ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА

ПУБЛИКАЦИЯ на доклад от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

9 0 Г О Д И Н И  М У З Е Я Т  Н А  С О Ф И Я

София, 12–14 ноември 2018 г.

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДУХА НА АНТИЧНА СЕРДИКА

Юлий Фърков и доц. д-р Добрина Желева-Мартинс

f_deko@abv.bg   bina_viana@yahoo.com

Р Е З Ю М Е

В началото на 2018г., Министерският съвет, след приключилата реставрация, предостави на Столична община управлението, стопанисването и социализирането на „Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“. Всички научни, културни, образователни и туристически дейности следва да се извършват от Регионалния исторически музей – София.

Целта, която сме си поставили в доклада е да помогнем за качественото изпълнение на тези дейности.

Най-напред представяме накратко разработената и одобрена през 2013г. концепция, включваща тематичен и експозиционен план  за функционалното осмисляне на античния комплекс „Сердика“.

След това правим критичен анализ на състоянието на трите зони на комплекса към днешна дата – две години след въвеждането му в експлоатация, при който  положителните и отрицателни констатации са конкретно посочени и илюстрирани.

Въз основа на анализа са извлечени проблемите и са посочени наложителните и препоръчителни мерки, които следва да се предприемат от страна на отговорните институции, включително РИМ-София.

Тези мерки и препоръки са съгласувани с насоките за управление на публичните археологически комплекси, приети от ИКОМОС през миналата 2017г.  Крайно наложително, според нас е разработването на Многогодишен план за устойчиво управление, както и на Интерпретативен план за успешна социализация на комплекса.

Предложена е нашата визия за най-новите технологии на интерпретация на архитектурния и археологически текст, намерили успешно приложение у нас и в чужбина. Дадени са конкретни примери за въвеждане на различни мултимедийни и дигитални техники при експонирането на културното наследство, като  видео прожекции, виртуална реконструкция, визуализация и анимация на 3D модели, проджекшън мапинг, виртуална, добавена и хибридна реалност,  благодарение на които то става много по достъпно, по-интересно, по-разбираемо и атрактивно. Показано е как, благодарение на най-новите информационни технологии, паметниците на културата се възкресяват, как чрез тях историята и културата се съпреживяват от посетителите.

Накрая предлагаме общи препоръки адресирани към  РИМ-София относно работата му по опазване на археологическите, архитектурни и художествени културни ценности на София.

Фърков, Юлий,  Желева-Мартинс, Добрина. Възкресяване духа на антична Сердика.- В: сборника С Е Р Д И К А – С Р Е Д Е Ц – С О Ф И Я, Том 8,  Регионален исторически музей,  Издателство „Фабер“, София, 2020 г. с. 874-901 ISBN 978-619-91136-6-0

Целият текст: https://www.academia.edu/…/%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%9A%D0%A0…

December 16, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии