2021 will be the European Year of the Rail. 2021 г. ще бъде Европейската година на железниците.

2021 will be the European Year of the Rail.

Because railways and tramways, both buildings, infrastructure and rolling stock are important industrial heritage.

EFAITH will emphasize on rail heritage and starts a campaign to rescue endangered railway heritage. In many countries old stations are dilapidated, iron bridges and old locomotives are rusting, some heritage railways are threatened because of COVID-19

EFAITH is preparing a database of threatened rail heritage, whereby each item will be linked to a call to cooperate or contribute to its rescue.

A questionnaire has been developed to report endangered rail heritage and can be downloaded in six languages from the webpage https://lnkd.in/gJ-9s-a . Citizens and organisations can use it to identify and report endangered railway heritage.

The database will go online at the end of this month or early July.

May we ask you to spread this message and to distribute the questionnaires to anyone who can contribute – or even identify yourself a site or an item. We hope to publish a first list by the end of June, beginning of July.

2021 г. ще бъде Европейската година на железниците.

Тъй като железопътните и трамвайните линии, сградите, инфраструктурата и подвижният състав са важно индустриално наследство

EFAITH ще наблегне на железопътното наследство и стартира кампания за спасяване на застрашеното железопътно наследство. В много страни старите гари са рухнали, железни мостове и стари локомотиви ръждясват, някои железопътни  линии са застрашени заради COVID-19

EFAITH подготвя база данни със застрашено железопътно наследство, чрез която всеки елемент ще бъде свързан с призив за сътрудничество или за да допринесе за неговото спасяване.

Разработен е въпросник за отчитане на застрашеното железопътно наследство и може да бъде изтеглен на шест езика от уеб страницата

https://lnkd.in/gJ-9s-a.

Гражданите и организациите могат да я използват за идентифициране и докладване на застрашено железопътно наследство.

Базата данни ще излезе онлайн в края на този месец или началото на юли.

Можем ли да ви помолим да разпространите това съобщение и въпросниците на всеки, който може да допринесе – или дори да идентифицирате себе си, мястото или артикула. Надяваме се да публикуваме първия списък до края на юни, началото на юли.

http://industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail

http://industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail/ENDANGERED

ИМАМЕ ДЕСЕТКИ Ж.П.ГАРИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАСИМ!

June 16, 2020 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии