ARMENIAN CHURCH OF ST. GIRAGOS, TURKEY, Diyarbakir АРМЕНСКАТА ЦЪРКВА “ST. GIRAGOS”

europa_nostra_internationaal_logoGRAND PRIX

TURKEY, Diyarbakir

Conservation

ARMENIAN CHURCH OF ST. GIRAGOS

2015  GRAND PRIX

17049975626_b10e436693_z

Photo: Fatma Meral HALIFEOĞLU

 

The Armenian Church of St. Giragos in Diyarbakir, in the south east of Turkey, a region now mainly populated by Kurds, may have been of 17th century origin, although some contend that it was completely rebuilt in the 1880s. The building suffered from appalling deterioration late in the 20th century following the decline in the local population of Armenians. The roof collapsed and the structure became derelict.

 Its restoration, which has involved a good deal of totally new building, began a few years ago, thanks to the efforts of the St. Giragos Church Foundation, non-governmental groups and concerned individuals. These contributors were anxious to protect this valuable cultural asset and to re-establish it as both a religious and cultural centre. They were joined at a later stage with generous additional help from the local authority which enabled the repairs to be extended to the parsonage, chapel, and other buildings on the site. The project has been a success story in local cooperation.

It was this demonstration of local support which particularly impressed the Jury. The efforts to restore the main church of the Armenians in this place, after the exile of its people, is an outstanding act of reconciliation for the city and its citizens. The project developed as a result of extensive research into old documents for the re-erection of the lost elements, mainly the roof, the bell tower and interior furnishings. The involvement of the Armenian community themselves in the restoration of the monument has contributed immensely to the improvement of peace and social integration of its people, attracting also visiting Armenians from all over the world.

16785670915_695d380e35_z16784529531_1fdf0a510f_z16598288190_f15f1181dc_z16598092398_04d7da12bb_z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europanostra.org/awards/163/

 

♥♥♥         ♥♥♥        ♥♥♥          ♥♥♥         ♥♥♥         ♥♥♥        ♥♥♥          ♥♥♥         ♥♥♥         ♥♥♥        ♥♥♥          ♥♥♥         ♥♥♥         ♥♥♥        ♥♥♥          ♥♥♥

НАЙ-ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА “ЕВРОПА НОСТРА” 2015
Арменската църква St. Giragos в Диарбекир, южната част на Турция, регион, вече населен предимно от кюрди, може би води началото си от 17 век, въпреки че някои твърдят, че тя е напълно реконструирана през 1880-те. Сградата е пострадала от ужасяващо влошаване на обстоятелствата в края на 20-ти век, след намаляването на местното арменско население. Покривът се е сринал и църквата е изоставена.
Реставрацията, която е организирана като строеж на напълно нова сграда, започва преди няколко години, благодарение на усилията на Църковната фондация St. Giragos, на неправителствени групи и частни лица. Всички те са решили да защитят този ценен културен паметник и да го възстановят едновременно като духовен и културен център. Към тях се присъединяват на по-късен етап с щедра допълнителна помощ местните власти, които осигуряват възможността възстановяването да обхване пасторството, параклиса и други сгради на това място. Проектът е един пример за успех в местното сътрудничество.
Именно демонстрацията на местна подкрепа е тази, която особено впечатлява журито. Усилията за възстановяване на главната църква на арменците на това място, след изгнанието им, е изключителен акт на помирение за града и неговите граждани. Проектът е разработен в резултат на задълбочени изследвания на стари документи, нужни за повторното изграждане на изгубените елементи, най-вече на покрива, на камбанарията и интериорното обзавеждане. Участието на арменската общност само по себе си е допринесло изключително за възстановяването на паметника, за подобряване на мира и социалната интеграция на народа, както и за привличането за посещения тук на арменци от всички краища на света.  Инфо: http://www.europanostra.org/awards/163/

St_Giragos_Church_Empty764759

July 26, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици