World Architecture Day 2020 Световен ден на архитектурата 2020

World Architecture Day 2020 – Monday, 5 October 2020 
 
President’s Declaration

Toward a better urban future

Created by the International Union of Architects (UIA) in 1985, World Architecture Day is celebrated on the first Monday of October in parallel with UN World Habitat Day, for which the theme this year is
Housing For All: A better Urban Future.
By choosing a different theme each year, this world day seeks to
draw the attention of professionals as well as the public
to problems concerning cities and habitat.
PARIS — 1 SEPTEMBER 2020 —
The International Union of Architects (UIA), representing the world’s 3.2 million architects, announces the theme of World Architecture Day 2020 (Monday, 5 October 2020):
“Toward a better urban future.”
Just as it is reshaping social customs and spaces all across the world, the global pandemic is revealing once again how crises affect the poorest and most vulnerable populations disproportionately.  
In far too many of the world’s cities,people cannot follow safe practices, simply because they lack clean water and air, and even
space itself. Urban policies must ensure adequate services, shelter, and recreational space for all citizens.  Urban planning, design,
and architecture are critical to a better urban future for all.
“Urban design and architecture are keys to a better quality of life for everyone.”

The UIA and its member countries will mobilize on 5 October 2020
to show how urban design and architecture can make our
communities strong, safe, equitable, and affordable — how they can move us toward a better urban future.
Световен ден на архитектурата 2020 –
понеделник, 5 октомври 2020

Декларация на президента
Създаден от Международния съюз на архитектите (UIA)
през 1985 г., Световният ден на архитектурата се отбелязва в
първия понеделник на октомври паралелно със Световния ден на местообитанията на ООН, за който тази година темата е
„Жилища за всички: по-добро бъдеще в градовете“.
Избирайки различна тема всяка година, този световен ден се стреми да насочи вниманието на професионалисти, както и на обществеността към проблемите, свързани с градовете и
местообитанията.  

ПАРИЖ – 1 СЕПТЕМВРИ 2020 г. –
Международният съюз на архитектите (UIA), представляващ
3,2 милиона архитекти в света, обявява темата на Световния

ден на архитектурата 2020 (понеделник, 5 октомври 2020 г.):

„Към по-добро градско бъдеще“.
 
Точно както прекроява социалните обичаи и пространства по

целия свят, глобалната пандемия разкрива за пореден път как кризите засягат несъразмерно най-бедните и уязвими
групи от населението.  
В твърде много от градовете по света хората не могат да следват безопасни практики, просто защото им липсва чиста
вода и въздух и дори самото пространство.
Градските политики трябва да осигурят адекватни
услуги, подслон и място за отдих за всички граждани. Градското планиране, дизайн и архитектура са от решаващо значение за по-доброто градско бъдеще за всички.  
„Градският дизайн и архитектура са ключови за по-доброто качество на живот за всички.“  
МСА и неговите страни членки ще се мобилизират на 5 октомври 2020 г., за да покажат как градският дизайн и

архитектура могат да направят нашите общности силни,
безопасни, справедливи и достъпни – как те могат да ни
придвижат към по-добро градско бъдеще.  

September 2, 2020 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии