За София – БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

МОНОГРАФИИ

Желева-Мартинс Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция” – В: “София. 120 години столица на България”, София, Издава БАН със съдействието на Столична община, Академично издателство“Проф. Марин Дринов, 2000, с.464-474

Желева-Мартинс, Д. и др., съставител, “София и нейните образи”, Компакт диск сматериали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава СУБ – Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

Желева-Мартинс, Д., “Биография на София Исторически студии”, Издателство ”Пространство и форма”, София 2006

Желева-Мартинс, Д. Ю. К. Фърков, „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Първа част. Диахронни анализи”, Изд.”Валентин Траянов”, София, 2009

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ

Zheleva-Martins, D., Deep structures of the town – In: Architektura v prostredi.3. Vedeska konferencia “Kulturna kontinuita architektury”, Stara Lesna, 21-23 maja, 1991. Vydavatel Dom techniky ZSVTS, Bratislava, pp. 17-25; 75, 1989

Furkov, Yulii, Zheleva-Martins, D., “Reference Point of Urban Evolution” – In: Symposium papers- 11th General Assembly and International Symposium“The Heritage and Social Changes” – 5-9 October 1996, Sofia pp 477-480. 1996

Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorov” residential district“ – register card- In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands, 1997

Jeleva-Martins Dobrina I., “”Ilinden” residential district“- register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands. 1997

Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle” –In: Etudes balkaniques, Sofia, 1-2, pp 131-146, 1997

Zheleva-Martins-Viana, D. “The Modernist Doctrine: Interpretation in Muesmann’s Plan of Sofia” – In: “Vision and Reality”. Conference Proceedings, Fifth International DOCOMOMO Conference, Stockholm, Sweden, Ed. Swedish Museum of Architecture, pp. 200-204, 1998

Zheleva-Martins, D., “Coulor as semantic indicator of style in architecture (on examples from the 19th and 20th century)” – In: BULCOLOR’99 International color conference Proceedings, Varna, pp 447-254, 1999

Zheleva-Martins, Dobrina, Sasha Lozanova, “Ethnic peace in the city of silence” In: “Lo Straniero”, Journal of IMSE: International Mouvment for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=36, pp 36-37, 496, 2002

Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in images – annotation of aresearch project”- In: VII Congreso“Cultura Europea”, Resumenes Abstracts Resumes Zusammenfassung, “Z” – pp. 77-78- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spane, 23-26 octubre 2002

Zheleva-Martins, D. I. – “Annotations on the Research Project “Sofia and Its Images”- In: “Lo Straniero”, #37, N=531, pp 45-46, Naples, Italy, 2003

Zheleva-Martins, D. “Visual History of Sofia” – In: IX th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09.2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, pp. 188-189

Zheleva-Martins, D., Varbanova Val., “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In ABSTRACTS; XXII World Congress of Architecture, UIA 2005, Istanbul; “Cities: Grand Bazaar of Architectures”, 3-7 July, Istanbul, Turcia, ID 163, Category: 1.1. “CITIES, Grand Bazaar of ArchitectureS”, p. 80

Zheleva-Martins, D., V. Varbanova “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In: CD – “Academic contributions” of the XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, Istanbul; #163

Zheleva-Martins, D., Varbanova Val.,SOFIA—A CULTURAL HERITAGE TOURISM DESTINATION – Inhttp://www.sofiatourism.eu/sofia.htm?ReadForm, 2005

Zheleva-Martins, D.& Geleva-Tsvetkova, ”The city as a palimpsest Based on the example of Sofia” – In: Abstracts of 9th congress of International Association of Semiotic Studies (AIS/IASS) “Communication: Understanding Misanderstanding”, 2007, 11-17 June, Helsinki/Imatra – http://www.helsinki.fi/iass9/congress_schedule_april24.pdf.

СТАТИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Желева-Мартинс, Д., “Експериментална жилищна група в кв. “Мотописта”- София Опит за обективен анализ и оценка”– В: сп. “Архитектура”, София, 1991, брой No 1, с. 11-14

Желева-Мартинс, Д., “Хоризонтална организация на града. Диахронен анализ”– В: сп.”Архитектура”, София, 1991, брой 3/4, с. 25-28

Желева-Мартинс, Д., “Синхронен анализ на града.” В: сп. “Архитектура”, 1993, кн.3, с. 22-25

Желева-Мартинс, Д., “Вечните проблеми на София” – В: сп. “Аспекти”, 1995, брой 7-8, с.44-47

Желева-Мартинс, Д., “Бъдеще за миналото. София+селища сателити=агломерация”

В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.6,с.14-20

Желева, Д, Фърков, Ю., “Опорните точки на градската еволюция.” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.4, с.14-16

Желева-Мартинс, Д. “Първият модерен жилищен комплекс в София – ж.к.”Илинден”” – В: сп. “Архитектура”, 1997, кн. №2, с. 24-29

Желева-Мартинс, Д., “Интерпретация на доктрината на Модернизма в градоустройствения план на София на А. Мусман от 1938г.”- В: сп. ”Архитектура”, 1998, кн.5

Желева Добрина, “Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Първи етап -1877-1878г.” – В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.2, с.38-40

Желева Добрина, ”Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Втори етап – 1879г. и заключителен етап”– В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.3, с.38-41

Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Топогенезис на град София”- В: CD-ROM с Материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД; Университет “Асен Златаров” Бургас; Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас,

Желева-Мартинс Д., “Цветът като семантичен индикаторна стила /върху примери отХІХ – ХХ век” -В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.34-36

Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 6, с.22-25

Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София.Основни топогенетични фактори”- В: ”АМС Аспекти”, 2003, № 4, с.48-51

Желева-Мартинс Д., Образите на София в устройствените плановеи архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, София, 2004

Желева-Мартинс Д., Образите на София в градоустройствените плановеи архитектурата от началото до средата на ХХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова,”София и световното културно наследство” – В: ”Арх – Арт борса”, Брой 23 от 9-16 юни, с.13-16, 2004

Желева-Мартинс, Д., ”Историческото време на централното софийско пространство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство АРХ&АРТ, София, 2004, брой 5-6, с.15-26, резюме на английски, с.83

Желева-Мартинс, Д., “Градската топография – матрица за социални неравенства. Примерът на София до началото на 20-те век”– В: българо-френски сборник, “Градове и неравенства. От локалното към глобалното” – София, Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие – NURA Housing and Urban Research Association, 2005, с.84-93, резюме на френски, стр.170

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София като пазар за културен туризъм всвета”В: “Строителство Градът”, 2005, брой38, 10-16 октомври, стр.53-54 – отпечатан на български език в пълен текст, с илюстрации, докладът от XXII световен конгрес на МСА състоял се в Истанбул 3-7 юли 2005г.

Желева-Мартинс, Д.,Върбанова, Валентина, “София като пазар за културен туризъм, в контекста на световното туристическо стопанство – В: www.stroitelstvo.bg, 13.07.2005

Желева-Мартинс, Д.,”Градоустройствено планиране и исторически контекст”, В: сп. “Историческо бъдеще”, 2005г., бр.1-2, сс. 96-110

Желева-Мартинс, Д., Саша Лозанова, Образът на паметта в мълчаливия град”- В: “Диалог и духовност”, Сб. В чест на Румяна Златанова (Festschrift fur Rumjana Zlatanova zum 60 Geburstag), Съст. Сп. Паскалевски, Изд. “Темро”, София, 2006, с.385-408

Желева-Мартинс, Д., “Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”В: „София и нейното културно-историческо наследство” Изд. Софийска община, ОП ”Стара София” със СИМ, София, 2008, Издателство за териториално устройство и строителство, с.191-199, реюме на англ. с.260-261

Желева-Мартинс, Д., “Историческият център на София – в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2008, брой 4, с., резюме на английски, с.

Желева-Мартинс, Д., “Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: „Епохата на Фердинанд”, В: сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2,, София, Изд.”Accent”, 2009, с.9-16

Гелева-Цветкова Р. и Желева-Мартинс, Д. , „Градът като палимпсест на примера на София” – В: сб. „Сердика Средец София”, Т.5, „Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” , Изд. Столична Община, ОП”Стара София”със Софийски исторически музей София, 2010, с.294-298

Борислав Виана, Добрина Желева-Мартинс, Софийското метро – „подземният град”, В:  Списание “Наука”, бр.3, 2014, с. 34-40 ISSN 0861 3362

Желева-Мартинс, Добрина, Борислав Виана – „Подземният град” Един възможен бранд за софийското метро – В: Списание „Многообразие в единството”, бр. 1-2014, Тема на броя „София135 години столица на България” Съюз на учените в България, София 2014 , с. 42-63 ISSN: 1314-0825

СТАТИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ

Желева, Е, Д. Желева “Младост” расте и старее…но дали хубавее? – В: сп. София, 1980, №1, стр.11-12

Желева-Богданова, Е. и Д. Желева-Мартинс, Достатъчно ли е “зелена” зелената система на София- Във: в-к “Народна култура”, бр. 35 от 27.08.1982г

Желева-Мартинс, Д., “Психоанамнеза” на един жилищен квартал – В: сп. София, 1987, №10, стр. 5-6.

Желева-Мартинс, Д., София чака своето постановление – В: сп. София, 1987, брой No 11, стр. 17-18.

Желева, Д., Имам предложения… – В: сп. София, 1989, брой №3, стр. 39.

Желева-Мартинс, Д., Трети март. Лъвски знаци. В: сп. София, 1990, брой №3, стр. 2-3

Желева-Мартинс, Д., Генплан. Нужен ли е? – В: сп. София,1990, брой №8, стр. 24-27

Желева-Мартинс, Д., Миряна Йорданова, Юлий Фърков, Екологически чистият “ген” на София – Във: в-к “Вечерни новини”, бр. 123 от 27.06.1991 г, с. 33

Желева-Мартинс, Д., “Утре ще бъде късно”. В: в-к “Арх-Арт борса”,1998

Желева-Мартинс, Д. “За изкуството архитектура и за съветниците на софийския кмет” – В: в-к ”Арх-Арт Борса”, 4-7.8.1999, бр.31.с.8-9.

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: в-к”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2004, с.18-19

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “Новият проблем на София” – в-к “Култура”, №31 от 23 юли, 2004, с. 5;

Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София и световното културно наследство” – рубрика “Архитектура” – В: http://stroitelstvo.bg/ 2004 http://www.stroitelstvo.bg/?act=1&i_id=5622

Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Рушат Ропотамо Колеги, опомнете се”В: http://stroitelstvo.bg/page.php?id=13612 , 2006

Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Докато не е късно! Колеги, опомнете се!” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.21 от 25 май-1юни, 2006р с.15

Желева-Мартинс, Д., “Сбогом Ропотамо””- В: www.cult.bg – рубрика “визуални изкуства”, “история и изкуства”, от 17.06.2007

ДОКЛАДИ, ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДРУГИ ФОРУМИ

Желева-Мартинс, Д., Формиране на социалната поръчка на жилищното строителство в София – Научно-практическа конференция на тема: “Комплексната социално-икономическа и социологическа информация – научна основа за управление на функционирането и развитието на града” – организирана от СНС и Столичното социологическо дружество София, 27.VI.1987

Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – диахронен анализ, Международен симпозиум: “Научни методи за опазване паметта на един град – проблеми на формирането” – организира Международният комитет по формиране към ИКОМОС и Българският национален комитет на ИКОМОС, в София, 28.IX – 1.X. 1990 /Scientific methods for safguarding the memory of a city: Training problems. ICOMOS – International Commitee for training ICCROM, The bulgarian national commitee of ICOMOS. September 28th-October 1st, 1990, Sofia/

Желева, Д., Фърков, Ю., Йорданова, М., Скелет на градската памет. Европейски форум – София 91 “Столиците на бъдеща Европа” /публикувано резюме, 1991, с. 21-22/

Желева-Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – синхронен анализ Научен семинар на тема: “Европейски влияния в българската архитектура през XIX – XX век”, организира САБ, м. юни 1993

Желева-Мартинс, Д., Вечните проблеми на София. – Конференция с международно участие – “София 94 Градоустройство, инженерна структура, транспорт и околна среда”, 27-28.10. 1994, София, Организира Столична голяма община, ФНТС, САБ, УАСГ

Желева-Мартинс, Д., София в контекста на останалите балкански столици. Сравнителна градоустройствена фактология – Научна конференция “Белите петна в историята на архитектурата по българските земи” 9-10.2. 1995, организира САБ София

Желева-Мартинс, Д., “Общото и специфичното в градоустройството на столиците на балканските държави от началото до края на ХIХ в” – Международна научна конференция на тема “Общото и специфичното в балканската култура”, 17-18.5. 1995, Организира СУБ и СУ “Климент Охридски”, София

Zheleva-Martins, D., Furkov, Y., “Reference point of Urban Evolution”- ICOMOS – 11th General Assembly of ICOMOS, Inter national Symposium, “The Heritage and Social Changes” – oct. 5-9, 1996 Sofia

Желева-Мартинс, Д, Ю. Фърков, “Репери на културната рекултивация” – В: Работно съвещание на тема “Рекултивация на земи нарушениот въгледобив”, организират ЛТУ и Британски съвет – София, съорганизатори Оксфорд Брукс Университет, Великобритания, Институт за Гората при БАН, ”Минпроект” – София, БНОЦЕООС и др., 5-9,ІХ, 1998, София.

Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “120 години от Първия регулационен план на София”- В: Юбилейна научна конференция- “София 120 столица на България”, организирана от БАН, Столична община, СУ ”Климент Охридски” Общобългарски комитет “Васил Левски” – София, 29-31 март, 1999

Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”- В: Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас

Zheleva-Martins, D., “Sofia in images – annotation of aresearch project” In: VII Congreso “Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 23-26 octubre 2002

Желева-Мартинс, Д., “Градската топография като матрица на социални неравенства /на примера на София от края на ХІХ и началото на ХХ век/” – В: Българско френски колоквиум по урбано – социология “Градове и неравенства: локални и глобални измерения”, организиран от Институт по Социология при БАН, Комитетът по урбано -социология към Българската социологическа асоциация, САБ и

Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ – Секция “История”, ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата след Освобождението от началото до средата на ХХ век” – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ- Секция “История”,ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

Zheleva-Martins, D., “Visual History of Sofia” – In: IX-th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09. 2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, Albanie

Желева-Мартинс, Д., Интерпретация на принципите на новата европейска естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – Площад “Св .Александър Невски” – Семинар на тема “България, Балканите и Европа: Регионални измерения на европейската култура”, 18-20 май, 2005, Институт по балканистика при БАН;

Zheleva-Martins, D., V. Varbanova, “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spaсe” – In: XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, 2005, Istanbul

Желева-Мартинс, Д.,“Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”научна конференция “София и нейното културно-историческо наследство”, организирана от ОП ”Стара София” и СИМ, 9-11 ноември, 2005, София

Желева-Мартинс, Д. и Р. Гелева-Цветкова, „Градът като палимпсест На примера на София” – В: юбилейна конференция на тема “Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” – организира ОП ”Стара София” със СИМ, 5-7 ноември, 2008, София

Желева-Мартинс, Д., “София в контекста на Балканските културни коридори” – В: ХІ международна научна конференция на тема „Диалогът с Другия: Балкански измерения на европейската идентичност”Организират СУ ”Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, 14 и 15 ноември, 2008, София

Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: конференцията „Епохата на Фердинанд”, 20 ноември, 2008 г., публикуван в сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2, София, Изд. ”Accent”, 2009, с.9-16

Виана, Борислав и Добрина Желева-Мартинс“Подземният град” един възможен бранд за софийското метро – София 135 години столица на България София кандидат за европейска столица на културата – 2019, Научна конференция, организирана от СУБ, СО, 24 април, 2014г.

ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ОВОС

(Оценка за въздействие върху околната среда) Компонент “Културно-историческо наследство”

ОВОС за обект “Изграждане на тенис-кортове при х-л “Елица”, Витоша за частта “архитектура и градоустройство”, в колектив с р-л ст.н.с.инж.Е. Желева, к.с.с.н., р-л катедра “Екология”, НИС, ВЛТИ, 1995г.

ОВОС /окончателен/ за обект в експлоатация “ОЦМ-АД-София” в частите “жилищни и други сгради в съседство”, “архитектура и градоустройство” и “архитектурно наследство” – към БНОЦЕОПС/ Български Научно-Образователен Център Екология и Опазване на Околната Среда/, 1996г.

Доклад за ОВОС на “Кремиковци” ЕАД и прилежащия му район, в частта за “Културно-историческо наследство”, БНОЦЕОПС, в съавторство с Ю. Фърков, 1998 година.

Доклад за ОВОС на проект за Реконструкция на ІV-та Феросплавна пещ – ФСЗ Кремиковци, част ““културно наследство” ”, в съавторство с Ю. Фърков, 1999г.

“Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Втори метродиаметър – участък Централна гара до кръстовището на бул. “Джеймс Баучер” и бул.”Черни връх”, Компонент “Културно-историческо наследство”, декември 2006 в съавторство с Върбанова, В.

“Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение: “Трети метродиаметър”, Компонент “Културно-историческо наследство”, октомври 2012г.

ИЗЛОЖБИ

Желева-Мартинс, Д., П. Йокимов, Ю. Фърков, Л. Стоилова /ЦА-БАН/, Лилия Цветкова и Илияна Паскова /ДА-София/, Стоян Христов, художник – “Град върху града. 120 години от Първия регулационен и 60 години от Първия градоустройствен план на София– изложба, организирана от Централно управление на архивите при МС

29.3.1999г.-12.4.1999г. в Централния дом на САБ, София;

14-30.4.1999г по време на Европейския месец на Културата в гр. Пловдив;

 

Желева-Мартинс, Д., С. Лозанова, Б. Иванова, Р. Гелева-Цветкова, Д. Николаиду, Б. Виана,- ”София в образи – Sofia in images” изложба, представена както следва:

– От 1 до 18.10.2002 – в Информационния център на Европейския Съюз, София;

– От 23 до 26.10.2002 – в Институт за Европейски изследвания в Университета на Навара в Памплона, Испания, по време на VІІ конгрес “Европейска култура” – (VII Congreso “Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, 23-26 octubre 2002);

– От 14 до 19юли, 2003 г. в Университета в гр. Клагенфурт, Австрия, по време на 27-ма международна конференция на IMISE „Пътища за културно отчуждение Един интер-дисциплинарен диалог без бариери” (27th IMISE Conference “Ways of cultural Estrangement A No-barriers Interdisciplinary Dialogue”, 14-19 July, 2003, Universitat Klagenfurt, Austry);