ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЦВЯТ И ФОРМА”

ПРОДЪЛЖАВАТ  ОБРАЗОВАТЕНО-НАУЧНИТЕ СТУДЕНТСКИ ФОРУМИ ПО “ФОРМООБРАЗУВАНЕ” В ЛТУ-СОФИЯ “Инициативата „Студентски образователно-научни форуми” е модерен и интерактивен метод за самообучение, чрез който студентите придобиват умението да постигат и конструират сами познанието по предмета на дисциплината „Формообразуване” и да го споделят с останалите свои колеги, включително и с нас – преподавателите. Чрез събитията в рамките на форума […]

May 22, 2017 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На лекциите по “Формообразуване” за летен семестър на учебната 2010/2011 година Дата Тема на лекцията 21.02 – 25.02.2011 Въведение. Значение и цели на дисциплината „Формообразуване”. Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Формообразуването в системата на другите науки. 28.02 – 04.03.2011 Характеристика на симетрията като основна категория на науката за формообразуването. Видове […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На упражненията по “Формообразуване” за летния семестър на учебната 2011/2011 година Дата Тема на упражнението 21.02 – 25.02.2011 Правилни и полуправилни многостени. Графично описание чрез трите елемента на симетрия. 28.02 – 04.03.2011 Преобразуване на правилни многостени в листови, ребрени и обемно –пластични структури. 07.03 – 11.03.2011 Групи на симетрия в равнината. Анализ на плоски мозаечни […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИТЕ от ІІІ КУРС,

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН, ЛТУ, СОФИЯ Използвайте въображението си и наученото до сега за формообразуването, симетрията, ритъма, закономерностите в организацията на системите, структурите и конструкциите в света, създаването, анализирането и интерпретирането на модели… Направете от материали по избор: ¨  Новогодишна украса за интериор или ¨ Коледна украса за елха ¨ Подаръци: оригами, лего, комбинаторни и други игри […]

November 29, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите

Теория на формообразуването v/s Теория на композицията –

Желева-Мартинс, Д., “Теория на формообразуването / Теория на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

Същият доклад най-напред е публикуван на английски език:

Zheleva-Martins, D, “Theory of Form Formation/Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica” – In: “Educating Designers for a Global Context?” – Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education, International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

September 27, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Лекционни курсове, Публикации на български

ФОРМООБРАЗУВАНЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА , ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН НА МЕБЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА

Вид на занятията Семестър Хорариум, часа
Седмично Общо
ЛЕКЦИИ V 3 45
ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ V 3 45
ИЗПИТ V – ДА

АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Формообразуване” представя на студентите теоретичните основи и същността на процеса на формообразуването в материалния свят. Дисциплината дава на студентите познания за категориите форма и пространство. Разкриват се основните понятия “симетрия” и “ритъм”, основните закономерности на формообразуването – систематизирането, структурирането, конструирането на формите, както и неговият главен механизъм, състоящ се в спрягането на симетрията и ритъма в единна матрица.

September 25, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Лекционни курсове