РЕЦЕНЗИИ

ВЪЗЛОЖЕНИ РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ НА Д. ЖЕЛЕВА-МАРТИНС

1. Желева-Мартинс, Д., 1987, Рецензия на планова задача “Формата в архитектурата на Възраждането” на арх. Миряна Йорданова, секция История на архитектурата – ИТИГА.

2. Желева-Мартинс, Д., 1988, Рецензия на тема “Проучване предпоставките за математическо моделиране на обществената жизнена среда” на арх. Тодор Петров Цигов – ВИАС,за конкурс ТНТМ.

3. Желева-Мартинс, Д., 1988, Отзиви на дисертацията за присъждане на научна степен “Кандидат на архитектурните науки” на дисертанта Людмил К. Андреев на тема:”Западно-европейският функционализъм и отражението му върху българската архитектура” за Специализиран НС при ВИАС.

4. Желева-Мартинс, Д., 1989, Рецензия на задачата “Перспективни проблеми на архитектурата на жилищните сгради през XI петилетка,проучване развитието на строителните системи и възможностите за поетапно усъвършенствуване на строителните системи за масово индостриализирано жилищно строителство” /етап П1, П2, П3/, разработена в НППИТ “Главпроект”, от колектив с ръководител н. с. И. Владимиров.

5. Желева-Мартинс, Д., 1991, Рецензия на дисертацията за вътрешна защита на дисертанта Христо Ганчев на тема: “Теоретико-методологически изводи за реконструкция на улиците и площадите в София 1878-1944 г.”, пред НС на НИПК.

6. Желева-Мартинс, Д., 1993, Рецензия на планова задача на спец.проучвател арх. Йордан Иванов на тема: “Градоустройствен дизайн”, към Секция “Градъустройство” на ИТИГА.

7. Желева-Мартинс, Д., 1994, Отзив на дисертационен труд на инж. Георги Рачев Радославов на тема “Класически композиционни принципи в изграждане на Княз Борисовата градина”, за присъждане на научна степен “кандидат на техническите науки”, ВЛТИ, 19.10.1994г.

8. Желева-Мартинс, Д., 1996, Рецензия на научно-изследователски проект НИП 287/96, участвуващ в конкурс за финансиране от Националния Фонд “Научни Изследвания” при МОНТ, възложена от Научно-експертната комисия по Обществени и хуманитарни науки, с председател чл.кор.Т.Бояджиев.

9. Желева-Мартинс, Д.,1996, 13 рецензии за излъчване доклад на САБ за XIX конгрес на МСА в Барцелона, като председател на жури, въз основа на решение на УС на САБ от 15.12.1995г., обявяващо общ таен конкурс между българските архитекти, членове на САБ.

10. Желева, Добрина, 1999, Рецензия – експертна оценка за Националния Съвет за Научни изследвания към Министерството на Образованието и Науката- На НИП 1002/99.

11. Желева, Добрина, 1999, Рецензия на научно-изследователски проект “Промени в българското градоустройство през 80-те и 90- те години” на арх.В.Белоева, заповед №41 от 24.02.99г на Директора на ЦА-БАН, ст.н.с.К.Бояджиев.

12. Желева, Добрина, 1999, Рецензия на научно-изследователски проект “Състояние и перспективи на зелената система на София” с автор д-р инж.Юлия Радославова, заповед №19 от 25.І.1999г на Директора на ЦА-БАН, ст.н.с.К.Бояджиев

13. Желева-Мартинс, Д., 2000, Отзыв на автореферат диссертации на соискании ученой степени “кандидата архитектуры” Сергеева Андрея Анатольевича на тему: “Семиотическая интерпретация творческих концепций русской архитектуры” – Екатеринбург, Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия Россия

14. Желева-Мартинс, Д.,2011, Мнение  за дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” на инж.Десислава Иванова Ангелова на тема “Изследване върху дизайнерските методи при структурното изграждане на мебели за седене за жилищно обзавеждане”, разширен катедрен съвет на катедра “Интериор и дизайн за мебели”, възложено със заповед №142/19.04.2011 на Ректора на ЛТУ, от 13.05.2011г.

15. Желева-Мартинс, Д.,2012, Становище за дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” на  арх.Стела Борисова Ташева на тема “Семиотика на архитектурната графика” пред разширен  съвет на сектор “Архитектура” при ИИИзкуствата-БАН, състоял се на 22 март 2012г.

16. Желева-Мартинс, Д.,2012, Становище за дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” на  арх.Стела Борисова Ташева на тема “Семиотика на архитектурната графика”,  като член на жури,  при ИИИзкуствата-БАН, представено пред публична защита, състояла се на 22 юни 2012г.

17. Желева-Мартинс, Д.,2012, Становище за дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” на  Виржиния Андрова Панайотова – Савова на тема “Пъблик рилейшънс и културното наследство (Специфика и развитие на Североизточния регион)”, като член на жури, при Катедра по журналистика и масови комуникации, Факултет “Хуманитарни науки” на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, представено пред публична защита, състояла се на 13ноември, 2012г.

18. Желева-Мартинс, Д.,2013, Мнение  за дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” на арх.Димитър Любомиров Механджиев,  върху дисертационен труд на тема:  “Aдаптация на промишлени територии на примера на Кремиковци. (Реинтегриране на постиндустриалнoто пространство в града)”, с шифър 02 17 01 «Теория и история на архитектурата», пред разширено заседание на сектор „Архитектура” на Институт за изследване на изкуствата при БАН, състояло се на 16.януари 2013г.

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ ЗА МОНОГРАФИИ НА ДОБРИНА ЖЕЛЕВА – МАРТИНС

  За монографията “Тектониката в съвременната архитектура” Изд. БАН, София, 1985 г

Рецензии

Гуринов, Л., 1985, Тектониката в съвременната архитектура – В: сп. “Архитектура”,брой 9, стр. 43-44  

Дандолова, И., 1985, “Само за тектоника ли”? – Във: в-к “На родна култура” от 19 юли 1985 г., брой 29

Банков, Я., 1985, Животът на едно понятие” – Във: в-к “Архитектура”, бр. 5/101/, год. IX. 15. 05. 1985 г.

Дандолова, И., 1985, “Тектоника и архитектура” – Във: в-к“АБВ”, бр. 48 от 03.12.1985 г.

Dr. Gramsch, 1985, “Architektonik” In: “Architektur der DDR”,1985, No 7, s. 446

♦ За монографията: “Тектониката като теория на формата и формообразуването”, Изд. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София , 2000

Информация и представяне на книгата:

Zheleva-Martins Viana,D., 1999, “Tectonics as theory of form and form-formation”-In: Abstracts, 7th World Congress of the International Association For Semiotic Studies, “Sign Processes inComplex Systems”, Tecnial University Dresden, October 6-11,1999; editor Dinda L., p. 403

2001, В:Каталог на Академично издателство “Проф.Марин Дринов”, април-юни, София, с.38

2001, “Книги” В: ”Български архитект”, Информационен бюлетин, издание на САБ,

№6, от 21.3.2001г., с.3

2001, “Нови Книги”В: Бюлетин на ”Група Цвят България”, №6, април,с.3

Jeleva-Martins, Dobrina, Arch., 2001”Tectonics as Theory of Form and Form-Formation”

(paper-book) – In: ”LoStraniero” Journal of IMSE: International Mouvment for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=33, pag.25, 444

Рецензии:

Георгиев, Георги А., 2001, “Резонанс” – В: ”Български архитект” – Информационен

бюлетин, издание на САБ, №8, от 18.4.2001г, с.7

Йорданова, Миряна, 2001,“За тектониката като теория и понятие” – В: сп.”Архитектура”, №3 с. 49

Д-р арх. Любинка Стоилова, 2002, “Добрина Желева-Мартинс. Тектониката катотеория на формата и формообразуването”В: рубрика Рецензии на “Списание на БАН”, 2002 г., книжка 2, с. 86-89;

Доц.д-р Любомир Гуринов, 2002, “За произхода на формите” – В: рубрика Книгопис на ИНСО Интелектуална собственост” Месечно списание на патентното ведомство на Република България, №8, 2002

 За монографията: “Градоустройствени паралели България и светът Хроника”, София, Академично издателство “Марин Дринов”, 2005

Информация и представяне на книгата:

Първо представяне, организирано от Академично издателство “Марин Дринов”, Съюз на архитектите в България, Дружество “Архитектурна наука и образование” и Обединение “Сдружени софийски архитект”, и Секция “История” при Съюза на учените в България, от Директора на Академично издателство акад. Ячко Иванов, от д-р арх.Тодор Булев – зам. председател на САБ, ст.н.с.Петър Йокимов – председател на Д-во “Наука и образование” – САБ и ръководител на изследователски проект “Архитектура и градоустройъство на Третото българско царство” и д.с.н.арх.Искра Дандолова – рецензент на книгата – Централен дом на архитектите, 1 февруари, 2005г.

Второ представяне, оргатизирано от Институт по балканистика при БАН, Представена от ст.н.с.арх. П. Йокимов – пред участниците в Семинар на тема “България, Балканите и Европа: Регионални измерения на европейската култура”, 18-20 май, 2005г., Институт по балканистика при БАН; организирано в Кафе-Книжарница-галерия “Кръг” /ул.”Будапеща“№5/ на 19 май, 2005

Информация

2004, В: “Списание на Българската академия на науките”- 2004/5- на 3 корица;

2005, Димитрова, Гергана “България и светът в градоустройствени паралели”

нформация и представяне на книгата в “Строителство Градът”, 2005, брой 5 – 7-13 февруари, стр.34

2005, В: Каталог на Академично издателство “Марин Дринов” – юли-септември, с 41;

2005, В: “Информационен бюлетин на Българската академия на науките”- 2005-брой 1, Година Х, 14 януари, стр.9 – “Нови книги”

Интернет:

B: BookFinder.com http://www.bookfinder.com/dir/i/Gradoustroistveni

В сайта на книжарница PublieLibraryVarnaOnlineCataloghttp://catalog.library.bg/show_isbd.pl?id=43264&SC=subjectid&RC=46&SRV=false&LANG=&CS=3

В сайта “Български книжици” http://www.knigabg.com/index.php?page=genre&id=201 ;

http://www.architectura.bg/books/urban-paralels/;

http://knigite.net/store/userfiles/productimages/product_916.jpg

Рецензии:

Върбанова, Валентина, 2004, „Градоустройствени паралели. България и светът. Хроника” от Добрина Желева-Мартинс – В: Паметници, реставрация, музеи; Бр.4/ 2004

Дандолова, Искра, 2005, “Нова книга “Градоустройствени паралели България и светът.Хроника” от Добрина Желева-Мартинс. –В: рубрикаРецензии на “Списание на Българската Академия на Науките” Книжка 3/2005г., с. 95-96

Лозанова Саша, 2005, “Добрина Желева-Мартинс “Градоустройствени паралели България и светът. Хроника” Академично Издателство”Марин Дринов”, София, 2004г.. 236с.-В: рубрикаКнигопис на Списание            “Наука” – Издание на СУБ, Книжка 6/2005г., с. 77-78;

Ненова Здравка, 2005, Ето къде сме ние”-В:”Арх@Арт Борса” 2005г, бр.9, 3-10 март с.20

♦ За монографията: “Културен туризъм”, София, Изд. ”Пространство и форма”, 2005г.

 Рецензии

Петков, Ленко, 2005, “Пътеводител в Културния туризъм” – В: ”Арх@Арт Борса” бр.35, 1-8 септември, с.9-11, включващи извадки от книгата “Културен туризъм” – Определение на понятието Форми и разновидности

♦ За монографията: „Биография на София”, София, Изд. ”Пространство и форма”, 2006г.

Представяне, на 13 април, 2007г., организирано от Обединение “Сдружени софийски архитекти” при Съюза на архитектите в България, Дружество “Архитектурна наука и образование” и Обединение “Сдружени софийски архитекти”, и Секция “История” при Съюза на учените в България. Книгата е представена от д-р арх. Валентина Върбанова –главен експерт при ОП „Стара София” със Софийски исторически музей в Централния дом на архитектите, автор на предговора на монографията.

Рецензияот д-р арх. Валентина Върбанова – „Представяне новата книга на ст.н.с.д-р арх. Добрина Желева-Мартинс “Биография на София Исторически студии” – В: „Български Архитект” Информационен бюлетин, Двуседмично издание на съюза на архитектите в България, №8, от 24 април, 2007 г, с. 3-4.

♦ За монографията: “История на българското градоустройство ХІХ – ХХ век” Първа част “Диахронни анализи”,Издателство „Валентин Траянов”, 2009

Представяне, 2009, организирано от ЦА-БАН, САБ, Секция „История” при СУБ и Издателство „Валентин Траянов”, на 15.ХІІ.2009г. в Централния дом на САБ. Монографията е представена от арх. Искра Дандолова, доктор на социалните науки.

Информация:

2009, « Излезе “История на българското градоустройство XIX – XX век: Първа част – диахронни анализи”от 20.11.2009, Автор: Строителство.инфо

2009, „История на българското градоустройство ХІХ – ХХ век, първа част – диахронни анализиhttp://www.knigabg.com/index.php?page=book&id=19677

2009, http://anamnesis.info/news/n-1210.html

2009, «Развитието на българското градоустройство в първа монография» – В: www.citybuild.bg/images/news/6/news_629956531.gif  23.11.2009 / 09:30

2009, „Представят историята на българското градоустройство” – В: 2009, http://www.zonacomfort.eu/bg/news/1548/predstavqt-istoriqta-na-balgarskoto-gradoustroystvo

2009, http://www.books.bg/books/29/730315.html

 Рецензии и отзиви:

Любинка Стоилова, 2009, В: sofiazanas.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

За монографията: “История на българското градоустройство ХІХ – ХХ век” Втора част “Синхронни анализи”, УНИКАРД ЕООД, София, 2017г.

Представяне, 2017, организирано от САБ, дружество “Наука и образование” при СПСДА  и  Националния Исторически музей, на 14.ХІІ.2017г. в Централния дом на САБ. Монографията е представена от Директора на НИМ доц. д-р Бони Петрунова,  арх. Искра Дандолова, доктор на социалните наукипроф.д-р арх.Николай Тулешков – виж http://zheleva-martins.com/2017/12/16/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81-2/

Рецензии и отзиви:

Дандолова, Искра, „Представяне на книгата на Добрина Желева-Мартинс и Юлий Фърков „История на българското градоустройство ХХ-ХХ век – част 2 Синхронни анализи на устройството на големите български градове“– В: Списание „Паметници Реставрация Музеи“ на Архитектурно издателство Арх&Арт, 2018г., брой 1-2, юли-декември, стр.109-112

 

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ ЗА ИЗЛОЖБИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО НА Д. ЖЕЛЕВА-МАРТИНС

“Град върху града 120 години от първия регулационен план и 60 години от първия градоустройствен план на София.”- 1999 със съставители Д. Желева-Мартинс, Юлий Фърков, П. Йокимов, Л.Стоилова – от ЦА-БАН, Лилия Цветкова, Илияна Паскова и Стоян Христов – от Централен Държавен Архив, организирана в Централния дом на архитектите от ЦДА, ЦА-БАН, САБ, СПСДА

Семкова Наталия, 1999, “Град върху града. Изложба за историята на модерното столично градоустройство” отзив за изложбата под същото заглавие, публикуван в: в-к “Строителство. Градът”  бр.14/5-11 април, 1999г.с.9.

 Фърков, Юлий, 1999, Град върху града. 120 години от първия регулационен план и 60 години от първия градоустройствен план на София” отзив за документалната изложба, 29 март-12 април 1999г. София – В: сп.”Архитектура”, бр.2, 1999г.с.36-37.

Базайтова, Р., 1999, “Първата лястовица на промяната”- отзив за изложбата “Град върху града”- В: ”Арх-Арт Борса”, бр.376 от 9-16 юни, 1999 г. с.8.

“Архитектурната среда на ХХ век” – 2002  със съставители Д. Желева-Мартинс, Л. Стоилова, П. Йокимов, В. Върбанова, Г. Иванчева, Ю. Радославова, проф. Хр. Анастасов и други) по случай 18 април – международен ден на паметниците на културата, ДОКОМОМО – България, Централен дом на архитекта, в София 17.04 2002 – 24.04.2002; в Пловдив – Дом на техниката.- 18 май.

 Наталия Семкова, 2002, Откриха изложба за модерни изкуства на ХХ век в ЦДАВ: ”Строителство Градът” – № 16 от 22-28 април, с. 27

“София в образи Sofiainimages – двуезична, 2002, 2003  със съставители Желева-Мартинс, Добрина, Саша Лозанова, Благовеста Иванова, Ралица Гелева, Десислава Николаиду и Борислав Виана – Представена в Информационен център на Европейския съюз в София, от 10 – 18 октомври, 2002 г  

Отразена:

Национално Радио “Христо Ботев” – предаване “Арт-Ефир” 

Кисьова-Гогова, Дочка, 2003, “София и нейните образи”- В: сп.”Наука”, 2003, кн.2, ст.68 – рецензия на изложбата, като част от изследователски проект

Същата изложба  “София в образи – Sofia in images” е показана в Испания, на VII Congreso “Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, 23-26 octubre 2002

 Отразена: 

Специално отбелязана в поканата до всички участници сред най-престижните мероприятия на конгреса, представяща България ;

Гелева-Цветкова,Ралица, 2003, – “Форум на европейската култура”В: “АМС Аспекти”, бр.1, с.14-17,на стр.17 отделя внимание на изложбата, показана в Памплона, цитира името на ръководителя на колектива Д. Желева-Мартинс;

 Якимов, Наум, 2003, “Българска академия на науките Годишен отчет 2002г.”-на стр.63, към отчет за работата на ЦА при БАН е отчетена “София в образи. Изложба. Информационен център на ЕС, 2002”, с кратка анотация за изложбата

Същата изложба “София в образи Sofiainimages , по предложение на МК и в сътрудничество със специалисти от Народна Библиотека “Св.Св.Кирил и Методий” бе обогатена с материали от отдел “Карти и графика” на НБ бе показана в нов вариант в Народна Библиотека “Св.Св.Кирил и Методий” София, от 7 до 15 май 2003г.

Отразена:

Група Цвят България, 2003,“София и нейните образи”В: Бюлетин,година V, брой 10, юли 2003,с.3-4

RepublicofBulgariaColourGroupBulgaria, 2003,Exibition”- In:“AICAssociationInternationaledelaCouleur”, Newsletter 2003 N0.17, p.20

http://stroitelstvo.bg/- 2003“В Народната библиотека – изложба “София и нейнитеобрази”

http://cult.bg/ind_varts_exhib_full.php?id=1768 2003, Изложба “София и нейните образи” – В: Визуални изкуства Изложби Представен е обширен материал с поименнен състав на колектива.

 “София в 10 постера”, 2003, информация за изложбата В: в-к “Дума”, “Култура”, 7 май, с.15

“Изложбата София и нейните образи” – информация в Информационен бюлетин “Български архитект”, бр.17 от 13.5. 2003г.,

“Многото лица на София” – отзив В: в-к “Арх-Арт Борса”, 2003, бр.20 (579)от 14-21 май, с.25

Същата изложба “София в образи Sofiainimages бе показана във Клагенфурт Австрия, (Klagenfurt,Austria)през юни 2003 г, по време на 27 конференция на Международната организация за интердисциплинарни изследвания на отчуждението – IMISE;

Същата изложба “София в образи Sofiainimages бе показана във фоайето на Централно управление на БАН от 1 до 15 септември 2003г.

 Отразена: -В: http://stroitelstvo.bg/- ”Архитектурна изложба за София показват във  фоайето на БАН” 2003

http://cult.bg/ind_varts_exhib_full.php?id=1967 2003, Изложба “София и нейните образи” В: Визуални изкуства Изложби Представен е обширен материал с поименен състав на колектива.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.