекти”, 2001, бр.3, с.32-34

55. Желева-Мартинс, Д., “Памплона. Биографията на един град” – В: “АМС-Аспекти”, 2001, бр. 4, с.34-38

56. Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Топогенезис на град София”- В: CD-ROM с Материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД; Университет “Асен Златаров” Бургас; Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, БУРГАС

57. Желева-Мартинс Д., Юлий Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Варна до средата на ХХ век” В: CD-ROM, с материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас , БУРГАС, 2001

58. Желева-Мартинс, Д., Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” – В: “Модерността вчера и днес” – Българско общество за Проучване на ХVІІІ век, София, 2002, http://www.c18.hit.bg

59. Желева-Мартинс, Д., “Чешките инженери-емигранти и модернизирането на българското градоустройство в края на ХІХ век”В: “Архитектура”, 2002, №1, с.43-45

60. Желева-Мартинс, Д., 110 години от рождението на професор Станчо Белковски, член-кореспондент на БАН– В: “Списание на БАН”, 2002, №2, с.64-67

61. Желева-Мартинс Д., “Цветът като семантичен индикатор на стила /върху примери от ХІХ – ХХ век” – В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.34-36

62. Желева-Мартинс Д., “Изложба посветена на Модерното движение в България” В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.7

63. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 6, с.22-25

64. Желева-Мартинс Д., “Град Бразилия – градът на модернизма”В: ”Бизнес Стил”, 2002, № 3, с.33-34

65. Желева-Мартинс, Д., “Опит за структурна история на българското градоустройство” – В: Сб. доклади “60 години Университет по архитектура строителство и геодезия – София” – Юбилейна научна конференция, Т.1 “Архитектура и обществени науки”, 2002, с. 163-168,

66. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София. Основни топогенетични фактори”- В: ”АМС Аспекти”, 2003, № 4, с.48-51

67. Желева-Мартинс Д.,  “Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” В: ”Модерността вчера и днес”, Изд. Българско общество за проучване на ХVІІІ век, София, 2003, Изд.”Кралица МАБ”, с. 359-373

68. Желева-Мартинс Д.,“Семантика на йонийския капител” – В: “Известия на Историческия музей на гр. Кюстендил”, Т. VІІІ, 2003, с. 91-105

69. Желева-Мартинс Д.,Градоустройствена еволюция на град Видин от възникването на селището до средата на ХХ век” – В: ”Черно море Между изтока и запада. Река Дунав – мост между народи и култури”, ІХ Понтийски четения Варна 16-17 май, Варненски Свободен Университет: “Черноризец Храбър”, Програма “История и европеистика”, Варна, АСИ, 2004, с.179-195

70. Желева-Мартинс Д.,Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, София, 2004

71. Желева-Мартинс Д., Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата от началото до средата на ХХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

72. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: ”Арх – Арт борса”, Брой 23 от 9-16 юни, с.13-16, 2004

73. Желева-Мартинс, Д., ”Историческото време на централното софийско пространство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство АРХ&АРТ, София, 2004, брой 5-6, с.15-26, резюме на английски, с.83

74. Желева-Мартинс, Д., “Градската топография – матрица за социални неравенства. Примерът на София до началото на 20-те век”- В: българо-френски сборник, “Градове и неравенства. От локалното към глобалното” – София, Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие – NURA Housing and Urban Research Association, 2005, с.84-93, резюме на френски, стр.170

75. Желева-Мартинс, Д., Предговор на книгата на Петър Йокимов “Сецесионът в българската архитектура”, София, Архитектурно издателство :”Арх-Арт”, 2005, с.6

76. Желева-Мартинс, Д., “Монография –с висока стойност” – рецензия на книгата на Петър Йокимов “Сецесионът в българската архитектура”, София, 2005, – В:”Арх-Арт Борса”, 2005, брой 19, 12-19 май, с.10-11

77. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София като пазар за културен туризъм в света”В: “Строителство Градът”, 2005, брой38, 10-16 октомври, стр.53-54 – отпечатан на български език в пълен текст, с илюстрации, докладът от XXII световен конгрес на МСА състоял се в Истанбул 3-7 юли 2005г.

78. Желева-Мартинс, Д., Върбанова, Валентина, “София като пазар за културен туризъм, в контекста на световното туристическо стопанство – В: www.stroitelstvo.bg, 13.07.2005

79. Желева-Мартинс, Д., ”Градоустройствено планиране и исторически контекст”, В: сп. “Историческо бъдеще”, 2005г., бр.1-2, сс. 96-110

80. Желева-Мартинс, Д., Ценна монография за сецесиона в българската архитектура”, В: сп. “Паметници Реставрация Музеи” 2006, бр.3, с.61-62

81. Желева-Мартинс, Д., Саша Лозанова,“Образът на паметта в мълчаливия град”- В: “Диалог и духовност”, Сб. В чест на Румяна Златанова (Festschrift fur Rumjana Zlatanova zum 60 Geburstag), Съст. Сп. Паскалевски, Изд. “Темро”, София, 2006, с.385-408

82. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К, “Исторически изследвания за българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Синхронни анализи за най-важните периоди на развитие на големите градове в България”- В: БАН – Новости – Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, 2006, брой 1,., с.2-3; /бюлетинът излиза на  български и английски език, както и в електронен вариант – на страницата на БАН www.bas.bg

83. Желева-Мартинс, Д., “Формата следва емоцията” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.15 от 13-20 април, с.17

84. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К, “Примерна програма за активиране ролята на културното наследство в полза на устойчивото развитие в пограничния район на  България с Гърция и Турция (СВИЛЕНГРАД – ЛЮБИМЕЦ – ХАРМАНЛИ) ” –доклад изнесен на национален семинар “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стимулиране участието на общините и развитие на публично-частното партньорство”, организиран от САБ, Национално сдружение на общините в България, Български национален комитет на ИКОМОС, състоял се на 17-18 март 2006 г., София, публикуван електронните страници на ИКОМОС: http://www.icomos-bg.org/ehd/bul/newsDetail.php?newsId=10 и Строителство http://www.stroitelstvo.bg, 2006

85. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на формообразуването / Теорията на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

86. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и композиция – един неочакван аспект”- В: сборник доклади от Национална конференция “Цвят и образование”, 2006, Издава Група цвят България и Национална Художествена Академия, София, 2007, ISBN 978-954-91315-8-1, с.25-31; 21 ил.

87. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий, “Исторически изследвания за българското градоустройство ХІХ-ХХ век Синхронни анализи за най-важните периоди на развитие на големите градове в България” – В: “Новости NEWS – 2006”, Сборник с постижения на учени от БАН, публикувани в месечния информационен бюлетин за наука и технологии “Новости” през 2006г., Съставители Чл. кор. проф. Александър Попов, Соня Славова, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2007г., с.99-103 /на български и английски език/

88. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като учебна дисциплина” В: сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, УАСГ, София, 17-18 май, 2007г. /на електронен носител/

89. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и светлина – семантика на витража”- В: сборник с доклади от Научна научна конференция “Цвят и дневна светлина”, Издава Група цвят България и Национална Художествена Академия, София 2007, ISBN 978-954-92092-1-1, с.13-20; 8 ил

90. Желева-Мартинс, Д.,„Теорията на композицията и съвременния научен контекст”В: сп.”Архитектура”, 2007, бр.2-3, с.100-103

91. Желева-Мартинс, Д.,„Живата легенда на Модернизма 100 години от рождението на Оскар Нимайер – хроника на един вековен живот”В: сп.”Архитектура”, 2007, бр.4, с.16-25

92. Желева-Мартинс, Д.,“Дизайн и композиция. Извори на спецификата и развой във времето на професията дизайнер” – В: Сб. “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”, Национална художествена академия, София, 2007, Изд. Къща ЛИК

93. Желева-Мартинс, Д.,“Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”В: „София и нейното културно-историческо наследство” Изд. Софийска община, ОП ”Стара София” със СИМ, София, 2008, Издателство за териториално устройство и строителство, с.191-199, резюме на англ. с.260-261

94. Желева-Мартинс, Д.,“ Историческият център на София – в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2008, брой 4, с., резюме на английски, с.

95. Желева-Мартинс, Д., “Пространството в образ и в текст” – В: „Пространството архитектура” Т. 2, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с.148-160, 20 стр. илюстрации

96. Желева-Мартинс, Д., “ Пловдив – образ и идентичност” – В: „Екстериор”, 2008, бр.6 с.56-59

97. Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: „Епохата на Фердинанд”, В: сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2,, София, Изд.”Accent”, 2009, с.9-16

98. Желева-Мартинс, Д., “Накъде върви българската архитектура”- В: сп.”Архитектура” 2009, бр.1, с.20-22; http://www.bularch.org/arch/A1-2009.indd.pdf

99. Желева-Мартинс, Д., “ Накъде върви българската архитектура”- В: сп.”Аспекти АМС”, 2009, бр.1, с.26-27

100. Желева-Мартинс, Д., “Накъде върви българската архитектура”- В: 2009, http://stroitelstvo.bg/stories/Doclad_Dobrina_Zheleva-Martins.pdf

101. Желева-Мартинс, Д, „Историческият център на София в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2009, брой 5, с., резюме на английски, с.

102. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация на композицията като поетика”- В: сп.”Архитектура”, 2009, бр. 3, с.68-75; http://www.bularch.org/arch/A3-2009.indd.pdf

103. Желева-Мартинс, Д, Юлий К.Фърков, „Пътят на златото между Тракия и Елада” – В: „Списание на БАН”, 2009, бр.2, с.13-19

104. Желева-Мартинс, Д., “Културно наследство и златопроизводство – “брак по сметка” /По примера на Крумовград/” – В: “Родопите и човекът” – сборник доклади от Национална научна конференция, 30-31 октомври, Смолян, 2008г., Изд. Съюз на учените, клон Смолян, Смолян, 2009, с.41-47

105.Р. Гелева-Цветкова и Желева-Мартинс, Д. , „Градът като палимпсест на примера на София” – В: сб. „Сердика Средец София”, Т.5, „Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” , Изд. Столична Община, ОП”Стара София”със Софийски исторически музей София, 2010, с.294-298

106. Желева-Мартинс, Д., “Европейската естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – площад “Св. Александър Невски” – В: “Балканите – многоликите измерения на европейската култура”, София, Изд.”Фабер”, Издава Институт по балканистика  – БАН, София, 2010, с.310-335

107. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков ” Правилният геометричен план на селищата, разглеждан като архетип” – В: “Паметници Реставрация Музеи” списание на архитектурно издателство “Арх и Арт”, 2010, бр. февруари-април, №1-2; с.15-20;

http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=magazine&art_id=197&rub_id=rub_all&issue_id=35

108. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград“- В: “Архитектура”, 2010, бр.5, с.29-30

109. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград – идеи и интерпретации“- В: “Архитектура”, 2010, бр.5, с.33-36

110. Желева-Мартинс, Д., “Културната памет за Димитровград като предмет на интерактивно образование” – В: “Култура в образованието и образование в културата”, “Многообразие в единството” , Издава СУБ, София, 2010, 2, с.112-119

111. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград – градоустройство, парково изкуство, архитектура, ценностна интерпретация” – В: ”Паметници Реставрация Музеи” списание на архитектурно издателство “Арх и Арт”, бр. юни-декември, 2010

112. Желева-Мартинс, Добрина, “Композицията като манипулация” – В: “Архитектурни четения’2007-2008” , Издава БАН, Институт за изследване на изкуствата, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2011, с.129-145

113. Петрова, М., Желева-Мартинс, Д., „Опит за въвеждане на нови методи в образованието по дизайн” – В: „Годишник „Наука-образование-изкуство”, Съюз на учените – Благоевград, Том 6, част І, 2012г., с. 97-106, ISSN-1313-5236

114. Желева-Мартинс, Д, “Теорията на композицията като теория на знаците.” – В: “Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно – приложните изкуства”, Сборник материали от научна конференция  НХА, София,   2010 , Издава НХА, София 2012г , с.39-49

115. Желева-Мартинс, Д., „От пропорциите на Паладио към атрактора на Лоренц” – В: Сборник материали от научна конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства” – НХА, София 2008, Изд. НХА,София, 2012,  с.36-42

116. Желева-Мартинс, Д,Теорията на композицията- единна за всички изкуства наука” – В:
“Изкуствоведски четения’2011” , Издава БАН, Институт за изследване на изкуствата, София, 2012, с.13-25, резюме на английски, с.494; ISSN:1313-2342

117. Желева-Мартинс, Д., “Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги Ненов”, В: АРХ-АРТ Форум, 14-21 юни, 2012, бр.24, с. 5-9; чете се и онлайн тук: http://zheleva-martins.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/georgi-nenov/

118. Желева-Мартинс, Добрина, « Професор архитект Станчо Белковски: Щрихи за уникалния комплекс «България»     В: Homo Sciens, Издание на Съюза на учените в България, 2014г. Бр.8, посветен на 145 годишнината от създаването на Българското книжовно дружество, прераснало в Българска академия на науките и 70 годишнината на СУБ , стр.18;            ISSN 1312 8884

119. Виана, Борислав и Добрина Желева-Мартинс –„Софийското метро – „подземният град” – В: Списание „НАУКА” Издание на Съюза на учените в България, 2014г.бр.3 за 2014г. стр. 34-40 

120. Желева-Мартинс, Добрина, Борислав Виана – „Подземният град” Един възможен бранд за софийското метро – В: Списание „Многообразие в единството”, бр. 1-2014, Тема на броя „София135 години столица на България” Съюз на учените в България, София 2014 , с. 42-63 ISSN: 1314-0825

121. Желева-Мартинс, Д. “Гравюрите като източник на информация при реконструкция на архитектурни обекти” – В: “Паметници Реставрация Музеи”, брой 1-2, 2018 г. с. 3-19

122. Желева-Мартинс, Д. ,“170 години от рождението на архитект Константин Йованович” – В: списание “Архитектура”, бр.3, 2019, стр.44-53  ISSN 0324-1254

123. Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий,„Възкресяване духа на Антична Сердика“ В:  СЕРДИКА-СРЕДЕЦ-СОФИЯ, Том 8,  Национална научна конференция „90-години Музеят на София“, София – 12-14 ноември, 2018г. Издание на РИМ-София, Издателство „Фабер“, София  2020, стр.874-901  ISBN 978-619-91136-6-0

124. Желева-Мартинс, Д., “За архитектурното наследство на социализма” – В: “Паметници Реставрация Музеи”, Реферирано издание на НИАСГ при БАНИ, 1-2 брой, 2020 г. , стр.5-20 ISBN 1312-3327

125. Желева-Мартинс, Добрина, Радосвета Кирова-Делчева, „Хотел „Янтра“ Велико Търново – образец на модернизма“ – В: „Нови прочити“ – „Многообразие в единството“, 2021/1, София, Изд. СУБ, Секция „История“, стр.101-119   ISSN: 1314-0825

126. Желева-Мартинс, Добрина, Радосвета Кирова-Делчева, „Хотел „Янтра“ Велико Търново след реконструкцията. Стилова интерпретация“ – В: „Нови прочити“ – „Многообразие в единството“, 2021/1, София, Изд. СУБ, Секция „История“, стр.120-135  ISSN: 1314-0825

127. Желева-Мартинс, Д. – „Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“ – В: списание „Архитектура“, 2023г., брой 3-4, стр.62-7 

СТАТИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ

1. Желева, Д., Селото и града с нова структура – Във: в-к “Хасковска трибуна”, 1969 от 08.07.1969 г.

2. Желева, Д., А след конкурса? – Във: в-к “Земеделско знаме” от 02.10.1975 г.

3. Желева, Д. и др., Строителството и обзавеждането на жилищата – интервю във в-к “Отечествен фронт”, бр. 9544 от 3.10.1975 г.

4. Желева, Д., Съвременното ни жилище. Комплексният подход – основен проблем при изграждането и обзавеждането на жилището. – В: сп. Отечество, №6 от 26.III.76 г., стр. 29-30.

5. Желева-Мартинс, Д., Хоризонти на техниката в жилището. В: БТА “Наука и техника”, №12, от 20.III.76 г., София, стр. 20-25.

6. Желева, Д., Проекции в бъдещето. В: сп. Наш дом, No 39, 1979,юли-август, стр. 34-35.

7. Желева-Мартинс, Д. Проекции в бъдещето. Мебелите. – В: сп. Наш дом, 1979, № 41, ноември-декември, стр. 10-11.

8. Желева, Е, Д. Желева “Младост” расте и старее…но дали хубавее? – В: сп. София, 1980, №1, стр.11-12

9. Желева-Мартинс, Д., Композиционни проблеми на малките градове. – Във: в-к “Народна култура”, бр. 25.от 20.04.1980 г

10. Желева-Мартинс, Д., Жилищното пространство. Проекции в бъдещето. В: сп. Наш дом, 1980, №42, януари-февруари, стр. 38-39.

11. Желева-Мартинс, Д. “Лицето” на жилището. В: сп. Наш дом, 1980, № 46, септември-октомври, стр.34-35.

12. Желева-Мартинс, Д. Ведомственият подход срещу националните ценности. – Във: в-к “Народна култура”, 1981, бр.39 от 25.09.1981 г

13. Желева, Д., Пешеходни пространства в градските центрове. Рецензия на книгата на П. Велев, под същото заглавие, изд. “Техника”, С. 1979 г. – Във: в-к “Архитектура”, 1981, бр.1 от 7.I.1981 г.

14. Желева-Богданова, Е. и Д. Желева-Мартинс, Достатъчно ли е “зелена” зелената система на София- Във: в-к “Народна култура”, бр. 35 от 27.08.1982 г

15. Желева, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №55, март-април, стр. 2-4.

16. Желева, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №56, май-юни, стр. 2-4.

17. Желева-Мартинс, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №57, юли-август, стр. 2-4.

18. Желева-Мартинс, Д., Архитектура или дизайн. В: сп. Наш дом, 1983, №3, май-юни, стр. 4-5.

19. Желева-Мартинс, Д., Съвременната архитектура – обществена грижа и отговорност. Във: в-к “Народна култура”, 1983, бр.32 от 12.08.1983 г.

20. Желева-Мартинс, Д., Фалшива тревога. Във: в-к “Народна култура”, бр.39 от 26.09.1986 г

21. Желева, Д., Международна година “подслон на бездомните”. По закона на печалбата. Във: в-к “Работническо дело”, бр. 99от 09.04.1987 г

22. Желева-Мартинс, Д., “Психоанамнеза” на един жилищен квартал – В: сп. София, 1987, №10, стр. 5-6.

23. Желева-Мартинс, Д., София чака своето постановление – В: сп. София, 1987, брой No 11, стр. 17-18.

24. Желева-Мартинс, Д., Какво може и какво трябва. Преди общата художествена изложба “Проблеми на градската среда” София, 89 – Във: в-к “Пулс”, бр. 49 от 06.12.1988 г

25. Желева, Д., Имам предложения… – В: сп. София, 1989, брой №3, стр. 39.

26. Желева-Мартинс, Д. , Архитектура и време. В: сп. София,1989, брой №11, стр. 7-8

27. Желева-Мартинс, Д., Трети март. Лъвски знаци. В: сп. София, 1990, брой №3, стр. 2-3

28. Желева-Мартинс, Д., Генплан. Нужен ли е? – В: сп. София,1990, брой №8, стр. 24-27

29. Желева-Мартинс, Д., Архитектът е един Дон Кихот – В: сп. Български дневник, брой №5 от 12.07.1991 г., стр. 45.

30. Желева-Мартинс, Д., Миряна Йорданова, Юлий Фърков, Екологически чистият “ген” на София – Във: в-к “Вечерни новини”, бр. 123 от 27.06.1991 г, с. 33

31. Желева, Д., М.Харбова “Енциклопедичното творчество на Йордан Иванов” – в-к “Култура”, бр. 42 от 16.10.1992 г.

32. Желева-Мартинс, Д., М. Харбова, “Реституция и архитектурно наследство” – отзив за конференция на САБ в Пловдив, Във в-к “Култура”, бр. 2. от 08.01.1993 г

33. Желева-Мартинс, Д., “Интерарх’94 не оправда надеждите” – В: “Арх-Арт”, седмичник за архитектура, изкуство и строителство, год.3, брои 29, от 19.4.1994, с.1-2

34. Желева-Мартинс, Д., “Семиотиката като учебна дисциплина в архитектурното образование” – В: “Арх-Арт”, седмичник за архитектура, изкуство и строителство, год.4, бр.1, от 10.І.1995, с.11

35. Желева-Мартинс, Д.,   Световната асоциация по семиотика на  пространството – В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.34 от 29.8, 1995, с.14

36. Желева-Мартинс, Д., Предварителна програма на ХIХ конгрес на Международния Съюз на Архитектите. В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.23 от 11.6, 1996, с.12

37. Желева-Мартинс, Д., Архитектура и семиотика: Топогенетика. В: в-к “Арх-Арт борса”, 1996, бр.33, от 20.8, с.14

38. Желева-Мартинс, Д., Семиотиката на архитектурата, семиотика на пространството – /автор проф.Мартин Крампън/ превод от английски. В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.36 от 10.9.1996, с.15

39. Желева-Мартинс, Д., “Утре ще бъде късно”. В: в-к “Арх-Арт борса”,1998

40. Желева-Мартинс, Д. “Културно поклонение в Памплона. Пети конгрес “Европейска култура“ в Испания” – В: в-к ”Арх-Арт- Борса”, 20-27.І. 1999с.7.

41. Желева-Мартинс, Д. “В търсене на взаимната полза” – В: в-к ”Арх-Арт-Борса”, 10-17.ІІ. 1999, бр.6, с.16

42. Желева-Мартинс, Д. “За изкуството архитектура и за съветниците на софийския кмет” В: в-к ”Арх-Арт Борса”, 4-7.8.1999, бр.31.с.8-9.

43. Желева-Мартинс, Д., “По повод на една столица” – В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №49, от 8-19.ХІІ. 1999, с.12-13

44. Желева-Мартинс, Д., “Най значимите за градоустройството на ХХ век парадигми” – В: “Строителство. Градът”, №32 от 7-13.08.2000, с.10

45. Желева-Мартинс, Д., “За архитектурната специалност и нейните професии”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №49 от 8-19.ХІІ. 2001, с12-13

46. Желева-Мартинс, Д. “В памет на професор Любен Тонев” – В: ”Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, №2 от 9.І.2002г., с.3

47. Желева-Мартинс, Д., ст.н.с. П. Йокимов, д-р арх. А. Добринова и др.,“Призив” /относно Националния Музей за Архитектурата”- В: ”Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, №2 от 19.ІІ.2002, с.3

48. Желева-Мартинс, Д., “Начало на архитектурно образование в България”В:- в-к ”Арх-Арт Борса”, №2 от 9-16.І. 2002, с.7

49. Желева-Мартинс, Д., “Любопитна находка. Архитектурно-строителен атестат от 1923г.”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №6, от 6-13.ІІ. 2002, с.14-15

50. Желева-Мартинс, Д., ”Архитектурата като ресурс. Предварителна програма на конгреса на МСА в Берлин”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”,бр.9, 27.ІІ-6.ІІІ. 2002, с.22-23/подбор и превод от ИНТЕРНЕТ/

51. Желева-Мартинс, Добрина, “Руски офицер се дипломира като инженер в България” – В: “Арх-Арт борса”, № 30 от 24 – 31 юли, 2002, с.14-15

52. Желева-Мартинс, Д. “Кой е Жайме Лернер – новият президент на МСА” – В: “Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, № 34 от 10.09.2002, с.3

53. Желева-Мартинс, Д. “Книга за българския бит. Ралица Тодорова Гелева-Цветкова – “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХв.”София, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, 2001 г.– В: “Арх-Арт борса”, № 13 от 27 февруари –6 март, 2002, с.22-23

54. Желева-Мартинс, Д., (с проф.Хр. Анастасов, П. Йокимов и др.), Открито писмо до Министерския съвет на РБ, Министъра на културата, Комисията за култура на НС, Международните организации ДОКОМОМО, ИКОМОС, ИКОМ, ИКАМ, МСА, срещу закриването на Националния музей на архитектурата – В: “Арх-Арт борса”, № 15, 10 – 14 април, 2002, с.13

55. Желева-Мартинс, Д., (с проф.Хр. Анастасов, П. Йокимов и др.) Открито писмо до Министерския съвет на РБ, Министъра на културата, Комисията за култура на НС, Международните организации ДОКОМОМО, ИКОМОС, ИКОМ, ИКАМ, МСА, срещу Закриването на Националния музей на архитектурата – В: “Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, № 14 от 2.04.2002, с.5

56. Желева-Мартинс, Д., “Град Бразилия- световно наследство на Модернизма” – В: “Строителство Градът”, № 23 от 10 – 16 юни, 2002, с.40

57. Желева-Мартинс, Д., “Град Бразилия- световно наследство на Модернизма” – В: “Строителство Градът”, № 24 от 17 – 23 юни, 2002, с.40

58. Желева-Мартинс, Добрина, (с проф. Р. Ангелова, П. Йокимов и др.), “Новият закон за паметниците на културата да се придържа към световните и общоевропейски документи” – В: “Строителство Градът”, № 43 от 11 – 17 ноември, 2002, с.19

59. Желева-Мартинс, Д., ”Франция цени старините си” – В: ”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2003, с.18-19

60. Желева-Мартинс, Д., “Според Паисий Хилендарски, Методий е живописец”В: “Български архитект” – информационен бюлетин на САБ, бр.19 от 27.5.2003г, с.4

61. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: в-к ”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2004, с.18-19

62. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “Новият проблем на София” – в-к “Култура”, №31 от 23 юли, 2004, с. 5;

63. Желева-Мартинс, Д., “Археологическата карта на България да стане част от териториалния кадастър” – В: в-к “Пари”, брой 192, 7 октомври, 2004, с.13

64. Желева-Мартинс, Д., Юлий Фърков, “Оценки за въздействие върху околната среда и културно наследство” – доклад изнесен на Конференция-дискусия на тема: ”Архитектурното наследство през периода на прехода 1990-2004”, 27.09.2004, САБ, София, 28.09.2004 – В: http://stroitelstvo.bg/?act=1&I id=7148

65. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София и световното културно наследство” – рубрика “Архитектура” – В: http://stroitelstvo.bg/ 2004http://www.stroitelstvo.bg/?act=1&i_id=5622

66. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П, Бибина, Й. и др. “Призив” – В: В-к “Култура”, 2005, бр.23/24, – 17 юни, с.3

67. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Рушат Ропотамо Колеги, опомнете се”В: http://stroitelstvo.bg/page.php?id=13612 , 2006

68. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Докато не е късно! Колеги, опомнете се!” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.21 от 25 май-1юни, 2006г. с.15

69. Желева-Мартинс, Д., “Сбогом Ропотамо””- В: www.cult.bg – рубрика “визуални изкуства”, “история и изкуства”, от 17.06.2007

70. Желева-Мартинс, Д., Оскар Нимайер – живата легенда на модернизма”- В: http://www.bnr.bg/radiobulgaria/emission_bulgarian/theme_kultura/material/nimayer_100.htm 2007

71. Желева-Мартинс, Д., „Димитровград Градоустройство, парково изкуство, архитектура. Ценностна интерпретация”- В: ”Арх-Арт Форум”, 2010, бр.20 от 20-27 май, с.7-10

72. Желева-Мартинс, Д., Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги Ненов”, В: АРХ-АРТ Форум, 14-21  юни, 2012, бр.24, с.5,8,9

ДОКЛАДИ ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДРУГИ ФОРУМИ

1. Желева, Д., Отворена система за разпределителни стени и преградни мебели. – Научна сесия в чест на 100-годишнината от освобождението на България. ВИАС, София 21-24 февруари, 1978, /отпечатано резюме/

2. Желева-Мартинс Виана, Д., Обитателите на жилището. – IX национален преглед на ТНТМ. Републикански симпозиум “Съвременни тенденции в развитието на езика, литературата и изкуството”. – 9-10.XI, 1977, София

3. Желева, Д., Тектониката в съвременната архитектура. Научна сесия в чест на 1300-годишнината от основаването на Българската държава. ВИАС, Архитектурен факултет. София, 6-9 май, 1980, отпечатано резюме.

4. Желева-Мартинс, Д., Синтезът в културата – база за художествен синтез Конференция на тема: “Архитектурно-художественото изграждане на Шумен и Шуменски окръг”, организирана от КК, СБА, СБХ и ОНС – Шумен, 23.XII.1980 г.

5. Желева-Мартинс, Д., Езикът и архитектурата. Международна теоретична конференция “Изкуството и човешкото общуване”, Институт по социология при БАН, София, 9-10 май, 1983. /частично публикувана в издание на БАН/.

6. Желева-Мартинс, Д. Техника и архитектура. Интердисциплинарна среща – “Наука, техника, изкуство” от програмата “Алберт Айнщайн” на ИК при КК, 30-31.03. 1983,София.

7. Желева-Мартинс, Д., Тектоника и език в архитектурата. Научна сесия в чест на 40-годишнината от победата на социалистическата революция в България, ВИАС, София, 21-22 май, 1984, отпечатано резюме, стр. 31.

8. Желева-Мартинс, Д., К методологии формализации форм – Третий международный симпозиум по методологии математического моделирования. Организират Итститут по философия, БАН, 2-7 юни, 1986, Международен дом на учените, “Дружба”, Варна.

9. Желева-Мартинс, Д., Наследство и съвременност в бразилската архитектура /на примера на първата и последна столица на Бразилия/ – Двустранна българо-кубинска научна среща, на тема: “Исторически корени и национална идентичност на латиноамериканската култура”, организирана от КК, НИИ по Култура при КК и Висшия институт по Изкуствата в Хавана 11-12 юни, 1986, София

10. Желева-Мартинс, Д., Що е наука и що е теория? – Методологичен семинар на ИТИГА – БАН София,1986

11. Желева-Мартинс, Д., Формиране на социалната поръчка на жилищното строителство в София – Научно-практическа конференция на тема: “Комплексната социално-икономическа и социологическа информация – научна основа за управление на функционирането и развитието на града” – организирана от СНС и Столичното социологическо дружество София, 27.VI.1987

12. Желева-Мартинс, Д., Към компютърно моделиране на формите и средите за целите на архитектурното образование. – Национална теоретична конференция на тема: Методологически проблеми  на приложението на математическото моделиране и изчислителната техника в обществените науки и социалната практика”, организирана от Института по философия при БАН, Великотърновски Университет и Съюза на научните работници във Велико Търново, на 7-9.IX. 1987 /отпечатано резюме в сборник от резюмета на докладите, Т. 1, с. 70-71/

13. Желева-Мартинс, Д., Россинская, Е./Москва/, Модели на архитектурния език – Научна сесия на ВИАС, София, 79.X.1987, /отпечатан текст в Годишник на ВИАС/

14. Желева, Д., Комбинаторика на формите – – техническа конференция с международно участие на тема: “Използване на микрокомпютрите в проучването и проектирането на обекти от капиталното строителство и териториалното и селищно устройство”, организирана от НТС, Съюз по строителство, ДК за изследвания и технологии, Сдружение “Проектно дело”, Асоциация “Строител и строителна индустрия” София, 22-23 X.1987 г, /отпечатано резюме, стр. 12/

15. Желева-Мартинс, Д., Пространствени модели в архитектурата. Исторически преглед. – Международен /англо-гръцки/ симпозиум на тема: “Пространство и история”, организиран от Университета “Аристотел” в Солун, в Скопелос, Гърция, м. IX.1987 /отпечатан на английски език в актите на симпозиума/ Jeleva-Martins, D., Space models in architecture An historical review – In: Space and History. Urban, architectural and regional space Scopelos Symposium /proceedings/, Thessaloniki, 1987

16. Желева-Мартинс, Д., Современные проблемы теории архитектуры. – Международен симпозиум на тема: “Теории архитектуры и методи архитектурного проектирования”– организира СИВ, Прага, Чехословакия, 23-25.XI. /публикуван без Изменения в издание на ВУВА и с известни съкращения в сп. “Архитектура”/ Zeleva-Martins, D. Soucasne problemy teorie architektury /VUVA, Praha, 1988, Rocnik XXXV/.

17. Желева, Д., Астрономическа семантика на архитектурната форма – Първи национален симпозиум по археоастрономия /с международно участие/- организиран от СУ “Климент Охридски”, БАН, Исторически музей гр. Толбухин, гр. Толбухин, 22-24.XI, 1988, /отпечатано резюме в: Интердисциплинарни изследвания, Т. XV, 1988 г., Археорлогически институт и музей на БАН, стр. 132/

18. Желева-Мартинс, Д., Словарь архитектурных символов /на примерах архитектуры балканских стран/. – Шести международен конгрес за изследвания на Юго-Източна Европа/ Sixieme congres international du Sud-Est Europeen, Sofia, 30 aout – 5 sept, 1989, Resumes des communications. Litterature Ethnologie. Droit. Arts. Tables rondes Sofia, 1989, Editione del’Academie bulgare des Science. p. 207/. БАН, Институт по Балканистика.

19. Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – диахронен анализ, Международен симпозиум: “Научни методи за опазване паметта на един град – проблеми на формирането” – организира Международният комитет по формиране към ИКОМОС и Българският национален комитет на ИКОМОС, в София, 28.IX – 1.X. 1990 /Scientific methods for safguarding the memory of a city: Training problems. ICOMOS – International Commitee for training ICCROM, The bulgarian national commitee of ICOMOS. September 28th-October 1st, 1990, Sofia/

20. Желева, Д., Фърков, Ю., Йорданова, М., Скелет на градската памет. Европейски форум – София 91 “Столиците на бъдеща Европа” /публикувано резюме, 1991, с. 21-22/.

21. Желева-Мартинс Виана, Д., Крос-културалните анализи в полза на архитектурната история – Първи международен симпозиум в памет на Йордан Иванов – организиран от Историческия музей – Кюстендил, Съюз на учените в България, клон Кюстендил, м. октомври, 1992, гр. Кюстендил /отпечатано резюме, стр. 46/.

22. Желева-Мартинс, Д., Миграционни процеси и архитектура – исторически аспект – Международен, българо-френски семинар на тема: “Към етнологията на малкия югоизточно европейски град”, организиран от Университета в Пловдив, Института по фолклор при БАН, под егидата и с участието на Културната служба при френското посолство, Пловдив, 29 юни-2 юли, 1993

23. Желева-Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – синхронен анализ Научен семинар на тема: “Европейски влияния в българската архитектура през XIXXX век”, организира САБ, м. юни 1993

24. Желева-Мартинс, Д., Семиотиката като учебна дисциплина. Научна конференция “История и актуални проблеми на архитектурното образование в България”, Архитектурен факултет на УАСГ и САБ, в чест на 50 години архитектурно образование /21.12. 1993/ София.

25. Желева-Мартинс, Д.,  Спирала – теоритичен и общоисторически аспект на символа, Научен семинар “Образ и форма”, ИТИГА-БАН, 20.12.1993г, регистр. НЦИД, НД 372/94, 1994

26. Zheleva-Martins, D., The Fireplace as an Architipe of Home” – In: Septieme congres international d’etudes du Est European, Thessalonique 29 aut – 4 septembre 1994 (Communications).

27. Желева-Мартинс, Д., Вечните проблеми на София. – Конференция с международно участие – “София 94 Градоустройство, инженерна структура,транспорт и околна среда”, 27-28.10. 1994, София, Организира Столична голяма община, ФНТС, САБ, УАСГ

28. Желева-Мартинс, Д., София в контекста на останалите балкански столици. Сравнителна градоустройствена фактология – Научна конференция “Белите петна в историята на архитектурата по българските земи” 9-10.2. 1995, организира САБ София

29. Желева-Мартинс, Д., “Общото и специфичното в градоустройството на столиците на балканските държави от началото до края на ХIХ в” – Международна научна конференция на тема “Общото и специфичното в балканската култура”, 17-18.5. 1995, Организира СУБ и СУ “Климент Охридски”, София

30. Мартинс Виана, Д., “Свещеното дърво и свещената гора като архитектурата” –Юбилейна международна сесия “70 години лесотехническо образование в България”, 7-9.6. 1995, ВЛТИ, София, секция “Екология и ландшафтна архитектура” /докладът е отпечатан изцяло в сборник/

31. Zheleva-Martins, D., “A Lexicon of Town-Planning in Modernizm (On Examples of Bulgarian Towns from the 19th-20th Century) in International Congress of International Association for the Semiotic of Space – “The Man and the City: Spaces, Forms, Meanings”, 27-30 July, 1995, Saint Petersburg Russia

32. Желева-Мартинс, Д., “Вавилон и Вавилонската кула като архетипи в архитектурата”- Научна сесия на Русенския Университет “Ангел Кънчев” – Научен център за фолклор и литература, на тема “Библията в европейската фолклорна и литературна традиция” гр. Русе, 27-28.10. 1995

33. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Ю. К., “Орхание-Ботевград: градоустройствена революция”- Национална конференция организирана от САБ на тема – “Бели петна в историята на архитектурата по българските земи” – София, 30-31.5. 1996

34. Zheleva-Martins, D., Furkov, Y., “Reference point of Urban Evolution”- ICOMOS – 11th General Assembly of ICOMOS, Inter national Symposium, “The Heritage and Social Changes” – oct. 5-9, 1996Sofia

35. Jeleva-Martins, D., Boyadjiev, K., Radoslavova, Y, “The Origins of Modern Town-Planning in Bulgaria”- Poster Fourth International Conference of DOCOMOMO, Bratislava, Sliacspa, September, 18-20, 1996

36. Jeleva-Martins, D., “Topogenesis of the city. Semantics of the Myth of Origin “- International Congress on Architecture and Semiotics: Topogenesis“- 28 juin-1 july, 1996, Barcelona, Espana.

37. Jeleva-Martins Viana, D., Town Plans as Documentary Cultural Heritage“-in: IV Congreso Cultura Europea“- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navara, 23-26 oct. 1996, Pamplona, Espana.

38. Желева- Мартинс, Д., Юлий Фърков, “Градоустройствена еволюция на град Пловдив през ХIХ-ХХв” – Научна конференция на тема “Градът от Възраждането до наши дни”, организира Етнографски музей, гр. Пловдив, 1997 /отпечатано резюме на английски език, с. 24 /

39. Желева-Мартинс, Д., “Семантика на йонийския капител”. – Научна конференция посветена на 100 годишнината от създаването на Историческия музей в град Кюстендил, 125 години от рождението на акад. Йордан Иванов, 100 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев, Кюстендил, 27-28.11. 1997

40. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков, “Културно-историческо наследство в района на МДК-Пирдоп и БИМАК-Челопеч” – Работен международен семинар – София, 15.9. 1997; Публикувано в отделен том “Резюме” на проект №BG 9310-03-05-02, на български и английски език, под “Раздел №16” – проект по линия на ФАР и БНОЦЕОПС, възложен от МОСВ, р-л доц. д-р Е. Желева

41. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков, “Градоустройствената еволюция на град Варна до края на ХIХв.”. Конференция “Културните пространства през ХVIII-ХIХв.” Организира “Българското дружество за изучаване на ХVIII-ХIХв. ” и СУ “Св. Кл. Охридски”, Институт по Литература, София, 5-6.3. 1998

42. Jeleva-Martins, D., Ecology and CulturalHistorical Haritage: Looking for the Mutual Benefits”- In: V Congreso Cultura Europea”- Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, 27 oct-1 nov., 1998, Pamplona, Espana.

43. Желева-Мартинс, Д, Ю. Фърков, “Репери на културната рекултивация” – В: Работно съвещание на тема “Рекултивация на земи нарушени от въгледобив”, организират ЛТУ и Британски съвет – София, съорганизатори Оксфорд Брукс Университет, Великобритания, Институт за Гората при БАН, ”Минпроект” – София, БНОЦЕООС и др., 5-9,ІХ, 1998, София.

44. Zheleva-Martins, D., “Colour as semantic indicator of style in architecture (on examples from the 19th-20th century) In BULCOLOR’99, International color conference in Varna’8-10 oct. 1999

45. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “120 години от Първия регулационен план на София”- В: Юбилейна научна конференция- “София 120 столица на България”, организирана от БАН, Столична община, СУ ”Климент Охридски” Общобългарски комитет “Васил Левски” –  София, 29-31 март, 1999

46. Желева-Мартинс, Д.      “Пространството в образ и в текст” – В: Юбилейна научна конференция на ЦА-БАН – “Изкуството архитектура. 50 години научни изследвания за архитектурата в БАН”- 9-11. ХІІ. 1999, София

47. Желева-Мартинс, Д., ”Градоустройствена еволюция на град Бургас от възникването на селището до средата на ХХ век”- В: Девети международен симпозиум “Екология 2000”, 8-10 юни, 2000, Бургас, България, организира БАН, СУБ-клон Бургас,”Лукойл Нефтохим Бургас АД”, Университет “Проф. Асен Златаров, Бургас

48. Желева-Мартинс, Д., ”Структурният анализ при изследване на историческите градове. Върху примери от България”- В: Научно-приложна конференция на тема “Градът – образи, символи, идентичности”, организира катедра “Културология” на Югозападен Университет Благоевград, 6-7.ХІІ. 2000, София

49. Zheleva-Martins, D., “Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, 2000, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на френски и гръцки език/

50. Martins Viana, D., “Bulgarian Town-Planning at the Crossroad of Eastern and Western Avant-garde” – In: Round table “Aspects of urban history. Modern times”, Fifth International Conference on urban history “European Cities: Networks and crossroad”, 24-28. 08. 2000, Technical University Berlin, European Association of Urban Historians

51. Zheleva-Martins, D., Eternal Cities of Bulgaria”- In: Turism, The City and Culture”- VІ Congreso “Cultura Europea”- Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, 25-28 oct., 2000, Pamplona, Espana.

52. Мартинс, Добрина, “Спиралата – интерпретации”- В: Пета конференция на Факултета по славянски филологии на тема “Коментар, интерпретация, възможност за четене” – 1 и 2.06. 2000, СУ “Климент Охридски”, София.

53. Желева-Мартинс, Д., “Миграционните процеси като фактор за регионални архитектурни взаимовлияния” – В: Международен Университетски семинар за Балканистични Проучвания и Специализации, “Зимни балкански срещи Благоевград,”, Десета международна кръгла маса “Рицари и Миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество”, 26-28.ІІ. 2001, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград

54. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”- В: Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас

55. Желева-Мартинс Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Варна до средата на ХХ век” В:Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – Клон Бургас

56. D. Nicolaidou, Borislav Viana, Zheleva-Martins, D., “Semantics of the Orthodox Temple: Space Terminology, Visualisation – In: “Intersemioticite de l’espace architectural en Son etre, son paraitre et sa fiction”– Un Seminaire International du 23 au 27 mai 2001 a Sidi Bou Said, Universite 7 novembre de Carthage, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanism, Dans le cadre des etudes Doctorales d’architecture; Le Laboratoire Architecture et Culture; Tunis Organise sous l’egide de L’AISE (L’Association Internationale de Semiotique de l’Espace)

57. Желева-Мартинс, Д., “Линията като граница-семантичен анализ. Териториално -устройствен и градоустройствен аспект” – В международен семинар на тема “Границата”, Белоградчик, 2001, организира ДИОС /Дружество за изследване на общности и селища/;

58. Желева-Мартинс, Д., “Етноструктура на големите български градове преди първото им планиране в края на ХІХ век”- В: Международна конференция на тема: ”Балкански лингвистични и културни взаимодействия” – Институт по Балканистика при БАН /София/, Институт за Югоизточно европейски проучвания при Румънската академия на науките /Букурещ/, 9-10 юли, 2001, София

59. Zheleva-Martins, D., “Първи градоустройствени мероприятия на Туна Вилает по времето на Мидхат паша” – В: Българо-турска конференция “Балканските Провинции на Османската империя. Икономика, общество, култура. ХVІІІ – Началото на ХХ век”- Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, София, 5-6 октомври, 2001

60. Желева-Мартинс, Д., “Приносът на чешките архитекти – емигранти за модернизиране на българското градоустройство след Освобождението”- В: Научни четения на тема: “Личности, среди и съсловия за формиране и утвърждаване на Българската градска култура”- Етнографски Институт с Музей при БАН, 20 ноември, 2001, София

61. Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти”– В: Международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, 2002, Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас – АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените -клон Бургас, Наука Инвест ЕООД клон Бургас

62. Желева-Мартинс, Д., “Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” В: “Модерността вчера и днес”Българско общество за проучване на ХVІІІ век, – нтердисциплинарна научна Конференция, 25-26 февруари, 2002, публикуван в INTERNET http://www.c18.hit.bg

63. Желева-Мартинс, Д., “Опит за структурна история на българското градоустройство” – В: Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура 21-23 ноември 2002, София

64. Zheleva-Martins, D., Sofia in imagesannotation of a research projectIn: VII Congreso Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 23-26 octubre 2002

65. Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти”– Единадесети международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, 2002, Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас – АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД- клон Бургас;

66. Желева-Мартинс, Д., “Градската топография като матрица на социални неравенства /на примера на София от края на ХІХ и началото на ХХ век/” – В: Българско френски колоквиум по урбано – социология “Градове и неравенства: локални и глобални измерения”, организиран от Институт по Социология при БАН, Комитетът по урбано -социология към Българската социологическа асоциация, САБ и Френският Институт в София, 24 и 25 октомври 2003;

67. Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ – Секция “История”, ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

68. Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата след Освобождението от началото до средата на ХХ век” – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ- Секция “История”,ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

69. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “Оценки за въздействие върху околната среда и културно наследство” – доклад изнесен на Конференция – дискусия на тема ”Архитектурното наследство през периода на прехода. 1990-2004”, 27 септември, 2004, САБ, София

70. Zheleva-Martins, D., Visual History of Sofia” – In: IX-th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09. 2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, Albanie

71. Желева-Мартинс, Д., Интерпретация на принципите на новата европейска естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – Площад “Св .Александър Невски” – Семинар на тема “България, Балканите и Европа: Регионални измерения на европейската култура”, 18-20 май, 2005, Институт по балканистика при БАН;

72. Zheleva-Martins, D., V. Varbanova, “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spaсe” – In: XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, 2005, Istanbul

73. Zheleva-Martins, D., Farkov, Yulii, “The route of the Gold between Thrace and Hellas” – In: 10thInternational congress of Thracology Komotini-Alexandroupoli, 18-23 october 2005, Greece

74. Желева-Мартинс, Д., “Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”научна конференция “София и нейното културно-историческо наследство”, организирана от ОП ”Стара София” и СИМ, 9-11 ноември, 2005, София

75. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий, “Примерна програма за активиране ролята на културното наследство в полза на устойчивото развитие в пограничния район на България с Гърция и Турция (СВИЛЕНГРАД – ЛЮБИМЕЦ – ХАРМАНЛИ)” – В: национален семинар “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стимулиране участието на общините и развитие на публично -частното партньорство”, организиран от САБ, Национално сдружение на общините в България, Български национален комитет на ИКОМОС, състоял се на 17-18март 2006, София http://www.icomos-bg.org/ehd/bul/newsDetail.php?newsId=10

76. Желева-Мартинс, Д. “Теорията на формообразуването / Теорията на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Юбилейна научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2006, Отпечатан в Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11

77. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и композиция – един неочакван аспект” http://stroitelstvo.bg В: Национална конференция “Цвят и образование”, Организира Група цвят – България и Национална Художествена Академия, София 24 ноември, 2006, София;

78. Желева-Мартинс, Д., “Дизайн и композиция. Извори на спецификата и развой във времето на професията дизайнер” – В: Научна конференция “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”, Национална художествена академия, 18 декември, 2006, София

79. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията и съвременният научен контекст” – В: “Архитектурни четения’2007” на ЦА-БАН, 12 януари 2007, София

80. Златева Минка, Желева-Мартинс Д., Иванова, Бл., “Образователни аспекти на усвояването и популяризирането на културното наследство”,/Zlateva, M. Zheleva-Martins, D., B. Ivanova Communication and Educational Aspects of Understanding, and Portmoting of Heritage”/ – В:          Международен симпозиум “Културните коридори в европейския югоизток Предизвикателствата пред повишаване на капацитета” /“Cultural corridors in SouthEast Europe Capacity Building challenge”/, 9-февруари, 2007, Организира Национално движение “Българско наследство” с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО (проект №2006/013) и съдействието на Съвета на Европа

81. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и светлина – семантика на витража”- В: Научна конференция “Цвят и дневна светлина”, Организира Група цвят – България и Национална Художествена Академия, София, 20 април, 2007

82. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като учебна дисциплина”, В: Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, УАСГ, 17-18 май, 2007, София

83. Желева-Мартинс, Д., “Композицията като манипулация” В: “Архитектурни четения’2008” на ЦА-БАН, 23-24 януари 2008, София

84. Желева-Мартинс, Д. “Културното наследство и златопроизводство – «брак по сметка» / на примера на Крумовград/» – В: Национална научна конференция „Родопите и човекът”, 30-31 октомври 2008, Смолян

85. Желева-Мартинс, Д. и Р. Гелева-Цветкова, „Градът като палимпсест На примера на София” – В: юбилейна конференция на тема “Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” – организира ОП ”Стара София” със СИМ, 5-7 ноември, 2008, София

86. Желева-Мартинс, Д., “София в контекста на Балканските културни коридори” – В: ХІ международна научна конференция на тема „Диалогът с Другия: Балкански измерения на европейската идентичност” Организират СУ ”Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, 14 и 15 ноември, 2008, София

87. Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: конференцията „Епохата на Фердинанд”, 20 ноември, 2008 г., публикуван в сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2, София, Изд. ”Accent”, 2009, с.9-16

88. Желева-Мартинс, Д., „От пропорциите на Паладио към атрактора на Лоренц” – В: Научна конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства” – НХА, 21 Ноември 2008

89. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация на композицията като поетика”- В:” “Архитектурни четения’2009 на ЦА-БАН, 23-24 януари 2009, София

90. Желева-Мартинс, Д., „Чехи строители на следосвобожденска България” – В: Конференция „Чехи в България. Ролята на чешкото Присъствие за българското национално развитие”, Организират: Чешки културен център София, Чехословашки клуб Т. Г. Масарик” в България, с подкрепата на Столична община, отд.”Култура”, 18-19 май, 2009, София

91. Желева-Мартинс, Д., „Димитровград – идеи и интерпретации”- В: Първа научна конференция „Димитровград Градоустройство, парково изкуство, архитектура. Ценностна интерпретация”- Организира ЦА-БАН, Община Димитровград и Обществено движение „Димитровград – най-живият паметник на архитектурата”, 27-28 април, 2010, Димитровград

92. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като теория на знаците.” – В: Научна конференция ” Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно – приложните изкуства”, Организира НХА София,  18 Ноември 2010 

93. Желева-Мартинс, Д.,Минка Златева,  ”Копринените нишки между Изтока и Запада” – доклад, Международна конференция “Пътят на коприната”, организирана от “Конфуций институт в София”, София, 2-5 юни, 2011г.

Assoc. Prof. Dobrina Zheleva – Martins, University of Forestry, Sofia & Prof. Minka Zlateva, Sofia University “St. Kliment Ohridski”- The Silk Threads between the East and the West – INTERNATIONAL CONFERENCE „The Silk Road”, ORGANIZED BY CONFUCIUS INSTITUTE IN SOFIA, Sofia, Bulgaria, June 2-5, 2011.

94. Желева-Мартинс, Д., Теорията на композицията – единна за всички изкуства наука – ДЕВЕТИ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ , Организира ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН (ИИИзк), 9 – 12 ЮНИ 2011, София.

95. Желева-Мартинс, Д.,  „INSIGHT – Пътят към идеята”- доклад, изнесен пред Конференция на Биенале на българския дизайн, проведена на 12 и 13 октомври, 2011, София; в печат; публикуван http://zheleva-martins.com/2011/10/16/

96. Желева-Мартинс, Д., “Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги П.Ненов”- послучай 150 години от рождението му. Юбилейно тържество, 7-ми юни, 2012, Организира СПСДА, САБ, София

Забележка:  Пълният текст на лекцията виж тук: http://zheleva-martins.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/georgi-nenov/

97.Petrova, M., Zheleva-Martins, D., “Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”– The 14th International Conference on Engineering & Product Design Education, Artesis University College, Antwerp, Berlgium, 6-7 September 2012

98. Петрова, М., Желева-Мартинс, Д., „Опит за въвеждане на нови методи в образованието по дизайн”– Четвърта балканска научна конференция на тема “НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ ХХІ ВЕК“,  30.09–01.10.2012 г. гр. Благоевград, организира , Съюз на учените на България, клон Благоевград, 2012г.

99. Виана, Борислав и Добрина Желева-Мартинс –“Подземният град” един възможен бранд за софийското метро – София 135 години столица на България София кандидат за европейска столица на културата – 2019, Научна конференция, организирана от СУБ, СО, 24 април, 2014г.

100. Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Minka Zlateva, PhD, Reconsideration of Cultural-historical Value of Central Public Space of Sofia by Means of Communication – In: International Congress: “Communication, City and Public Space”, organized by the University of Lima and the ORBICOM, Lima, Peru, May 8,9 and 10, 2018

101. Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий, „Възкресяване духа на Антична Сердика“– Доклад, изнесен на Национална конференция „90-години Музеят на София“,  организирана от РИМ София, гр. София, 12-14 ноември, 2018 

102. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“ – В: Доклад и презентация на научната конференция на секция “История” при СУБ на тема „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“, състояла се на 13.10.2022 в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН – София Публикувано и в разширен вариант тук: https://www.academia.edu/107017502/

103. Желева-Мартинс, Д., „Нови щрихи към паметта за Вацлав Колар – първият главен архитект на София и „губернски архитект“ на Княжество България.“ – Доклад изнесен на Кръгла маса „Непознатият чех. Чешкият принос за възродената българска държавност„организирана от Център за върхови постижения „Наследство БГ“, състояла се на  8.11.2023г., Национална библиотека,  София

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.