ФОРМООБРАЗУВАНЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА , ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН НА МЕБЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА

Вид на занятията Семестър Хорариум, часа
Седмично Общо
ЛЕКЦИИ V 3 45
ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ V 3 45
ИЗПИТ V – ДА

АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Формообразуване” представя на студентите теоретичните основи и същността на процеса на формообразуването в материалния свят. Дисциплината дава на студентите познания за категориите форма и пространство. Разкриват се основните понятия “симетрия” и “ритъм”, основните закономерности на формообразуването – систематизирането, структурирането, конструирането на формите, както и неговият главен механизъм, състоящ се в спрягането на симетрията и ритъма в единна матрица.

September 25, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Лекционни курсове