Изследователски проекти

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ  от Плана на ИТИГА/ЦА – БАН

1. “Интериорът и обзавеждането на масовото жилище у нас”.

Разработката е извършена от авторски колектив : р-л проф. Хр. Анастасов, изпълнители: н. с. И. Беджев и н. с. Д. Желева за периода 1974-1975 г., ИТИГА-БАН

Участие на Д. Желева-Мартинс: “Въведение” /4 стр./; I глава “Обитателите” /20 стр – от 5 до 25 стр./; IV глава –“Битовата техника” /от 43 до 80 стр – 37 стр./; VI глава, II раздел –“Перспективни възможности за разрешаване на създалите се противоречия при изграждане на интериорните композиции”, /от 105 до 109 стр – 4 стр/; Заключение /от 110 до 111 стр. – 2 стр./; общо 67 стр., Библиография; Приложение и Илюстрации. По тази разработка бе съставена и експериментирана в гр. Пазарджик система от елементи за изграждане на вътрешно разпределителни стени и мебели от същия авторски колектив.

2. “Тектониката в съвременната архитектура”.

Самостоятелен проект от плана на ИТИГА-БАН, разработван за периода 1978-1981 г., публикуван като монография в 1985 г.

3. “Тектоника и език в архитектурата”.

Самостоятелен проект от плана на ИТИГА-БАН, разработван за периода 1982-1983 г., приет за печат в РИС при Издателството на БАН; след реформите върната в Института; регистриран като монография в ЦИНТИ, 1993г.

4. “Формализация на тектоничния език”.

Самостоятелен проект от плана на ИТИГА-БАН, разработван за периода 1984-1985 г., приет за печат от НС на Института.; регистриран като монография в ЦИНТИ, 1993г.;

5. “Критика на моделите на архитектурния език”.

Изследването е съвместно със ст. н. с. Е. И. Россинская, к. ф. н. от ВНИИТАГ – Москва. Разработено е за периода 1986-1988 г., прието като монография от НС на двата института; регистрирано като монография в ЦИНТИ, 1993г.;.

6. “Семантика и прагматика на архитектурната форма”.

Изследването е планирано за периода 1989-1990 г. След приемане за печат на част от него в монографията на ВНИИТАГ “Проблемы языка архитектуры”, продължава прераствайки в друго: “Речник на архитектурните символи”.

7. “Речник на архитектурните символи”- /в колектив/, срок 1991-95г. съавтори арх. М. Йорданова и арх. Ю. Фърков, присъединили се при разработката на символа “Спирала”, 1992-93г; регистрирани доклади в ЦИНТИ, 1993г.;.

8. “Извори за историята на българското градоустройство /1878-1944г./ Корпус от първите регулационни и градоустройствени планове на селищата в България” – изследователски проект, финансиран от НФНИ при МОНТ, №444/95, с ръководител ст. н. с. К. Бояджиев, срок – 5.1995 до 3.1998г. Приключил 1999г.; на разположение в научния архив на ЦА-БАН;

9. “Архитектурата и градоустройството на Третото българско царство” – изследователски проект, финансиран от НФНИ при МОНТ, № 325/94, с ръководител ст. н. с. П. Йокимов. Д. Желева-Мартинс – частта за градоустройството, срок 1994 – 1999г. Приключил 2000г. с много добра оценка;

10.”Изследвания върху история на градоустройството на България – ХІХ-ХХ век. Диахронни анализи” – изследователски проект финансиран от БАН, с ръководител Д. Желева-Мартинс и сътрудник Ю. Фърков, срок м. януари 2000г. до м. декември 2003г.

11.”София и нейните образи” – изследователски проект, с ръководител Д. Желева-Мартинс, съучастници – д-р Саша Лозанова, ИФ-БАН; д-р Благовеста Иванова, НХГ; д-р Валентина Върбанова – ОП „Стара София” със Софийски Исторически Музей; Весела Радоева, директор на СГХГ, срок І.2003 – ХІІ-2004; Публикуван като компакт диск – сборник с материалите от международен симпозиум на същата тема, финансиран от СУБ.

12. ”Изследвания върху история на градоустройството на България – ХІХ-ХХ век. Синхронни анализи” – изследователски проект финансиран от БАН, с ръководител Д. Желева-Мартинс и сътрудник Ю. Фърков, срок м. януари 2004г. до м. юли 2005г. Приключил като двутомна История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Диахронни анализи – първи том, излязла от печат 2009, ІІ том – Синхронни анализи – в печат.

13. “Към теорията на художествената композиция в архитектурата и дизайна” – изследователски проект финансиран от БАН, с ръководител Д. Желева-Мартинс и сътрудник Ю. Фърков, срок м. август 2005г. до м. август 2008г.

14. “Към теорията на художествената композиция в архитектурата и дизайна”- ІІ част – „Интерпретации на композицията” изследователски проект финансиран от БАН, с ръководител Д. Желева-Мартинс и сътрудник Ю. Фърков, срок м. август 2008г. до м. Декември 2009г.

15. «Опазване и закрила на културното наследство на Димитровград» (2009 до 2012) – изследователски проект, разработван от интердисциплинарен колектив /архитекти – научни сътрудници и докторанти от БАН и УАСГ; експерти по културно наследство от НИНКН, уредници на музеи и административни ръководители от община Димитровград, членове на Движение «Димитровград – най-живият паметник на архитектурата», членове на ИКОМОС-БГ, общо 15 души/,  ръководител Д. Желева-Мартинс, срок 2009 до 2012

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТЕНИ ИЗВЪН ИТИГА/ЦА -БАН

1. Желева, Д. и др., Колективен изследователски проект на тема “Основни насоки на жилищната политика до 2000 г.” – по поръчка на Държавния съвет, със заповед от БАН, 1980 г. /Личен текст 80 стр./.

2. Желева-Мартинс, Д. /в колектив с ръководител проф. М. Класанов/- “НТР и архитектурната наука” – научна задача No 5 от плана на САБ за 1986 година, /авторски текст от 17 стр.с библиография/.

3. Желева-Мартинс, Д., П. Йокимов, Ю. Фърков, Л. Стоилова /ЦА-БАН/, Лилия Цветкова и Илияна Паскова /ДА-София/, Стоян Христов, художник – “Град върху града.120 години от Първия регулационен и 60 години от Първия градоустройствен план на София”- изложба, 29.3.1999г.-12.4.1999г. в Централния дом на САБ; 14-30.4.1999г по време на Европейския месец на Културата в гр. Пловдив, организирана от Централно управление на архивите при МС

4. Желева-Мартинс, Д., П. Йокимов, Л. Стоилова, В. Върбанова, Г. Иванчева и др. -”Архитектурната среда на ХХ век”-изложба, 17.04 2002г.-17.05.2002 – в Централния дом на САБ по време на Месец на Културата, организирана от ДОКОМОМО – България, ИКОМОС и др.

5. Желева-Мартинс, Д., С. Лозанова, Б. Иванова, Р. Гелева-Цветкова, Д. Николаиду, Б. Виана,- ”София в образи – Sofia in imagesизложба, представена както следва:

– От 1 до 18.10.2002- в Информационния център на Европейския Съюз, София;

– От 23 до 26.10.2002 в Институт за Европейски изследвания в Университета на Навара в Памплона, Испания, по време на VІІ конгрес “Европейска култура” – (VII Congreso “Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, 23-26 octubre 2002);

– От 14 до 19юли, 2003 г. в Университета в гр. Клагенфурт, Австрия, по време на 27-ма международна конференция на IMISE „Пътища за културно отчуждение Един интер-дисциплинарен диалог без бариери” (27th IMISE Conference Ways of cultural Estrangement A Nobarriers Interdisciplinary Dialogue”, 14-19 July, 2003, Universitat Klagenfurt, Austry);

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.