Биография

 

ДОБРИНА ЖЕЛЕВА – МАРТИНС ВИАНА е завършила специалност архитектура в УАСГ, София.

 Работила е като проектант в Районна Проектантска организация в гр. Хасково. Има градоустройствени проекти за гр. Хасково, за центъра на Минерални бани, за цялостен проект на с. Георги Добрево (награден за високо качество от селото и ресорното министерство) и други. От този период най-значимата й реализация е Единно училище за 1200 ученика в гр. Ташкент, Узбекистан, (в колектив с арх. В. Янков и консултант народния архитект Никола Николов), дар от България, след земетресението в 1965г.

 Защитила е дисертация в Московския Архитектурен Институт, катедра Теория и История на Съвременната Архитектура, под ръководството на проф. Ю. Ю. Савицкий, след което постъпва в ИТИГА (ЦА) БАН, където работи до м. май на 2010г. като старши научен сътрудник, когато при закриване на института е пенсионирана. Изследванията й са в областта на архитектурната и градоустройствена теория и история, дизайна, семиотиката, културния туризъм и опазването на културното наследство, културологията и др.

През 1985г. излиза първата й монография“Тектониката в съвременната архитектура”, София, Изд. БАН, 1985 г., получила отзиви, рецензии и цитирания, включително и в чужбина.

Има над 210 студии и публикации в България и около 85  в чужбина;

Публикувала е 11 монографии, между които:

– „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ в. Втора част Синхронни анализи”, София, Изд.”Национален исторически музей”, 2017 г., в съавторство с Ю. Фърков;

– „История на българското градоустройство ХІХ-ХХв. Първа част Диахронни анализи”, София, Изд.”Валентин Траянов”, 2009 г., в съавторство с Ю. Фърков;

“Биография на София Исторически студии” София, Изд. ”Пространство и форма”, 2006 г. (с награда от СУБ, 2008);

– “Градоустройствени паралели България и светът Хроника”, София, Академично издателство “Марин Дринов”, 2004г. (с награда от САБ 2006);

“Тектониката като теория на формата и формообразуването” София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2000 (с награда от СУБ и САБ);

Има публикувани следните учебници и учебни помагала:

Един учебник – “Културен туризъм”, София, Изд. ”Пространство и форма”, 2005;

Два електронни учебника:

“Теория на композицията”, Онлайн издание, СУБ, 2014г.   –  ISBN – 978-619-7226-01-0  в съавторство с арх.Стела Ташева

–  “Формообразуване”, Онлайн издание, София, Издателство БИСМАР, 2015 г. ISBN 978-954-91648-4-8, в съавторство с инж. дизайнер Мирослава Петрова;

Съставител и съавтор е на един компакт диск “София и нейните образи” София, СУБ, 2004г.;

Съставител и редактор на електронна Поредица “Студентски научно-образователни форуми”, от която са публикувани 3 компакт диска, съдържащи следните сборници с материали от студентски научно-образователни конференции,  организирани в рамките на обучението на студентите от специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ:

„Принципи на гещалт-психологията и приложението им в дизайна”, София, 2012г (съвместно с инж. Мирослава Петрова);

– „Семиотика и дизайн”, София, 2014г.; ISBN 1114-6572, (съвместно с арх. Стела Ташева);

– “Конструкция, еврика, форма”, 2014г. ISSN 1314-6572 (съвместно с инж. Мирослава Петрова).

 Преподава като хоноруван доцент от 2002г.до 2015 г. дисциплината „Културен туризъм”- на специалност „Екология” и „Ландшафтна архитектура”, от 2005 г. до 2015г. още „Теория на композицията” и „Формообразуване”, на бакалаври от специалност „Индустриален дизайн”, а от 2011 – до 2014г. „ Въведение в дизайна на градската среда” – на магистри от специалност   „Индустриален дизайн” в ЛТУ – София.

 Лицензиран експерт е по „културно наследство” към МОСВ, има над сто експертизи за оценка на въздействието върху околната среда по този компонент на големи инвестиционни обекти в страната.

 Научните й интереси са в областите: теория и история на архитектурата, градоустройството и дизайна, културология, семиотика, опазване на културното наследство и културна екология, културен туризъм.

Носител е на национални и междунарoдни отличия: включена е в алманах „Бележити българи на съвременна Българи”, Изд. Висша книжовна школа „Сириус 4”, Велико Търново,2012 г; в алманах „Бележити български жени”, „Сириус 4”, 2009 г.; носител е на златна значка на БАН; номинирана е за GREAT WOMEN OF THE 21’th CENTURY – ABI – American Biographical Institute; WOMAN OF THE YEAR – 2004; член е на PROFESSIONAL WOMEN’S ADVISORY BOARD – от 2004 г.;

 Членува в следните организации:

Международни:

– БНК на ИКОМОС – ЮНЕСКО

– ДОКОМОМО – Интернешънъл, ЮНЕСКО, като индивидуален член;

– Група „Цвят” – България;

Национални:

– СУБ, секция „История”

– САБ – дружество „Наука и образование”

– Балкански културен институт