Archive for the ‘Лекционни курсове’ Category

ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

          КАТЕДРАЛАТА В гр.БРАЗИЛИЯ (1958) е една емблема на Нимайер. Тук каризмата на архитекта се проявява с мощна сила. Тя безусловно влияе на всички хора, без значение на пол, раса, религия, националност. Тя е еманация на стремежа на човека към бога, божественото, духовното, възвисеното, красивото, прекрасното….тя е еманация на живота! Тя е един блестящ урок […]

October 4, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА

  КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на лекциите по “ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА” за ЗИМЕН семестър на учебната 2011/2012 година, бакалавърска програма “Инженерен дизайн” Дата Тема на лекцията 26.09 – 30.09.2011 Възникване и роля на композицията в изкуството, художествената дейност и дизайна. Исторически преглед на осмислянето на понятието за композиция. Съдържание на учебния предмет „Теория на композицията”. 03.10 – […]

October 2, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На лекциите по “Формообразуване” за летен семестър на учебната 2010/2011 година Дата Тема на лекцията 21.02 – 25.02.2011 Въведение. Значение и цели на дисциплината „Формообразуване”. Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Формообразуването в системата на другите науки. 28.02 – 04.03.2011 Характеристика на симетрията като основна категория на науката за формообразуването. Видове […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На упражненията по “Формообразуване” за летния семестър на учебната 2011/2011 година Дата Тема на упражнението 21.02 – 25.02.2011 Правилни и полуправилни многостени. Графично описание чрез трите елемента на симетрия. 28.02 – 04.03.2011 Преобразуване на правилни многостени в листови, ребрени и обемно –пластични структури. 07.03 – 11.03.2011 Групи на симетрия в равнината. Анализ на плоски мозаечни […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

Лекция: ДИЗАЙН НА ГРАДСКАТА СРЕДА

ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ Предмет на дизайна на градската среда е комплексното оформяне и обзавеждане на обществените пространства на града. При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни […]

February 22, 2011 · admin · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

Теория на формообразуването v/s Теория на композицията –

Желева-Мартинс, Д., “Теория на формообразуването / Теория на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

Същият доклад най-напред е публикуван на английски език:

Zheleva-Martins, D, “Theory of Form Formation/Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica” – In: “Educating Designers for a Global Context?” – Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education, International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

September 27, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Лекционни курсове, Публикации на български

ФОРМООБРАЗУВАНЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА , ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН НА МЕБЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА

Вид на занятията Семестър Хорариум, часа
Седмично Общо
ЛЕКЦИИ V 3 45
ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ V 3 45
ИЗПИТ V – ДА

АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Формообразуване” представя на студентите теоретичните основи и същността на процеса на формообразуването в материалния свят. Дисциплината дава на студентите познания за категориите форма и пространство. Разкриват се основните понятия “симетрия” и “ритъм”, основните закономерности на формообразуването – систематизирането, структурирането, конструирането на формите, както и неговият главен механизъм, състоящ се в спрягането на симетрията и ритъма в единна матрица.

September 25, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Лекционни курсове