ФОРМООБРАЗУВАНЕ

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА  НА ДИСЦИПЛИНАТА , ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН НА МЕБЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  –  РЕДОВНА

 

 

Вид на занятията Семестър Хорариум, часа
Седмично Общо
ЛЕКЦИИ V 3 45
ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ V 3 45
ИЗПИТ V ДА

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината “Формообразуване” представя на студентите  теоретичните основи и същността на процеса на формообразуването в материалния свят. Дисциплината дава на студентите познания за категориите форма и пространство. Разкриват се основните понятия “симетрия” и “ритъм”, основните закономерности на формообразуването – систематизирането, структурирането, конструирането на формите, както и неговият главен механизъм, състоящ се в спрягането на симетрията и ритъма в единна матрица.

Студентите се запознават със систематизацията и класификацията на формите и пространствата, принципите и методите на тяхната организация и строеж, които са свързани с хоризонтите на развитие на физико-математическите познания на човека за заобикалящия го свят.

Дисциплината има връзка с други дисциплини, изучавани в специалността Индустриален дизайн, като “Теория на композицията”, “Конструиране на мебели”, “Технология на мебелите”, “Материалознание”.

Практическите задания и постановки са свързани с овладяване граматиката на формотворческия процес, развитието на въображението и обогатяването на изразните средства и езика на бъдещите дизайнери.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на лекциите по “ФОРМООБРАЗУВАНЕ” за учебната 2010/2011 година

Дата Тема на лекцията
27.09 – 01.10.2010 Теория на формообразуването и теория на композицията – взаимоотношения. Въведение. Значение и цели на дисциплината “формообразуване”.
04.10 – 08.10.2010 Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Теорията на формообразуването в системата на другите науки.
11.10 – 15.10.2010 Симетрията, като основна категория на науката за формообразуването. Характеристика и видове симетрия – симетрия на крайните фигури и симетрия на безкрайността; симетрия в равнината; симетрия в пространството; билатерална симетрия; радиално – лъчева симетрия; криволинейна симетрия; симетрия на подобието и др.
18.10 – 22.10.2010 Земното притегляне и симетрията. Понятие за дисиметрия и асиметрия; радиално – лъчева симетрия; криволинейна симетрия; цветна симетрия, симетрия на подобието и др.
25.10 – 29.10.2010 Ритъмът като категория на формообразуването. Паралели със симетрията; видове ритъм – ритъм на дискретността; ритъм на непрекъснатостта; регулярен и нерегулярен ритъм;
01.11 – 05.11.2010 Описание и моделиране на формите. Съизмеримост на ритъма и симетрията; Геометрично и алгебрично описание; Модели и моделиране;
08.11 – 12.11.2010 Класификация и систематизация на формите и пространствата. Типологизиране по формален признак; Прототипи на обща типология на формите;
15.11 – 19.11.2010 Конкретни класификации и систематизации на основата на симетрията. Класификация и систематизация на формите-индивидиуми. Класификация и систематизация на средите – пространства. Всеобщо типология на формите и средите-пространства;
22.11 – 26.11.2010 Формообразуването като процес на организация. Системи. Структури. Конструкции;
29.11 – 03.12.2010 Закономерности при конструиране на формите. Основни формообразуващи фактори.
06.12 – 10.12.2010 Формообразуване и формообразуващи фактори в неживата природа.
13.12 – 17.12.2010 Генезис на формотворчеството при животните и човека. Закономерности и механизми за генериране на формите. Начини за конструиране на форми.
20.12 – 23.12.2010 Промишлен дизайн и комбинаторика. Пермутации. Комбинации, ре-комбинации. Трансформации.
03.01 – 07.01.2011 Примери за методи на конструиране на формата. “От съвкупност от сили към една форма” – Кристофър Александър; Бионика и формообразуване. Тенденции и новости в методите на съвременното формообразуване;
10.01 – 14.01.2011 Дискусии, обсъждане на есета и контролни; Заверка.

София, 24.09.2010

Изготвил:  доц. д-р арх. Добрина Желева – Мартинс

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на упражненията по “Формообразуване” за учебната 2010/2011 година

Дата Тема на упражнението
27.09 – 01.10.2010 Правилни и полуправилни многостени. Графично описание чрез трите елемента на симетрия.
04.10 – 08.10.2010 Преобразуване на правилни многостени в листови, ребрени и обемно –пластични структури.
11.10 – 15.10.2010 Групи на симетрия в равнината. Анализ на плоски мозаечни структури.
18.10 – 22.10.2010 Симетрия на телата. Анализ на влиянието на земно притегляне върху симетрията на телата.
25.10 – 29.10.2010 Фрактали. Изследване на свойствата на фракталите. Видове фрактали. Формообразуване на снежинките. Генериране на снежинки с фрактални методи.
02.11 – 05.11.2010 Генериране на фрактални структури.
08.11 – 12.11.2010 Филотаксис. Анализ на структурата на листо. Извличане на геометричен модел. Интерпретиране на модела. Анализ на примери от областта на дизайна.
15.11 – 19.11.2010 Бионика. Разпределяне на студентите за работа в екипи, раздаване на индивидуални задания. Разяснения върху целите и задачите на курсовия проект по бионика.
22.11 – 26.11.2010 Избор на биологична система за анализ. Дискусия в рамките на екипа.
29.11 – 03.12.2010 Анализ на формата, структурата, материала, функцията на избрания обект /част от обект/.
06.12 – 10.12.2010 Презентация на резултатите от направения анализ.
13.12 – 17.12.2010 Оценка на резултатите от анализа. Извличане на функционален/ структурен/ механичен/ геометричен модел.
20.12 – 23.12.2010 Изработка на макет на извлечения модел.
03.01 – 07.01.2011 Интерпретиране на модела в продукт. Изготвяне на работни чертежи.
10.01 – 14.01.2011 Заверка

София 24.09.2010,  Изготвил: Гл. ас. Мирослава Петрова

 

September 25, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Лекционни курсове