Градоустройствени паралели България и светът Хроника

Автор: Добрина Желева-Мартинс

Издател:  Академично Издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004г

Формат: 21.50×28.50

Страници: 236

Корици: Мекa

ISBN: 954430938

Цена: 20.00 лв

http://knigite.net/store/userfiles/productimages/product_916.jpg

http://www.architectura.bg/books/urban-paralels/

http://www.bulgaria-books.com/bookview.php?id=35674

Анотация

Книгата представлява енциклопедична летопис на събития, факти и явления в градоустройството и архитектурата, дадени паралелно за България и света. Предоставя се възможност за структурно възприемане на историческия градоустройствен процес, разгръщащ се на фона на световната историческа картина, в балкански, европейски и световен политически, културен и професионален контекст.

Подбрани са най-ярки исторически събития и факти, реперни архитектурни и градоустройствени обекти, проекти, реализации, планове, документи и са дадени паралелно за света, от една страна, и за България – от друга. Това е форма, която налага сравнителното възприятие на еволюцията в градоустройствения процес в България и света, отчитане на общност, съпричастност и идентичност.

Всеки читател може да направи лесно справка за определено събитие по години и да го види в обкръжението на определени всеизвестни световни факти, да отсъди сам, без ничия субективна интерпретация – “къде сме ние”, да прецени важността на дадено явление за хода на българското градоустройство.

Книгата предлага изворов материал, който фиксира безпристрастно историческата картина, предоставя богата фактология за интерпретация на специалистите архитекти, градостроители, историци, културолози, както днес, така и утре, независимо от смяната на научната парадигма.

 УВОД

Тази книга e хроника, летопис или календар на събития, факти и явления в градоустройството и архитектурата на България, представени успоредно в балкански, европейски и световен политически, културен и професионален контекст.

Целта на тази сравнителна и контекстуална хронология е да се създаде възможност за едно структурно, стереоскопично възприятие на историческия процес в областта на градоустройството и архитектурата, разгръщащи се на фона на балканската, европейската и световната историческа картина.

Подбрани са фактите – репери и най-ярките събития в областта на обществено политическия и културния живот, които, погледнати в ретроспекция днес, по наша преценка, са определяли неговите, и в частност – архитектурно-градоустройствените, тенденции на развитие. Именно тези събития и факти представляват скелета на историята, те са съставили структурната историческа картина през периода ХIХ – ХХ в.

Главна особеност на справочното издание, както на всички от този тип, е излагането на целенасочено подбраните историческите факти без всякакъв коментар за тяхното значение и степен на важност, без обяснения за причинно-следствени връзки и т.н. Друга специфична характеристика представлява самата форма на поднасяне на фактите – успоредно в две колони вървят данните – в едната за Европа, а в другата -за България. Тази форма залага иманентно сравнителното възприятие на фактите.

Благодарение на начина на представяне на данните – едновременно диахронно и синхронно, за обикновения читател и особено за специалиста-историк, културолог, архитект, урбанист – фактите стават много по-изразителни, ясни и информативни, събитията и тенденциите – очевидни и обясними, улеснява се както ситуирането, така и обективната оценка за мястото, ролята и значението на всяко едно събитие, факт или явление, във всеки един исторически момент.

Наред с най-важните обществено-политически събития, са посочени и най-важните научно-технически постижения, представляващи мощни лостове, доказали способността си да променят напълно хода на историята, каквито са например теорията на относителността или разбиването на атома. По същия начин, в областта на изкуството и културата са отбелязани най-известните имена на творци и творбите им, които по ментален и емоционален път са чертали стила на епохата. Творците в изкуствата влизат в резонанс с историята и света, отразявайки ги художествено – емоционално, но от своя страна самите те предопределят и мисленето, и емоциите, и поведението на цели поколения, формират художествените течения, включително, чрез невидимите подсъзнателни пътища направляват и градоустройството, и архитектурата.

В областта на архитектурата и градоустройството са маркирани паралелно – за Европа и за България – закони, законови разпоредби и нормативни актове, концепции, теории, конгреси, проекти, конкурси, реализации, манифести на стилови течения, важни публикации – книги, статии, дискусии в професионалния печат, бележити дати, свързани със събития и живота на творци – архитекти, инженери, политици и др.

Градоустройственият и архитектурният процес, разбира се, са разгърнати най-пълно. Тук пакетът от фактологически материал е най-масиран, като са подбрани онези данни, които от съвременна гледна точка са очертали канавата, същностната решетка на историческата тъкан. Паралелното сравнение между данните за българските градоустройство и архитектура и тези от съседните балкански страни, Европа и света е много улеснено. То е по години, вътрешно тематично систематизирано и степенувано в йерархия, според спецификата на дейността (закони, реализации, проекти, книги, статии и т.н.).

Книгата е богато онагледена с илюстративен материал, голяма част от който е автентичен (използват се архивни планове, снимки, чертежи). Илюстрациите също представени паралелно и синхронно, дават богата възможност за читателски сравнения, особено що се отнася до градоустройствените планове, проекти и чертежи, благодарение на специфичния професионален език. Нещо повече, в тях е съсредоточена такава допълнителна информация, поднесена сгъстено и интензивно, която би отнела много обем за текстово описание или дори изобщо не подлежи на такова. При това, тази информация представлява интерес не само за градостроителите и архитектите, а покрива интересите на широк спектър от специалисти: историци, етнолози, културолози, икономисти, географи и др.

Всеки читател може да си направи лесно справка за едно събитие по години и да го види в обкръжението на определени политически и културни факти, да прецени наличието на причинно-следствени връзки, елементите на случайност и т.н. Читателят е в състояние, върху една обективна база, не подчиняваща се на никаква конюнктура, нито на нечии субективни интерпретации, сам да отсъди “къде сме ние”, в сравнение със света, що се отнася до определени концепции, теории, идейни направления, стилови течения, школи и прочее, в областта на архитектурния и градоустройствен процес; сам да прецени важността на дадено събитие за хода на градоустройството ни.

Специалистът – било то историк на градоустройството, архитектурата, изкуството или културолог, от своя страна, може да интерпретира дадената фактология съобразно собствените си научни критерии и позиции, но при всички случаи тази фактология е заредена с много богат потенциал и му предоставя широки възможности за ретроспекция, за различни аспекти, срезове и гледни точки, както и за ефикасен контрол над разработваните от него тези, предвид обективното историческо ситуиране на събитията в контекст.

Справочното издание ще е полезно за архитектурната историография както в настоящето, така и за в бъдеще. То има за историците на градоустройството и архитектурата постоянното значение на изворов материал, в който са фиксирани исторически събития и факти, оставащи сами по себе си неизменни във времето. Те винаги обаче могат да бъдат интерпретирани и ре – интерпретирани, от позициите на днешната и на бъдещите научни парадигми.

По своето съдържание изданието е отворено – то може да бъде допълвано и коригирано непрестанно, чрез бъдещи исторически изследвания. С други думи, тук са заложени основите за една жива и развиваща се във времето контекстуална и сравнителна хронология на българските архитектура и градоустройство. За допълването, коригирането и поддържането й се разчита на отзивчивостта на всички нейни читатели и изследователи.

Накрая могат да се дадат някои технически указания за ползването на илюстративния материал. Илюстрациите, които са разположени в текста, са в непосредствена близост и са указани със стрелки. Има и други илюстрации, които са посочени в текста с курсив и на страницата в скоби.

Авторката.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.