31 октомври – Световен ден на градовете

В своята резолюция 68/239 Генералната асамблея на ООН реши да обяви 31 октомври за Световен ден на градовете, като отбеляза, че справедливият и адекватен достъп до основни градски услуги е един от стълбовете за устойчивата урбанизация и следователно, за социално-икономическото развитие като цяло.

Плановата урбанизация повишава способността на градовете да генерират заетост и богатство, и способства за многообразието и социалното сближаване между различните класи, култури, етноси и религии. Градовете, проектирани за съвместен живот, създават възможности, позволяват да се устроят връзки и взаимодействия, а също така и допринасят за устойчивото използване на общите ресурси.

В днешно време повече от половината от населението на света живее в градовете. Като се има предвид, че се очаква тази цифра да нарасне до 68% към 2050 г., урбанизацията се превърна в едно от най-трансформиращите се и видими явления в живота на обществото.

Държавите-членки на ООН вече признаха в Новата програма за градско развитие, че урбанизацията може да постави пред човечеството редица сериозни предизвикателства в областта на обезпечаване с жилища, опазването на околната среда, изменението на климата, създаването на инфраструктура,  осигуряване на основните услуги, продоволствената безопастност, здравеопазването, образованието, достойните работни места, личната безопасност и природните ресурси.

Но, при правилен подход урбанизацията може да се превърне и в най-важно средство за осигуряване на устойчиво развитие.

Днес се усеща спешна необходимост от превръщането на урбанизацията в движеща сила за трансформация, за да се възползваме в максимална степен от предимствата на концентрацията на голям брой хора на едно място, което ще позволи да се осигури устойчив икономически растеж за всички хора без изключение, социално-културно развитие и опазване на околната среда. Чрез осигуряване на правилно планиране, проектиране, управление на стратегията и тактиката на развитието на градовете, с помощта на урбанизацията може да постигне ниво на устойчиво развитие.

Новата цифрова икономика, наричана понякога „четвърта индустриална революция“, се гради върху данни, намаляване на операционни разходи и съвместни платформи, които вече оказват дълбоко влияние в много градове по света. Иновациите в мобилността, включително под формата на безпилотни транспортни средства, електрически превозни средства и БПЛА, ще изискват принципно различни подходи към градското планиране. Технологии като изкуствен интелект, виртуална, разширена и смесена реалност и Интернет на нещата откриват нови възможности за повишаване на ефективността и комуникацията, но също така изискват нови основи на управление. Ускоряването на темпото на иновациите оказва натиск върху ръководството, вземащо стратегически решения и върху управляващите, занимаващи се с ежедневната организация на живота в града, изисквайки от тях постоянно повишаване на квалификацията си в разбирането на новите технологии, във въпросите за обществените поръчки и регулиране.

Иновациите и промяната към по-добро за  бъдещите поколения Денят преминава под мотото „По-добър град, по-добър живот”, но всяка година се избира тема на Деня, призвана да привлече вниманието към успехи в областта на урбанизацията или проблемите в тази област.

Тази година подтемата на събитието е: „Иновации и промени към по-добро за бъдещите поколения.“  Основното събитие в рамките на отбелязването на Деня ще се проведе в Екатеринбург, Руска федерация. В неговата организация вземат участие ООН-Хабитат /UN-Habitat/, Народното правителство на Шанхай и град Екатеринбург.

Защо имаме нужда от международни дни?

Международните дни са повод за обучение на широката общественост по въпроси, които вълнуват, за мобилизиране на политическата воля и ресурси за решаване на глобални проблеми, както и за прославяне и укрепване на постиженията на човечеството. Наличието на международни дни предшества създаването на Организацията на обединените нации, но ООН ги възприема като мощен инструмент за повишаване на осведомеността по определени въпроси. Повече подробности >>

https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/default/files/2019-09/WCD_Russian_CN.pdf
https://www.un.org/en/events/citiesday/

October 30, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Фотографии