КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На лекциите по “Формообразуване”

за летен семестър на учебната 2010/2011 година

Дата Тема на лекцията
21.02 – 25.02.2011 Въведение. Значение и цели на дисциплината „Формообразуване”. Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Формообразуването в системата на другите науки.
28.02 – 04.03.2011 Характеристика на симетрията като основна категория на науката за формообразуването. Видове симетрия – симетрия на крайните фигури и симетрия на безкрайността; симетрия в равнината; симетрия в пространството.
07.03 – 11.03.2011 Земното притегляне и симетрията. Понятие за дисиметрия и асиметрия. Видове симетрия: билатерална симетрия; радиално-лъчева симетрия, криволинейна симетрия, цветна симетрия и други видове симетрия. Симетрия на подобието.
14.03 – 18.03.2011 Ритъмът като категория на формообразуването. Паралели със симетрията; видове ритъм – ритъм на дискретността; ритъм на непрекъснатостта; регулярен и нерегулярен ритъм.
21.03 – 25.03.2011 Описание и моделиране на формите. Паралели със симетрията. Геометрично и алгебрично описание.Модели и моделиране.
28.03 – 01.04.2011 Класификация и систематизация на формите и пространствата. Типологизиране по формален признак в различните науки. Прототипи на всеобща типология на формите.
04.08 – 08.04.2011  Конкретни класификации и систематизации на основата на симетрията. Класификация и систематизация на формите – индивидуми. Класификация и систематизация на средите – пространства.
11.04 – 15.04.2011 Формообразуването като процес на организация. Системи, структури и конструкции. Систематизиране, структуриране и конструиране на формата.
18.04 – 22.04.2011 Закономерности при конструиране на формите. Основни формообразуващи фактори.
25.04 – 29.04.2011 Великденска Ваканция
02.05 – 06.05.2011 Формообразуване и формообразуващи фактори в неживата природа
09.05 – 13.05.2011 Генезис на формотворчеството при животните и човека. Закономерности и механизми за генериране на формите. Начини на конструиране на формите.
16.05 – 20.05.2011 Практика
23.05 – 27.05.2011 Промишлен дизайн и комбинаторика. Пермутации, комбинации и рекомбинации. Трансформации на формите.
30.05 – 03.06.2011 Тенденции и новости в методите на съвременното формообразуване: бионика, синергетика, теория на хаоса, фрактална геометрия, киматика, нанотехнологии и др.
06.06 – 10.06.2011 Дискусии, обсъждане на есета и контролни. Заверка.

 

София

22.02.2011                                                         Изготвил:  Доц. Добрина Желева – Мартинс

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български