ОСНОВАТЕЛЯТ НА БИАД, ПЪРВИЯТ ГРАДОСТРОИТЕЛ ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТ ГЕОРГИ НЕНОВ

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТ ГЕОРГИ НЕНОВ

ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО И ПАМЕТТА  МУ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛОВЕЧ                                                                   Георги Петков Ненов е роден на 9 юни 1862г. в гр. Ловеч.

       Родителите му, разорени селяни от село Глава, Ловешко, са се преселили в града, където баща му Петко Ненов подхванал нов занаят и станал баджия. По това време обаче, в турската империя абаджийството започвало да запада, измествано постепенно от промишленото производство. Семейството отново е разорено и през 1871г. се преселва в с. Пордим, Плевенско, бащата отново започва занаята, но на другата, 1872 година умира.

Така Георги, най-големият син от петте деца в семейството, на 10 години остава сирак. Принуден е да напусне училище, за да постъпи на работа като слуга при един кръчмар, отново в Ловеч, после учи занаят и става калфа кафтанджия. Успява междувременно като частен ученик да завърши втори прогимназиален клас.

След Освобождението 16 годишният Георги отива на работа в една търговска къща в гр. Свищов, за кратко става писар в гр. Плевен, а през есента на 1878 г. вече работи като словослагател в Софийска печатница.

АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ В ГАБРОВО     

 

 

 

 

 

 Един учител, който познавал Ненов от Ловеч, му помага да получи държавна стипендия, за да продължи образованието си. Така през 1879г. той постъпва в Белоградчишкото ІV – класно училище, после учи в тогавашната държавна учителска семинария в Цариброд (1880-1881 г.), накрая Георги се установява в най-реномираната за времето си Габровска държавна реална гимназия, известна след 1889г. с името на своя благодетел Васил Априлов – Априловска гимназия в Габрово.

Тук Ненов, освен че се проявява като отличен ученик, започва да пише и да публикува. Например, превежда от руски „Животът и значението на руския поет Пушкин” (сп. «Наука», Пловдив), „Как да се избират и прочитат книгите за четене” (в.«Знаме», Ст. Загора). Освен това, чете реферати в Габровското ученическо дружество.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
Институт гражданских инженеров

Ненов завършва с отличие гимназията и през същата 1885 година 23 годишният младеж се явява успешно на конкурсен изпит, като става един от 73-мата държавни стипендианти, заминаващи да получат висшето си образование в чужбина.

Ненов постъпва в най-голямото висше учебно заведение за архитектурно – строителни кадри в Русия – Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербург.

 

 

 

 

 

Обаче, след Съединението на Княжество България и Източна Румелия, през есента на 1885 година, във връзка с Източната криза, дипломатическите отношения между Русия и България се влошават и през 1886 г. са прекъснати. Всички стипендианти получават нареждане да се завърнат в България. ( Виж: Аврамов, И., „Архитект Георги Петков Ненов. Биографичен очерк (по случай 20 години от смъртта му)”, В: Известия на Института по градоустройство и архитектура, ИГА, БАН, Книга девета, 1956, с.353-372; с.355).

НЕНОВ В БЕЛГИЯ

След кратък престой, Ненов заминава за гр. Ганд в Белгия, където правителството прехвърля стипендията му.

По това време белгийската държава е една от най-проспериращите икономики в Европа. Скоро след създаването си през 1830 г. тя се превръща в образец за младите нации на Балканите – не само за политическо устройство и културен напредък, но и за наистина ефективно работеща икономика.” (Костов, Александър „Икономическите връзки между България и Белгия до Втората световна война” – В:”Български дипломатически преглед”, 2004/12 (Статии/125 Години дипломатически отношения) – http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/411/47/1/0/)

Основният закон на създаденото по силата на Берлинския договор от 1878 г. Княжество България е изработен до голяма степен по образец на белгийската конституция и се оценява от съвременниците като една от най-демократичните и прогресивни за времето си конституции в Европа и света.” (Райчевски, Стоян, Начало на дипломатическите отношения между България и Белгия”  В:”Български дипломатически преглед”, 2004/12(Статии/125 Години дипломатически отношения) – В: http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/370/47/  )

Освен това, още „от средата на XIX в. значителен брой българи учат в белгийски учебни заведения или посещават белгийски градове с търговска цел” ( Костов Александър „Икономическите връзки…” http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/411/47/1/0/ )… „До Първата световна война в белгийски средни и висши учебни заведения следват стотици български младежи. Особено важен е приносът на техническите училища в Гент, Брюксел, Лиеж и Льовен за подготовката на инженери и архитекти.” ( пак там ).

ГРАД ГАНД КЪМ КРАЯ НА ХІХ ВЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Ганд (Gent на нидерландски, Gand на френски), вероятно е възникнал по време на древноримската империя, а името му идва от латинското «гант»- пристан. Между 1000 и 1550 г. Ганд е вторият по големина град в Европа, отстъпвайки първото място единствено на Париж. Бурното икономическо развитие на Ганд способствало за изграждането на канала Ганд– Терньозен в началото на ХІХ век.

ГАНД И ВИКТОР ОРТА

Един любопитен за архитектите факт – Ганд е родният град на великия белгийски архитект Виктор Орта, ярък представител на стила Ар Нуво.


 Към 1886 – годината на пристигане на Ненов в града, връстникът му Виктор Орта (Victor Horta 1861 – 1947) вече е построил в родния си град три сгради. (1885, Designed three houses in the Twaalfkamerenstraat in Ghent – http://www.hortamuseum.be/main.php lang=en&part=horta&page=biographie

ГАНД И ГАНДСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ

Гантският университет, където постъпва Ненов е основан през 1817. Първоначално занятията са се водили на латински, а след отделянето на Белгия от Обединеното кралство Нидерландия през 1830 година – на френски език.

 

 

 

 

 

Aula” of the Ghent University  (Universiteit Gent – http://www.ugent.be )

По времето, когато Ненов следва, 1886-1889г., в инженерния факултет на Гандския университет учат още двайсетина българи. Между тях са утвърдилите се впоследствие професионалисти, между които са архитектите Янаки Шамарджиев, Пенчо Койчев, Стефан Бояджиев, Константин Сливков, а също така и инженерите Христо Станишев, Лазар Вълчев, Стоимен Сарафов и други. (Всички изброени са не само сред основателите на БИАД, но и дългогодишни негови ръководители.)

Още тогава сред колегите и сънародниците си Ненов се ползва с уважение и значителен авторитет. Като студент, впечатлен от организацията на живота в белгийските градове и високото културно ниво на средата, Ненов публикува в списание „Труд”, Търново статия върху нуждата от национално просвещение и култивиране на българския народ. Изучавайки просветното дело, професионалните вечерни и неделни училища в Белгия, той изпраща на нашето министерство на просветата сведения за извлечения положителен опит (Т.И.Ц.(редактор Т. Ив.Цонев) „Един технически юбилей” – В: Известия на БИАД в София, 1920г. бр.12, с.1-2)

НЕНОВ  ГРАДСКИ ИНЖЕНЕР НА ГР. ЛОВЕЧ

След дипломирането си като инженер – архитект, 27 годишният Георги Ненов се завръща в България и става градски инженер на гр. Ловеч. Започва работа с изготвянето на точна кадастрална снимка на по-важните улици на града, ръководи строежа на окръжната палата, по проект на арх. Алекси Начев, проектира и строи ловешката І-класна държавна болница и лудница, както и около 20-30 частни къщи в Ловеч.

ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА В ЛОВЕЧ, 1892 г.

 

 

Терапевтичен павильон, 1890г.              Административна сграда и амбулатория,1891г.

(По Аврамов, И.,„Архитект Георги Петков Ненов. Биографичен очерк (по случай 20 години от смъртта му)”, В: Известия на Института по градоустройство и архитектура, ИГА, БАН, Книга девета, 1956, с.353-372; )

„БАРКОВИТЕ КЪЩИ” в ЛОВЕЧ  ДЕЛО  НА ИНЖ.-АРХ. ГЕОРГИ НЕНОВ

Някои смятат, че така наречените „Барокови къщи” в Ловеч са негово дело ( Върбановска Мариета, „Първият български урбанист е ловчанлия” – В: Ловеч Прес, 18, ноември, 2007 – В: http://www.lovechpress.info )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От есента на 1890 –до пролетта на 1891г. той отбива военната си служба.

НЕНОВ В СОФИЯ

На 31 юли 1891г. година Ненов е назначен в Софияна новооткритата длъжност при Дирекцията на земеделието, търговията и общите сгради(Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията е създадено при първото изменение на Конституцията през 1893 г.) като „инженер-архитект по регулирането и строенето на населените места в България”. Първото което Ненов прави е да предприеме проверка на всички изработени регулационни планове и да се запознае със състоянието на техническите служби в страната. Той констатира, че голяма част от вече направените регулационни планове трябва да се преработват, че „Правилата за строеж на частни здания в градовете” от 1881г. (Обнародвани в ДВ, бр. 59/19.08.1881 г.) вече са изчерпали своите функции и е нужен нов законодателен акт, който да урежда заснемането, регулирането и планирането на селищата в България. Ненов започва работа върху проектозакон за благоустройството на страната, като за целта използва белгийския закон „За строежите и благоустройството”. През лятото на 1892 г. неговият законопроект е вече готов. (Аврамов, И.,„Архитект Георги Петков Ненов. Биографичен очерк (по случай 20 години от смъртта му)”, В: Известия на Института по градоустройство и архитектура, ИГА, БАН, Книга девета, 1956, с.353-372; с.356)

БИАД

На 2 май 1892г. се провежда първото заседание на учредителното събрание на Българското инженерно-архитектурно дружество. Присъствуват 32 души инженери и архитекти. За временен председател е избран инж. П. Николов (Инж. Петко Николов е завършил строително инженерство в Цюрих през 1881г.), а за временен секретар – архитект Георги Ненов. На това заседание е съставена петчленна комисия, която да изработи проект за устав на дружеството. Между тях е и Ненов. Второто заседание за обсъждане и приемане на устава е свикано от комисията на 20 декември същата година. Присъствуват 29 души, като длъжностите председател и секретар се възлагат съответно на инж.П.Николов и арх.Г.Ненов. Взема се решение да се «литографира» видоизменения проект и да се свика трето заседание, на което да се приеме окончателно устава. Третото заседание е проведено на 3 янури 1893г. в една от залите на кафе «Централъ». Присъствуващите 27 души приемат освен устава и дневен ред за общо събрание на всички записали се след уведомяване дружествени членове. Дружественият устав е «надлежно утвърден от М-вото на Вътрешните работи на 6 февруари 1893г.» Оригиналът е представен с подписите на 35 души – «основателни редовни членове на дружеството».(Ненов, Г.П, „Учредяването на Бълг.Инженерно Арх.Д-во”- В: Списание на БИАД,1914г, бр.6-8, с.60-61;) Бихме вметнали, че 8 от тях са завършили в Ганд.

Съгласно «Протокол на извънредното събрание на 11 април 1893 год», за председател на Дружеството на БИАД е избран инж. М. Момчилов (Инж. М. Момчилов е завършил инженерство в Дрезден, 1888г ), подпредседател – арх.Т. Марков, секретари: инж. Г. Ботушаров и инж.-архитект Георги П.Ненов.

          

 

 ”Дружествената значка –  ”Клише на „Дружествената значка”, рисунка на арх. Юрданов. Значката е дело на инж. Абаджиев –В: Списание на БИАД 1914г., бр.6-8, с.60

 

Едновеременно със създаването на БИАД е било замислено и издаването на печатен орган, трибуна на всички въпроси свързани с техническите науки и задачи – «Списание на инженерно-архитектурното дружество в ст. София», което да излиза веднаж на два месеца. На 22 януари 1894г. на второто заседание на общото годишно събрание е избрана първата редакционна комисия, като за инженерната група в състава й влизат инженерите П. Николов, Л. Хашнов и Ст. Бояджиев, а за архитектурната – арх. Йордан Миланов и инж.-арх. Г. П. Ненов. Първият брой на списанието излиза през м. юли 1894г., под редакцията на инж. П. Николов. ( Инж. Димитър Д. Агура, ”50-годишна дейност на Съюза БИА (1893-1943)” – В: Годишник на Съюза на БИА, 1943г., год. Х, с.1-21)Така Георги Ненов става един от главните инициатори и основоположници на професионалната организация на инженерите и архитектите в България – БИАД, както и архитект-редактор на органа на дружеството – «Списание на БИАД».

По същото време Ненов подготвя нов закон за благоустрояването на селищата и в тази връзка превежда усилено литература. Още на страниците на втория, третия и шестия брой на списанието на БИАД се появява обширен превод на студията на професора от Щутгардската политехника Ф. Лесел «За градските улици». ( „За градските улици. Според Ф. Лесселя, профессор в Щутгардската политехника” – В: Списание на БИАД, 1894год., год.І, кн.2, продължава в кн.3; 1895 год.І, продължава в кн.6)

Публикацията започва така: «При общото стремление в България за планиране на градове, проектиране и строене на улици, необходимо е да се осветлява нашето общество: как са работили напредналите народи по тоя вид обществени работи, как съдят за последните известни компетентни люде и до какви практични резултати е могло да се достигне при разрешаването на предметния ни колкото важен, толкова и труден въпрос».По-нататък следва подробното разглеждане на общото устройство на улиците, деленето на различни видове улици, тяхното регулиране; видовете улични системи и мрежи: правоъгълна, триъгълна, радиална или лъчиста; площадите, формата и регулирането им; широчината на улиците; околовръстните и специални улици и алеи; булевардите, авенютата, променадите; размерите на кварталите; напречни профили на улиците; кръстопътища; отвеждането на водите; и други. Всичко това е придружено с примери от градове в Европа или със сравнителни препратки към български градове, за които Ненов по това време явно има вече и лични наблюдения, а и проектантски опит. Например, когато говори за правоъгълната система той пише, че по тази система са планирани кварталите за жилища на работници при големите фабрики; или новите части на старите градове, както е „Юч Бунар” в София, или както са новите градове, както е при Стара Загора.

А когато става дума за радиалната улична мрежа, той споменава, че така е проектирана регулацията на гр. Видин, но не е още приложена, както и някои части от гр.Казанлък. ( „Началото на изграждане на паркове и градини в Казанлък се слага през 1893 г. През 1899 г. се изработва трети план за благоустройство от инж. Ненов” – пише в рубрика „История. Община Казанлък 1878 – 1944” на сайта на Община Казанлък: http://obs.kazanlak.bg/mandat2008/index.php-p=view&page=753.htm).

Междувременно Ненов, подпомогнат само от чертожника Йордан Тавчиев, работи по кадастралните снимки и улично-регулационните планове на някои градове и села, например: Златица (1892), Пирдоп (1893), Цариброд (1893), изгорелият Котел (1894) и други.

  

Улично-регулационен план на гр.Златица и регулационен план на гр.Котел – копия – По Аврамов, И.,„Архитект Георги Петков Ненов. Биографичен очерк…

Тъй като се сблъсква с драстичната липса на подготвени за целите на планирането кадри, Ненов пише обстойно изложение до Народното събрание за необходимостта от откриване на курсове за техници, нужни в помощ на архитектите и инженерите по места.

По същото време Ненов проектира и някои архитектурни обекти, пръснати из цялата страна, като например: Първокласна държавна болница в градовете Плевен (1893; Окръжна болница в Плевен, сега Медицински университет), Разград и Трън; Конезаводите „Клементина”, Плевенско и този край Пловдив; първото Горско училище (1896 г.) в м. Чамкория (Боровец), турска баня в Тутракан (нереализиран проект) и др.

 


Турски хамам в Тутракан, проект, 1905г – По „Ненов Георги Петков (1862-1935)”-  Каталог,  В: Ганчев,Хр., Дойчинов, Гр. и Стоянова И. „България 1900, Европейски влияния в българското градоустройство, архитектура, паркове и градини, 1878-1918”,С.Архитектурно издателство „Арх-Арт”, 2002г.,с.189 
 

Конезавод „Клементина”, Плевенско – по „Клементина е унищожена”- Репортажи Жоро Попов-В: http://goroprophoto.wordpress.com

През 1893 г. е създадено Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията, с министър Димитър Петков, до тогава кмет на София (18881893), станал известен с безпощадното изпълнение на регулационния план на столицата, с прокарване на нови улици и канализация. Не само той, но и обществото вече е наясно с назрялата необходимост от организирането, регулирането и благоустрояването на селищата в страната. Така че, когато през лятото на 1896 г. Ненов предава готовия законопроект на министъра на обществените сгради, пътищата и съобщенията, той (става дума за Михаил Маджаров в правителството на Константин Стоилов (18941899)) го внася за одобрение в Народното събрание и от 1897 г Законът за благоустройството на населените места влиза в сила. С него се въвежда единна система за планиране на населените места. Това означава, че плановете се възприемат като юридически актове, с които по законов ред се установяват заснеманията, регулацията, благоустройството и предвижданията за развитието на населените места. (Този закон действува до 1941г. – повече от 40 години, това е основата върху която се гради държавата.) Това означава още, че благодарение усилията най-вече на личността на Ненов, се регламентира законово модернизирането и европеизирането на градовете и селата в България.

По това време – 1920 г. Ненов вече е „проектирал регулациите и дворищата на всички наши (80) градове, включително Струмица, Горна Джумая, Неврокоп, Ортакьой и Свиленград, както и тия на около 700 села в стара и нова България”.

Тази заслуга е публично призната 20 години по късно от БИАД и удостоена с „оригинален и ценен адрес”, гравиран върху разкошно украсена с вензел от началните букви на юбиляра бронзова посребрена плоча. Там се казва: „На автора на закона и основателя на службата за благоустройството на населените места и на кооперативното планоснимане и водоснабдяване на селата в родината, инженер-архитект Георги П. Ненов, по случай 25 годишната му непрекъсната и неуморна държавно обществена служба, в знак на най-голяма почит и признателност за делата и дейността му – пример на съзнателно изпълнен граждански дълг”  (Т.И.Ц. (Т.Ив.Цонев – редактор), „Един технически юбилей”-В: Известия на БИАД в София, 1920, бр.12, с.1)

По това време – 1920 г. Ненов вече е „проектирал регулациите и дворищата на всички наши (80) градове, включително Струмица, Горна Джумая, Неврокоп, Ортакьой и Свиленград, както и тия на около 700 села в стара и нова България”.

  

 Регулационен план на с. Еница, Ок. Бяла Слатина и    регулационен план на с. Орешец, ок. ФердинандТой е съставил и „Практически упътвания по изработване и прилагане на планове”, както и благоустройствените правилници на много градове и села (Пак там, Т.И.Ц. (Т. Ив. Цонев – редактор), „Един технически юбилей”– В: Известия на БИАД в София, 1920, бр.12, с. 2. )  

 

 

 

 

 

1909г.

Този колосален труд се съизмерва с понятието героизъм! Ненов, заради продължително денонощно чертане прав, последователно, в течение на няколко години изгубва и двата си крака (първият през 1911 и вторият – през 1919 г.). С ампутирани крака, заместени с протези и с помощта на патерици, Ненов стоически продължава да работи в Министерството на ОСПС, отдаден на професионалното дело и обществения дълг за благоустрояване на България.

Може да се каже, че инж.-арх. Ненов поставя на рационална основа, ръководи, провежда и контролира изпълнението на селищното планиране в следосвобожденска България до края на живота си.

Ненов се занимава още и с просветителска и образователна дейност. Още от създаването на Списанието на БИАД, той без прекъсване е или редактор, или член редакционната колегия. Публикува мнението си по различни архитектурни и строително – технически въпроси, като има над 200 научни и научно – популярни статии, както в професионалното списание на БИАД, така и в обществената преса –в. Пловдив, в. Мир, в. Знаме, сп. Светлина, Софийски общински вестник и други.

Ненов ползва свободно руски и френски езици, и за да компенсира липсата на тъй необходимата за младата българска колегия техническа литература, превежда и публикува преводите на редица студии, статии и книги в професионалния печат. ( Виж Сп. на БИАД,  год.ІІ, 1895;”За кадастъра” на М. Андонович; год.ІІІ, 1897год, на A.Delaure – цитат по Ив. Аврамов, „Архитект Георги Петков Ненов. Биографичен очерк (по случай 20 години от смъртта му)”– В: Известия на Института по градоустройство и архитектура, ИГА, БАН, Книга девета, 1956, с.353-372; с.358 )

  

Сред многобройните публикации на инж.-арх. Ненов особено ценен е трудът му, наречен

«Благоустройствен наръчник»

Инженер -архитект Георги П. Ненов, Инспектор при Министерството на Общ. Сгради Пътищата и Благоустройството, „Благоустройствен наръчник”, София – Печатница „Художник”-1924г

Наръчникът е издаден със спомоществования, събрани по предварителна заявка и собствени средства, през 1924г., в 2000 екземпляра.

В предговора Ненов пише: «Благоустройственият наръчник е преди всичко един сборник на пояснени местни закони, правилници, упътвания и други наредби по благоустройството на населени места в България. Той е назначен за използване както от широката публика и свободно практикуващи специалисти…тъй и от органи на нашите градски и селски общини…Надявам се, че всеки, който ще има на ръка «Наръчника», ще може да се справя лесно и напълно по всички у нас благоустройствени въпроси, а също така да прави достойна преценка за голямото обществено и социално значение на благоустройственото дело въобще»

Тук ясно се посочват целите на наръчника – това не е научно съчинение, нито е тясно професионална книга. Той е нужен и на професионалистите в тяхната ежедневна работа за справки и консултации, и на управленците на устройственната политика в страната, а на «всеки българин», за да стане «усърден сподвижник»на законното, целесъобразно и модерно реализиране на благоустройствените дела.

От съдържанието също се вижда, че «Наръчникът» има преди всичко практична насоченост. Първи дял е посветен на историята на благоустройственото дело: отпечатани са благоустройственият закон на Турция; Временните правила за строене на частни здания в градовете след Освобождението, от 1881г. и Мотивите към Благоустройствения закон от 1897г.

Втори дял, озаглавен «Малко литература», съдържа статиите: За здравословност на селата и градовете в България; Правилник за общите гробища в гр.Одрин и в България; Типични поемни условия за планоснемане, невелиране и нивелетиране; За водоснабдяване; За канализация; За електропроизводство, електроснабдяване и електрическо осветление; Квартирно-жилищният въпрос в чужбина и у нас; Видовете къщи и жилища; Финансовата страна на жилищния въпрос; Жилищният въпрос в Германия, Англия и България; Закон за направа на икономични къщи и насърчаване на жилищния строеж; Неофициален законопроект за жилищата в Царство България;

Дял трети –Благоустройствени окръжни, упътвания и правилници съдържа различни важни Окръжни предписания; Типичични таблици и благоустройствени протоколи; Практически упътвания за прилагане на планове, триангулачни мрежи, нивелации; Фабрично индестриален правилник към Закона; Благоустройствен правилник София; Правилник за техническо ръководство; Правилник за театрални здания и др.

Дял четвърти, озаглавен Касационни решения и пояснен благоустройствен закон съдържа: Решения на Върховния касационен съд по благоустройствени въпрос; Процедури по регулации, оценки и др. и Пояснен Закон за благоустройството на населените места в царство България.

Вижда се, че това е едно много полезно практическо четиво, носочено към максималното изясняване на цялостната организация на законовите норми и правила в благоустройственото дело.

Ние ще добавим, обаче, още една изключително положителна характеристика на »Благоустройствения наръчник» на инж.-арх. Ненов. Това е умелата, сублимарна пропаганда на прогресивните идеи, теории и положителни практики на своето време, прокарвана не само чрез текста, но и чрез илюстрациите, като например идеите за «работническите колонии», за «зидлунгите», за «градовете-градини», за жилищните кооперации, за груповото застрояване и други.

                                                                               
Още заглавната страница на Наръчника е илюстрирана със схемите на Ебенезер Ховард (E. Howard) от книгата му «Утрешният ден: мирният път към реална реформа, 1898г, с която Ховард прокламира теорията за град-градина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целият труд на Ненов е изпъстрен с фотографии и чертежи от различни проекти и реализации на градински предградия и градински населени места, като например градинското село Hampstead в Англия, «бележитото населено място» Лечуърт – Letchworth в Англия, или Hellerau в Германия.
 
 
 
 
 
 
Градът градина Лечуърт – Letchworth в Англия

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Градинско регулиране на улици и парцели

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ненов, ползвайки годишника на Лондонската Асоциация на градинските градове  от 1914г.(Георги П. Ненов, „Благоустройствен наръчник”, Дял ІІ, с. 142), както и по-нова информация, обстойно разглежда и разяснява понятията за градинските населени места, градинския град, градинското предградие и градинското село. Специално внимание отделя на личността на «родоначалника на идеята за градински населени места», като автор на «велико и епохално световно преобразование», «чието име ще бъде добре запомнено в историята» (Георги П.Ненов, „Благоустройствен наръчник”, Дял ІІ, с.146)
Никак не е случайно, че именно тази теория – за града-градина се възприема като най-подходяща за приложение и чрез нея се прокарва пътят на модерното градоустройство в България. Например, в конкурса през 1925г. за благоустрояване и застрояване на местността „Твърди ливади” при мини „Перник”, получилите премии архитекти участвуват с проекти именно в духа на град – градина или зелени предградия. Всички конкурси за жилищни райони след това, са повлияни от тази идея.
През време на VІ конгрес на БИАД, ноември 1924г. инж.-арх. Георги Ненов е провъзгласен за почетен член на БИАД и му е връчен специлно изработен за целта от арх. Рашенов диплом със следния текст: «За усърдна и отлична служба към българския народ, към техническото дело и към Българското инженерно-архитектурно дружество се провъзгласява арх.Ненов за почетен член». (по Ив.Аврамов, .,„Архитект Георги Петков Ненов. Биографичен очерк (по случай 20 години от смъртта му)”, В: Известия на Института по градоустройство и архитектура, ИГА, БАН, Книга девета, 1956, с.353-372; с.369).

А ето какво казва в словото си по този случай инж. Ап. Гъдев:

«БИАД в първите дни на своето основаване и последователно след това години наред е едно дело в своята организационна и идейна форма – дело на инж-арх.Георги Ненов. Той е бил първия секретар на временната подготвителна комисия по образуването на Дружеството – той си е останал душата на дружеството и в следващите години от неговия организационен живот. Негова дружествена дейност е и първият устав и първият правилник по управлението на дружеството…и всичко, което е трябвало да бъде сложено на книга, за да се нарече после история на БИАД, и ако един ден тя се пише, името на инж.арх.Г.П.Ненов ще трябва да бъде първото име, записано с най-светли букви в дружествената организационна история». (Гъдев, Ап. „Слово по случай провъзгласяването на първите почетни членове на Българското инж.-архитектурно дружество” – В: Списание на БИАД, 1924 год.,15 декември, брой 24, с.399-404; с.401)

В същото слово се казва още, че вички членове на Дружеството му дължат дълбока признателност и благодарност за неуморимата дейност за напредъка и преуспяването на Дружеството и техническото дело в страната.

 

 

 

 

 

1926 г.

 

 

Само две години след този триумф, през 1926 г., на 64 годишна възраст, инж.-арх. Ненов е уволнен „по старост” от Министерството на ОСПБ. Заповедта за уволнение е придружена с орден „За гражданска заслуга” – ІV степен ( Основан на 2 август 1891. Предназначен е за цивилни лица за заслуги и примерна служба в полза на обществото. На аверса във вимпела на червен фон е изобразен вензелът на учредителя – българския владетел (Ф1 – Фердинанд І) с надпис: „За гражданска заслуга”. Степените от трета до шеста висят на малка триъгълна лента и се носят от лявата страна на гърдите. V и VI ст. могат да са със /без корона. – В: http://edinzavet.wordpress.com/projects/orders/zagrzasl/.)

 

 

 

 

Независимо че е огорчен, Ненов приема заповедта за уволнение с достойнство, но ордена, придружен с мотивирано изложение, връща обратно на Министъра на ОСПБ.

До този момент той вече е получил същия орден, макар и V – та степен.(Пак там http://edinzavet.wordpress.com/projects/orders/zagrzasl/)

 

 

 

 

 

 

Тук е местото да споменем, че Ненов е награждаван още с Руски императорски орден „Св. Станислав” за гражданска заслуга (Орденом Св. Станислава могут быть награждаемы также иностранцы, когда кто из них, оказав на деле усердие и доброхотство к Российской Империи, тем самым обратив на себя внимание и признательность ИМПЕРАТОРСКОГО И ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. 1839 Мая 28 (12 385) § 15.-В: http://george-orden.narod.ru/statut1892s08.html);

 

 

 

 

 

 

и с Възпоменателен кръст „За независимостта на България 1908 година“ (В: „Дневник на наградените с Възпоменателен кръст “за независимостта” т. І – ф3 К, оп. 2, а.е.124, с. 171, №3183 – инж.- инспектор Георги Ненов ; Съгласно Дневника на наградените с Възпоменателен кръст “за независимостта”, отличието е връчено на 11490 души. – http://bg.wikipedia.org/ )

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимо от всичко, скромният, достоен и отдаден на професията си инж.-арх. Ненов продължава активно да участвува в обществения живот, като публикува своите писмени становища по различни важни за обществото въпроси, като например по законопроектите за водоснабдяването и канализацията; по въпроса за внедряването на комасацията на земите и кадастъра (Ненов, Г.П., „Оземляване, комасация и кадастър”- В: Списание на БИАД, 1927г., бр.11, с.220-222 ); коментари върху нормативни документи и пр.( Ненов, Г.П., „Сервитути и благоустройство” – Списание на БИАД, 1927г., бр.17, с.375-378 ).

Впечатлява с прямотата и убедителността си една от статиите на Ненов в Списание на БИАД, озаглавена „Благоустройство и урбанизъм”. Той представя подробно устройството на „Висшия благоустройствен институт към Парижкия университет”, като едновременно с това обсъжда смисъла и употребата в Англия, Германия и Франция на понятията и термините „урбанизъм”, „градоустройство” и „благоустройство” (Ненов, Г.П. „Благоустройство и урбанизъм” – В: Списание на БИАД, 1927г., бр.9, с.173-176 ). Той директно отправя критика към арх. Тр. Трендафилов, който според него, прави „безгрижни и волни преводи” на програмата на въпросния Благоустройствен институт и упорито пропагандира в книгата си „Модерния град” чуждия термин „урбанизъм”, като измества „тъй съдържателния и усвоен вече от всички българи нашенски термин „благоустройство”. Ненов нарича действията на Трендафилов „неоправдано новаторство”, обяснявайки защо у нас отдавна е възприет и узаконен чрез Закона за благоустройството на населените места терминът „благоустройство”, който обхваща не само градовете, но и селата, за разлика от чуждия термин „урбанизъм”.

Може би тази статия е оказала влияние върху избора и ориентацията към полето на благоустройството/и  или урбанизма на Любен Тонев, защото три години след тази публикация, през 1930г. той завършва същия Парижки „Институт по урбанизъм” и става водещо лице на страниците на професионалния печат, обсъждайки отново понятията „градостроеж и градоустройство”.

Този терминологичен спор има място и до днес сред професионалистите.

Инж.-арх. Ненов е силно пристрастен към професията, той се вълнува от всичко, което се случва в градоустройствената наука, в организацията на благоустройственото дело, в планирането на столицата и се старае да бъде полезен за обществото до последния си дъх.

На 4 декември, 1935г. той получава инфаркт, с перо в ръка, на работната си маса, пишейки статия за градоустройствения план на София. Статията остава незавършена…

Завършва жизненият път един велик българин, вдъхновен радетел за културното израстване на народа ни, за благоустрояването и модернизирането на страната ни!

Инженер-архитект Георги Ненов ще остане завинаги в историята като строител на съвременна България, като основен стожер на архитектурното и инженерното дело, като пионер на българското градоустройство!

Поклон пред делото и паметта му!

ПОСЛЕСЛОВ

Публикация за арх. Георги Ненов

Името и биографията на арх. Г. Ненов са включени между тези на 6000 големи архитекти  в световна 6-томна архитектурна енциклопедия на ХХ век, издадена на италиански и английски език,  в Торино и Лондон, том ІV, 2001 г.,с.417 

 

 

 

 

Библиографска справка:  Zheleva-Martins Viana, D. & Jully K. Furkov, “Georgi Nenov” – In: “DICTIONARIO DELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO”, Volume Quarto L-M-N-O, ed. Carlo Olmo, Umberto Allemandi & C., Turin, Italy, 2001, p.417

Dizionario Dell’Architettura del XX Secolo (A cura di Carlo Olmo),
Volume Quarto L-M-N-O, Torino-London, 2001
A cura di Carlo Olmo.
Torino, 2000; ril. in cofanetto, pp. 507, ill. b/n, cm 21×30,5.
(Archivi di architettura).
(Dizionario dell’architettura del XX secolo. 4).

Other editions available: Set Completo (6 voll.) (ISBN: 88-422-1049-8)

ISBN: 8842210412

EAN: 9788842210412

Subject: History of Architecture

Period: 1800-1960 Modern Period,1960- Contemporary Period


ЛЕКЦИЯТА Е ИЗНЕСЕНА ПОСЛУЧАЙ 150 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТ ГЕОРГИ НЕНОВ НА 7 ЮНИ 2012 ГОДИНА  В САБ.
Публикация:
Желева-Мартинс, Д., “Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги Ненов”, В:АРХ-АРТ Форум, 14-21  юни, 2012, бр.24, с.5,8,9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.