3 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА World Architecture Day – October 3, 2022

През 1996 г. на конгреса на Международния съюз на архитектите, проведен в Барселона, Испания, организацията установи, че Световният ден на архитектурата трябва да съвпадне със Световния ден на обитаването на UN-Habitat. Ето защо Световният ден на архитектурата се отбелязва всеки първи понеделник на октомври, за да отбележи ангажимента на архитектите към нашите общества, нашите екосистеми и нашите градове.

АРХИТЕКТУРА НА БЛАГОПОЛУЧИЕТО това е темата на Световния ден на архитектурата за тази 2022 г

Темата е в съответствие с обявяването на UIA на 2022 г. за Година на дизайна за здравето и ангажимента на Съюза да използва базиран на аргументи дизайн за насърчаване на здравето в сградите и градовете.

Здравето, както е определено от Световната здравна организация (СЗО), е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто липса на болест или недъг“, и „наслаждаването на най-високия достижим стандарт на здраве е едно от основните права на всяко човешко същество без разлика на раса, религия, политическа вяра, икономическо или социално състояние“ (СЗО).

В отговор на скорошните глобални кризи в общественото здравеопазване, включително пандемията COVID-19 и други опустошителни бедствия, Общото събрание на UIA през юли 2021 г. обяви „2022: UIA година на дизайна за здраве“. Този ангажимент настоява всички членове на UIA да насърчават архитектите и техните клиенти да използват базиран на доказателства дизайн за насърчаване на здравето в сградите и градовете и насърчава „Дизайн, който защитава здравето, дизайн, който развива по-добро здраве и дизайн, който възстановява здравето, след като е увредено .”

Имайки предвид, че изградената среда оказва влияние върху здравето на хората, които я обитават, дизайнът за здраве и благополучие трябва да бъде основен компонент, вграден във всеки проект, за всяка практика и във всякакъв мащаб, което ще бъде подчертано и демонстриран на Световния ден на архитектурата.

UIA ще надхвърли ролята на архитектурата да подобри живота ни чрез защита, развитие и възстановяване на здравето, за да проучи как архитектите могат да допринесат по-добре за физическото, емоционалното, екологичното, финансовото и социалното благосъстояние на човечеството, като същевременно имат положително въздействие върху околния свят.

Architecture for well-being 2022

The theme for World Architecture Day 2022 (3 October 2022) will be Architecture for well-being. The theme is in line with the designation of 2022 as the UIA Year of Design for Health and the Union’s commitment to use evidence-based design to promote health in buildings and cities.

Health, as defined by the World Health Organization (WHO), is “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity,” and “the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition” (WHO, n.d.).

To respond to recent global public health crises including the COVID-19 pandemic and other devastating disasters, the UIA General Assembly in July 2021 declared “2022: UIA Year of Design for Health.” This commitment urges all UIA Member Sections to encourage architects and their clients to use evidence-based design to promote health in buildings and cities, and promotes “Design that protects health, design that develops Better Health, and design that restores health once it is impaired.”

Keeping in mind that the built environment has an impact on the health of the people who experience it, Design for health and well-being should be a fundamental component imbedded in every project, for every practice, and at any scale, which will be emphasised and demonstrated on World Architecture Day.

The UIA will go beyond the role of architecture in making our lives better by protecting, developing and restoring health to examine how architects can better contribute to the physical, emotional, environmental, financial and social wellness of humankind all while having a positive impact on the environment.

October 3, 2022 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други