ЧЕСТИТА КОЛЕДА

ЧЕСТИТА КОЛЕДА

December 24, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

МОЯТА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

♦Желева-Мартинс, Д“Гравюрите като източник на информация при реконструкция на архитектурни обекти” – В: “Паметници Реставрация Музеи”, Списание, Архитектурно издателство АРХ&АРТ, София 1-2 брой, 2018, с.3-19 Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/32666219/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%97%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9D%D0%90_%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98

http://zheleva-martins.com/2019/06/23/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8-2/

♦Желева-Мартинс, Д., „170 години от рождението на архитект Константин Йованович“– В: списание „Архитектура“, 2019г. брой №3, стр.44-53

Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/39767792/170_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%A2_%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D_%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7

♦Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Prof. Minka Zlateva, PhD,  Reconsideration of cultural-historical value of central public space of Sofia by means of communication, pp.486-515 –In: Communication, ville et espace public Comunicacion, ciudad y espacio public Communication, city and public space, Le Reeseau international des chaires UNESCO en communication ORBICOM, Directeurs éditoriaux Yves Théorêt, Walter Neira Bronttis, Publie par LES EDITIONS DE L’IMMATERIEL, Paris, France, 2019, ISBN: 979-10-91636-17-9

Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/39685043/RECONSIDERATION_OF_CULTURAL-HISTORICAL_VALUE_OF_CENTRAL_PUBLIC_SPACE_OF_SOFIA_BY_MEANS_OF_COMMUNICATION

♦Желева-Мартинс, Д – Доклад за екологична оценка  на Общ устройствен план на Община Белово, Област Пазарджик, част Културно-историческо наследство

♦Zheleva-Martins Dobrina, Associate Prof.Dr. 80 moments that shaped Bulgaria – Panelof experts; Доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс – член на Консултативен съвет към Британския съвет, изготвил 160 номинации включени в проучването “80 момента, променили България” https://www.britishcouncil.bg/80-years/80-moments/panel-experts

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ ОТ БЛОГА:

Кратка история на ИНСТИТУТА ПО ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА

December 23, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ В СОФИЯ

Международният конкурс за Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за пл. „Света Неделя”, гр. София беше обявен през февруари ето така:

Столична община обявява открит конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя” и прилежащите му публични пространства. Целта е да се създаде мрежа от общодостъпни пространства, като се запази тяхната идентичност.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Осъществяване на приемственост между напластените през времето исторически слоеве
 • Обвързване на публичните пространства с човешки мащаб
 • Осъществяване на връзка между пешеходните пространства
 • Създаване на достъпна и безопасна връзка между посетителите и експонираните археологически ценности
 • Подобряване на достъпната среда
 • Осигуряване на активност по всяко време на деня и годината
 • Създаване на съвременен градски дизайн
 • Икономическа целесъобразност на концептуалното решение.

Нека да си припомним и контекста – основна причина за обявяването на този конкурс бе желанието да се експонира ново-разкритото археологическо наследство на антична Сердика, чието проучване продължи четири години и бе финансирано от Столична община. Да припомним също, че имаше очакване тук, под този площад да бъде разкрит Форумът на антична Сердика.

Няма да се спираме на обстоятелствата за първоначалното бламиране на конкурса от страна на КАБ, нито на алтернативния конкурс, обявен от Съюза на архитектите в България, Обединение „Сдружени софийски архитекти” и Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, макар че тези факти сами по себе си са твърде многозначителни за отношението на Столична община към браншовите организации и незачитане  на експертните мнения.

Ще направим само своите констатации върху случилият се международен конкурс и неговата адекватност на поставените цели и очаквания.

В първия етап от международния конкурс за идеен проект за обновяване на площад „Св. Неделя“ в историческия център на София са заявили участие 14 екипа. Журито определя седемте участника, на които Столична община изпраща покани да разработят идейни проекти:

 • Консорциум: OW/MA/CL (УУ/МА/КЛ) с членове на консорциума: One Works, Maofficina, Сracknell
 • Студио Паола Вигано
 • “Конкурент-90” ЕООД
 • Студио Вилмот
 • Студио Фуксас
 • Обединение AI Architects LLD, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян
 • Обединение “ДжиТиЕрЕф & Студио Морфе“ с участници в обединението: Студио „Морфе“ и „Джовани Тортели Роберто Фрасони Аркитети“

В международното жури участват арх. Борислав Игнатов и доц. Йорданка Кандулкова – представители на Камарата на българските архитекти, арх. Григор Дойчинов – представител на Съюза на архитектите в България, арх. Сергей Кузнецов – главен архитект на Москва, арх. Марлена Хапах – главен архитект на Варшава, арх. Йони Бабоци – директор на департамента по териториално планиране и градско развитие на Тирана, арх. Мартин Аарц от Ротердам, арх. Сотирис Цолус от Атина, работещ в Дубай, арх. Галина Тачиева, която работи в САЩ, представителите на Регионален исторически музей София – д-р Венета Ханджийска, инж. Борис Чилев и арх. Валентина Върбанова, арх. Ясен Кьосев от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Мария Маханджиева – юрист от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Председател на журито е г-жа Малина Едрева – председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и културно многообразие към СОС.

Вторият етап приключва, журирането също и на 29 ноември са обявени резултатите от конкурса: https://svetanedelya.com/proekti/

Да се върнем към смисъла на конкурса. В документацията по конкурса е казано:

„Конкурсът се провежда за придобиване на концептуален проектоснова за изработка на бъдещите проекти. На участникът, класиран от журито на първо място, ще се изпрати покана за участие в преговори за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП във вр. с Глава пета, Раздел Х от ППЗОП за услуга – изработка на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на пл. „Св. Неделя“ и прилежащите му пространства. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, покана се отправя до класирания на второ място. В случай, че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, Възложителят прекратява процедурата. Възложителят Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва наградените проекти.“….“ На класирания на първо място участник ще бъде възложено изработването на технически и работни инвестиционни проекти за реконструкция на пл. „Света Неделя“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В случай, че класираният на първо място участник откаже да участва в процедурата, възложителят ще проведе процедурата с участника, класиран на второ място. Ако и той откаже участие, конкурсът се прекратява.“…“ С участието си в настоящия конкурс участниците, получили награди, изрично се съгласяват, че при отказ от страна на класираните на първо и второ място участници да участват в процедурата по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП или в случай, че процедурата на 5 договаряне без предварително обявление не приключи със сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят – Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва техните концептуални проекти.“ * https://svetanedelya.com/wp-content/uploads/2019/02/Documentation_BG.pdf

https://svetanedelya.com/wp-ontent/uploads/2019/02/Documentation_BG.pdf

Видеопрезентация на Студио „Фуксас“

 

Главният архитект на София, арх. Здравко Здравков, два дни след приключването на конкурса, заявява пред медиите, че получилият първа награда проект на Студио „Фуксас“ може да бъде изпълнен. “Предполагам, в рамките на месец ще проведем срещи с арх. Масилимиано Фуксас, за да обсъдим условията. Надявам се да постигнем резултати и да сключим договор за разработване на работен проект, като до края на следващата година или началото на 2021 реално да стартират строителните дейности.” казва още той.

КОМЕНТАР: Първопремираният проект, за съжаление, търпи много критики. Най-важната, според нас е, че се неглижира най-древния слой от стратиграфията на площада – антична Сердика!!! Първопричината за обявяването на този конкурс бе експонирането на археологическото наследство на София – един от най-древните градове на Европа!

МОЕТО МНЕНИЕ е, че не трябва да се преминава към реализация на проекта до тогава, докато не се изясни археологическото ниво на площада.

Необходимо е Софийска община да възложи на Националния археологически институт при БАН разработването на археологически кадастър на резервата Сердика-Средец;

Необходимо е изясняване и концептуално осмисляне на подхода и методите на консервация, реставрация и експониране на антична Сердика като цяло, в пълна обвързаност на разкритото антично наследство, както и с контекста на резервата Сердика-Средец.

СОФИЙСКА ОБЩИНА БИ СЛЕДВАЛО ДА НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ КОМПРОМЕТИРАНИ И ПРОВАЛЕНИ КОНКУРСИ ЗА СОФИЯ, КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ДО МОМЕНТА, В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, И ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ СЪОТВЕТНИТЕ ИЗВОДИ.

СПОРЕД НАС, ОСНОВНИЯТ ИЗВОД Е, ЧЕ ПРОВАЛИТЕ СЕ КРИЯТ В НЕКАЧЕСТВЕНИ ЗАДАНИЯ. ПО-РАЗУМНО БИ БИЛО ДА СЕ ПРАВЯТ КОНКУРСИ НАЙ-НАПРЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ КОЛЕКТИВИ. ЗАДАНИЯТА ДА ПОДЛЕЖАТ НА ШИРОКО ПРОФЕСИОНАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.

December 2, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

Вчера, 28 ноември  Визия за София закри  изложбата “София утре” със заключително събитие под надслов “Защо е важно да имаш Визия?” под куполите на Софийското Ларго. Събитието отбеляза финала на работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии и символичното предаване на стратегическия документ за гласуване в Столичен общински съвет. 
Визията за София” вече е публикувана  и ще бъде предложена за гласуване в Столичен общински съвет. По презумпция Визията на София трябва да служи като стратегия за управление на Столична община, като база за промяна или за изработване на нов Общ устройствен план на Столична община, както и за съгласуване и организация на планирането занапред.
 
Визията за София е през 2050 София да е КОМПАКТЕН, МНОГООБРАЗЕН и АДАПТИВЕН град, УПРАВЛЯВАЩ УМЕЛО РЕСУРСИТЕ си и ВКЛЮЧВАЩ ГРАЖДАНИТЕ В РЕШЕНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот.
Виж публикацията на Визията на София тук https://vizia.sofia.bg/
Изтегли тук: https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/11/VISION_SOFIA_FINAL_A4.pdf

November 29, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

Future Architecture Platform Announces 2020 Call for Ideas

The Future Architecture Platform has issued its 5th Call for Ideas asking multi-disciplinary creatives who work on transformative projects and ideas for the future of architecture to apply for participation in the 2020 European Architecture Program. The Future Architecture Platform acts as a platform for exchange and networking for European architecture and integrates some of Europe’s most important architectural events.

The Future Architecture Platform enables practices and participants to easily connect and build joint projects. As organizers state, Future Architecture is changing the “very foundations of architecture in Europe and beyond. Its goal is to explore boundaries. To break down walls. To build new systems. To form new coalitions.” Practices can exchange ideas and projects with peers from all over the world as well as high-profile institutions – museums, galleries, publishing houses, biennials and festivals – to find avenues toward international recognition.

From the organizers:

We are inviting multidisciplinary emerging professionals from all over the globe to apply with transformative projects related to our living environments. Send us your completed projects, your theoretical or conceptual propositions for spatial, social or cultural innovation, and join our discussion about the future of architecture. We welcome projects that address:

 • Systemic changes (prototypes and systems)
 • Site-specific cases (projects customized for certain contexts and tasks; cannot be replicated)
 • Next alliances (cross-, trans- and multi-disciplinary projects, exploring new design processes and methodology)
 • New written narratives (Writing Grant for writers exploring the worlds, landscapes and realities faced by emerging practices shaping future urban environments)

Future Architecture’s board of members will invite selected applicants to present their projects at the Creative Exchange in Ljubljana, Slovenia, and to engage in possible activities within the European Architecture program. The platform will cover travel (from within the EU) and accommodation costs for selected participants. Platform members will cover travel (from within the EU) and accommodation costs, and will provide an honorarium to the participants that they invite to contribute to their events. All applications will be published on the website of the Future Architecture platform. The applications will be judged by the Future Architecture board of members, the Future Architecture alumni, and members of the public through online voting.

Timetable and Deadlines

 • Publication of the Call for Ideas: 18 November 2019
 • Deadline for submitting applications: 6 January 2020
 • Matchmaking Conference: 12–13 February 2020
 • European Architecture Program: 17 February – 31 October 2020

Eligibility

The call is open to emerging architects, landscape architects, urban planners, designers, engineers, artists, curators, people involved in architectural communication and anyone whose professional work is focused on the future of architecture and living environments. To be eligible as an emerging creative for the Future Architecture Platform, applicants must meet the following criteria:

 • The applicant’s independent work(s) related to architecture or city development were created after graduation and within the last two years;
 • The applicant has publicly presented or published their independent work(s);
 • The applicant has not yet attained recognition by having a body of critically recognized work at major and established institutions or publishers;
 • The applicant has not participated in previous Future Architecture Platform activities;
 • The applicant may be an individual or a collective.

The open call starts at 12.00 pm CET on 18 November 2019, and all entries must be received by 16.00 pm CET on 6 January 2020. Multiple entries are permitted as an individual or as a collective.

https://www.archdaily.com/928656/future-architecture-platform-announces-2020-call-for-ideas?utm_medium=email&utm_source=ArchDaily%20List&kth=1,147,908

November 21, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици, Фотографии

Call for Papers: Revista de Arquitectura RA 22 (2020)


Call for Papers: Revista de Arquitectura RA 22 (2020)
Deadline: 1st February 2020

 
The Escuela de Arquitectura – Universidad de Navarra is pleased to announce that the digital version of Revista de Arquitectura – RA 21 (2019) – Architecture for Museums / Arquitectura para los museos (guest edited by Pedro Ignacio Alonso) has come out and it will soon be available in physical format too.
The previous issue of the publication, RA 20 (2018) – Nature as Construction Material, is now available open access and can be accessed throught its website.
A new call for papers has been launched for the RA 22 (2020) with the theme
Material Oriented Ontology.
The deadline to submit is February 1st, 2020.
Proposed subjects include:
Local Architecture vs Global Architecture;
 Aesthetics and Ethics of Sustainability;
Theories and Pioneers of Ecological Awareness;
Paradigms, Utopias and Manifestos, Materials;
High Tech or Soft Tech Strategies;
Technology and Matter;
Second Life. Recycling;
Economics of the Ecosystem;
Design from the Creation of Materials;
Design for Disappearance;
Zero miles Construction;
Construction as a Model of Social Regeneration;
Real Valuation of Material Impact;
Design for the interaction of varied life cycles; deconstruct;
Mines and Landfills;
The True Cost of our Objects;
New Deal on Materials;
Semantic Issues in Ecological Vocabulary;
Challenges and Threats of “Green Washing”;
Planet Earth 2050;
Water as the only element.
 
To know more on how to submit papers for the RA magazine visit the link or check the RA22_Call for papers_pdf
To know more about the issue RA 21 (2019) please check the RA website.
 
https://www.docomomo.com/2019/11/12/call-for-papers-revista-de-arquitectura-ra-22-2020/

November 13, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици

31 октомври – Световен ден на градовете

В своята резолюция 68/239 Генералната асамблея на ООН реши да обяви 31 октомври за Световен ден на градовете, като отбеляза, че справедливият и адекватен достъп до основни градски услуги е един от стълбовете за устойчивата урбанизация и следователно, за социално-икономическото развитие като цяло.

Плановата урбанизация повишава способността на градовете да генерират заетост и богатство, и способства за многообразието и социалното сближаване между различните класи, култури, етноси и религии. Градовете, проектирани за съвместен живот, създават възможности, позволяват да се устроят връзки и взаимодействия, а също така и допринасят за устойчивото използване на общите ресурси.

В днешно време повече от половината от населението на света живее в градовете. Като се има предвид, че се очаква тази цифра да нарасне до 68% към 2050 г., урбанизацията се превърна в едно от най-трансформиращите се и видими явления в живота на обществото.

Държавите-членки на ООН вече признаха в Новата програма за градско развитие, че урбанизацията може да постави пред човечеството редица сериозни предизвикателства в областта на обезпечаване с жилища, опазването на околната среда, изменението на климата, създаването на инфраструктура,  осигуряване на основните услуги, продоволствената безопастност, здравеопазването, образованието, достойните работни места, личната безопасност и природните ресурси.

Но, при правилен подход урбанизацията може да се превърне и в най-важно средство за осигуряване на устойчиво развитие.

Днес се усеща спешна необходимост от превръщането на урбанизацията в движеща сила за трансформация, за да се възползваме в максимална степен от предимствата на концентрацията на голям брой хора на едно място, което ще позволи да се осигури устойчив икономически растеж за всички хора без изключение, социално-културно развитие и опазване на околната среда. Чрез осигуряване на правилно планиране, проектиране, управление на стратегията и тактиката на развитието на градовете, с помощта на урбанизацията може да постигне ниво на устойчиво развитие.

Новата цифрова икономика, наричана понякога „четвърта индустриална революция“, се гради върху данни, намаляване на операционни разходи и съвместни платформи, които вече оказват дълбоко влияние в много градове по света. Иновациите в мобилността, включително под формата на безпилотни транспортни средства, електрически превозни средства и БПЛА, ще изискват принципно различни подходи към градското планиране. Технологии като изкуствен интелект, виртуална, разширена и смесена реалност и Интернет на нещата откриват нови възможности за повишаване на ефективността и комуникацията, но също така изискват нови основи на управление. Ускоряването на темпото на иновациите оказва натиск върху ръководството, вземащо стратегически решения и върху управляващите, занимаващи се с ежедневната организация на живота в града, изисквайки от тях постоянно повишаване на квалификацията си в разбирането на новите технологии, във въпросите за обществените поръчки и регулиране.

Иновациите и промяната към по-добро за  бъдещите поколения Денят преминава под мотото „По-добър град, по-добър живот”, но всяка година се избира тема на Деня, призвана да привлече вниманието към успехи в областта на урбанизацията или проблемите в тази област.

Тази година подтемата на събитието е: „Иновации и промени към по-добро за бъдещите поколения.“  Основното събитие в рамките на отбелязването на Деня ще се проведе в Екатеринбург, Руска федерация. В неговата организация вземат участие ООН-Хабитат /UN-Habitat/, Народното правителство на Шанхай и град Екатеринбург.

Защо имаме нужда от международни дни?

Международните дни са повод за обучение на широката общественост по въпроси, които вълнуват, за мобилизиране на политическата воля и ресурси за решаване на глобални проблеми, както и за прославяне и укрепване на постиженията на човечеството. Наличието на международни дни предшества създаването на Организацията на обединените нации, но ООН ги възприема като мощен инструмент за повишаване на осведомеността по определени въпроси. Повече подробности >>

https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/default/files/2019-09/WCD_Russian_CN.pdf
https://www.un.org/en/events/citiesday/

October 30, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Фотографии