CALL FOR PAPERS

24th International Conference on Engineering and Product Design Education

Abstract papers can now be uploaded on to ConfTool.
Deadline for submission is 15 November 2021 Midnight GMT

Please check abstract template at Templates & Instructions.


The 24th International Conference on Engineering and Product Design Education will be hosted at London South Bank University, London SE1 0AA on the 8th and 9th September 2022; there will also be pre-conference workshops and events on 7th September. 
E&PDE 22 theme is Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform.

The conference is organised in partnership with the Design Education Special Interest Group (DESIG) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers (IED). 

The E&PDE 22 conference will bring together representatives from education and industry who have an interest in sharing new perspectives on design education. It will provide a forum for educators, practitioners and students from product and engineering design and development, human centred and inclusive design and industry to discuss current and future educational issues. Professionals and students from other disciplines are also invited to contribute and participate.  

We will continue the Visual Papers track inviting papers with high visual content and less text. Information about this format will be available soon. 

ПОКАНИ ЗА ДОКЛАДИ

Резюметата вече могат да се качват в ConfTool. Крайният срок за изпращане е 15 ноември 2021 г. полунощ GMT= Моля, проверете шаблона за резюмета в Шаблони и инструкции/Templates & Instructions..

24 -тата международна конференция за образование и инженерен и продуктов дизайн ще се проведе при домакинството на Лондонския университет на Южна банка, Лондон SE1 0AA, на 8 и 9 септември 2022 г .; на 7 септември ще има и семинари и събития преди конференцията.

Темата на E & PDE 22 е Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform /Рзрушаване, Иновации, Регенерация и Трансформация.

Конференцията се организира в партньорство с Групата за специални интереси зао обучение по дизайн (DESIG) на Обществото за дизайн и Института на инженерните дизайнери (IED).

Конференцията E & PDE 22 ще събере представители от образованието и индустрията, които имат интерес да споделят нови перспективи в образованието по дизайн. Тя ще осигури форум за преподаватели, практици и студенти от продуктовия и инженерен дизайн и развитието му, ориентирания към човека и приобщаващ дизайн и индустрията за обсъждане на настоящи и бъдещи образователни проблеми. Професионалисти и студенти от други дисциплини също са поканени да допринесат и да участват.

Ще продължим с „Визуални доклади“ с покана за доклади с високо визуално съдържание и по-малко текст. Информацията за този формат ще бъде достъпна скоро.

October 11, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици