ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ В СОФИЯ

Международният конкурс за Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за пл. „Света Неделя”, гр. София беше обявен през февруари ето така:

Столична община обявява открит конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя” и прилежащите му публични пространства. Целта е да се създаде мрежа от общодостъпни пространства, като се запази тяхната идентичност.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Осъществяване на приемственост между напластените през времето исторически слоеве
 • Обвързване на публичните пространства с човешки мащаб
 • Осъществяване на връзка между пешеходните пространства
 • Създаване на достъпна и безопасна връзка между посетителите и експонираните археологически ценности
 • Подобряване на достъпната среда
 • Осигуряване на активност по всяко време на деня и годината
 • Създаване на съвременен градски дизайн
 • Икономическа целесъобразност на концептуалното решение.

Нека да си припомним и контекста – основна причина за обявяването на този конкурс бе желанието да се експонира ново-разкритото археологическо наследство на антична Сердика, чието проучване продължи четири години и бе финансирано от Столична община. Да припомним също, че имаше очакване тук, под този площад да бъде разкрит Форумът на антична Сердика.

Няма да се спираме на обстоятелствата за първоначалното бламиране на конкурса от страна на КАБ, нито на алтернативния конкурс, обявен от Съюза на архитектите в България, Обединение „Сдружени софийски архитекти” и Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, макар че тези факти сами по себе си са твърде многозначителни за отношението на Столична община към браншовите организации и незачитане  на експертните мнения.

Ще направим само своите констатации върху случилият се международен конкурс и неговата адекватност на поставените цели и очаквания.

В първия етап от международния конкурс за идеен проект за обновяване на площад „Св. Неделя“ в историческия център на София са заявили участие 14 екипа. Журито определя седемте участника, на които Столична община изпраща покани да разработят идейни проекти:

 • Консорциум: OW/MA/CL (УУ/МА/КЛ) с членове на консорциума: One Works, Maofficina, Сracknell
 • Студио Паола Вигано
 • “Конкурент-90” ЕООД
 • Студио Вилмот
 • Студио Фуксас
 • Обединение AI Architects LLD, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян
 • Обединение “ДжиТиЕрЕф & Студио Морфе“ с участници в обединението: Студио „Морфе“ и „Джовани Тортели Роберто Фрасони Аркитети“

В международното жури участват арх. Борислав Игнатов и доц. Йорданка Кандулкова – представители на Камарата на българските архитекти, арх. Григор Дойчинов – представител на Съюза на архитектите в България, арх. Сергей Кузнецов – главен архитект на Москва, арх. Марлена Хапах – главен архитект на Варшава, арх. Йони Бабоци – директор на департамента по териториално планиране и градско развитие на Тирана, арх. Мартин Аарц от Ротердам, арх. Сотирис Цолус от Атина, работещ в Дубай, арх. Галина Тачиева, която работи в САЩ, представителите на Регионален исторически музей София – д-р Венета Ханджийска, инж. Борис Чилев и арх. Валентина Върбанова, арх. Ясен Кьосев от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Мария Маханджиева – юрист от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Председател на журито е г-жа Малина Едрева – председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и културно многообразие към СОС.

Вторият етап приключва, журирането също и на 29 ноември са обявени резултатите от конкурса: https://svetanedelya.com/proekti/

Да се върнем към смисъла на конкурса. В документацията по конкурса е казано:

„Конкурсът се провежда за придобиване на концептуален проектоснова за изработка на бъдещите проекти. На участникът, класиран от журито на първо място, ще се изпрати покана за участие в преговори за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП във вр. с Глава пета, Раздел Х от ППЗОП за услуга – изработка на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на пл. „Св. Неделя“ и прилежащите му пространства. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, покана се отправя до класирания на второ място. В случай, че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, Възложителят прекратява процедурата. Възложителят Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва наградените проекти.“….“ На класирания на първо място участник ще бъде възложено изработването на технически и работни инвестиционни проекти за реконструкция на пл. „Света Неделя“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В случай, че класираният на първо място участник откаже да участва в процедурата, възложителят ще проведе процедурата с участника, класиран на второ място. Ако и той откаже участие, конкурсът се прекратява.“…“ С участието си в настоящия конкурс участниците, получили награди, изрично се съгласяват, че при отказ от страна на класираните на първо и второ място участници да участват в процедурата по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП или в случай, че процедурата на 5 договаряне без предварително обявление не приключи със сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят – Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва техните концептуални проекти.“ * https://svetanedelya.com/wp-content/uploads/2019/02/Documentation_BG.pdf

https://svetanedelya.com/wp-ontent/uploads/2019/02/Documentation_BG.pdf

Видеопрезентация на Студио „Фуксас“

 

Главният архитект на София, арх. Здравко Здравков, два дни след приключването на конкурса, заявява пред медиите, че получилият първа награда проект на Студио „Фуксас“ може да бъде изпълнен. “Предполагам, в рамките на месец ще проведем срещи с арх. Масилимиано Фуксас, за да обсъдим условията. Надявам се да постигнем резултати и да сключим договор за разработване на работен проект, като до края на следващата година или началото на 2021 реално да стартират строителните дейности.” казва още той.

КОМЕНТАР: Първопремираният проект, за съжаление, търпи много критики. Най-важната, според нас е, че се неглижира най-древния слой от стратиграфията на площада – антична Сердика!!! Първопричината за обявяването на този конкурс бе експонирането на археологическото наследство на София – един от най-древните градове на Европа!

МОЕТО МНЕНИЕ е, че не трябва да се преминава към реализация на проекта до тогава, докато не се изясни археологическото ниво на площада.

Необходимо е Софийска община да възложи на Националния археологически институт при БАН разработването на археологически кадастър на резервата Сердика-Средец;

Необходимо е изясняване и концептуално осмисляне на подхода и методите на консервация, реставрация и експониране на антична Сердика като цяло, в пълна обвързаност на разкритото антично наследство, както и с контекста на резервата Сердика-Средец.

СОФИЙСКА ОБЩИНА БИ СЛЕДВАЛО ДА НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ КОМПРОМЕТИРАНИ И ПРОВАЛЕНИ КОНКУРСИ ЗА СОФИЯ, КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ДО МОМЕНТА, В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, И ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ СЪОТВЕТНИТЕ ИЗВОДИ.

СПОРЕД НАС, ОСНОВНИЯТ ИЗВОД Е, ЧЕ ПРОВАЛИТЕ СЕ КРИЯТ В НЕКАЧЕСТВЕНИ ЗАДАНИЯ. ПО-РАЗУМНО БИ БИЛО ДА СЕ ПРАВЯТ КОНКУРСИ НАЙ-НАПРЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ КОЛЕКТИВИ. ЗАДАНИЯТА ДА ПОДЛЕЖАТ НА ШИРОКО ПРОФЕСИОНАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.

December 2, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии