Експертизи

ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ОВОС  (Оценка за въздействие върху околната среда) Компонент “Културно-историческо наследство”

1. Екологична експертиза на обект “Транзитен газопровод за Македония” в частта “Културно-исторически обекти”, 1993г, в колектив с ръководител ст.н.с.инж.Е. Желева, к.с.с.н, НИС, ВЛТИ.

2. Екологична експертиза-ОВОС на “Транзитен газопровод Русия-Гърция” , в частта “Въздействие на транзитния газопровод върху архитектурно-градоустройственото и културно-историческото наследство” /участък КС “Лозенец” – КС “Ихтиман”/, 1994г, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е.Желева, к.с.с.н, НИС, ВЛТИ.

3. Екологична експертиза-ОВОС, в частта “Въздействие върху културно- историческото и архитектурно-градоустройственото наследство” на обект “АГРС-гр.Първомай”, 1994г., в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е.Желева, к.с.с.н., НИС, ВЛТИ.

4. Екологична експертиза-ОВОС, в частта “Културно-историческото и архитектурно-градоустройственото наследство” на обект “Газопровод – отклонение до АГРС-Пещера”, 1994г. в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е.Желева, к.с.с.н., НИС, ВЛТИ.

5. Екологична експертиза-ОВОС, оценка за въздействието на Газопровод за Сърбия върху архитектурно-градоустройственото и културно-историческото наследство, 1995г, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е.Желева, к.с.с.н, НИС, ВЛТИ.

6. Екологична експертиза, “Оценка за въздействието на Газопровод за Македония, участък – мина “Бистрица” – Гюешево, върху архитектурно-градоустройственото и културно-историческото наследство”, 1994г., в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е.Желева, к.с.с.н., НИС, ВЛТИ.

7. “Оценка за въздействието на Функционирането и развитието на Източно-Маришшкия въглищен басеин – к-с “Марица-Изток” – върху архитектурно-градоустройственото и културно-историческото наследство в раиона”-ОВОС, в колектив с р-л О.Арсов, “Явлена Консулт”, 1995г.

8. ОВОС в частта за архитектурно-градоустройственото и културно-историческото наследство за обект “Разработване на гипсово находище в м. “Чала”/Хасковско/ и м. “Киреч Търла”/Ст.Загорско/, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е.Желева, к.с.с.н., р-л катедра “Екология”, НИС, ВЛТИ, 1995г.

9. ОВОС за обект “Изграждане на тенис-кортове при х-л “Елица”, Витоша за частта “архитектура и градоустройство”, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е. Желева, к.с.с.н., р-л катедра “Екология”, НИС, ВЛТИ, 1995г.

10. ОВОС/окончателен/ за обект “Гаражна клетка, травматологичен център и подход в база на Планинска спасителна служба в Боровец” – експертиза в частта ” архитектура и градоустройство”, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е. Желева, к.с.с.н., р-л катедра “Екология”, НИС, ВЛТИ, 1996г.

11. ОВОС/окончателен/ за обект в експлоатация “ОЦМ-АД-София” в частите “жилищни и други сгради в съседство”, “архитектура и градоустройство” и “архитектурно наследство” – към БНОЦЕОПС/Български Научно-Образователен Център Екология и Опазване на Околната Среда/, 1996г.

12. ОВОС/окончателен/ за обект “Транзитен газопровод между българо-румънската граница /КС Кардам/ и българо-турската граница /КС Странджа/ в частта “културно-историческо наследство” – Бюро за Екологични Експертизи, НИС-ЛТУ, 1996г.

13. ОВОС/окончателен/ за проект за “Санитарно депо за твърди битови отпадъци – гр.Харманли”, на Водоканалинженеринг-София и поделение Водоканалпроект-Пловдив, в частта “архитектурно и културно-историческо наследство” към Бюро за Екологични Експертизи, НИС-ЛТУ, 1996г.

14. ОВОС/окончателен/ за проект за “Познавателен маршрут в природен резерват “Балтата”, проект на Пролес-инженеринг-ООД, инвеститор Екострой АД-Добрич, в частта “архитектура, градоустройство и културно-историческо наследство” – Институт за Гората към БАН, София, 1996г.

15. ОВОС/окончателен/ за обект в експлоатация – “Антибиотик АД” – гр.Разград, в частта “архитектурно и културно-историческо наследство” – БНОЦЕОПС, 1996г.

16. ОВОС/окончателен/ за въздействието на КС”Провадия” от транзитен газопровод между българо-румънската и българо-турската граница, в частта “културно-историческо наследство”, НИС-ЛТУ, 1997г.

17. ОВОС /предварителен/-“Предпроектные исследования для газопровода Русия-Болгария-Греция. Состояние кулькурно-исторического наследия”, ЛСУ-НИС, 1997г.

18. Обект: “Частастично изменение на застроителен план на кв.29 в курорта “Боровец”. Инвеститор “Асарел-Медет ЕАД”- Бюро за екологични експертизи, ЛТУ-НИС, 1997г.

19. Екологична оценка за въздействието на емисиите от МДК-Пирдоп върху почвите в района на Пирдоп-Златица – Номер на проекта ВС 9310-03-05-02, финансиран от ФАР, раздел №16 “Културно-историческо наследство” БНОЦЕОПС, 1997г.,на български и английски език /в съавторство с арх. Ю. Фърков/, р-л на задачата доц.Е.Желева.

20. ОВОС/окончателен/ за обект “Разработване на гипсово находище в м.Чала/Хасковско/”, в колектив с р-л доц.Е.Желева, НИС, ЛТУ, /в съавторство с арх. Ю. Фърков, 1998г.

21. ОВОС/окончателен/ за обект “Газоснабдяване на с.Синитево, Пазарджишко”, компонент “Културно наследство”, в колектив с р-л доц.Е.Желева, в съавторство с Ю. Фърков и Г. Нехризов, 1998г.

22. Доклад за ОВОС на “Кремиковци” ЕАД и прилежащия му район, в частта за        “Културно-историческо наследство”,БНОЦЕОПС,  в съавторство с Ю. Фърков, 1998 година.

23. Предконцесионален анализ, находище “Оброчище” към “Манган” ЕАД- екологичен анализ в част “Културно-историческо наследство,в съавторство с Ю.Фърков,1998.

24.Предконцесионален анализ -“Елаците-МЕД”ЕАД, в частта “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков,1998г.

25. Предконцесуален анализ на находище “Гложене”-Тетевенско, в частта “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г., БНОЦЕОПС.

26. Предконцесионален анализ на кариера “Кирчево”, Ловешко, в частта “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г, БНОЦЕОПС.

27. Предконцесионален анализ на кариера “Галата”, Тетевенско, в частта Културно-историческо наследство”,в съавторство с Ю.Фърков,1998г.

28. Предконцесионален анализ на кариера “Нановица”-Ябланица, в частта “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г.

29. Предконцесионален анализ на рудник “Басарбово”, Русенско, в частта  “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г.

30. Предконцесионален анализ на цех “Вапцаров” при Басарбово, Русенско, в част “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г.

31. Предконцесионален анализ на кариера “Тетово”,Разградско, в част “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г.

32. Предконцесионален анализ на кариера “Топчии”, Разградско, в частта “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г.

33. Предконцесионален анализ на кариера при Балчик, в част “Културно-историческо наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1998г.

34. Доклад за окончателен ОВОС на обект “Допълнително водоснабдяване на село Дюлево”, Община Стрелча, част “културно наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1999г.

35. Доклад за окончателен ОВОС на проект “Депо за консервация и съхраняване на фаялит като полупродукт, съчетано с депониране на заглинени земно-скални маси”, инвеститор ЮМПК, изпълнител Средногорски екологичен консорциум, в част “културно наследство”, в съавторство с Ю.Фърков, 1999г.

36. Доклад за предварителен ОВОС на проект “Предварителни проучвания за избор на място за ново депо за фаялитов отпадък”, възложител ЮМПК – Пирдоп, изпълнител ОЕС, част “културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 1999г.

37. Доклад за предварителен ОВОС на проект за Терминал за сярна киселина-пристанище Варна-запад”, част “културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 1999г.

38. Доклад за ОВОС на проект за Реконструкция на ІV-та Феросплавна пещ – ФСЗ Кремиковци, част ““културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 1999г.

39. Доклад за ОВОС на проект “Генерален план за разработване на кариера за доломити Дядово-Новозагорско”, част ““културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 2000.

40. Доклад за ОВОС на Проект за ново депо за фаялитов отпадък на фирма ЮМПМ, ”, част “културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 2000.

41. Доклад за ОВОС на “Проект за реконструкция на производствени мощности ЮНИОН МИНИЕР КУПЪР ПИРДОП, част “културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 2000.

42.       Предварителен доклад за ОВОС на Проект за Национален център за опасни отпадъци, вариант Раднево, фирма Поввик, по линия на ФАР, част “културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 2001.

43. Предварителен доклад за ОВОС на Проект за Национален център за опасни отпадъци, вариант Беглеж, фирма “Поввик”, по линия на ФАР, част “културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 2001

44. Предварителен /начален/ доклад за събрана архивна информация за Мини Марица Изток АД, фирма Геомарин Център ООД, част“културно наследство”    в съавторство с Ю.Фърков, 2001

45. Доклад за Концесионен екологичен анализ на Мини Марица-Изток АД, за нуждите на Минна Компания Марица-Изток АД/МКМИ АД/, фирма Геомарин Център ООД , част“културно наследство” ”, в съавторство с Ю.Фърков, 2001

46. Прогноза за очакваните въздействия по отношение на компонентите на околната среда на новия проект на МКМИ за развитие на Мини Марица Изток, фирма Геомарин Център ООД част“културно наследство”, в съавторство с. Ю Фърков, 2001

47. Доклад за ОВОС – Бъдещо развитие на Мини Марица Изток /за представяне пред финансиращите банки/ фирма Геомарин Център ООД част“културно наследство”, в съавторство с. Ю Фърков, 2001

48. Доклад за ОВОС – Бъдещо развитие на Мини Марица Изток /за представяне пред МОСВ/ фирма Геомарин Център ООД част“културно наследство”, в съавторство с. Ю Фърков, 2001

49. Доклад за ОВОС на проектни намерения за изграждане на обект“Язовир на река Ширенейка за водоснабдяване на град Копривщица” на ЕТ “Стенли Консулт” Стоян Минчев в съавторство с. Ю Фърков, 2002

50. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Екологична оценка – част от концесионен анализ на обект “Семепроизводителна градина с корков дъб” на територията на Държавно лесничейство Първомай, с. Кавракирово, Община Петрич, Област Благоевград, януари, 2003г.

51. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Екологична оценка – част от концесионен анализ на обект “Далян Чайка-2” на територията на акватория Созопол, февруари, 2003г.

52. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за доказване на необходимост от ОВОС на обект “Разширение на завод за целулоза при “Свилоза”, гр. Свищов, февруари, 2003г.

53. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за ОВОС на обект “Разширение на завод за целулоза при “Свилоза”, гр. Свищов, февруари, 2003г.

54. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Преценка за необходимост от ОВОС за компонент “Културно-историческо наследство” на обект Летателна площадка “Албена”, юли, 2003г.

55. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Оценка и прогноза за околната среда на водосборния басейн на река Батова, компонент “Културно-историческо наследство”, септември, 2003

56. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Преценка за необходимост от ОВОС на инвестиционни намерения за компонент “Културно-историческо наследство” на обект “Реконструкция и модернизация на съществуваща почивна база на “Бигла” в района на Рилски манастир”, октомври 2003

57. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за ОВОС на обект “Национален център за опасни отпадъци – България” при с.Гедачево – гр.Раднево, част “Културно наследство”, април 2004г.

58. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ “Крумовград”и производство на злато Болкан Минерал енд Майнинг – АД Крумовград”, част “Културно наследство”, приет с най-висока оценка от МОСВ и ЕБВР, 2005г.

59. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Разширяване преработката на медно-златни руди от находище “Челопеч” до 3 млн тона руда годишно и производство на метали от концентрат”, БНОЦЕООС – част “Културно наследство”, 2005г.

60. Желева-Мартинс, Д. и Върбанова, В., “Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Втори метродиаметър – участък Централна гара до кръстовището на бул. “Джеймс Баучер” и бул.”Черни връх”, Компонент “Културно-историческо наследство”, декември 2006

61. Желева-Мартинс, Д. и Върбанова, В., “Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Втори метродиаметър”, от ж.к.Обеля  (МС –  Обеля), през ж.к.Надежда Централна гара – пл.”Света Неделя”- НДК до кв. „Хладилника” – Участък от” Метростанция”Обеля” по бул.”Ломско шосе” до пътен възел”Надежда”. Компонент “Културно-историческо наследство”, ноември 2008г.

62. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Рубин” АД – гр. Плевен, Компонент “Културно-историческо наследство”, септември 2007г

63. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, Доклад за ОВОС на Голф игрище, с. Драгичево, Перник, Компонент “Културно-историческо наследство”, 2008;

64. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, „Доклад за ОВОС на Кариера Бежаново, Монтана”, 2009

65.  Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К,  Задание за ОВОС на инвестиционно предложение, Разработка на находище «Гредо», 2009 г.

66. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К,  Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение, Разработка на находище «Гредо», 2010г

67.Задание за обхват и съдържание на ОВОС на обект„Спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученическия и студентски спорт” п. и. 134016, общ. Якоруда, м.”Белмекен”, компонент “Материално и културно наследство” 2010г.

68. Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане  на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически и студентски спорт, и екотуризъм” п. и. 134016, общ. Якоруда, м.”Белмекен”, компонент “Материално и културно наследство” 2011г.

69. ДОВОС на инвестиционно предложение „МВЕЦ „Мечката“ в горното течение на р.Искър, в землището на с.Широки дол, общ.Самоков, част “Културно-историческо наследство” 2012

70. Желева-Мартинс, Д. “Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Трети метродиаметър”, Компонент “Културно-историческо наследство”, октомври 2012г.

71. Желева-Мартинс, Д.  Задание за обхват на ДОВОС, раздел „Културно наследство” на ИП на фирма „Ресурс 1” за разработка на волфрамово находище „Грънчарица Център” в района на Велинград, 2014г.

72.Желева-Мартинс, Д. ДОВОС на инвестиционно предложение “Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище “Гечовското” в землището на с.Бежанова”, компонент “Културно наследство”, 2014г.
73.Желева-Мартинс, Д. Избор на изпълнител за разработване на планове за управление на поддържан резерват “Богдан“, съгласно
Задание за обхвата и съдържанието на плановете за управление на резерватите, т.1.18. Културно-историческо наследство, 2015

74.Желева-Мартинс, Д. Избор на изпълнител за разработване на планове за управление на поддържан резерват “Училищна гора“, съгласно Задание за обхвата и съдържанието на плановете за управление на резерватите, т.1.18. Културно-историческо наследство, 2015
75.Желева-Мартинс, Д. Избор на изпълнител за разработване на планове за управление на  резерват “Бистришко бранище“, съгласно Задание за обхвата и съдържанието на плановете за управление на резерватите, т.1.18. Културно-историческо наследство, 2015

76.Желева-Мартинс, Д. Избор на изпълнител за разработване на планове за управление на  резерват “Торфено бранище“, съгласно Задание за обхвата и съдържанието на плановете за управление на резерватите, т.1.18. Културно-историческо наследство, 2015

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.