Културен туризъм

Анотация

 Днес туризмът е основен сектор от световната икономика. Той се разнообразява непрекъснато, появяват се нови и нови форми – алтернативен туризъм, екотуризъм, културен туризъм, за да се стигне до обещаващото нови перспективи понятие за “устойчив туризъм”.

Дисциплината “Устойчив туризъм” е предназначена за магистърска степен на обучение в ЛТУ. Тя е структурирана в три модула, с цел да бъдат обхванати различни аспекти и форми на туризъм.

Един от модулите, на който е посветен този учебник, е културният туризъм. Културният туризъм се базира на консумиране продуктите на културата като цяло и на културно-историческото наследство на човешката цивилизация – в частност. Развитието на културния туризъм е от полза за опазването на паметниците на културата и културното наследство, както и за устойчивото развитие на съвременното общество.

В учебника се разглеждат принципите и законодателната рамка за организация на културния туризъм, свързан с посещаването, изучаването, използването и опазването на обекти с културен и исторически характер. Внимание се отделя на понятията за културно-историческо наследство, за паметници на културата. Културното наследство и културният туризъм се поставят в контекста на проблемите на екологията, като се разглеждат конфликтните и взаимоизгодните ситуации. Акцентира се върху организирането на т.нар. културни маршрути, съчетаването на културния туризъм с другите форми на туризъм и целите на устойчивия туризъм.

Учебникът е обезпечен с богат илюстративен материал. Ползват се и пропагандират международни документи, принципи, постулати, практики, библиография, вече утвърдени по линия на световните организации за културен туризъм и за опазване на културното наследство. В приложение се дават основни закони, международни конвенции, стратегии, примерни програми и маршрути.

Той е предназначен за обучение на студентите в магистърска степен по специалностите екология и ландшафтна архитектура от Лесотехническия университет, но би могъл да се ползва и от студенти от други специалности и университети, както и от всички онези, чийто предмет на професионална дейност има отношение към културния туризъм.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.