Wolkenkuckucksheim|Cloud-Cuccoo-Land|Воздушный замок

International Journal of Architectural Theory Международно списание за архитектурна теория

Dear Readers,

We wish you all the best for 2023! Identifications of Postmodern. Representations and Discourses is the title of our new issue, published at the turn of the year. The initial thesis of the booklet is: The phenomenon of postmodernism in architecture cannot be reduced to questions of style. For several decades, theoretical discourses played a crucial role in architectural production. Issue 42 presents the second part of our examination of so-called postmodernism. While the previous issue dealt with changing perspectives on the city, form and questions of architectural identity and their retrospective classification, the contributions of the present issue focus on questions of representation and discourse. The thinking referred to as postmodern has produced a plethora of new forms of engagement with and representation of architecture and urbanism that continue to resonate today. New forms of discourse and techniques of representation also gave rise to new role models, self-understandings and institutions. Would it be an exaggeration to speak of the “golden years” of theory? In the long run, has postmodernism led to a popularisation or a loss of relevance of architecture? Or even, paradoxically, to both? Please read the contributions by Guia Baratelli, Sabine Brinitzer, Giovanni Carli, Frida Grahn, Samuel Korn, Kasper Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala and Alexandru Sabău, curated by Sonja Hnilica and Riklef Rambow.

• Link to the digital version of the issue: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/all-issues/issue-42

• Order the issue in print: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Enjoy reading and best regards, Sebastian Feldhusen


Уважаеми читатели,

Пожелаваме ви всичко най-добро за 2023 г.! Идентификации на постмодернизма. Презентации и дискурси е заглавието на новия ни брой, публикуван в началото на годината. Изходната теза на брошурата е: Феноменът на постмодернизма в архитектурата не може да бъде сведен до въпросите на стила. В продължение на няколко десетилетия, теоретичните дискурси изиграха решаваща роля за архитектурната продукция. Брой 42 представя втората част от нашия преглед на така наречения постмодернизъм. Докато предишният брой се занимаваше с променящите се гледни точки относно града, формата и въпросите на архитектурната идентичност, и тяхната ретроспекция класификация, приносът на настоящия брой се фокусира върху въпросите на репрезентацията и дискурса. Мисленето, наричано постмодерно, създаде множество нови форми на ангажираност и представяне на архитектурата и урбанизма, които продължават да резонират и днес. Новите форми на дискурса и техниките на представяне също породиха новата роля на моделите, само-разбиранията и институциите. Ще бъде ли преувеличено да говорим за „златните години“ на теорията? В дългосрочен план постмодернизмът довел ли е до популяризиране или до загуба на релевантност на архитектурата? Или дори, парадоксално, и до двете? Моля, прочетете приноса на Гуя Баратели, Сабине Бриницер, Джовани Карли, Фрида Гран, Самуел Корн, Каспер Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala и Alexandru Sabău, куратор Соня Хнилица и Риклеф Рамбоу.

• Линк към дигиталната версия на изданието: https://cloud-cuckoo.net/bg/issues/all-issues/issue-42

• Поръчайте броя в печат: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Приятно четене и най-добри пожелания, Себастиан Фелдхузен


April 10, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици