„Биография на София Исторически студии”

Сведения за книгата

„Биография на София Исторически студии”, София, Изд. „Пространство и форма” 2006 г. 264 стр. 123с. ил.; 29 см. (ISBN: 954-8500-03-5)

Анотация

В книгата се анализират различни периоди от осем-хилядната биография на столицата на България. Възприет е холистки подход, провеждат се интер-дисциплинарни анализи от различни гледни точки, за да се получи стерео-картина на историческата еволюция на града.

Съставена от 15 студии, публикувани в различни научни издания – архитектурни, градоустройствени, исторически, социологически, балканистични, фолклорни, културологични и др., у нас и в чужбина, книгата предлага разнообразни аспекти от културната и в частност – архитектурно-градоустройствената история на града. Например, като се започне от топогенезиса и обживяването на мястото, и се стигне до общото и специфичното в контекста на останалите балкански столици; от първото планиране на града в края на ХІХ век – до първия градоустройствен план от 40-те години на ХХ век; от образната идентичност на града след Освобождението, проследявана по издирените карти, планове, заснемания, чертежи и други графични следи – до социалните неравенства, предрешени от топографската матрица на града; от интерпретацията на Модернизма в първия градоустройствен план и първия жилищен комплекс на столицата – до семантичния прочит на централното градско пространство във времето…

Изследванията представляват интерес както за професионалистите изучаващи София, които получават възможността да видят града под необичайни за специализираното око аспекти, така и за по-широк кръг читатели, интересуващи се от културната история на София като единно цяло, организъм еволюирал във времето от праисторическо селище – до модерен и многолюден европейски град.

Книгата е богато илюстрирана, а хронологичното подреждане на илюстрациите предлага самостоятелен визуален текст – своеобразна визуална история на града;

Основните приноси на труда са:

● Опитът да се обхване многостранно историята на столицата от нейното възникване до днес;

● Прилагането на нова методология на изследване – холистки, интердисциплинарен и многоаспектен подход, при който се преодолява тясно-специализираната и ограничена представа за развитието на града, за сметка на една широкоаспектна историческа картина;

● Много от предметите на изследване (топогенезисът на градската структура, контекстът на балканските столици, интерпретацията на модернизма в първия градоустройствен план и първия комплекс, и др.), са поставени за пръв път под обектива на научния анализ;

● За пръв път са подложени на анализ факти и данни, намиращи се извън собствено архитектурните територии и резултатите са приведени в полза на урбанистичната история на града;

● Голяма част от издирените факти и данни за обекти и богатия илюстративен материал, се представят за пръв път пред науката, колегията и обществеността и влизат в научно обращение.

Област на приложение: Трудът е полезен за обогатяване на книжнината върху историята на града – столица на България; за развитието на историческата архитектурна наука, която придобива все по-интер-дисциплинарен характер; за градоустройствената практика и градска политика; както и за образованието по градоустройство и архитектура, история, културология, социология, изкуствознание и други дисциплини.

Представяне на книгата Биография на София Исторически студии”, Издателство ”Пространство и форма”, София, 2006, бе организирано на 13 април, 2007г. от Обединение “Сдружени софийски архитекти” при Съюза на архитектите в България, Дружество “Архитектурна наука и образование” и Обединение “Сдружени софийски архитекти”, и Секция “История” при Съюза на учените в България.

Книгата бе представена от д-р арх. Валентина Върбанова – главен експерт при ОП „Стара София” със Софийски исторически музей в Централния дом на архитектите, автор на предговора на монографията.

Рецензия от д-р арх. Валентина Върбанова – „Представяне новата книга на ст.н.с.д-р арх. Добрина Желева-Мартинс “Биография на София Исторически студии” – В: „Български Архитект” Информационен бюлетин, Двуседмично издание на съюза на архитектите в България, №8, от 24 април, 2007 г, с. 3-4.

МОНОГРАФИЯТА Е ИЗЧЕРПАНА

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.