21st International Conference on Engineering & Product Design Education

Towards a New Innovation Landscape

In 1999 the Product Design Education Conference was joined with the Engineering Design Education Conference into the event which was held in Glasgow in 1999 and which since 2000 has been referred to as E&PDE. This conference will mark 20 years of collaboration between the Design Education Special Interest Group (Formerly SEED) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers and it will return to the host city where the journey began.

This year the conference will reflect on the changes in engineering and design education, and transition towards a new innovation landscape. Across sectors, there has been a trend of greater openness and collaboration. The benefits of which bring enable agility and competitiveness. In recent years this has been driven by technology and its use in collaborative teams, and globalisation of engineering and design work.

This year’s conference theme ‘Towards a New Innovation Landscape‘ aims to explore how educators will tackle changing engineering and design practices in the coming years in line with the demands of students and industry. This sentiment comes from a need to share knowledge and experiences to research trends in engineering and design education and discuss how barriers might be overcome.

The conference aims to:

Provide a platform to enable a broad variety of participants to discuss the changing innovation landscape.
Seek solutions to open new horizons to achieve a new innovation landscape.
Relate the larger discussion on innovation towards the many levels of education.
These aims will be addressed through the following conference topics related to engineering and product design education:

Innovation in engineering and product design practice
The changing innovation landscape in engineering and product design education
Industrial involvement in engineering and product design education
Creativity in engineering and product design education
Ethics and social issues in engineering and product design education
Assessment methods in engineering and product design education
New engineering and product design paradigms
Cultural practice in engineering and product design education
Engineering and product design for the general public
In keeping with the inclusive ethos of the E&PDE conference and to broaden the opportunities to link design, engineering and business with creativity and innovation, other stream proposals are welcomed. We invite you to send your ideas for other relevant topics to ied@ied.org.uk.

Към нов иновативен пейзаж

Тази година конференцията ще отбележи 20 години сътрудничество между групата за специални интереси в областта на образованието по дизайн (бивша SEED) на Дизайнерското общество и институцията на инженерните дизайнери и ще се върне в града домакин, където през 1999 г. пътуването започна.

Тази година конференцията ще разгледа промените в инженерното и дизайнерското образование и прехода към нов иновационен пейзаж. В секторите се наблюдава тенденция към по-голяма откритост и сътрудничество. Ползите носят възможност за гъвкавост и конкурентоспособност. През последните години това се ръководи от технологиите и използването им в екипи за сътрудничество и глобализация на инженерната и дизайнерската работа.
Тази година темата на конференцията „Към нов иновационен пейзаж“ има за цел да проучи как преподавателите ще се справят с променящите се инженерни и дизайнерски практики през следващите години, в съответствие с изискванията на студентите и индустрията. Това се налага от необходимостта да се споделят знания и опит в научните тенденции при обучението по инженерство и дизайн и да се обсъди как могат да бъдат преодолени бариерите.
Конференцията има за цел:
– Осигуряване на платформа, която да даде възможност на голямо разнообразие от участници да обсъдят променящия се иновационен пейзаж.
– Търсене на решения за отваряне на нови хоризонти за постигане на нов иновационен пейзаж.
– Обвързване в по-голяма дискусия относно иновациите при многото нива на образование.
Тези цели ще бъдат разгледани чрез следните теми на конференцията, свързани с обучението по инженерен и продуктов дизайн:
– Иновации в практиката по инженерен и продуктов дизайн;
– Променящият се иновационен пейзаж в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Промишлено участие в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Креативност в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Етика и социални въпроси в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Методи за оценяване в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Нови парадигми за инженерен и продуктов дизайн;
– Културна практика в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Инженеринг и продуктов дизайн за широката публика;
В съответствие с приобщаващия етос на E & PDE конференцията и за разширяване на възможностите за обвързване на дизайна, инженеринга и бизнеса с креативността и иновациите, се приветстват и други предложения.
Каним ви да изпратите идеите си за други подходящи теми на ied@ied.org.uk.
https://www.youtube.com/watch?v=pDM5k-ZCeTE

August 29, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии