Списък на цитиранията на публикации на Желева-Мартинс

ЦИТИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ НА Д. ЖЕЛЕВА-МАРТИНС /В РЕТРОСПЕКЦИЯ/

Bothfeld, Anke, Varna, Capital of the Sea: History, Image, and Waterfront Development – In: Port Cities as Areas of Transition, Ed. by Kokot, Waltraud / Gandelsman-Trier, Mijal / Wildner, Kathrin / Wonneberger, Astrid, Series: Urban Studies, TRANSCRIPT VERLAG, Publication Date: September 2015, ISBN: 978-3-8394-0949-7

Цитира в библиография:

In References, p. 187

Zheleva-Martins, Dobrina (2002): “Strukturnijat analiz pri izsledvane na istoricheskite gradove”. In: Svetlana Khristova (ed.), Gradat: cimvoli, obrazi, identichnosti, Sofia: Lik, pp. 70-88.

Tasheva, Stela B. A Semiotic Approach in Training  „Theory of  Composition“  with Students Majoring  “Engineering Design” – In: Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives, Volume 11, Partʹ ISSN 1313-2571, 2013  Published at: http://www.scientific-publications.net 15

Цитира в библиография:

In References, p.159

Zheleva-Martins, DI 2006, ‘Theory of Form Formation / Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica’, Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

Bozhin Stiliyanov Traykov , “In Pace with the Times”: Superman vs. Alyosha: Understanding Historical Wars of Position on the Ideological Battleground in Bulgaria,   SIMON FRASER UNIVERSITY Canada 2012

http://academia.edu/2478725/Alyosha_vs._Superman

Цитира в библиография,  стр. 138: 

Zheleva-Martins, Dobrina. ‘ПАМЕТНИКЪТ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ 1954 – 2011’ Academic blog. Http://zheleva-martins.com, July-06-12. 138

Димитровград  от Уикипедия, свободната енциклопедия

Цитират в: Библиография:

·                     Желева-Мартинс, Д. Димитровград – градоустройство, парково изкуство, архитектура, ценностна интерпретация. – Паметници, реставрация, музеи, 2010, юни-декември,

·                     Желева-Мартинс, Д. Димитровград – идеи и интерпретации. – Архитектура, 2010, № 5, 33-36.

·                     Желева-Мартинс, Д. Културната памет за Димитровград като предмет на интерактивно образование. – В: Култура в образованието и образование в културата. Многообразие в единството. Т. 2. С., СУБ, 2010, 112-119.

  доц. Тома Томов  д-р Програма: Културен туризъм  НБУ 2012 APTM106 Историческите места като туристически обект  Цитира в учебна литература:  Желева-Мартинс, Д. „Културен туризъм”, С.2005г. http://ecatalog.nbu.bg/Default.asp?V_Year=2012

 проф. Димитър Тасев Програма: Графичен дизайн VACB003 Основи на плаката – НБУ     Цитира в учебна литература: ЖелеваМартинс Д.– Тектониката като теория на формата и формообразуването.

проф. Георги Гиков   Програма: Интериорен дизайн ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация – І част НБУ 2012   ecatalog.nbu.bg/default.asp?… Цитира в учебна литература:  Добрина Желева – Мартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, С. 2002г

преп. Илиана Гълъбова-Гикова Програма: Интериорен дизайн INTB004 Морфология в дизайна – ІІ част – НБУ

http://ecatalog.nbu.bg/nbunew2011/m_Facult_Program_List_2008.asp?Is_Open=1&Menu_Item=COURSES&Fac_ID=2&M_PHD=0&P_ID=1796&P_Name=%C8%ED%F2%E5%F0%E8%EE%F0%E5%ED%20%E4%E8%E7%E0%E9%ED&List_All=0?…  Цитира в учебна литература:  Добрина ЖелеваМартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, С. 2002г. .

♦доц. Мирян Мирянов  Програма: Интериорен дизайнARTB817 Продуктдизайн Цитира в учебна литература:  Добрина ЖелеваМартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, С. 2002г ecatalog.nbu.bg/default.asp

Преп. Илия Кожухаров  Програма: Графичен дизайн VACB001 Въведение в графичния дизайн – I част Цитира в учебна литература: Добрина ЖелеваМартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство,,Марин Дринов”, 2002г ecatalog.nbu.bg/default.asp

 ♦Hirt, Sonia A.  „Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City”  Vol. 75  Wiley-Blackwell, 2012 Цитира:

р 82. Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

р 83. Dobrina Jeleva-Martins “Българското градоустройство като кръстопът на източния и западния авангард”- Архитектура, 2000 №2, 21-24; Dobrina Jeleva-Martins ”Доктрината на модернизма: Интерпретация на Мусмановия план на София” Архитектура, 1998, №5, 36-39

р 176. Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

р 207.  Dobrina Jeleva-Martins “Хоризонтална организация на града: Синхронен анализ”, Архитектура, 1991, №3/4, 25-28; Dobrina Jeleva-Martins ”Доктрината на модернизма: Интерпретация на Мусмановия план на София” Архитектура, 1998, №5, 36-39

р 208.  Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

р 228.   Jeleva-Martins (82-3)

Naydenova   Vanya, Assist. Prof. Dr.   Stamenov Stefan Assist. Prof. , GIS OF OLD SOFIA – URBAN DEVELOPMENT AND ITS CULTURAL HERITAGE,   Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria In: European SCGIS Conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” , 2012,   ISBN: 978-1-904670-36-0,  рр.15-22 http://proc.scgis.scgisbg.org/S2-3_Naydenova.pdf

Цитират: [18] Zheleva-Martins, D., J. Farkov History of Bulgarian Town-Planning 19th-20th Century. Part One – Diachronic Analyses of the Planning of the Major Bulgarian Towns, Published ”Valentin Trayanov”, Sofia, 2009, ISBN 978-954-9928-41-9.

Йокимов, Петър, Любинка Стоилова – “Послеслов”, с.224-232 В: “Портрети на изчезваща София”, на Вайсова, Л.,Германова,Н., Горанова, М., Димитрова, В., Лилова, Е, Панова,Ц.Христов, К., София, Изд. “Изток Запад”, 2012г. цитират в текст и “Извори” –

Желева-Мартинс, Д. Ю.Фърков,(2000) Градоустройствена еволюция – В:София – 120 години столица. Юбилейна книга С. АИ”Проф.Марин Дринов”, с.466-474 – http://www.sofia.bg/history.asp?lines=1773&nxt=1&update=all

Желева-Мартинс, Д. (2004), Образите на София в градоустройствените планове и в архитектурата от началото до средата на ХХ век- В: София и нейните образи. Материали от симпозиум с международно участие, С. СУБ и СПСДА-САБ, с.58-68, ISBN: 954-8329-55-7

Dorothee Brantz,Sonja Dümpelmann, Ed. Greening the City: Urban Landscapes in the Twentieth Century,  University of Virginia Press, 24.06.2011 – 246 p ISBN 978-0-8139-3138-8

Цитират: D. Jeleva-Martins, “Doktrinata na modernizma: Interpretacia na Musmanovija plan na Sofia,” Arhitektura 5 (1998; in Bulgarian): 36–39.

♦ eTourism(Bulgaria)Bibliography (cyrillic) (СъссъдействиетонаУниверситетскабиблиотекаСв. КлиментОхридски”) ЕлектронентуризъмКнигинабългарскиезик

 E-tourism as factor for the competitiveness of tourism companies in Bulgaria in post-crisis period (2011-2013), funded by the Bulgarian National Science Fund.

http://etourism.feb.uni-sofia.bg/eng/

Сайтът съдържа информация по тригодишен проект на тема „Е-туризмът като фактор за конкурентоспособност на туристическите фирми в България в след-кризисния период“ (2011-2013). Проектът е финансиран от българския Фонд „Научни изследвания“.

Цитира в библиографията:

Желева-Мартинс, Добрина Иванова
Културен туризъм : Учебник за образователна степен “Магистър” / Добрина Желева-Мартинс. – София : Пространство & Форма, 2005. – 207 с. : с ил., к. ; 20 см
Учебник за
Лесотехн. унив. Фак. Екология и ландшафтна архитектура. Кат. Екология.
ISBN 954-90741-6-1 1. Културен туризъм – учебници за ВУЗ

Замятин, Дмитрий, Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города, В: Интелросс – Интеллектуальная Россия, http://www.intelros.ru/tags/%C7%E0%EC%FF%F2%E8%ED+%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9/page/2/ 7.12.2011     http://www.intelros.ru/

Цитира в Библиография – Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред.А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467.

проф. дсн. Майя Грекова, ръководител лабораторията „Изследователски център по социални науки” към катедра „Социология” на СУ „Св. Климент Охридски” и на проект “Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от “стара” София” , спечелен по конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2011 г.

Цитира в Библиография:

Желева-Мартинс, Д. 2004. Градоустройствени паралели. България и светът. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Биография на София, Исторически студии. София: „ Пространство -форма”

Желева-Мартинс, Д., Фърков, Ю. 2009. История на българското градоустройство ХIХ – ХХ век. Изд. „Валентин Траянов”

и в Релевантна литература:  

Желева-Мартинс, Д. 2006. Градската топография като матрица за социални неравенства. В Биография на София, Исторически студии. София: „ Пространство -форма”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Образите на София в градоустройствените планнове и в архитектурата . В Биография на София, Исторически студии. София: „ Пространство -форма”

Замятин Д. Н. (доктор культурологии, заведующий Центром гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева), Геократия. Евразия как образ, символ и проект Российской цивилизации – В: Научный эксперт, Ежемесячный научный электронный журнал, Изд. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, Выпуск 4, 2011, с.5-35

Цитира с.17, бележка № 26 Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред.А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467. http://www.rusrand.ru/text/Jornal4_2011.pdf

Христова, Наталия, доц., д-р, НБУ, курс HISM246 Културни коридори в България, цитира в препоръчителна литература Желева-М. Д. Културен туризъм. ИК “Пространство & Форма”, С.,2005.

Бояджиева Албена, Веселина Инджова, Соня Спасова, Веселина Томова, Проект на тема: Архитектурният облик на столичния център – спомени и предизвикателства, Публикувано на януари 26 2011 в http://mladtehnik.com/?p=3778,

цитират в Източници: Желева-Мартинс, Д. Биография на София Исторически студии, 2006, изд. ”Пространство-форма”

Тасев Димитър, проф., Христина Тодорова д-р, ас., НБУ, курс VACB002 Въведение в графичния дизайн – II част, цитират в препоръчителна литература  Желева-Мартинс, Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

Лино (Анжело Емануел) Бианко, Архитектура и политика: Ceгашно състояние и бъдещо развитие на политиката на планиране на гр. София, Автореферат на дисертация за образователната и научна степен Доктор по Философия, София 2011 г.

Цитира в библиография под № 123. Zheleva-Martins, D. and Furkov, Y. (2001) „Town Planning Evolution‟ (1878-1938) (English Ed.). In A Popov, et al. (Eds.), Sofia: 120 Years as Capital of Bulgaria. Sofia: Professor Marin Drinov Academic Publishing House, pp.464-474.

Irina Gigova, (College of Charleston, South Carolina, History Department, USA), “The City and the Nation: Sofia’s Trajectory from Glory to Rubble in WWII”, In: Journal of Urban History (JUH) March 2011 37: 155-175, first published on January 13, 2011 doi:10.1177/0096144210391612

цитира Dobrina Zheleva- Martins and Youliy Furkov, “Town Planning Evolution (1878-1938)”  http://juh.sagepub.com/content/37/2/155.abstract

Dr. Bojan Mitrović, “Balkan capitals of the 19th century. European models and the Ottoman background”, In: DOCTORAL SCHOOL IN THE HUMANITIES-DISCAM, UNIVERSITY OF TRIESTE, UNIVERSITY OF NANJING (RPC),TRIESTE, 29 AUGUST-9 SEPTEMBER 2011,

цитира в библиография: Dobrina ZHELEVA-MARTINS, “Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before their first urban Planning at the End of the 19th Century”, Balkan Studies (Etudes balkaniques), 2 / 2002, pp. 125-136

http://www2.units.it/sdisu//School_Program.pdf

http://www.stmoderna.it/public/Allegati/School_Program.pdf

доц. Станко Войков и проф. Димитър Тасев, Теория и практика на графичния дизайн CASB590 – NBU,

 цитират в препоръчителна литература: Желева-Мартинс Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000 http://www.vasko.nbu.bg/…/single_Course_Info.asp?

Замятин Дмитрий Николаевич, доктор культурологии, заведующий сектором гуманитарной географии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Гуманитарная география:пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук – В: Социологическое обозрение, Т.9, №3, 2010

Цитира – в бележка №31. Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхожде­нии // Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Межд. ассоц. семиотики простран­ства / под. ред. А. А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443–467 – http://www.sociologica.hse.ru/data/2011/03/ …/9_3_02.pd

♦Темелкова Стефания, Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място – гр. Пловдив”, В: Годишник на Департамент „Антропология”, Том 4, 2010, Градът – социални трансформации и културни практики, ред. Ирина Бокова, ISSN 1311-5189, http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=23

Цитира в текст и библиография: д-р арх. Добрина Желева-Мартинс[7]“ Пловдив – образ и идентичност” – В: „Екстериор”, 2008, бр.6 с.56-59[7] http://www.exterior.bg/article.php?e=18&id=296

Катедра Класическа филология – Библиотека, Електронен каталог – СУ-клф, Bibliotheca Classica, ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ, (кирилица) – И 2058, Желева-Мартинс, Д., Биография на София исторически студии. София, 2006, №1-133423 – http://kkf.proclassics.org/documents/History_CYR_2010.doc

Миткова, Н.   – Един поглед върху интердисциплинарното обучение в професионалните гимназии (по тема „София – 130 години европейска столица”), В: „География”, 4/2010, с.33-35 –

цитира В: Литература Желева-Мартинс, Д. Биография на София – исторически студии. – С., изд. „Пространство-форма”, 2006., www.geography.iit.bas.bg

 • Гелева-Цветкова, Ралица, „Керамиката от софийско – традиция и художествено развитие /ХІХ-ХХв./ – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд. Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с.108-112; –

цитира в библиография /с.112/ – Желева-Мартинс, Д. «Образите на София в устройствените планове и архитектурата /след Освобождението до края на ХІХ в./» – В: София и нейните образи /Материали от симпозиум с международно участие/, София, 2004 г.,

 • Иванова, Благовеста, «Непубликувани документи за построяването на «Лъвов мост» и «Орлов мост» в София» – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд. Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с. 113-123; –

цитира в текст /с.113/ и в библиография /с.123/ – Желева-Мартинс, Д. «Биография на София Исторически студии», С. 2006

 • Стоилова, Любинка, «Градоустройствени планове на София от 1930-те до 1950-те години в архива на ОП «Стара София» със СИМ. Възможности за интерпретация» – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд.Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с. 222-233; –

цитира в текст /с.223, 224 статии от «Биография на София Исторически студии», С. 2006/ и в библиография /с. 232/

– Желева-Мартинс, Д., Градоустройствени паралели България и светът. Хроника С. АИ «Марин Дринов», 2004;

Желева-Мартинс, Д., «Доктрината на модернизма – интерпретация в Мусмановия план на град София» – В: «Биография на София Исторически студии», С. ИК «Пространство и форма», 2006, с.121-128; и

Желева-Мартинс, Д., «Историческото време на централното софийско пространство на София» – В: Желева-Мартинс, Д., «Биография на София Исторически студии», С. ИК «Пространство и форма», 2006, с.135-148

 • Тодорова, Цвета, „Архитектурният образ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” /120 години Алма Матер” – В: ”Сердика Средец София Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи”, Том 5, Изд. Столична община, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 978-954-91061-5-2, ИТУС98ЕООД, София 2010 г., с. 274-279; –

цитира в текст /с.275 и в библиография /с. 279/ – Желева-Мартинс, Д., «Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата /от началото до средата на ХХ в./» – В: «Биография на София Исторически студии», С. 2006/ с.83-96

• Замятин, Дмитрий, „Геократия Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации” – В: Интелектуальная Россия Intellectual Russia – http://www.intelros.ru/

Цитира Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467. – Виж: Политические исследования. 2009. № 1. С. 71-90.;и

http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/4966-dmitrij-zamyatin-geokratiya-evraziya-kak-obraz-simvol-i-proekt-rossijskoj-civilizacii.html

• Sonne Wolfgang, Prof. Dr. “Die Hauptstadt als Bild des Staates. Planungen des frühen 20. Jahrhunderts im internationalen Vergleich”, in: Arnold Bartetzky, Marina Dmitrieva, Stefan Troebst (eds.), Neue Staaten – neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918, Cologne, Weimar, Vienna 2005, pp. 13-31.

Цитира p.5 : Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle”- In: Etudes balkaniques, Sofia, N=1-2, pp 131-146, 1997

Zheleva-Martins, D. & Furkov, Yuli, “The role of the engineers from the russian army in layingthe foundations of contemporary Bulgarian town planning after the liberation from Turkish domination in 1878” In: “Etudes Balkaniques”, Institute d’ Etudes Balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, N=1-2, pp 75-83, Sofia, 1999

• Григор Григоров ПИСМЕНА НАРОДНА МЕДИЦИНА ОТ БЪЛГАРИЯ” – In: Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 /пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – 314 с.  ISBN 978-985-6767-95-4; pp. 229-233

Цитира  6. Желева Д. Огнището – архетип на дома // Български фолклор. №1–2. 1995. С. 89–101.

Pichler, Adelheid, Marinelli-König, Dr. Gertraud (Hrsg.)Kultur- Erbe- Stadt:  Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und spätsozialistischen Städten, Studienverlag; Auflage: 1, 28. Oktober 2008, ISBN-10: 3706543850;

ISBN-13: 978-3706543859 –

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&titnr=4385

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=&titnr=4385

Цитират на стр.86, 99 и 100:

– ZhelevaMartins, Dobrina, Sofia i neinite obrazi (Sofia und seine Bilder), Sofia, 2004, 84-98 [CD]

– ZhelevaMartins, Dobrina, Obrazite na Sofia v ustroistvenite planove i architekturata ot nacaloto do sredata na XX vek (Die Bilder Sofias in den Regulierungsplanen und in der Architektur vom Beginn dis sur Mitte des 20. Jahrhunderts) In: Ebenda, s.58-68 [Zheleva-Martins, 2004b]

– ZhelevaMartins, Dobrina-Farkov, Julij, Gradoustroistvena evoljucija [Entvis…] 2000

 

 • Hirt, Sonia A. “The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form” – In: Journal of Planning History, 2007; 6; №2; Sage Publications, pp.137-165

Изказва благодарност за помощта, цитира многократно и препраща в библиография под съответните номера, към следните статии:

–                  1. Dobrina Jeleva-Martins “Българското градоустройство като кръстопът на източния и западния авангард”- Архитектура, 2000. №2, 21-24;

–                  Dobrina Jeleva-Martins “Българското градоустройство по пътя на модернизма”, Архитектура, 1994, №2, 36-39

–                  47. Dobrina Jeleva-Martins “Хоризонтална организация на града: Синхронен анализ”, Архитектура, 1991, №3/4, 25-28

–                  49. Dobrina Jeleva-Martins “Избрани факти с коментар за първия регулационен план на столицата” Архитектура, 1999, №2, 38-40 и №3, 38-40;

–                  61 Dobrina Jeleva-Martins ”Доктрината на модернизма:Интерпретация на Мусмановия план на София” Архитектура, 1998, №5, 36-39

–                  92 Dobrina Jeleva-Martins “София и селищата: Бъдеще за миналото” – Аспекти 1995 №5, 14-20

 • Янковская Юлия Сергеевна, “Архитектурный объект: образ и морфология” Специальность 18.00.01, “Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия”, Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры, Москва – 2006, Защитена 2007 г., http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/arhitekt/JankovskajaYuS.doc,

Цитира с.20, №55 „ анализ формирования города – Д. Желева-Мартинс Виана” и в общ порядък Желева-Мартинс Виана, Д., с оглед на семиотични публикации

 • Mинкова, Величка Георгиева, “Ритъм и ритмична композиция в детското творчество” – В: сп.”Наука”, 2007, №5, с.41-45,

цитира в текст и в библиография Желева-Мартинс, Д.Тектониката в современната архитектура”, С.1985 г.

•Вячеслав В. Иванов “Монтаж как принцип построения в культуре первой половины ХХ в”, В: DÉJÀ VU ВЕЩЬ И СЛОВО В ИСТОРИИ ИСТОРИЯ В ВЕЩИ И СЛОВЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КУЛЬТУР “МОНТАЖ” – http://ec-dejavu.ru/m/Montage.html, 27.V.2006;

цитира в текст и библиография монографията на Д. Желева-Мартинс “Тектониката в съвременната архитектура”, С. БАН, 1985г.

Соколкова, Екатерина Михайловна, Категории “порядок” и “хаос” в развитии профессионального мышления архитектора, Автореферат диссертации, Ученая cтепень: кандидат архитектуры, Специальность: Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия,  Екатеринбург, 2006

цитира в текст и библиография № 51. Желева-Мартинс Д. Семантика архитектурной формы //Семиотика и язык архитектуры. -М.: ВНИИТАГ, 1991.

Hirt, Sonia A. “Planning the post-communist city: Experiences from Sofia”- In: “International Planning Studies” – Publisher Routledge, part of theTayor@Francis Group, Volume 10, Number 3-4, August-November, 2005, pp 219-240 USA

Цитира: статиите

– Zheleva-Martins, D. “Deep structures of the town” (Bratislava, 1991); и

– Zheleva-Martins, D “The Modernist Doctrine: Interpretation in Muesmann’s Plan of Sofia (1998, Stockholm)

♦ Агеева, Елена Юрьевна,  Город как социокультурное образование :Функционально-типологический анализ, Автореферат диссертации;  на соискании доктор философских наук, сп.  Теория и история культуры, Нижний Новгород 2005, http://www.dissercat.com/content/gorod-kak-sotsiokulturnoe-obrazovanie-funktsionalno-tipologicheskii-analiz

Цитира Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443—467

•Шишманова, Мария, доц. д-р, Югозападен Университет «Неофит Рилски», гр.Благоевград, «Културнят туризъм в България – възможности и развитие», с.119-131 – В: Икономика и управление, год.І, № 4,

Shishmanova, Maria – Cultural tourism in Bulgaria – opportunities and development – In: Economics and Management, SOUTH-WESTERN UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”, BLAGOEVGRAD, JOURNAL FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE OF FACULTY OF ECONOMICS–SOUTH-WESTERN UNIVERSITY– BLAGOEVGRAD VOL. І, №4, 2005, pp 117-128

Цитира в текст и библиография Желева- Мартинс, Д.. Културен туризъм, Пространство & форма, С., 2005 р. 92    Виж: http://www.fe.swu.bg/za_fakulteta/spisanie/e_m_broi04.05.pdf

Разувалова Анна Ивановна, Образ дома в русской прозе 1920-х годов

Диссертация на соискании ученой степени кандидата филлологических наук, Красноярск , шифр 10.01.01, специалност Русская литература,  2004г.

Цитира в библиография:

№ 74 Желева-Мартинс Д. Семантика архитектурной формы // Семиотика и язык архитектуры: Сб. ст. / Всесоюзный научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства. Под общ. ред. Е.И. Росинской. М., 1991. С. 81-112.
В: Научная библиотека диссертаций и авторефератов
http://www.dissercat.com/content/obraz-doma-v-russkoi-proze-1920-kh-godov#ixzz2XUyUINsy

 ♦Беденко, Надежда Николаевна Социальная компетентность личности в современной урбанистической культуреАвтореферат диссертации;  на соискании Ученая cтепень кандидат философских наук Специальность: Социальная философия Тверь, 2004

http://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-kompetentnost-lichnosti-v-sovremennoi-urbanisticheskoi-kulture.

Цитира в Списък на литературата: под №  64. Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443 466.

♦Янковская Ю. С. “Архитектурная композиция и семиотика – генезис идей”  В: http://arhvuz.ru/magazine/Numbers/2004_2/print.html?pr=PA/pa03    2004

цитира в текста Д. Желева-Мартинс Виана сред изследователите, които се занимават с историко-семиотични изследвания /с.4/;

♦Янковская Юлия Сергеевна, доц,. в статията “Архитектурная композиция и семиотика – генезис идей” – В: списанието “Архитектон”, УралГАХА, 2004 г., № 7

Цитира “историко-семиотический анализ формирования города” на Д. Желева-Мартинс Виана;

цитират D.Zheleva-Martins, Semantics of the Ionic Capital, Thracia, 15, 2003 (In Honour of Al. Fol’s 70th Anniversary), p. 463-478

 • Бирюкова Елена Евгеньевна “Эстетика формы и содержание архитектурного пространства” 09.00.04 «Эстетика» Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук, г.Владимир, 2003г.

Цитира името на Д. Желева-Мартинс сред имената на учени от различни страни, изследващи “осмысления вопросов философии архитектурных форм”

 • Hirt, S. A. – “After the crises of the Modernity: Urban Planning and Patterns in Post –Industrial Cleveland, Ohio, and Post-Socialist Sofia, Bulgaria” – A dissertation for degree of Doctor of Philosophy in The University of Michigan, 2003:

На стр.4 изказва благодарности за оказано съдействие за завършване на дисертацията за София лично на Д-р Д. Желева-Мартинс;

На стр.16 от библиографията (BIBLIOGRAPHY) цитира следните статии на Желева-Мартинс, Добрина:

– Jeleva-Martins, Dobrina. 2000. Bulgarian Urban Planning as Crossroads between Eastern and Western Avant-garde. Architecture 2000 (2): 21-24.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1999. Selected Facts and Comments in Commemoration of the First Regulatory Plan of the Capital City of Sofia. “Architecture” 1999 (2): 38-40 and (3): 38-40.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1998. The Doctrine of Modernism: An Interpretation of the Mussman’s Plan of Sofia, 1938. “Architecture” (5): 36-39.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1997. The First Modern Housing Complex in Sofia. “Architecture” 1997    (2): 24-29.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1995. Sofia and Settlements: Future for the Past? “Aspects “ 1995 (6): 14-20.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1994. Bulgarian Urban Planning on the Path of Modernism. “Architecture” 1994 (2): 36-39.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1993. Horizontal Organization of the City: Synchronic Analysis. “Architecture” (3): 22-25.

– Jeleva-Martins, Dobrina. 1991. Horizontal Organization of the City. “Architecture” 1991 (3-4): 25-28.

 • Osteuropa Zeitshrift fur gegenwartseragen des ostens 53. Jahrgang/Heet 1/Januar 2003 – Bibliographie; Bulgarien – Dobrina Zheleva-Martins: Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before Their First Urban Planning at the End of the 19th Century – ETB 38(2002) 2 S.125-136; http://osteuropa.dgo-online.org/fileadmin/OE2003/01/inhalt0103de.pdf
 • Махнева Оксана А. (Екатеринбург, Россия) “Проблема творческой интуиции в аспекте семиотики и возможная корректировка учебного процесса” – В: Интернет триезичен международен журнал The Architect is Dead Long Live the Architect! 2002, №2

http://www.theo.tu-cottbus.de/Wolke/rus/Themen/002/Makhneva/makhneva.htm/

http://www.theo.tu-cottbis.de/Wolke/eng/Subjects/subject/002.htm/

Цитира в текст и се позовава в библиография на Dobrina Zheleva-Martins Viana – Topogenesis of the City. Semantics of the Myth Origin – In: Architectura, Semiotica I Ciencies Socials. Topogenesi=Architecture. Semiotics and Social Sciences. Topogenetics/ Vol 5, № 2 December 2000 Editor Josep Muntaniola, Barcelona: Еdicions UPC, 1997, 510 p.il. ISBN 84-8301-220-0

 • Stoilova, Lubinka & Petar Yokimov, “Sofia” – In: “Centropa – a journal of central European architecture and related arts”, New York, vol. 1, number 1, January 2001, pp 45-53;

Цитират в библиография статията Jeleva-Martins, Dobrina “Les traits communs et specifiques de l’urbanisme des capitals des etats balkaniques au XIX siecle”, Journal d’Etudes Balkaniques, 1997, no 2, pp 131-145

 • Гелева-Цветкова, Ралица, в Монография “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХ в.”, София “Акад. издателство Проф. Марин Дринов”, 2001 г(бел.116, стр 106)

Цитира и се позовава на статията Jeleva-Martins, D. “Space Models in Architecture. An Historical Review” – In: Space and History, Tessaloniki, 1989, 143-156

 • Гелева-Цветкова, Ралица, в Монография “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ- ХХ в”, София, Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001 г, с.92 (бел.37, стр.104);

Цитира и се позовава на:  Желева, Д. “Огнището – архетип на дома” “Български фолклор”, 1995, №1-2

 • Витлянов, Стоян, “Семантика на огнището в българското традиционно жилище” – В: Трудове на катедрите по История и богословие, Шуменски Университет Епископ Константин Преславски, Шумен, 1997г. Т.1, с.140-155

Цитира и се позовава многократно в текста и в библиографията /№1; 18;39;51/ статията “Огнището-архетип на дома” от сп. “Български фолклор”, 1995г. №1-2, с. 89-101.

 • Йокимов, П., Л. Стоилова, “Надгробието. Опит за типологичен анализ”. В: сп. “Архитектура”, 1992 г., No 3-4, с. 35-38.

Цитират в текст и се позовават в библиография на:  ръкопис “Семантика и прагматика на архитектурната форма“, С. ИТИГА, 1991 г.

 • Стоилова, Л. “Връзката и границата между селище и гробище”. В: сп.”Архитектура”, 1992 г., No 3-4 с. 22-24.

Цитира в текст и се позовава в библиография на: ръкопис “Семантика и прагматика на архитектурната форма“, С. ИТИГА, 1991 г.

 • Раппапорт, А. Г., Сомов, Г. Ю. “Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии”, Москва, “Стройиздат”, 1990 г.

Коментират в текста обобщено публикациите на Д.Желева-Мартинс по въпросите на формообразуването и структурирането

 • Владимиров, И. и колектив. “Перспективни проблеми на архитектурата на жилищните сгради през XI петилетка, проучване развитието на строителните системи и възможностите за поетапно усъвършенствуване на строителните системи за масово индустриализирано строителство.” – НППИТ “Главпроект”, 1989 г.

Цитира в текста и се позовава в библиография на дисертацията “Взаимосвязь требований функциир техники и эстетики в жилищном строительстве социалистических стран”, Москва, 1973 г.

 • Стоилова, Л.По въпроса за архитектурния образ в съвременната българска архитектура” – В: Жанрова особеност на архитектурния образ”, дисертация, София 1989 г.

Цитира многократно в текста и се позовава в библиографията на Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 • Иванов, Вячеслав Всевольдович, “Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в.” – В: сб. Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино. Москва, Изд. “Наука”. Академия наук СССР. Совет по истории мировой культуры. Отв. ред. акад. Б. Б. Раушенбах, 1988 г.

Цитира в текста и са позовава в библиографията под No 38, монографията Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г

 • Иванова, Мила, проф. “Историческата “точност” на архитектурните понятия”. В: сп. “Архитектура” бр.2 от 1988 г., с.36-38

Цитира и коментира статията Формообразуване и математическо моделиране – В: сп.”Архитектура”, бр.1 от 1987 г., с. 26-27.

 • Стоилова, Л. “Морфология на архитектурната форма и проблемът за жанра”. – В: Годишник на ВИАС, XXXIII, св. 2- Теория на архитектурата. 1987-1988 г., с. 99-111

Цитира в текста и се позовава в библиографията под No 4, Тектоника и език в архитектурата /ръкопис/, 1983 г

 • Бербенлиев, П. “Геометрична хармонизация в българската народна архитектура от Възраждането”– В: Доклади, ”Изобразително изкуство и архитектура”– Втори Международен конгрес по Българистика, София, 1986г., Изд.БАН, 1988 г. с.244-251.

Под № 1 в “Бележки” се позовава на Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 • Йорданова, М. “Някои аспекти на архитектурно-пространственото формиране през епохата на българското Възраждане“.- В: АТИ – Архитектура. Теория .История., бр. 2 от 1987 г., изд. на ИТИГА-БАН, с. 12-17

Цитира и се позовава под No 1, на стр. 13, Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 • Бербенлиев, П. “Геометрична хармонизация в българската народна архитектура от Възраждането”. В: сп. Архитектура, No 10 от 1986 г., с.22-27

Цитира и се позовава под No 1, на стр. 22, Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 • Добринова, А. За понятието “ритъм” в архитектурата – В сп. “Архитектура“, No 3-4 от1986 г., с. 81-82.

Цитира и се позовава под No 4 в библиография Тектониката в съвременната архитектура, С. Изд. БАН, 1985 г.

 • Богданов, С. Семиотични аспекти на формиране на архитектурната идея. В: Годишник на ВИАС, Свитък II. Теория на архитектурата. 1983-1984 г., с. 27-37.

Цитира и се позовава под No 3 в библиография на статията Семиотика и архитектура В: сп. “Архитектура”, бр.6 от 1983 г.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.