ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: “ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН”, д-р инж. МИРОСЛАВА ПЕТРОВА

disk-1 korica-polovinatascan0006

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Мирослава Петрова

Рецензия от проф. д-р Боян Добрев
През XXI век сме свидетели на усилване, на процеса започнал още от средата на XIX в., когато занаятите отстъпват място на машините и творецът от занаятчия се превръща все по-вече в дизайнер, или проектант, ако преведем на български тази толкова популярна днес дума. Проектирането на визуални произведения е професия, имаща много широка сфера на приложения в съвременния свят. Успешната съдба на тези, които се посещават да проектират в областта на графичния дизайн е безусловно свързана с качеството на образованието, което получават, а то от своя страна с наличието на добри учебници. На фона на оскъдните учебници на български език, книгата на Мирослава Петрова е едно явление.
В „Графичен дизайн” съдържанието е развито в единадесет глави, но бих казал, че всяка една от тях покрива теми, достойни да бъдат изказани в отделни книги, и това е една от много привлекателните страни на изданието. Мирослава Петрова успява да изкаже сбито, запазвайки четливостта на изказа, една огромна по обем и значимост информация. Разгледани са както основните за всяка една от разглежданите теми понятия, така и развитието на темата във времето. Засегнати са и успешни методи и практики.
Изложението е придружено с богат визуален материал. Наред с добри примери от миналото, не може, да не се отбележи и преоблаващатото количество на примери от съвременността, което е много важно за студентите и качеството на тяхното обучение. Всеизвестен е фактът, че голяма част от учебните помагала в нашето образование са свързани с отминали практики. „Графичен дизайн” на Мирослава Петрова е едно добро изключение в тази посока.
Езикът на изложението е не само максимално сбит и четлив, но нещо нетипично за подобен тип публикации…. успява да прекрачи границите на една тясно учебна сфера и се чете с интерес , рядко срещан в тази сфера на книгоиздаването. Неизбежно, част от темите са представени сбито и биха могли да бъдат доразвити, както споменах, в отделни по-обширни издания. Типичен пример за това е глава 4, „Структурни елементи на графичното изображение”. Но от друга стана, точно тази концентрираност, на огромен обем знания в едно, е вероятно и голямата заслуга на Мирослава Петрова, защото така са видими по-четливо връзките между общите принципи и техните приложения в конкретните сфери на дизайна и читателя успява да запази в съзнанието си целостта на процеса от общото към конкретното.
Препоръвам тази книга, както на студентите, така и на утвърдени специалисти в областта на дизайна. Има полезна информация за всяко ниво в професията ни. Книгата „Графичен дизайн” на Мирослава Петрова , със сигурност представлява интерес и за хора, за които графичния дизайн не е съдба. Съществува голяма празнина в обществото, относно графичния дизайн и неговата роля, поради което книгата идва да запълни тази липса и само по себе си това е едно много радостно явление.
12 септември, 2015 г., София

♦♦♦

СЪДЪРЖАНИЕ

Лекция 1
ВЪВЕДЕНИЕ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН
Понятие за графичен дизайн и неговите функции. Същност на професията на графичния дизайнер. Видове графичен дизайн.
СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН
Пиктограми, ребус, фонограми, идеограми, търговски марки, логотипи, печатарски щампи, монограми, гербове. Символите на Реймънд Лоуи, Пол Ранд, Ото Нойрат, Герд Арнц, Отл Айхер, Хенри Драйфус, Уилям Голдън, Сюзън Кеър.

Лекция 2
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПИСМЕНОСТТА. ИЛЮСТРОВАНИ РЪКОПИСИ
Класификация и особености. Калиграфия. Миниатюри.
РАННИ ФОРМИ НА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Картография, карти за игра, керамични съдове.

Лекция 3
ИСТОРИЯ НА ПЕЧАТАРСТВОТО
Изобретяване на хартията. Възникване на печатарството. Библията на Гутенберг. Характеристики на шрифтовете на първопечатните книги. Етапи в развитието на книгопечатането. Типове хартия. Формати. Основни видове печат. Съвременни печатни технологии.

Лекция 4
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН
Елементи на формата. Точка. Линия. Фигура. Текстура. Цвят. Визуално въздействие. Цветови хармонии и възможности за приложението им.

Лекция 5
ПРИНЦИПИ НА КОМПОЗИЦИЯТА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН
Изобразително поле: типове, свойства. Фигура и фон. Баланс. Ритъм. Акцент. Йерархия. Мащаб. Единство и разнообразие.

Лекция 6
ТИПОГРАФИЯ И ШРИФТ
Основни понятия. Параметри на шрифта. Класификация на видовете шрифтове и основните им характеристики.Четивност и естетика. Видове компютърни шрифтове.

Лекция 7
ДИЗАЙН НА ТЪРГОВСКА МАРКА
Същност на търговската марка. Историческо развитие. Видове лога. Правила при дизайна на лого.
Етапи на дизайна.

Лекция 8
ПЛАКАТ
Развитие на плаката като форма на изкуството. Плакатът в епохата на Бел Епок. Плакатът като средство за социален и политически коментар. Немският Югендщил. Плакатен стил. Плакатът в САЩ. Пропагандни плакати. Международен типографски стил. Модернизъм и постмодернизъм.

Лекция 9
ПЕЧАТЕН ДИЗАЙН
Книгата като графична форма. Организиране на текста и илюстрациите върху страницата. Графичен дизайн на корица. Дизайн на вестник и списание. Модулни системи и мрежи. Съвременни тенденции.

Лекция 10
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
Позициониране на марката на пазара. Определяне на целевата група. Исторически преглед.
Композиционни похвати в рекламния дизайн.

Лекция 11
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОРА/ЕКСТЕРИОРА. ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН
Ориентация. Примери за системи за визуална комуникация. Графика в интериора.

♦♦♦

Д-р инж. Мирослава Петрова е завършила първия випуск на специалност „Интериор и дизайн на мебели“ в Лесотехническия университет. Дипломира се с отличие през 2000 г.
В професионалната си кариера е работила като дизайнер в няколко фирми производители на мебели и като главен редактор на списание „Мебелен дизайн“. От 2002 г. води упражнения по „Формообразуване“ и „Теория на композицията“ за студентите от специалност „Инженерен дизайн“ в Лесотехническия университет. През 2010 г. защитава дисертация на тема „Изследване влиянието на композиционните и формообразуващи фактори при проектиране на мебели и интериор на административни сгради“. След конкурс, с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания при МОМН, дисертацията е публикувана като монография под заглавие „Композиционни и формообразуващи фактори при проектиране на офис мебели и интериор“, София, 2012 г. Междувременно, наред с упражненията по „Формообразуване“ и „Теория на композицията“, в продължение на две години изнася лекции по „Графичен дизайн“, а от 2014 г. насам чете лекции и по дисциплината „Формообразуване“.
Научни интереси: дизайн, мебелен дизайн, графичен дизайн, теория на дизайна, дизайн мислене, методология на дизайна, методология на преподаването по дизайн.

♦♦♦

ДИСКЪТ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА В КНИЖАРНИЦАТА НА ЛТУ – СОФИЯ.

 

 

 

 

 

 

October 22, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български