Статии в научни издания

СТАТИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Беджев, И., Д. Желева,“Отворена система за изграждане на разпределителни стени и преградни мебели в жилищата”. – В: сп. “Техническа мисъл”, Издание на БАН, 1976, No 3, с. 87-92

2. Желева, Д., И. Беджев, “В жилището – органично единство от мебели и стени.”- В: сп. “Архитектура”, 1976, брой No 6, София, с. 13-14

3. Пенева, Н., Д. Желева и др., “Семейство и жилище.”- В:- сп. “Архитектура”, 1979, брой No 4, с. 34-36

4. Желева, Д., “Тектониката в архитектурата.”- В: сп.”Архитектура”, брой No 2, с. 21-24. 1982

5. Желева-Мартинс, Д., “Семиотика и архитектура.”- В: сп. “Архитектура”, 1983, брой No 6, стр. 20-22

6. Желева-Мартинс, Д., “Езикът въобще и езикът на архитек турата” – В: сб.”Развитие на пластичния език на архитектурата” /международен симпозиум, София 11-12 юни 1982 г./, САБ, “Библиотека на архитекта”, София, 1984, с. 16-21.

7. Желева-Мартинс, Д., “Архитектура, тектоника, комуникация.” В: Годишник на ВИАС, Т. XXXI, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1983-1984, с. 145-152

8. Желева-Мартинс, Д., “Съвременната архитектура не е мъртва и няма да умре” – В: сп. “Архитектура”, 1985, брой No 7-8, с. 74-77.

9. Желева-Мартинс, Д., “Архитектите и социалното осъществяване на архитектурата” – В: сп. “Архитектура”, 1985, брой No 10, с. 33-34

10. Желева-Мартинс, Д., “Загадката на успеха” – В: сп. “Архитектура”, 1985, No 5, с. 9-10

11. Желева-Мартинс, Д.,“Език и архитектура” – В: сб. “Изкуството и човешкото общуване”, Институт по социология – БАН, Издателство на БАН, София, 1986, с. 272-179

12. Желева-Мартинс, Д., “Критика на западни теории за архитектурния език” – В: поредица “АТИ – Архитектура Теория История” ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987, брой No 1, с. 67-74.

13. Желева-Мартинс, Д., “Маски от периода модерен у нас” /коментар към снимков материал на П. Йокимов/.- В: поредица “АТИ – Архитектура Теория История”, ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987, брой No 2, с. 84-96.

14. Желева-Мартинс, Д., “Формообразуване и математическо моделиране в архитектурата” В: сп.”Архитектура”, София, 1987, брой No 1, с.26-27.

15. Желева-Мартинс, Д., “Диагноза на постмодернизма” /рецензия на книгата “Архитектура Запада: Модернизъм и постмодернизъм. Критика концепций”, Москва, 1987 г./.- В: сп. “Архитектура”, София, 1987, брой No 10, с. 43-44.

16. Желева-Мартинс, Д., “Нимайер – творчески портрет” /рецензия на книгата “Оскар Нимайер”, от В. Л. Хайт Москва, 1986 г./ – В: сп.”Архитектура” София, 1988, брой No 1, с 48.

17. Желева-Мартинс, Д.      “Вълшебният жезъл на Хермес” /рецензия на”Glossarium artis – Band 9. Stadte Villes Towns”, Munchen, K. G. SAUR, 1987 – В: сп. “Проблеми на Изкуството”, Институт за изкуствознание при БАН, София, 1989, брой No 1, с. 53, 62

18. Желева-Мартинс, Д., “Жива вода” /рецензия на книгата “Димитър Цолов”на И. Дандолова, София, 1987 г./ В: сп.”Архитектура”, София, 1989, брой No 3-4, с. 95-96

19. Желева-Мартинс, Д., “Проблеми на архитектурната теория днес” В: сп.”Архитектура”, София, 1989, брой No 7, с. 22-23, 31

20. Желева-Мартинс, Д., “Експериментална жилищна група в кв. “Мотописта”- София Опит за обективен анализ и оценка”- В: сп. “Архитектура”, София, 1991, брой No 1, с. 11-14

21. Желева-Мартинс, Д., “Хоризонтална организация на града. Диахронен анализ”- В: сп.”Архитектура”, София, 1991, брой 3/4, с. 25-28

22. Желева-Мартинс, Д., “Астрономическа семантика на архитектурната форма” – В: “Интердисциплинарни изследвания” Т XVIII, Археологически институт и музей на БАН. София, 1991, с. 256-264 /с резюме на английски език/

23. Желева-Мартинс, Д., “Куритиба – екологическа столица” – В: сп. “Архитектура”, 1992, брой No 6, с. 38-41

24. Желева-Мартинс, Д., “Към теорията на формообразуването.” – В: Годишник на ВИАС, Свитък II, Теория и история на архитектурата, 1989-90 г.; 1992, Т. XXXV, с. 79-87

25. Желева-Мартинс, Д., “Видни български учени. Архитект Александър Рашенов” В: сп. “Наука”, 1993, брой No 2, с. 2-3

26. Желева-Мартинс, Д., “Банкова символика. Знаци и символи на капитала” – В: сп. “Архитектура”, 1993, кн. No 1, с. 14-15

27. Желева-Мартинс, Д., “Навършиха се 100 години от рождението на д-р арх. Александър Рашенов” – В: сп. “Архитектура”, 1993, кн. 2, с. 28-30

28. Желева-Мартинс, Д., “Семантична същност на колоната” В: сп. “Списание на БАН”, 1993, кн. No 1, с. 52-64

29. Желева-Мартинс, Д., “Синхронен анализ на града.” В: сп. “Архитектура”, 1993, кн.3, с. 22-25

30. Желева-Мартинс, Д.,“Българското градоустройство по пътя на модернизма” – В: сп. “Архитектура”,  1994, кн. №2, с. 36-39

31. Желева-Мартинс, Д., “Вечните проблеми на София” – В: сп. “Аспекти”, 1995, брой 7-8, с.44-47

32. Желева-Мартинс, Д., “Свещеното дърво и свещената гора като архетипи в архитектурата”.- В: сб. материали от Юбилейна научна сесия “70 години лесотехническо образование в България”, Т. III “Екология и ландшафна архитектура”, София, 1995, с.150-162

33. Желева-Мартинс, Д., “Миграционни процеси и архитектура. Исторически аспект” – В: “Етнология на малкия град” – сб. материали от международен /българо-френски/ семинар. Изд. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, София и Пловдив, 1995, с.138-144

34. Желева-Мартинс, Д., “Огнището – архетип на дома” – В: “Български фолклор”, БАН, Институт по Фолклор, 1995, брой 1-2,с.89-101

35. Желева-Мартинс, Д., “Бъдеще за миналото. София+селища сателити=агломерация”- В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.6,с.14-20

36. Желева-Мартинс, Д., “Образът на банките.”- В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.8, с.12-16

37. Желева-Мартинс, Д., “Огнището.”- В: сп.”Аспекти”, 1996, бр.1, с.32-35

38. Желева-Мартинс, Д., “Авторска концепция за написване на история на българското градоустройство от края на ХIХ до средата на ХХ в.” – В: “Списание на Българската Академия на Науките”, година СIХ, 1996, брой 3, с.51-60

39. Желева, Д, Фърков, Ю., “Опорните точки на градската еволюция.” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.4, с.14-16

40. Желева-Мартинс, Д., “Барцелона История-градоустройство-архитектура” В: сп. “Аспекти”, 1996, бр.5, с.6-13

41. Желева-Мартинс, Д., “Нов поглед към незаслужено пренебрегвано творчество. 120 години от рождението на д-р инженер архитект Трендафил Трендафилов /1876-1959/” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.6, с.32-33

42. Желева-Мартинс, Д., “Вавилон и Вавилонската кула като архетипи в архитектурата” – В: сб. “Библия. Фолклор. Литература”. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, с. 248-249

43. Желева-Мартинс, Д., “Член-кореспондент на БАН, професор архитект Димитър Цолов /1896-1970/” – В: сп. “Списание на Българската Академия на Науките”, 1996, бр. 5, с. 63-64

44. Желева-Мартинс, Д., “Пътят като свято място” – В: Свети места на Балканите, Сборник на Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при ЮЗУ “Н. Рилски” Благоевград, Изд.”Лице”, 1996, с.60-70

45. Желева-Мартинс, Д.      “Първият модерен жилищен комплекс в София – ж.к.”Илинден”” – В: сп. “Архитектура”, 1997, кн. №2, с. 24-29

46. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, “Инженерите от Руската освободителна армия и съвременното българско градоустройство.” – В: сп.”Архитектура”, 1998, кн.2, с.42-45

47. Желева-Мартинс, Д., “Интерпретация на доктрината на Модернизма в градоустройствения план на София на А. Мусман от 1938г.”- В: сп. ”Архитектура”, 1998, кн.5

48. Желева Добрина, “Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Първи етап -1877-1878г.” – В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.2, с.38-40

49. Желева Добрина, ”Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Втори етап – 1879г. и заключителен етап”- В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.3, с.38-41

50. Желева-Мартинс Добрина, Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция” – В: “София. 120 години столица на България”, София, Издава БАН със съдействието на Столична община, Академично издателство“Проф. Марин Дринов, 2000, с.464-474

51. Желева-Мартинс Д., “Градоустройствена еволюция на град Бургас от възникването на селището до средата на ХХ век” – В: Сборник с доклади на Девети Международен Симпозиум “Екология 2000”, 8-10 юни Бургас, България, Организира БАН, “Лукойл Нефтохим Бургас АД”, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, СУБ – Клон Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р. А.З латаров”, гр. Бургас, ISSN 0861 9861 CD ROM and INTERNET 2000, с. 102-112

52. Желева-Мартинс Д., “Българското модерно градоустройство в пресечната точка между източния и западен авангард” – В: сп. “Архитектура”, 2000, бр.2, с. 21-24

53. Николаиду, Десислава, Борислав, Виана, Желева-Мартинс Добрина, “Семантика на православния храм – пространство, терминология, визуализация” – В: “Архитектура”, 2001, №3, с.43-47

54. Желева-Мартинс, Д., “Памплона. Биографията на един град” – В: “АМС-Аспекти”, 2001, бр.3, с.32-34

55. Желева-Мартинс, Д., “Памплона. Биографията на един град” – В: “АМС-Аспекти”, 2001, бр. 4, с.34-38

56. Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Топогенезис на град София”- В: CD-ROM с Материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД; Университет “Асен Златаров” Бургас; Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, БУРГАС

57. Желева-Мартинс Д., Юлий Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Варнадо средата на ХХ век” В: CD-ROM, с материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас , БУРГАС, 2001

58. Желева-Мартинс, Д., Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” – В: “Модерността вчера и днес” – Българско общество за Проучване на ХVІІІ век, София, 2002, http://www.c18.hit.bg

59. Желева-Мартинс, Д., “Чешките инженери-емигранти имодернизирането на българското градоустройство в края на ХІХ век”В: “Архитектура”, 2002, №1, с.43-45

60. Желева-Мартинс, Д., 110 години от рождението на професор Станчо Белковски, член-кореспондент на БАН–В: “Списание на БАН”, 2002, №2, с.64-67

61. Желева-Мартинс Д., “Цветът като семантичен индикаторна стила /върху примери отХІХ – ХХ век” -В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.34-36

62. Желева-Мартинс Д., “Изложба посветена на Модернотодвижение в България” В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.7

63. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 6, с.22-25

64. Желева-Мартинс Д., “Град Бразилия – градът намодернизма”В: ”Бизнес Стил”, 2002, № 3, с.33-34

65. Желева-Мартинс, Д., “Опит за структурна история на българското градоустройство” – В: Сб. доклади “60 години Университет по архитектура строителство и геодезия – София” – Юбилейна научна конференция, Т.1 “Архитектура и обществени науки”, 2002, с. 163-168,

66. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София.Основни топогенетични фактори”- В: ”АМС Аспекти”, 2003, № 4, с.48-51

67. Желева-Мартинс Д.,  “Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” В: ”Модерността вчера и днес”, Изд. Българско общество за проучване на ХVІІІ век, София, 2003, Изд.”Кралица МАБ”, с. 359-373

68. Желева-Мартинс Д.,“Семантика на йонийския капител” – В: “Известия на Историческия музей на гр. Кюстендил”, Т. VІІІ, 2003, с. 91-105

69. Желева-Мартинс Д.,Градоустройствена еволюция на град Видин от възникването на селището до средата на ХХ век” – В: ”Черно море Между изтока и запада.Река Дунав – мост между народи и култури”,ІХ Понтийски четения Варна 16-17 май, Варненски Свободен Университет: “Черноризец Храбър”, Програма “История и европеистика”, Варна, АСИ, 2004, с.179-195

70. Желева-Мартинс Д.,Образите на София в устройствените плановеи архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, София, 2004

71. Желева-Мартинс Д., Образите на София в градоустройствените плановеи архитектурата от началото до средата на ХХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

72. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова,”София и световното културно наследство” – В: ”Арх – Арт борса”, Брой 23 от 9-16 юни, с.13-16, 2004

73. Желева-Мартинс, Д., ”Историческото време на централното софийско пространство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство АРХ&АРТ, София, 2004, брой 5-6, с.15-26, резюме на английски, с.83

74. Желева-Мартинс, Д., “Градската топография – матрица за социални неравенства. Примерът на София до началото на 20-те век”- В: българо-френски сборник, “Градове и неравенства. От локалното към глобалното” – София, Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие – NURA Housing and Urban Research Association, 2005, с.84-93, резюме на френски, стр.170

75. Желева-Мартинс, Д., Предговор на книгата на Петър Йокимов “Сецесионът в българската архитектура”, София, Архитектурно издателство :”Арх-Арт”, 2005, с.6

76. Желева-Мартинс, Д., “Монография –с висока стойност” – рецензия на книгата на Петър Йокимов “Сецесионът в българската архитектура”, София, 2005, – В:”Арх-Арт Борса”, 2005, брой 19, 12-19 май, с.10-11

77. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова,“София като пазар за културен туризъм всвета”В: “Строителство Градът”, 2005, брой38, 10-16 октомври, стр.53-54 – отпечатан на български език в пълен текст, с илюстрации, докладът от XXII световен конгрес на МСА състоял се в Истанбул 3-7 юли 2005г.

78. Желева-Мартинс, Д.,Върбанова, Валентина, “София като пазар за културен туризъм, в контекста на световното туристическо стопанство – В: www.stroitelstvo.bg, 13.07.2005

79. Желева-Мартинс, Д.,”Градоустройствено планиране и исторически контекст”, В: сп. “Историческо бъдеще”, 2005г., бр.1-2, сс. 96-110

80. Желева-Мартинс, Д.,Ценна монография за сецесиона в българската архитектура”, В: сп. “Паметници Реставрация Музеи” 2006, бр.3, с.61-62

81.Желева-Мартинс, Д., Саша Лозанова,“Образът на паметта в мълчаливия град”- В: “Диалог и духовност”, Сб. В чест на Румяна Златанова (Festschrift fur Rumjana Zlatanova zum 60 Geburstag), Съст. Сп. Паскалевски, Изд. “Темро”, София, 2006, с.385-408

82.Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К, “Исторически изследвания за българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Синхронни анализи за най-важните периоди на развитие на големите градове в България”- В: БАН – Новости – Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, 2006, брой 1,., с.2-3; /бюлетинът излиза на  български и английски език, както и в електронен вариант – на страницата на БАН www.bas.bg

83. Желева-Мартинс, Д.,“Формата следва емоцията” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.15 от 13-20 април, с.17

84. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К, “Примерна програма за активиране ролята на културното наследство в полза на устойчивото развитие в пограничния район на  България с Гърция и Турция (СВИЛЕНГРАД – ЛЮБИМЕЦ – ХАРМАНЛИ) ” –доклад изнесен на национален семинар “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стимулиране участието на общините и развитие на публично-частното партньорство”, организиран от САБ, Национално сдружение на общините в България, Български национален комитет на ИКОМОС, състоял се на 17-18 март 2006 г., София, публикуван електронните страници на ИКОМОС: http://www.icomos-bg.org/ehd/bul/newsDetail.php?newsId=10 и Строителство http://www.stroitelstvo.bg, 2006

85. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на формообразуването / Теорията на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

86. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и композиция – един неочакван аспект”- В: сборник доклади от Национална конференция “Цвят и образование”, 2006, Издава Група цвят България и Национална Художествена Академия, София, 2007, ISBN 978-954-91315-8-1, с.25-31; 21 ил.

87. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий, “Исторически изследвания забългарското градоустройство ХІХ-ХХ век Синхронни анализи за най-важните периодина развитие на големите градове в България” – В: “Новости NEWS – 2006”, Сборник с постижения на учени от БАН, публикувани в месечния информационен бюлетин за наука и технологии “Новости” през 2006г., Съставители Чл. кор. проф. Александър Попов, Соня Славова, Академично издателство “Проф.Марин Дринов”, София, 2007г., с.99-103 /на български и английски език/

88. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като учебна дисциплина” В: сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, УАСГ, София, 17-18 май, 2007г. /на електронен носител/

89. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и светлина – семантика на витража”- В: сборник с доклади от Научна научна конференция “Цвят и дневна светлина”, Издава Група цвят България и Национална Художествена Академия, София 2007, ISBN 978-954-92092-1-1, с.13-20; 8 ил

90. Желева-Мартинс, Д.,„Теорията на композицията и съвременниянаучен контекст”В: сп.”Архитектура”,2007, бр.2-3, с.100-103

91. Желева-Мартинс, Д.,„Живата легенда на Модернизма 100 години отрождението на Оскар Нимайер – хроника на един вековен живот”В: сп.”Архитектура”, 2007, бр.4, с.16-25

92. Желева-Мартинс, Д.,“Дизайн и композиция. Извори на спецификата иразвой във времето на професията дизайнер” – В: Сб. “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”, Национална художествена академия, София, 2007, Изд. Къща ЛИК

93. Желева-Мартинс, Д.,“Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”В: „София и нейното културно-историческо наследство” Изд. Софийска община, ОП ”Стара София” със СИМ, София, 2008, Издателство за териториално устройство и строителство, с.191-199, реюме на англ. с.260-261

94. Желева-Мартинс, Д.,“ Историческият център на София – в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2008, брой 4, с., резюме на английски, с.

95. Желева-Мартинс, Д., “Пространството в образ и в текст” – В: „Пространството архитектура” Т. 2, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с.148-160, 20 стр. илюстрации

96. Желева-Мартинс, Д., “ Пловдив – образ и идентичност” – В: „Екстериор”, 2008, бр.6 с.56-59

97. Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: „Епохата на Фердинанд”, В: сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2,, София, Изд.”Accent”, 2009, с.9-16

98. Желева-Мартинс, Д., “Накъде върви българската архитектура”- В: сп.”Архитектура” 2009, бр.1, с.20-22; http://www.bularch.org/arch/A1-2009.indd.pdf

99. Желева-Мартинс, Д., “ Накъде върви българската архитектура”- В: сп.”Аспекти АМС”, 2009, бр.1, с.26-27

100. Желева-Мартинс, Д., “Накъде върви българската архитектура”- В: 2009, http://stroitelstvo.bg/stories/Doclad_Dobrina_Zheleva-Martins.pdf

101. Желева-Мартинс, Д, „Историческият център на София в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2009, брой 5, с., резюме на английски, с.

102. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация на композицията като поетика”-В: сп.”Архитектура”, 2009, бр. 3, с.68-75; http://www.bularch.org/arch/A3-2009.indd.pdf

103. Желева-Мартинс, Д, Юлий К.Фърков, „Пътят на златото между Тракия и Елада” – В: „Списание на БАН”, 2009, бр.2, с.13-19

104. Желева-Мартинс, Д., “Културно наследство и златопроизводство – “брак по сметка” /По примера на Крумовград/” – В: “Родопите и човекът” – сборник доклади от Национална научна конференция, 30-31 октомври, Смолян, 2008г., Изд. Съюз на учените, клон Смолян, Смолян, 2009, с.41-47

105. Р. Гелева-Цветкова и Желева-Мартинс, Д. , „Градът като палимпсест на примера на София” – В: сб. „Сердика Средец София”, Т.5, „Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” , Изд. Столична Община, ОП”Стара София”със Софийски исторически музей София, 2010, с.294-298

106. Желева-Мартинс, Д., “Европейската естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – площад “Св. Александър Невски” – В: “Балканите – многоликите измерения на европейската култура”, София, Изд.”Фабер”, Издава Институт по балканистика  – БАН, София, 2010, с.310-335

107. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков ” Правилният геометричен план на селищата, разглеждан като архетип” – В: “Паметници Реставрация Музеи” списание на архитектурно издателство “Арх и Арт”, 2010, бр. февруари-април, №1-2; с.15-20;

http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=magazine&art_id=197&rub_id=rub_all&issue_id=35

108. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград“- В: “Архитектура”, 2010, бр.5, с.29-30

109. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград – идеи и интерпретации“- В: “Архитектура”, 2010, бр.5, с.33-36

110. Желева-Мартинс, Д., “Културната памет за Димитровград като предмет на интерактивно образование” – В: “Култура в образованието и образование в културата”, “Многообразие в единството” , Издава СУБ, София, 2010, 2, с.112-119

111. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград – градоустройство, парково изкуство, архитектура, ценностна интерпретация” – В: “Паметници Реставрация Музеи” списание на архитектурно издателство “Арх и Арт”, бр. юни-декември, 2010

112. Желева-Мартинс, Добрина, “Композицията като манипулация” – В: “Архитектурни четения’2007-2008” , Издава БАН, Институт за изследване на изкуствата, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2011, с.129-145

113. Петрова, М., Желева-Мартинс, Д., „Опит за въвеждане на нови методи в образованието по дизайн” – В: „Годишник „Наука-образование-изкуство”, Съюз на учените – Благоевград, Том 6, част І, 2012г., с. 97-106, ISSN-1313-5236

114. Желева-Мартинс, Д,Теорията на композицията като теория на знаците.” – В: “Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно – приложните изкуства”, Сборник материали от научна конференция  НХА, София,   2010 , Издава НХА, София 2012г , с.39-49

115. Желева-Мартинс, Д., „От пропорциите на Паладио към атрактора на Лоренц” – В: Сборник материали от научна конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства” – НХА, София 2008, Изд. НХА,София, 2012,  с.36-42

116. Желева-Мартинс, Д,Теорията на композицията- единна за всички изкуства наука” – В:
“Изкуствоведски четения’2011” , Издава БАН, Институт за изследване на изкуствата, София, 2012, с.13-25, резюме на английски, с.494; ISSN:1313-2342

117. Желева-Мартинс, Д, “Биографичен разказ за проф. д-р арх.Стефан Крумов Бояджиев (10.08.1920-04.03.2013)” – В: “Архитектура”, 2013, №3, с.48-58

118. Борислав Виана, Желева-Мартинс, Д, “Софийското метро – подземният град” – В: сп.”Наука”,  2014г, бр. 3, с.34-40; виж също НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на адрес:

http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka ISSN 0861 3362

119. Желева-Мартинс, Д. Любомир Маринов Нейков 110 години от рождението на архитекта – автор на Общия градоустройствен план на София от 1961г.” – В: “Архитектура Български архитектБюлетин на САБ, №10, 2018г., стр.2-3 – https://bularch.eu/bg/posts/byuletin/byuletin-10-2018

120. Желева-Мартинс, Д“Гравюрите като източник на информация при реконструкция на архитектурни обекти” – В: “Паметници Реставрация Музеи”, Списание, Архитектурно издателство АРХ&АРТ, София 1-2 брой, 2018, с.3-19

121. Желева-Мартинс, Д., „170 години от рождението на архитект Константин Йованович“– В: списание „Архитектура“, 2019г. брой №3, стр.44-53

122. Желева-Мартинс, Д., „За архитектурното наследство на социализма“– В: “Паметници Реставрация Музеи”  Реферативно издание на НИАСГ при БАНИ, 2020 г. брой 1-2, стр.5-20; ISSN 1312-3327

123. Желева-Мартинс, Д., „За архитектурното наследство на социализма Втора част  Възраждане от пепелта“– В: “Паметници Реставрация Музеи”  Реферативно издание на НИАСГ при БАНИ, 2021 г. брой 1-2, стр.23-46; ISSN 1312-3327

124. Желева-Мартинс, Д., „За архитектурното наследство на социализма Трета част  Когато се наливаха основите“– В: “Паметници Реставрация Музеи”  Реферативно издание на НИАСГ при БАНИ, 2022 г. брой 1-2, стр.15-26; ISSN 1312-3327

125. Желева-Мартинс, Д.,” Интерпретация и реинтерпретация на паметниците на културата. В търсене на непреходните ценности” – В: списание„Архитектура“, 2023г. брой №3-4, стр.62-71

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.