За София – БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

МОНОГРАФИИ

1. Желева-Мартинс Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция” – В: монографията “София. 120 години столица на България”, София, Издава БАН със съдействието на Столична община, Академично издателство“Проф. Марин Дринов, 2000, с.464-474

2.Желева-Мартинс, Д. и др., съставител,“София и нейните образи”, Компакт диск сматериали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава СУБ – Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

3.Желева-Мартинс, Д., “Биография на София Исторически студии”, монография Издателство ”Пространство и форма”, София 2006

4. Желева-Мартинс, Д. Ю. К. Фърков, монография „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Първа част. Диахронни анализи”, Изд.”Валентин Траянов”, София, 2009

5. Желева-Мартинс, Д. Ю. К. Фърков, монография „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Втора част. Синхронни анализи” София, 2017

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ

Zheleva-Martins, D., Deep structures of the town – In: Architektura v prostredi.3. Vedeska konferencia “Kulturna kontinuita architektury”, Stara Lesna, 21-23 maja, 1991. Vydavatel Dom techniky ZSVTS, Bratislava, pp. 17-25; 75, 1989

Furkov, Yulii, Zheleva-Martins, D., “Reference Point of Urban Evolution” – In: Symposium papers- 11th General Assembly and International Symposium“The Heritage and Social Changes” – 5-9 October 1996, Sofia pp 477-480. 1996

Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorov” residential district“ – register card- In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands, 1997

Jeleva-Martins Dobrina I., “”Ilinden” residential district“- register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands. 1997

Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle” –In: Etudes balkaniques, Sofia, 1-2, pp 131-146, 1997

Zheleva-Martins-Viana, D. “The Modernist Doctrine: Interpretation in Muesmann’s Plan of Sofia” – In: “Vision and Reality”. Conference Proceedings, Fifth International DOCOMOMO Conference, Stockholm, Sweden, Ed. Swedish Museum of Architecture, pp. 200-204, 1998

Zheleva-Martins, D., “Coulor as semantic indicator of style in architecture (on examples from the 19th and 20th century)” – In: BULCOLOR’99 International color conference Proceedings, Varna, pp 447-254, 1999

Zheleva-Martins, Dobrina, Sasha Lozanova, “Ethnic peace in the city of silence” In: “Lo Straniero”, Journal of IMSE: International Mouvment for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=36, pp 36-37, 496, 2002

Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in images – annotation of aresearch project”- In: VII Congreso“Cultura Europea”, Resumenes Abstracts Resumes Zusammenfassung, “Z” – pp. 77-78- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spane, 23-26 octubre 2002

Zheleva-Martins, D. I. – “Annotations on the Research Project “Sofia and Its Images”- In: “Lo Straniero”, #37, N=531, pp 45-46, Naples, Italy, 2003

Zheleva-Martins, D. “Visual History of Sofia” – In: IX th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09.2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, pp. 188-189

Zheleva-Martins, D., Varbanova Val., “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In ABSTRACTS; XXII World Congress of Architecture, UIA 2005, Istanbul; “Cities: Grand Bazaar of Architectures”, 3-7 July, Istanbul, Turcia, ID 163, Category: 1.1. “CITIES, Grand Bazaar of ArchitectureS”, p. 80

Zheleva-Martins, D., V. Varbanova “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In: CD – “Academic contributions” of the XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, Istanbul; #163

Zheleva-Martins, D., Varbanova Val.,SOFIA—A CULTURAL HERITAGE TOURISM DESTINATION – Inhttp://www.sofiatourism.eu/sofia.htm?ReadForm, 2005

Zheleva-Martins, D.& Geleva-Tsvetkova, ”The city as a palimpsest Based on the example of Sofia” – In: Abstracts of 9th congress of International Association of Semiotic Studies (AIS/IASS) “Communication: Understanding Misanderstanding”, 2007, 11-17 June, Helsinki/Imatra – http://www.helsinki.fi/iass9/congress_schedule_april24.pdf.

 Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in the contecst of Balkan cultural corridors”, In: “The Dialog with the Oder: Balkan Dimentions of European Identity”, “St.Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 2011, pp 74-89

Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Prof. Minka Zlateva, PhD,  Reconsideration of cultural-historical value of central public space of Sofia by means of communication, pp.486-515 –In: Communication, ville et espace public Comunicacion, ciudad y espacio public Communication, city and public space, Le Reeseau international des chaires UNESCO en communication ORBICOM, Directeurs éditoriaux Yves Théorêt, Walter Neira Bronttis, Publie par LES EDITIONS DE L’IMMATERIEL, Paris, France, 2019, ISBN: 979-10-91636-17-9

СТАТИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Желева-Мартинс, Д., “Експериментална жилищна група в кв. “Мотописта”- София Опит за обективен анализ и оценка”– В: сп. “Архитектура”, София, 1991, брой No 1, с. 11-14

Желева-Мартинс, Д., “Хоризонтална организация на града. Диахронен анализ”– В: сп.”Архитектура”, София, 1991, брой 3/4, с. 25-28

Желева-Мартинс, Д., “Синхронен анализ на града.” В: сп. “Архитектура”, 1993, кн.3, с. 22-25

Желева-Мартинс, Д., “Вечните проблеми на София” – В: сп. “Аспекти”, 1995, брой 7-8, с.44-47

Желева-Мартинс, Д., “Бъдеще за миналото. София+селища сателити=агломерация”

В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.6,с.14-20

Желева, Д, Фърков, Ю., “Опорните точки на градската еволюция.” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.4, с.14-16

Желева-Мартинс, Д. “Първият модерен жилищен комплекс в София – ж.к.”Илинден”” – В: сп. “Архитектура”, 1997, кн. №2, с. 24-29

Желева-Мартинс, Д., “Интерпретация на доктрината на Модернизма в градоустройствения план на София на А. Мусман от 1938г.”- В: сп. ”Архитектура”, 1998, кн.5

Желева Добрина, “Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Първи етап -1877-1878г.” – В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.2, с.38-40

Желева Добрина, ”Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Втори етап – 1879г. и заключителен етап”– В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.3, с.38-41

Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Топогенезис на град София”- В: CD-ROM с Материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД; Университет “Асен Златаров” Бургас; Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас,

Желева-Мартинс Д., “Цветът като семантичен индикаторна стила /върху примери отХІХ – ХХ век” -В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.34-36

Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 6, с.22-25

Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София.Основни топогенетични фактори”- В: ”АМС Аспекти”, 2003, № 4, с.48-51

Желева-Мартинс Д., Образите на София в устройствените плановеи архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, София, 2004

Желева-Мартинс Д., Образите на София в градоустройствените плановеи архитектурата от началото до средата на ХХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова,”София и световното културно наследство” – В: ”Арх – Арт борса”, Брой 23 от 9-16 юни, с.13-16, 2004

Желева-Мартинс, Д., ”Историческото време на централното софийско пространство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство АРХ&АРТ, София, 2004, брой 5-6, с.15-26, резюме на английски, с.83

Желева-Мартинс, Д., “Градската топография – матрица за социални неравенства. Примерът на София до началото на 20-те век”– В: българо-френски сборник, “Градове и неравенства. От локалното към глобалното” – София, Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие – NURA Housing and Urban Research Association, 2005, с.84-93, резюме на френски, стр.170

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София като пазар за културен туризъм всвета”В: “Строителство Градът”, 2005, брой38, 10-16 октомври, стр.53-54 – отпечатан на български език в пълен текст, с илюстрации, докладът от XXII световен конгрес на МСА състоял се в Истанбул 3-7 юли 2005г.

Желева-Мартинс, Д.,Върбанова, Валентина, “София като пазар за културен туризъм, в контекста на световното туристическо стопанство – В: www.stroitelstvo.bg, 13.07.2005

Желева-Мартинс, Д.,”Градоустройствено планиране и исторически контекст”, В: сп. “Историческо бъдеще”, 2005г., бр.1-2, сс. 96-110

Желева-Мартинс, Д., Саша Лозанова, Образът на паметта в мълчаливия град”- В: “Диалог и духовност”, Сб. В чест на Румяна Златанова (Festschrift fur Rumjana Zlatanova zum 60 Geburstag), Съст. Сп. Паскалевски, Изд. “Темро”, София, 2006, с.385-408

Желева-Мартинс, Д., “Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”В: „София и нейното културно-историческо наследство” Изд. Софийска община, ОП ”Стара София” със СИМ, София, 2008, Издателство за териториално устройство и строителство, с.191-199, реюме на англ. с.260-261

Желева-Мартинс, Д., “Историческият център на София – в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2008, брой 4, с., резюме на английски, с.

Желева-Мартинс, Д., “Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: „Епохата на Фердинанд”, В: сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2,, София, Изд.”Accent”, 2009, с.9-16

Гелева-Цветкова Р. и Желева-Мартинс, Д. , „Градът като палимпсест на примера на София” – В: сб. „Сердика Средец София”, Т.5, „Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” , Изд. Столична Община, ОП”Стара София”със Софийски исторически музей София, 2010, с.294-298

Борислав Виана, Добрина Желева-Мартинс, Софийското метро – „подземният град”, В:  Списание “Наука”, бр.3, 2014, с. 34-40 ISSN 0861 3362

Желева-Мартинс, Добрина, Борислав Виана – „Подземният град” Един възможен бранд за софийското метро – В: Списание „Многообразие в единството”, бр. 1-2014, Тема на броя „София135 години столица на България” Съюз на учените в България, София 2014 , с. 42-63 ISSN: 1314-0825

Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий, „Възкресяване духа на Антична Сердика“ В:  СЕРДИКА-СРЕДЕЦ-СОФИЯ, Том 8,  Национална научна конференция „90-години Музеят на София“, София – 12-14 ноември, 2018г. Издание на РИМ-София, Издателство „Фабер“, София  2020, стр.874-901 ISBN 978-619-91136-6-0

СТАТИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ

Желева, Е, Д. Желева “Младост” расте и старее…но дали хубавее? – В: сп. София, 1980, №1, стр.11-12

Желева-Богданова, Е. и Д. Желева-Мартинс, Достатъчно ли е “зелена” зелената система на София- Във: в-к “Народна култура”, бр. 35 от 27.08.1982г

Желева-Мартинс, Д., “Психоанамнеза” на един жилищен квартал – В: сп. София, 1987, №10, стр. 5-6.

Желева-Мартинс, Д., София чака своето постановление – В: сп. София, 1987, брой No 11, стр. 17-18.

Желева, Д., Имам предложения… – В: сп. София, 1989, брой №3, стр. 39.

Желева-Мартинс, Д., Трети март. Лъвски знаци. В: сп. София, 1990, брой №3, стр. 2-3

Желева-Мартинс, Д., Генплан. Нужен ли е? – В: сп. София,1990, брой №8, стр. 24-27

Желева-Мартинс, Д., Миряна Йорданова, Юлий Фърков, Екологически чистият “ген” на София – Във: в-к “Вечерни новини”, бр. 123 от 27.06.1991 г, с. 33

Желева-Мартинс, Д., “Утре ще бъде късно”. В: в-к “Арх-Арт борса”,1998

Желева-Мартинс, Д. “За изкуството архитектура и за съветниците на софийския кмет” – В: в-к ”Арх-Арт Борса”, 4-7.8.1999, бр.31.с.8-9.

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: в-к”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2004, с.18-19

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “Новият проблем на София” – в-к “Култура”, №31 от 23 юли, 2004, с. 5;

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София и световното културно наследство” – рубрика “Архитектура” – В: http://stroitelstvo.bg/ 2004 http://www.stroitelstvo.bg/?act=1&i_id=5622

Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Рушат Ропотамо Колеги, опомнете се”В: http://stroitelstvo.bg/page.php?id=13612 , 2006

Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Докато не е късно! Колеги, опомнете се!” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.21 от 25 май-1юни, 2006р с.15

Желева-Мартинс, Д., “Сбогом Ропотамо””- В: www.cult.bg – рубрика “визуални изкуства”, “история и изкуства”, от 17.06.2007

ДОКЛАДИ, ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДРУГИ ФОРУМИ

Желева-Мартинс, Д., Формиране на социалната поръчка на жилищното строителство в София – Научно-практическа конференция на тема: “Комплексната социално-икономическа и социологическа информация – научна основа за управление на функционирането и развитието на града” – организирана от СНС и Столичното социологическо дружество София, 27.VI.1987

Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – диахронен анализ, Международен симпозиум: “Научни методи за опазване паметта на един град – проблеми на формирането” – организира Международният комитет по формиране към ИКОМОС и Българският национален комитет на ИКОМОС, в София, 28.IX – 1.X. 1990 /Scientific methods for safguarding the memory of a city: Training problems. ICOMOS – International Commitee for training ICCROM, The bulgarian national commitee of ICOMOS. September 28th-October 1st, 1990, Sofia/

Желева, Д., Фърков, Ю., Йорданова, М., Скелет на градската памет. Европейски форум – София 91 “Столиците на бъдеща Европа” /публикувано резюме, 1991, с. 21-22/

Желева-Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – синхронен анализ Научен семинар на тема: “Европейски влияния в българската архитектура през XIX – XX век”, организира САБ, м. юни 1993

Желева-Мартинс, Д., Вечните проблеми на София. – Конференция с международно участие – “София 94 Градоустройство, инженерна структура, транспорт и околна среда”, 27-28.10. 1994, София, Организира Столична голяма община, ФНТС, САБ, УАСГ

Желева-Мартинс, Д., София в контекста на останалите балкански столици. Сравнителна градоустройствена фактология – Научна конференция “Белите петна в историята на архитектурата по българските земи” 9-10.2. 1995, организира САБ София

Желева-Мартинс, Д., “Общото и специфичното в градоустройството на столиците на балканските държави от началото до края на ХIХ в” – Международна научна конференция на тема “Общото и специфичното в балканската култура”, 17-18.5. 1995, Организира СУБ и СУ “Климент Охридски”, София

Zheleva-Martins, D., Furkov, Y., “Reference point of Urban Evolution”- ICOMOS – 11th General Assembly of ICOMOS, Inter national Symposium, “The Heritage and Social Changes” – oct. 5-9, 1996 Sofia

Желева-Мартинс, Д, Ю. Фърков, “Репери на културната рекултивация” – В: Работно съвещание на тема “Рекултивация на земи нарушениот въгледобив”, организират ЛТУ и Британски съвет – София, съорганизатори Оксфорд Брукс Университет, Великобритания, Институт за Гората при БАН, ”Минпроект” – София, БНОЦЕООС и др., 5-9,ІХ, 1998, София.

Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “120 години от Първия регулационен план на София”- В: Юбилейна научна конференция- “София 120 столица на България”, организирана от БАН, Столична община, СУ ”Климент Охридски” Общобългарски комитет “Васил Левски” – София, 29-31 март, 1999

Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”- В: Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас

Zheleva-Martins, D., “Sofia in images – annotation of aresearch project” In: VII Congreso “Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 23-26 octubre 2002

Желева-Мартинс, Д., “Градската топография като матрица на социални неравенства /на примера на София от края на ХІХ и началото на ХХ век/” – В: Българско френски колоквиум по урбано – социология “Градове и неравенства: локални и глобални измерения”, организиран от Институт по Социология при БАН, Комитетът по урбано -социология към Българската социологическа асоциация, САБ и

Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ – Секция “История”, ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата след Освобождението от началото до средата на ХХ век” – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ- Секция “История”,ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

Zheleva-Martins, D., “Visual History of Sofia” – In: IX-th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09. 2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, Albanie

Желева-Мартинс, Д., Интерпретация на принципите на новата европейска естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – Площад “Св .Александър Невски” – Семинар на тема “България, Балканите и Европа: Регионални измерения на европейската култура”, 18-20 май, 2005, Институт по балканистика при БАН;

Zheleva-Martins, D., V. Varbanova, “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spaсe” – In: XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, 2005, Istanbul

Желева-Мартинс, Д.,“Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”научна конференция “София и нейното културно-историческо наследство”, организирана от ОП ”Стара София” и СИМ, 9-11 ноември, 2005, София

Желева-Мартинс, Д. и Р. Гелева-Цветкова, „Градът като палимпсест На примера на София” – В: юбилейна конференция на тема “Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” – организира ОП ”Стара София” със СИМ, 5-7 ноември, 2008, София

Желева-Мартинс, Д., “София в контекста на Балканските културни коридори” – В: ХІ международна научна конференция на тема „Диалогът с Другия: Балкански измерения на европейската идентичност”Организират СУ ”Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, 14 и 15 ноември, 2008, София

Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: конференцията „Епохата на Фердинанд”, 20 ноември, 2008 г., публикуван в сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2, София, Изд. ”Accent”, 2009, с.9-16

Виана, Борислав и Добрина Желева-Мартинс“Подземният град” един възможен бранд за софийското метро – София 135 години столица на България София кандидат за европейска столица на културата – 2019, Научна конференция, организирана от СУБ, СО, 24 април, 2014г.

Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Minka Zlateva, PhD, Reconsideration of Cultural-historical Value of Central Public Space of Sofia by Means of Communication – In: International Congress: “Communication, City and Public Space”, organized by the University of Lima and the ORBICOM, Lima, Peru, May 8,9 and 10, 2018

Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий, „Възкресяване духа на Антична Сердика“– Доклад, изнесен на Национална конференция „90-години Музеят на София“,  организирана от РИМ София, гр. София, 12-14 ноември, 2018 

ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ОВОС

(Оценка за въздействие върху околната среда) Компонент “Културно-историческо наследство”

1.ОВОС за обект “Изграждане на тенис-кортове при х-л “Елица”, Витоша за частта “архитектура и градоустройство”, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е. Желева, к.с.с.н., р-л катедра “Екология”, НИС, ВЛТИ, 1995г.

2.ОВОС /окончателен/ за обект в експлоатация “ОЦМ-АД-София” в частите “жилищни и други сгради в съседство”, “архитектура и градоустройство” и “архитектурно наследство” – към БНОЦЕОПС/ Български Научно-Образователен Център Екология и Опазване на Околната Среда/, 1996г.

3.Доклад за ОВОС на “Кремиковци” ЕАД и прилежащия му район, в частта за “Културно-историческо наследство”, БНОЦЕОПС, в съавторство с Ю. Фърков, 1998 година.

4.Доклад за ОВОС на проект за Реконструкция на ІV-та Феросплавна пещ – ФСЗ Кремиковци, част ““културно наследство” ”, в съавторство с Ю. Фърков, 1999г.

5.“Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Втори метродиаметър – участък Централна гара до кръстовището на бул. “Джеймс Баучер” и бул.”Черни връх”, Компонент “Културно-историческо наследство”, декември 2006 в съавторство с Върбанова, В.

6.“Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Трети метродиаметър”, Компонент “Културно-историческо наследство”, октомври 2012г.

ИЗЛОЖБИ

1. Желева-Мартинс, Д., П. Йокимов, Ю. Фърков, Л. Стоилова /ЦА-БАН/, Лилия Цветкова и Илияна Паскова /ДА-София/, Стоян Христов, художник – “Град върху града. 120 години от Първия регулационен и 60 години от Първия градоустройствен план на София– изложба, организирана от Централно управление на архивите при МС

– 29.3.1999г.-12.4.1999г. в Централния дом на САБ, София;

– 14-30.4.1999г по време на Европейския месец на Културата в гр. Пловдив;

2.Желева-Мартинс, Д., С. Лозанова, Б. Иванова, Р. Гелева-Цветкова, Д. Николаиду, Б. Виана,- ”София в образи – Sofia in images” изложба, представена както следва:

– От 1 до 18.10.2002 – в Информационния център на Европейския Съюз, София;

– От 23 до 26.10.2002 – в Институт за Европейски изследвания в Университета на Навара в Памплона, Испания, по време на VІІ конгрес “Европейска култура” – (VII Congreso “Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, 23-26 octubre 2002);

– От 14 до 19юли, 2003 г. в Университета в гр. Клагенфурт, Австрия, по време на 27-ма международна конференция на IMISE „Пътища за културно отчуждение Един интер-дисциплинарен диалог без бариери” (27th IMISE Conference “Ways of cultural Estrangement A No-barriers Interdisciplinary Dialogue”, 14-19 July, 2003, Universitat Klagenfurt, Austry);