БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Д-р. арх.ДОБРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА-МАРТИНС ВИАНА

Дисертационен труд за кандидатска степен /сега докторска/, защитен след редовна аспирантура в Московския Архитектурен Институт, на 13.12.1973 г. на тема: “Взаимосвязь требований функции, техники и эстетики в жилищном строительстве социалистических стран”.

МОНОГРАФИИ

1. Желева-Мартинс, Д. Тектониката в съвременната архитектура. Издателство на БАН, София, 1985

2. Желева-Мартинс, Д.,Тектоника и език в архитектурата, ИТИГА-БАН, Протокол от 16.3.1984 г. Депозит в ЦИНТИ,  монография под No Нд 105/93, 1993

3. Желева-Мартинс, Д.,Формализация на тектоничния език, ИТИГА-БАН, протокол от 28.09.1986 г. Депозит в ЦИНТИ, монография под No Нд 106/93 1993

4. Желева-Мартинс, Д., съавтор Е. И. Россинская, Критика на западните модели на архитектурния език., ИТИГА-БАН, протокол No 3 от 10.06.1986 г Депозит в ЦИНТИ, монография под No Нд 107/93 1993

5. Желева-Мартинс, Д., Тектониката като теория на формата и формообразуването, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

6. Желева-Мартинс, Д., “Градоустройствени паралели България и светът Хроника”, Академично издателство “Проф.Марин Дринов”, София, 2004

7. Желева-Мартинс, Д. и др., съставител, “София и нейните образи”, Компакт диск с материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава СУБ – Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

8. Желева-Мартинс, Д.,“Културен туризъм” – учебник за образователна степен “Магистър”, Издателство ”Пространство и форма”, София, 2005

9. Желева-Мартинс, Д., “Биография на София Исторически студии”, Издателство ”Пространство и форма”, София 2006

10. Желева-Мартинс, Д. съавтор Ю. К.Фърков, „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Първа част. Диахронни анализи”, Изд.”Валентин Траянов”, София, 2009

11. Желева-Мартинс, Д. и  М. Петрова, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми”  „Принципи на гещалтпсихологията и приложението им в дизайна” Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция, в рамките на обучението на студентите от ІІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, София, 2012г.

12. Желева-Мартинс, Д. и  М. Петрова, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми” – Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция на тема Конструкция-еврика-форма”, в рамките на обучението на студентите от ІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, по “Формообразуване”.  София, 2014г. ISSN 1314-6572

13. Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми” – Сборник с материали от “Реферативни четения” – студентска научно – образователна конференция на тема “Семиотика и дизайн”  , в рамките на обучението на студентите от ІІI курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, по “Теория на композицията”.  София, 2014г. ISВN 1114-6572

14. Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, “Теория на композицията” – учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София Онлайн издание, СУБ, 2014г.   –  ISBN – 978-619-7226-01-0       http://usb-bg.org/Theoria%20na%20kompoziciata.htm

15. Желева -Мартинс, Добрина, Петрова, Мирослава,“Формообразуване” – учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София, Онлайн издание, София,Издателство БИСМАР, 2015 г. ISBN 978-954-91648-4-8  http://mebeli.info/FORMOOBRAZUVANE.pdf

НАУЧНИ СТУДИИ*

1. Желева, Д., Естетиката и експлоатацията на жилищните сгради построени по индустриален начин. /С примери от България и СССР/, В: Известия на СТИГА-БАН, кн.XXV, Издателство на БАН, София, 1973, стр. 155-167

2. Беджев, И, Д. Желева, За интериора на масовото жилище. В: Архитектурата и жизнената среда на човека, Т. 2, Издателство на БАН, София, 1978, стр. 73-113,

3. Желева, Д., Понятието “тектоника” в архитектурната наука – В: Годишник на ВИАС, Свитък II, Теория на архитектурата, Т. XXIX, София, 1981-1982, стр. 99-110

4. Желева-Мартинс, Д., Възприятие и зрителни илюзии в архитектурата. В: Годишник на ВИАС, Т. XXIX, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1981-1982, стр. 131-143

5. Желева-Мартинс, Д., Семиотика и архитектура. В: Годишник на ВИАС, Архитектура и градоустройство, Свитък II, Т. XXX, София, 1982, стр. 253-275

6. Желева-Мартинс, Д., Тектоника и език в архитектурата. В: Годишник на ВИАС. Т. XXXI, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1983-1984, стр. 199-213

7. Желева, Д., Архитектурата на Бразилия пред погледа на специалиста. В: Известия на Научно-изследователския институт по културата при КК и БАН, “Исторически корени и национална идентичност на Латинска Америка“, Година XIV, 1/1988, София, стр. 200-214

8. Желева-Мартинс, Д., Е. И. Россинская, Модели на архитектурния език. В: Годишник на ВИАС, Т. XXXIII, Свитък II, Теория и история на архитектурата, София, 1987-1988, стр. 67-80

9. Желева-Мартинс, Д., Семантика архитектурной формы. – В: Сб. Семиотика и язык архитектуры, Москва, ВНИИТАГ, 1991, стр. 81-113

10. Желева-Мартинс, Д., Спирала-теоритичен и общоисторически аспект на символа, Научен семинар “Образ и форма”, ИТИГА – БАН, 20.12.1993 г., регистр. НЦИД, НД 372/94, София, 1994

11. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorovresidential district” – register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands, 1997

12. Jeleva-Martins D., “”Ilinden” residential district”-register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist, The Netherlands, 1997

13. Jeleva-Martins, D., “Les trais communs et specifiques de l’urbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle”- In: Etudes balkaniques, Sofia, N=1-2, pp 131-146, 1997

14. Желева-Мартинс, Д., “Градоустройствена еволюция на град Русе /от възникването му до средата на ХХ век/” – В: “Алманах на историята на Русе”, Том ІІ, Русе, Изд. Община Русе, Общобългарски комитет и фондация “Васил Левски”, Съюз на Учените клон Русе, Обществен комитет “Баба Тонка” , 1997, с.328-354 и 10 стр. илюстрации

15. Желева-Мартинс, Д., “Крос-културални анализи в полза на архитектурната история” – В: “Известия на Историческия музей в Кюстендил”, 1997, Т. V, част ІІ, с.185-204

16. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Пловдив /ХІХ-ХХв./” – В: “Пространството Архитектура. Анализи и интерпретации в края на ХХ в.”, сборник на ЦА-БАН, София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2000, сс.17-27 текст; 16 стр. илюстрации,

17. Желева-Мартинс, Д., “Континуитет и дисконтинуитет в градоустройството. 120 години от първия градоустройствен план на град Стара Загора” – В: Годишник на УАСГ, Свитък 1, “Архитектура. История. Типология. Образование”., Т. ХL, 1999-2000, с.91-113

18. Желева-Мартинс, Д., “Спирала – интерпретации”- В: Сб. ”Коментар. Интерпретация. Възможност за четене”, Сборник, издава Факултет по славянски Филологии на СУ, София, 2001, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, сс 489-529

19. Желева-Мартинс, Добрина, “Структурният анализ при изследване на историческите градове /Върху примери от България/” – В: сб. ”ГРАДЪТ: символи, образи, идентичности”, София, ЛИК, 2002, с.70 – 88; ил.189-191,

20. Желева-Мартинс, Д, “Линията като граница – семантичен анализ. Териториално-устройствен и градоустройствен аспект”- В “Границата / The Border – International Conference Bulgaria, Stakevci, 29-30.08.2001, Vol. 1. (Материали от международна конференция на тема “Границите в пространството, времето, мислите”, Стакевци, 28-30.08.2001), издава Society DIOS, Balkan Institute of Ethnology, ДИОС (Дружество за изследване на общности и селища), София, 2002, с. 207 – 227

21. Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти” – В: The electronic multi-topical Journal of International Research Publications (CD-ROM-електронен носител, ISSN 0861 9861), с Материали от Единадесети международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, Бургас, Съюз на Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, БУРГАС, с.308- 315

22. Jeleva-Martins Viana, D., “Verbalization of the Architectural, Iconizacion of the Verbal Text” – In: “Orpheus” Journal of Indo-European and Thracian Studies, Publication of Institute of Thracology at BAS, 2004, № 13-14, pp 71 – 98

23. Желева-Мартинс, Д., Пространството в образ и в текст” – В: „Пространството архитектура”, Т. 2, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с.148-160, 20 стр. илюстрации.

24. Желева-Мартинс, Д. – „Чехи строители на следосвобожденска България” – В: „Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие за българското национално развитие”, Изд. със съдействието на Министерството на външните работи на Чешката република, Чешки културен център в София, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик” в България, , София, 2009, с.117-136


* Статии над 22 машинописни страници – една печатна кола.

ПУБЛИКАЦИИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ( В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ )

1. Желева, Д. И. Индустриализация жилищного строительства в Болгарии. В: Сборник материалов XXVIII научной конференции, М Арх И, Москва. 1972

2. Желева, Д, И., Новости в индустриализированном жилищном строительстве социалистических стран. – В: Сборник материалов XXIX, научной конференции МАрхИ, Москва, 1973

3. Желева, Д. И., Взаимосвязь требований функции, техники и эстетики в жилищном строительстве социалистических стран. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Москва. 1973

4. Желева, Д. , О стиле. – В: сп. Наш дом. /на руски език/, № 43, стр. 4-5, 1975

5. Желева-Мартинс, Д. Необыкновенное будущее интерьера. В: сп. Наш дом. /на руски език/, №48, стр. 6-7. 1975

6. Zeleva-Martins, D., Tektonika a architektura. – Architektura a Urbanizmus. Casopis preteoriu architektury, urbanizmu a zivotneho prostredia. Ustav Stavebnictva a Architektury S A V. No 17, n 3, pp. 169-182., Bratislava. 1983

7. Zeleva-Martins, D., Soucasne problemy teorie archtektury. Vystavba a architektura, Roenik XXXV, VUVA, Praha, No 2, pp.13-18. 1989

8. Jeleva-Martins, D., Space models in architecture. An historical review. – In: Space and History. Urban, architectural and regional space. Skopelos symposium proceeding. Thessaloniki, pp. 143-156., 1989

9. Zheleva-Martins, D., Deep structures of the town – In: Architektura v prostredi.3. Vedeska konferencia “Kulturna kontinuita architektury”, Stara Lesna, 21-23 maja, 1991. Vydavatel Dom techniky ZSVTS, Bratislava, pp. 17-25; 75, 1989

10. Желева-Мартинс, Д., Семантика архитектурной формы. – В: Сб. Семиотика и язык архитектуры. Москва, ВНИИТАГ, стр. 81-113. 1991

11. Zheleva-Martins, D., The Line – Atchitectural Metamorphoses – In: Volume of Abstracts – IAPS 12 Conferense “Sosio-Environmental Metamorphoses. Builtscape, Landscape, Ethnoscape, Euroscape” Marmaras, Aristotel University of Thessaloniki, Greece. 1992

12. Zheleva-Martins, D., “The Fireplace as an Archi-Type of Home” In: Septieme Congres International D’Est European, Thessalonique, 29 aut – 4 septembre. Communications, Athenes, 1994, Volume of Abstracts, p.100, 1994

13. Furkov, Yulii, Zheleva-Martins, D.,  “Reference Point of Urban Evolution” – In: Symposium papers – 11th General Assembly and International Symposium“The Heritage and Social Changes” – 5-9 October 1996, Sofia pp 477-480. 1996

14. Jeleva-Martins Viana, Dobrina, “Topogenesis of the city: Semantics of the Myth of origin”– In: “Khora = Historia + Cosmos”, №1 – International congress on architecture and semiotics: Topogenesis. Barcelona, Spain, Copisteria Miracle S.A., p. 37. 1996

15. Zheleva, Dobrina, “Topogenesis of the city: Semantics of the myth of origin”- In: “Architecture, semiotics and social sciences. Topogenesis”, Quaderns d’Arquitectes. Edicions UPC (Universitat Politecnica Catalunia), Barcelona, Spain, Pp 131-146. 1997

16. Jeleva-Martins Dobrina I., Natural archetypes of the home: A semantic analisis“- In: “La semiotica. Intersecction entre la naturaleza y la cultura. Semiotics bridging nature and culture“. VI-th International congress; International Associacion for Semiotic Studies. Guadalajara, Mexico, Julio, 13-18, 1997, Secction 1.1, p.16, 1997

17. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Yavorovresidential district – register card- In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands, 1997

18. Jeleva-Martins Dobrina I., “”Ilindenresidential district“- register card – In: DOCOMOMO ISC /Registers BA Zeist The Netherlands. 1997

19. Jeleva-Martins, D., Les trais communs et specifiques de lurbanisme des capitales des Etats balkaniques au XIXe siecle” –In: Etudes balkaniques, Sofia, 1-2, pp 131-146, 1997

20. Jeleva-Martins Dobrina, “A Lexicon of Town-Planning in Modernism (From Examples of Bulgarian Towns from the 19-th – 20-th Century)” – In: “The Man and the City Spaces Forms Meanings.” V. I. Architecton, Saint Petersburg. Geneva. Thessaloniki. Ekaterinburg, Russia. pp. 255-270. 1998

21. Jeleva-Martins Viana Dobrina, “Town plans as documentary cultural heritage” – In: Actas del IV Congreso “Cultura Europea” Pamplona, 23-26 octubre de 1996. Universidad de Navarra, Centro de Estudios Europeos, Editorial ARANZADI, Pamplona, Espana. Pp 713-723, 1998

22. Jeleva-Martins Dobrina, “Ecology and Cultural-Historical Heritage: Looking for the Mutual Benefits”- In:”V Congreso “Cultura Europea” – Resumenes, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Espana, pp.139-140. 1998

23. Zheleva-Martins-Viana, D. “The Modernist Doctrine: Interpretation in Muesmann’s Plan of Sofia” – In: “Vision and Reality”. Conference Proceedings, Fifth International DOCOMOMO Conference, Stockholm, Sweden, Ed. Swedish Museum of Architecture, pp. 200-204, 1998

24. Zheleva-Martins, D. & Furkov, Yuli, “The role of the engineers from the russian army in layingthe foundations of contemporary Bulgarian town planning after the liberation from Turkish domination in 1878” In: “Etudes Balkaniques”, Institute d’ Etudes Balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, N=1-2, pp 75-83, Sofia, 1999

25. Zheleva-Martins, D., “Coulor as semantic indicator of style in architecture (on examples from the 19th and 20th century)” – In: BULCOLOR’99 International color conference Proceedings, Varna, pp 447-254, 1999

26. Zheleva-Martins Viana, D. “Tectonics as theory of form and form-formation” – In: Abstracts, 7th World Congress of the International Association For Semiotic Studies, “Sign Processes in Complex Systems”, Technial University Dresden, October 6-11, 1999; editor Dinda L. Gorlee, p.403, 1999

27. Martins-Viana, Dobrina Zh, ”Reference Points of Cultural Regeneration” – In: “Balkan Ecology”, Vol 2, N=1 pp 29-33 Sofia, 1999

28. Желева-Мартинс Виана, Д. “Топогенезис города: Семантика мифа о происхождении” – В: “Семиотика пространства” – Сборник научных трудов Международной Ассоциации Семиотики Пространства, Изд. ”Архитектон”, Екатеринбург, Россия, стр. 443-466, 1999

29.- 35. Zheleva-Martins, D. & Diana Popova, Delibasev, Atanas Christov”; “Danadziev, Avram”; “Danadzieva, Angela Vasileva”; “Danadzieva, Fanny Vasileva”;“Dandolov, Hhristo”; “Dandolova, Iskra”; “Danov, Todor Joncev– In: ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON World Biographical Dictionary of Artists”, K. G. Saur Verlag MunchenLeipzig; 1999, http://www.saur.de/akl

36. Jeleva-Martins Dobrina, Ecology and CulturalHistorical Heritage: In search for the Mutual Benefits”- In: Actas del V Congreso Cultura Europea”, Pamplona, 28-31 10.1998, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Ed. ARANZADI, Pamplona, Espana, pp. 139-140. 2000

37 – 48. Zheleva-Martins, D. & Diana Popova, Dimcev Emil”; “Djankov Angel”; “Dzelebov Kosta”;“Dobrinova Angelina”; Donkov Atanas”; “DosevaGeorgieva, Maria Luiza”; “Dorosiev Aleksandar”; “Donkov Atanas”; “Dzangozov Konstantin”; “Dubovik Aleksandar”; “Dragomirov Zhivko”; “Dobreva Janka– In: ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON World Biographical Dictionary of Artists”, K.G.Saur Verlag MunchenLeipzig 2000, http://www.saur.de/akl

49. Zheleva-Martins, D., “Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на гръцки език/, ARTinGRAPH, Veria, pp 359-366, 2000

50 – 53. Zheleva-Martins Viana, D. & Jully K. Furkov, Georgi Nenov”; “Liuben Tonev”;“Delcho Sugarev”; “Asen Stoichkov – In: “DICTIONARIO DELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO”, ed. Carlo Olmo, Umberto Allemandi & C., Turin, Italy, 2001

54 – 55. Zheleva-Martins, D. & Diana PopovaDzedzev Krasimir GOspodinov”;“Dzumakov, Dechko”; In: ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON World Biographical Dictionary of Artists”, K.G.Saur Verlag MunchenLeipzig 2001, http://www.saur.de/akl

56. Zheleva-Martins, Dobrina, Dessislava Nicolaidou, Borislav Viana, Semantics of the Orthodox Temple: Space, Terminology, Visualisation”- In: http://www.oxtemple.f2s.com, 2001

57. Jeleva-Martins, Dobrina, Arch.   ”Tectonics as Theory of Form and Form- Formation”(paper-book) – In: ”Lo Straniero” Journal of IMSE: International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=33, pag. 25, 444, 2001

58. Zheleva-Martins, Dobrina, Sasha Lozanova, “Ethnic peace in the city of silence” In: “Lo Straniero”, Journal of IMSE: International Mouvment for Interdisciplinary Study of Estrangement, Naples, Italy, N=36, pp 36-37, 496, 2002

59. Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in images – annotation of a research project”In: VII Congreso“Cultura Europea”, Resumenes Abstracts Resumes Zusammenfassung, “Z” – pp. 77-78- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spane, 23-26 octubre 2002

60-61. Zheleva-Martins, D.& Diana Popova “Еvrev, Petko Iliev”; “Еvgeniev, Ivan Todorov” – In: Algemeines Kunstlerlexikon/ World Biographical Dictionary of Artists, K.G.Saur Verlag, Munchen, Germany, 2002, http://www.saur.de/akl

62. Jeleva-Martins, Dobrina, Arch. “Ethnic Structure of the Bulgarian Cities before Their Urban Planning at the End of the 19th Century” – In: Etudes Balkaniques”, Sofia Institute d’Etudes Balkaniques, Academie des Sciences de Bulgarie, № 2, pp 125 – 136, 2002

63. Zheleva-Martins, Dobrina Semantics of the Ionic Capital – In: THRACIA XV In honour of Alexander Fol’s 70th anniversary”, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Thracolоgy, Tangra TanNakRa Publishing House, 2003, pp 463-478, 2003

64. Zheleva-Martins, D. I. – “Annotations on the Research Project “Sofia and Its Images”- In: “Lo Straniero”, #37, N=531, pp 45-46, Naples, Italy, 2003

65. Желева-Мартинс, Д., “Следи от ориенталското градоустройство в структурата на големите български градове: ХІХ-ХХ век”- В: “В поисках “ориентального на Балканах Античность Средневековье Новое время” – Балканские чтения 7, Тезисы и материалы, Москва, 24-26 марта, 2003, с.152-154

66. Zheleva-Martins, D., “Annotations on the Research Project “Sofia in Images” – In: 27th IMISE Conference “Ways of cultural Estrangement A No-barriers Interdisciplinary Dialogue”, 14-19 July, 2003, Universitat Klagenfurt, Austry

67. Zheleva-Martins, D. “Visual History of Sofia” – In: IX th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09.2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, pp. 188-189

68. Zheleva-Martins, Dobrina, “An atempt at structural history of the bulgarian Town- planning”– In: 8th congress of International Association of Semiotic Studies (AIS/IASS) “Signs of the world Interculturality and globalization”, Session 7 “Semiotics of Space”, Lyon, July, 7th –12th, 2004 (Abstracts, p. 426), ttp://sites.univ-lyon2fr/semio2004/rubrique.php3?id_rubrique=19

69. Zheleva-Martins, D. Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, 2004, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на гръцки език/, pp.359-365

70. Jeleva-Martins Viana, D. “Verbalization of the Architectural, Iconizacion of the Verbal Text”– In: “Orpheus” Journal of Indo-European and Thracian Studies, Publication of Institute of Thracology at BAS, 2004, № 13-14, pp 71 – 98

71. Zheleva-Martins, D., Varbanova Val., “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In ABSTRACTS; XXII World Congress of Architecture, UIA 2005, Istanbul; “Cities: Grand Bazaar of Architectures”, 3-7 July, Istanbul, Turcia, ID 163, Category: 1.1. “CITIES, Grand Bazaar of ArchitectureS”, p. 80

72. Zheleva-Martins, D., V. Varbanova “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spase” – In: CD – “Academic contributions” of the XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, Istanbul; #163

73. Zheleva-Martins, D., Varbanova Val.,SOFIA—A CULTURAL HERITAGE TOURISM DESTINATION – In http://www.sofiatourism.eu/sofia.htm?ReadForm, 2005

74. Zheleva-Martins, D., “The Modern Bulgarian Town-Planning at The Crossing Point Between The Eastern and Westеrn Avant-Garde” – In: “TERRITORIUM” “Spatial planning in East and Souteast Europe” – Institut za planiranje Geografskog faculteta Univerziteta u Beogradu; Jun 2005, Broj 3

75. Zheleva-Martins, D., Farkov, Yulii K., “The route of the Gold between Thrace and Hellas” – In: “Abstracts”of 10th International congress of Thracology“, Komotini – Alexandroupoli, 2005, 18-23 october, Ed. Ministry of Culture, Greece; p.132

76. Zheleva-Martins, D., Yulii Kirilov Furkov, “The Regular Geometric Grid of Towns Seen as an Archetype”– In: THRACIA XVI – IN HONOREM X CONGRESSUS STUDIORUM THRACICORUM GRAECIA 2005, Institute of Thracology – Sofia, 2005, pp 275-284

77. Zheleva-Martins, D,,  “Theory of Form Formation / Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica” – In: “Educating Designers for a Global Context?” – Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education, International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

78. Zheleva-Martins, D, “Migration as a Factor for Forming a Common Regional Architectural Picture of the Balkans – In: 4th In ASEA Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe” Timişoara, Romania, 24–27 May 2007 – Abstracts of the conference presentations .

78. Zheleva-Martins, D., “Bulgaria: Variations in Town Planning”, In: “Other Modernisms. A selection from the DOCOMOMO Registers”, DOCOMOMO Journal, #36 (March), 2007, pp. 22-24

80. Zheleva-Martins, D. & Geleva-Tsvetkova, ”The city as a palimpsest Based on the example of Sofia” – In: Abstracts of 9th congress of International Association of Semiotic Studies (AIS/IASS) “Communication: Understanding Misanderstanding”, 2007, 11-17 June, Helsinki/Imatra – http://www.helsinki.fi/iass9/congress_schedule_april24.pdf.

81. Zheleva-Martins, D., “Plovdiv – Image and identity” – In: “Exterior”, p.60-63, 2008

82. Zheleva-Martins, D., “Were is going the Bulgarian architecture” – In: “AMC”, 2009, pp.28-29,

83. Dobrina Zheleva – Martins, Minka Zlateva. “THE SILK THREADS BETWEEN THE EAST AND THE WEST” (IN ENGLISH)– IN: Papers fromInternational Conference „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, Bulgaria, June 3-4, 2011, Confucius Institute in Sofia, 2011 pp 85-91; ISBN: 978-959-92505-1-0 http://confuciusinstitute.bg/thesilkroad.pdf

84. Zheleva-Martins, Dobrina, “Sofia in the contecst of Balkan cultural corridors”, In: “The Dialog with the Oder: Balkan Dimentions of European Identity”, “St.Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 2011, pp 74-89

85. Petrova, M., Zheleva-Martins, D., “Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”– In: Design education for future wellbeing, Proceedings of the 14th International Conference on Engineering & Product Design Education, Artesis University College, Antwerp, Berlgium, 6-7 September 2012, Paper Abstracts, p.36,ISBN: 978-1-904670-37-7

86. Petrova,  Miroslava and Dobrina Zheleva-Martins – „Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”  –  „Design Education for Future Wellbeing”,   Proceedins of the 14th International Conference on Engineering and Product Design Education,(E&PDE12)   Published by: The Design Society, Institution of Engineering Designers, Editor: Buck, L; Frateur, G: Ion, W: McMahon, C; Baelus, C; de Grande, G; Vervulgen, S. Copyright © 2012 ISBN: 978-1-904670-36-0 pp.15-21

 

СТАТИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Беджев, И., Д. Желева,“Отворена система за изграждане на разпределителни стени и преградни мебели в жилищата”. – В: сп. “Техническа мисъл”, Издание на БАН, 1976, No 3, с. 87-92

2. Желева, Д., И. Беджев, “В жилището – органично единство от мебели и стени.”- В: сп. “Архитектура”, 1976, брой No 6, София, с. 13-14

3. Пенева, Н., Д. Желева и др., “Семейство и жилище.”- В:- сп. “Архитектура”, 1979, брой No 4, с. 34-36

4. Желева, Д., “Тектониката в архитектурата.”- В: сп.”Архитектура”, брой No 2, с. 21-24. 1982

5. Желева-Мартинс, Д., “Семиотика и архитектура.”- В: сп. “Архитектура”, 1983, брой No 6, стр. 20-22

6. Желева-Мартинс, Д., “Езикът въобще и езикът на архитек турата” – В: сб.”Развитие на пластичния език на архитектурата” /международен симпозиум, София 11-12 юни 1982 г./, САБ, “Библиотека на архитекта”, София, 1984, с. 16-21.

7. Желева-Мартинс, Д., “Архитектура, тектоника, комуникация.” В: Годишник на ВИАС, Т. XXXI, Свитък II, Теория на архитектурата, София, 1983-1984, с. 145-152

8. Желева-Мартинс, Д., “Съвременната архитектура не е мъртва и няма да умре” – В: сп. “Архитектура”, 1985, брой No 7-8, с. 74-77.

9. Желева-Мартинс, Д., “Архитектите и социалното осъществяване на архитектурата” – В: сп. “Архитектура”, 1985, брой No 10, с. 33-34

10. Желева-Мартинс, Д., “Загадката на успеха” – В: сп. “Архитектура”, 1985, No 5, с. 9-10

11. Желева-Мартинс, Д.,“Език и архитектура” – В: сб. “Изкуството и човешкото общуване”, Институт по социология – БАН, Издателство на БАН, София, 1986, с. 272-179

12. Желева-Мартинс, Д., “Критика на западни теории за архитектурния език” – В: поредица “АТИ – Архитектура Теория История” ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987, брой No 1, с. 67-74.

13. Желева-Мартинс, Д., “Маски от периода модерен у нас” /коментар към снимков материал на П. Йокимов/.- В: поредица “АТИ – Архитектура Теория История”, ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987, брой No 2, с. 84-96.

14. Желева-Мартинс, Д., “Формообразуване и математическо моделиране в архитектурата” В: сп.”Архитектура”, София, 1987, брой No 1, с.26-27.

15. Желева-Мартинс, Д., “Диагноза на постмодернизма” /рецензия на книгата “Архитектура Запада: Модернизъм и постмодернизъм. Критика концепций”, Москва, 1987 г./.- В: сп. “Архитектура”, София, 1987, брой No 10, с. 43-44.

16. Желева-Мартинс, Д., “Нимайер – творчески портрет” /рецензия на книгата “Оскар Нимайер”, от В. Л. Хайт Москва, 1986 г./ – В: сп.”Архитектура” София, 1988, брой No 1, с 48.

17. Желева-Мартинс, Д.      “Вълшебният жезъл на Хермес” /рецензия на”Glossarium artis – Band 9. Stadte Villes Towns”, Munchen, K. G. SAUR, 1987 – В: сп. “Проблеми на Изкуството”, Институт за изкуствознание при БАН, София, 1989, брой No 1, с. 53, 62

18. Желева-Мартинс, Д., “Жива вода” /рецензия на книгата “Димитър Цолов”на И. Дандолова, София, 1987 г./ В: сп.”Архитектура”, София, 1989, брой No 3-4, с. 95-96

19. Желева-Мартинс, Д., “Проблеми на архитектурната теория днес” В: сп.”Архитектура”, София, 1989, брой No 7, с. 22-23, 31

20. Желева-Мартинс, Д., “Експериментална жилищна група в кв. “Мотописта”- София Опит за обективен анализ и оценка”- В: сп. “Архитектура”, София, 1991, брой No 1, с. 11-14

21. Желева-Мартинс, Д., “Хоризонтална организация на града. Диахронен анализ”- В: сп.”Архитектура”, София, 1991, брой 3/4, с. 25-28

22. Желева-Мартинс, Д., “Астрономическа семантика на архитектурната форма” – В: “Интердисциплинарни изследвания” Т XVIII, Археологически институт и музей на БАН. София, 1991, с. 256-264 /с резюме на английски език/

23. Желева-Мартинс, Д., “Куритиба – екологическа столица” – В: сп. “Архитектура”, 1992, брой No 6, с. 38-41

24. Желева-Мартинс, Д., “Към теорията на формообразуването.” – В: Годишник на ВИАС, Свитък II, Теория и история на архитектурата, 1989-90 г.; 1992, Т. XXXV, с. 79-87

25. Желева-Мартинс, Д., “Видни български учени. Архитект Александър Рашенов” В: сп. “Наука”, 1993, брой No 2, с. 2-3

26. Желева-Мартинс, Д., “Банкова символика. Знаци и символи на капитала” – В: сп. “Архитектура”, 1993, кн. No 1, с. 14-15

27. Желева-Мартинс, Д., “Навършиха се 100 години от рождението на д-р арх. Александър Рашенов” – В: сп. “Архитектура”, 1993, кн. 2, с. 28-30

28. Желева-Мартинс, Д., “Семантична същност на колоната” В: сп. “Списание на БАН”, 1993, кн. No 1, с. 52-64

29. Желева-Мартинс, Д., “Синхронен анализ на града.” В: сп. “Архитектура”, 1993, кн.3, с. 22-25

30. Желева-Мартинс, Д.,“Българското градоустройство по пътя на модернизма” – В: сп. “Архитектура”,  1994, кн. №2, с. 36-39

31. Желева-Мартинс, Д., “Вечните проблеми на София” – В: сп. “Аспекти”, 1995, брой 7-8, с.44-47

32. Желева-Мартинс, Д., “Свещеното дърво и свещената гора като архетипи в архитектурата”.- В: сб. материали от Юбилейна научна сесия “70 години лесотехническо образование в България”, Т. III “Екология и ландшафна архитектура”, София, 1995, с.150-162

33. Желева-Мартинс, Д., “Миграционни процеси и архитектура. Исторически аспект” – В: “Етнология на малкия град” – сб. материали от международен /българо-френски/ семинар. Изд. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, София и Пловдив, 1995, с.138-144

34. Желева-Мартинс, Д., “Огнището – архетип на дома” – В: “Български фолклор”, БАН, Институт по Фолклор, 1995, брой 1-2,с.89-101

35. Желева-Мартинс, Д., “Бъдеще за миналото. София+селища сателити=агломерация”- В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.6,с.14-20

36. Желева-Мартинс, Д., “Образът на банките.”- В: сп.”Аспекти”, 1995, бр.8, с.12-16

37. Желева-Мартинс, Д., “Огнището.”- В: сп.”Аспекти”, 1996, бр.1, с.32-35

38. Желева-Мартинс, Д., “Авторска концепция за написване на история на българското градоустройство от края на ХIХ до средата на ХХ в.” – В: “Списание на Българската Академия на Науките”, година СIХ, 1996, брой 3, с.51-60

39. Желева, Д, Фърков, Ю., “Опорните точки на градската еволюция.” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.4, с.14-16

40. Желева-Мартинс, Д., “Барцелона История-градоустройство-архитектура” В: сп. “Аспекти”, 1996, бр.5, с.6-13

41. Желева-Мартинс, Д., “Нов поглед към незаслужено пренебрегвано творчество. 120 години от рождението на д-р инженер архитект Трендафил Трендафилов /1876-1959/” – В: сп. “Архитектура”, 1996, бр.6, с.32-33

42. Желева-Мартинс, Д., “Вавилон и Вавилонската кула като архетипи в архитектурата” – В: сб. “Библия. Фолклор. Литература”. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, с. 248-249

43. Желева-Мартинс, Д., “Член-кореспондент на БАН, професор архитект Димитър Цолов /1896-1970/” – В: сп. “Списание на Българската Академия на Науките”, 1996, бр. 5, с. 63-64

44. Желева-Мартинс, Д., “Пътят като свято място” – В: Свети места на Балканите, Сборник на Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при ЮЗУ “Н. Рилски” Благоевград, Изд.”Лице”, 1996, с.60-70

45. Желева-Мартинс, Д.      “Първият модерен жилищен комплекс в София – ж.к.”Илинден”” – В: сп. “Архитектура”, 1997, кн. №2, с. 24-29

46. Желева-Мартинс, Д. и Ю. Фърков, “Инженерите от Руската освободителна армия и съвременното българско градоустройство.” – В: сп.”Архитектура”, 1998, кн.2, с.42-45

47. Желева-Мартинс, Д., “Интерпретация на доктрината на Модернизма в градоустройствения план на София на А. Мусман от 1938г.”- В: сп. ”Архитектура”, 1998, кн.5

48. Желева Добрина, “Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Първи етап -1877-1878г.” – В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.2, с.38-40

49. Желева Добрина, ”Избрани факти с коментар. По случай 120 години от първия план на столицата София. Втори етап – 1879г. и заключителен етап”- В: сп.”Архитектура”, 1999, бр.3, с.38-41

50. Желева-Мартинс Добрина, Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция” – В: “София. 120 години столица на България”, София, Издава БАН със съдействието на Столична община, Академично издателство “Проф. Марин Дринов, 2000, с.464-474

51. Желева-Мартинс Д., “Градоустройствена еволюция на град Бургас от възникването на селището до средата на ХХ век” – В: Сборник с доклади на Девети Международен Симпозиум “Екология 2000”, 8-10 юни Бургас, България, Организира БАН, “Лукойл Нефтохим Бургас АД”, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, СУБ – Клон Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р. А.З латаров”, гр. Бургас, ISSN 0861 9861 CD ROM and INTERNET 2000, с. 102-112

52. Желева-Мартинс Д., “Българското модерно градоустройство в пресечната точка между източния и западен авангард” – В: сп. “Архитектура”, 2000, бр.2, с. 21-24

53. Николаиду, Десислава, Борислав, Виана, Желева-Мартинс Добрина, “Семантика на православния храм – пространство, терминология, визуализация” – В: “Архитектура”, 2001, №3, с.43-47

54. Желева-Мартинс, Д., “Памплона. Биографията на един град” – В: “АМС-Аспекти”, 2001, бр.3, с.32-34

55. Желева-Мартинс, Д., “Памплона. Биографията на един град” – В: “АМС-Аспекти”, 2001, бр. 4, с.34-38

56. Желева-Мартинс Виана, Добрина, “Топогенезис на град София”- В: CD-ROM с Материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас-АД; Университет “Асен Златаров” Бургас; Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, БУРГАС

57. Желева-Мартинс Д., Юлий Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Варна до средата на ХХ век” В: CD-ROM, с материали от Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас , БУРГАС, 2001

58. Желева-Мартинс, Д., Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” – В: “Модерността вчера и днес” – Българско общество за Проучване на ХVІІІ век, София, 2002, http://www.c18.hit.bg

59. Желева-Мартинс, Д., “Чешките инженери-емигранти и модернизирането на българското градоустройство в края на ХІХ век”В: “Архитектура”, 2002, №1, с.43-45

60. Желева-Мартинс, Д., 110 години от рождението на професор Станчо Белковски, член-кореспондент на БАН– В: “Списание на БАН”, 2002, №2, с.64-67

61. Желева-Мартинс Д., “Цветът като семантичен индикатор на стила /върху примери от ХІХ – ХХ век” – В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.34-36

62. Желева-Мартинс Д., “Изложба посветена на Модерното движение в България” В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 3, с.7

63. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”В: ”АМС Аспекти”, 2002, № 6, с.22-25

64. Желева-Мартинс Д., “Град Бразилия – градът на модернизма”В: ”Бизнес Стил”, 2002, № 3, с.33-34

65. Желева-Мартинс, Д., “Опит за структурна история на българското градоустройство” – В: Сб. доклади “60 години Университет по архитектура строителство и геодезия – София” – Юбилейна научна конференция, Т.1 “Архитектура и обществени науки”, 2002, с. 163-168,

66. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София. Основни топогенетични фактори”- В: ”АМС Аспекти”, 2003, № 4, с.48-51

67. Желева-Мартинс Д.,  “Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” В: ”Модерността вчера и днес”, Изд. Българско общество за проучване на ХVІІІ век, София, 2003, Изд.”Кралица МАБ”, с. 359-373

68. Желева-Мартинс Д.,“Семантика на йонийския капител” – В: “Известия на Историческия музей на гр. Кюстендил”, Т. VІІІ, 2003, с. 91-105

69. Желева-Мартинс Д.,Градоустройствена еволюция на град Видин от възникването на селището до средата на ХХ век” – В: ”Черно море Между изтока и запада. Река Дунав – мост между народи и култури”, ІХ Понтийски четения Варна 16-17 май, Варненски Свободен Университет: “Черноризец Храбър”, Програма “История и европеистика”, Варна, АСИ, 2004, с.179-195

70. Желева-Мартинс Д.,Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, София, 2004

71. Желева-Мартинс Д., Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата от началото до средата на ХХ век” – В: “София и нейните образи”, – СD с Материали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава на електронен носител СУБ- Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” с ИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

72. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: ”Арх – Арт борса”, Брой 23 от 9-16 юни, с.13-16, 2004

73. Желева-Мартинс, Д., ”Историческото време на централното софийско пространство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство АРХ&АРТ, София, 2004, брой 5-6, с.15-26, резюме на английски, с.83

74. Желева-Мартинс, Д., “Градската топография – матрица за социални неравенства. Примерът на София до началото на 20-те век”- В: българо-френски сборник, “Градове и неравенства. От локалното към глобалното” – София, Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие – NURA Housing and Urban Research Association, 2005, с.84-93, резюме на френски, стр.170

75. Желева-Мартинс, Д., Предговор на книгата на Петър Йокимов “Сецесионът в българската архитектура”, София, Архитектурно издателство :”Арх-Арт”, 2005, с.6

76. Желева-Мартинс, Д., “Монография –с висока стойност” – рецензия на книгата на Петър Йокимов “Сецесионът в българската архитектура”, София, 2005, – В:”Арх-Арт Борса”, 2005, брой 19, 12-19 май, с.10-11

77. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София като пазар за културен туризъм в света”В: “Строителство Градът”, 2005, брой38, 10-16 октомври, стр.53-54 – отпечатан на български език в пълен текст, с илюстрации, докладът от XXII световен конгрес на МСА състоял се в Истанбул 3-7 юли 2005г.

78. Желева-Мартинс, Д., Върбанова, Валентина, “София като пазар за културен туризъм, в контекста на световното туристическо стопанство – В: www.stroitelstvo.bg, 13.07.2005

79. Желева-Мартинс, Д., ”Градоустройствено планиране и исторически контекст”, В: сп. “Историческо бъдеще”, 2005г., бр.1-2, сс. 96-110

80. Желева-Мартинс, Д., Ценна монография за сецесиона в българската архитектура”, В: сп. “Паметници Реставрация Музеи” 2006, бр.3, с.61-62

81. Желева-Мартинс, Д., Саша Лозанова,“Образът на паметта в мълчаливия град”- В: “Диалог и духовност”, Сб. В чест на Румяна Златанова (Festschrift fur Rumjana Zlatanova zum 60 Geburstag), Съст. Сп. Паскалевски, Изд. “Темро”, София, 2006, с.385-408

82. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К, “Исторически изследвания за българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Синхронни анализи за най-важните периоди на развитие на големите градове в България”- В: БАН – Новости – Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, 2006, брой 1,., с.2-3; /бюлетинът излиза на  български и английски език, както и в електронен вариант – на страницата на БАН www.bas.bg

83. Желева-Мартинс, Д., “Формата следва емоцията” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.15 от 13-20 април, с.17

84. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий К, “Примерна програма за активиране ролята на културното наследство в полза на устойчивото развитие в пограничния район на  България с Гърция и Турция (СВИЛЕНГРАД – ЛЮБИМЕЦ – ХАРМАНЛИ) ” –доклад изнесен на национален семинар “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стимулиране участието на общините и развитие на публично-частното партньорство”, организиран от САБ, Национално сдружение на общините в България, Български национален комитет на ИКОМОС, състоял се на 17-18 март 2006 г., София, публикуван електронните страници на ИКОМОС: http://www.icomos-bg.org/ehd/bul/newsDetail.php?newsId=10 и Строителство http://www.stroitelstvo.bg, 2006

85. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на формообразуването / Теорията на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

86. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и композиция – един неочакван аспект”- В: сборник доклади от Национална конференция “Цвят и образование”, 2006, Издава Група цвят България и Национална Художествена Академия, София, 2007, ISBN 978-954-91315-8-1, с.25-31; 21 ил.

87. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий, “Исторически изследвания за българското градоустройство ХІХ-ХХ век Синхронни анализи за най-важните периоди на развитие на големите градове в България” – В: “Новости NEWS – 2006”, Сборник с постижения на учени от БАН, публикувани в месечния информационен бюлетин за наука и технологии “Новости” през 2006г., Съставители Чл. кор. проф. Александър Попов, Соня Славова, Академично издателство “Проф.Марин Дринов”, София, 2007г., с.99-103 /на български и английски език/

88. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като учебна дисциплина” В: сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, УАСГ, София, 17-18 май, 2007г. /на електронен носител/

89. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и светлина – семантика на витража”- В: сборник с доклади от Научна научна конференция “Цвят и дневна светлина”, Издава Група цвят България и Национална Художествена Академия, София 2007, ISBN 978-954-92092-1-1, с.13-20; 8 ил

90. Желева-Мартинс, Д.,„Теорията на композицията и съвременния научен контекст”В: сп.”Архитектура”, 2007, бр.2-3, с.100-103

91. Желева-Мартинс, Д.,„Живата легенда на Модернизма 100 години от рождението на Оскар Нимайер – хроника на един вековен живот”В: сп.”Архитектура”, 2007, бр.4, с.16-25

92. Желева-Мартинс, Д.,“Дизайн и композиция. Извори на спецификата и развой във времето на професията дизайнер” – В: Сб. “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”, Национална художествена академия, София, 2007, Изд. Къща ЛИК

93. Желева-Мартинс, Д.,“Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”В: „София и нейното културно-историческо наследство” Изд. Софийска община, ОП ”Стара София” със СИМ, София, 2008, Издателство за териториално устройство и строителство, с.191-199, реюме на англ. с.260-261

94. Желева-Мартинс, Д.,“ Историческият център на София – в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2008, брой 4, с., резюме на английски, с.

95. Желева-Мартинс, Д., “Пространството в образ и в текст” – В: „Пространството архитектура” Т. 2, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с.148-160, 20 стр. илюстрации

96. Желева-Мартинс, Д., “ Пловдив – образ и идентичност” – В: „Екстериор”, 2008, бр.6 с.56-59

97. Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: „Епохата на Фердинанд”, В: сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2,, София, Изд.”Accent”, 2009, с.9-16

98. Желева-Мартинс, Д., “Накъде върви българската архитектура”- В: сп.”Архитектура” 2009, бр.1, с.20-22; http://www.bularch.org/arch/A1-2009.indd.pdf

99. Желева-Мартинс, Д., “ Накъде върви българската архитектура”- В: сп.”Аспекти АМС”, 2009, бр.1, с.26-27

100. Желева-Мартинс, Д., “Накъде върви българската архитектура”- В: 2009, http://stroitelstvo.bg/stories/Doclad_Dobrina_Zheleva-Martins.pdf

101. Желева-Мартинс, Д, „Историческият център на София в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2009, брой 5, с., резюме на английски, с.

102. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация на композицията като поетика”- В: сп.”Архитектура”, 2009, бр. 3, с.68-75; http://www.bularch.org/arch/A3-2009.indd.pdf

103. Желева-Мартинс, Д, Юлий К.Фърков, „Пътят на златото между Тракия и Елада” – В: „Списание на БАН”, 2009, бр.2, с.13-19

104. Желева-Мартинс, Д., “Културно наследство и златопроизводство – “брак по сметка” /По примера на Крумовград/” – В: “Родопите и човекът” – сборник доклади от Национална научна конференция, 30-31 октомври, Смолян, 2008г., Изд. Съюз на учените, клон Смолян, Смолян, 2009, с.41-47

105.Р. Гелева-Цветкова и Желева-Мартинс, Д. , „Градът като палимпсест на примера на София” – В: сб. „Сердика Средец София”, Т.5, „Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” , Изд. Столична Община, ОП”Стара София”със Софийски исторически музей София, 2010, с.294-298

106. Желева-Мартинс, Д., “Европейската естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – площад “Св. Александър Невски” – В: “Балканите – многоликите измерения на европейската култура”, София, Изд.”Фабер”, Издава Институт по балканистика  – БАН, София, 2010, с.310-335

107. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков ” Правилният геометричен план на селищата, разглеждан като архетип” – В: “Паметници Реставрация Музеи” списание на архитектурно издателство “Арх и Арт”, 2010, бр. февруари-април, №1-2; с.15-20;

http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=magazine&art_id=197&rub_id=rub_all&issue_id=35

108. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград“- В: “Архитектура”, 2010, бр.5, с.29-30

109. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград – идеи и интерпретации“- В: “Архитектура”, 2010, бр.5, с.33-36

110. Желева-Мартинс, Д., “Културната памет за Димитровград като предмет на интерактивно образование” – В: “Култура в образованието и образование в културата”, “Многообразие в единството” , Издава СУБ, София, 2010, 2, с.112-119

111. Желева-Мартинс, Д., “Димитровград – градоустройство, парково изкуство, архитектура, ценностна интерпретация” – В: ”Паметници Реставрация Музеи” списание на архитектурно издателство “Арх и Арт”, бр. юни-декември, 2010

112. Желева-Мартинс, Добрина, “Композицията като манипулация” – В: “Архитектурни четения’2007-2008” , Издава БАН, Институт за изследване на изкуствата, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2011, с.129-145

113. Петрова, М., Желева-Мартинс, Д., „Опит за въвеждане на нови методи в образованието по дизайн” – В: „Годишник „Наука-образование-изкуство”, Съюз на учените – Благоевград, Том 6, част І, 2012г., с. 97-106, ISSN-1313-5236

114. Желева-Мартинс, Д, “Теорията на композицията като теория на знаците.” – В: “Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно – приложните изкуства”, Сборник материали от научна конференция  НХА, София,   2010 , Издава НХА, София 2012г , с.39-49

115. Желева-Мартинс, Д., „От пропорциите на Паладио към атрактора на Лоренц” – В: Сборник материали от научна конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства” – НХА, София 2008, Изд. НХА,София, 2012,  с.36-42

116. Желева-Мартинс, Д,Теорията на композицията- единна за всички изкуства наука” – В:
“Изкуствоведски четения’2011” , Издава БАН, Институт за изследване на изкуствата, София, 2012, с.13-25, резюме на английски, с.494; ISSN:1313-2342

 

СТАТИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ

1. Желева, Д., Селото и града с нова структура – Във: в-к “Хасковска трибуна”, 1969 от 08.07.1969 г.

2. Желева, Д., А след конкурса? – Във: в-к “Земеделско знаме” от 02.10.1975 г.

3. Желева, Д. и др., Строителството и обзавеждането на жилищата – интервю във в-к “Отечествен фронт”, бр. 9544 от 3.10.1975 г.

4. Желева, Д., Съвременното ни жилище. Комплексният подход – основен проблем при изграждането и обзавеждането на жилището. – В: сп. Отечество, №6 от 26.III.76 г., стр. 29-30.

5. Желева-Мартинс, Д., Хоризонти на техниката в жилището. В: БТА “Наука и техника”, №12, от 20.III.76 г., София, стр. 20-25.

6. Желева, Д., Проекции в бъдещето. В: сп. Наш дом, No 39, 1979,юли-август, стр. 34-35.

7. Желева-Мартинс, Д. Проекции в бъдещето. Мебелите. – В: сп. Наш дом, 1979, № 41, ноември-декември, стр. 10-11.

8. Желева, Е, Д. Желева “Младост” расте и старее…но дали хубавее? – В: сп. София, 1980, №1, стр.11-12

9. Желева-Мартинс, Д., Композиционни проблеми на малките градове. – Във: в-к “Народна култура”, бр. 25.от 20.04.1980 г

10. Желева-Мартинс, Д., Жилищното пространство. Проекции в бъдещето. В: сп. Наш дом, 1980, №42, януари-февруари, стр. 38-39.

11. Желева-Мартинс, Д. “Лицето” на жилището. В: сп. Наш дом, 1980, № 46, септември-октомври, стр.34-35.

12. Желева-Мартинс, Д. Ведомственият подход срещу националните ценности. – Във: в-к “Народна култура”, 1981, бр.39 от 25.09.1981 г

13. Желева, Д., Пешеходни пространства в градските центрове. Рецензия на книгата на П. Велев, под същото заглавие, изд. “Техника”, С. 1979 г. – Във: в-к “Архитектура”, 1981, бр.1 от 7.I.1981 г.

14. Желева-Богданова, Е. и Д. Желева-Мартинс, Достатъчно ли е “зелена” зелената система на София- Във: в-к “Народна култура”, бр. 35 от 27.08.1982 г

15. Желева, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №55, март-април, стр. 2-4.

16. Желева, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №56, май-юни, стр. 2-4.

17. Желева-Мартинс, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №57, юли-август, стр. 2-4.

18. Желева-Мартинс, Д., Архитектура или дизайн. В: сп. Наш дом, 1983, №3, май-юни, стр. 4-5.

19. Желева-Мартинс, Д., Съвременната архитектура – обществена грижа и отговорност. Във: в-к “Народна култура”, 1983, бр.32 от 12.08.1983 г.

20. Желева-Мартинс, Д., Фалшива тревога. Във: в-к “Народна култура”, бр.39 от 26.09.1986 г

21. Желева, Д., Международна година “подслон на бездомните”. По закона на печалбата. Във: в-к “Работническо дело”, бр. 99от 09.04.1987 г

22. Желева-Мартинс, Д., “Психоанамнеза” на един жилищен квартал – В: сп. София, 1987, №10, стр. 5-6.

23. Желева-Мартинс, Д., София чака своето постановление – В: сп. София, 1987, брой No 11, стр. 17-18.

24. Желева-Мартинс, Д., Какво може и какво трябва. Преди общата художествена изложба “Проблеми на градската среда” София, 89 – Във: в-к “Пулс”, бр. 49 от 06.12.1988 г

25. Желева, Д., Имам предложения… – В: сп. София, 1989, брой №3, стр. 39.

26. Желева-Мартинс, Д. , Архитектура и време. В: сп. София,1989, брой №11, стр. 7-8

27. Желева-Мартинс, Д., Трети март. Лъвски знаци. В: сп. София, 1990, брой №3, стр. 2-3

28. Желева-Мартинс, Д., Генплан. Нужен ли е? – В: сп. София,1990, брой №8, стр. 24-27

29. Желева-Мартинс, Д., Архитектът е един Дон Кихот – В: сп. Български дневник, брой №5 от 12.07.1991 г., стр. 45.

30. Желева-Мартинс, Д., Миряна Йорданова, Юлий Фърков, Екологически чистият “ген” на София – Във: в-к “Вечерни новини”, бр. 123 от 27.06.1991 г, с. 33

31. Желева, Д., М.Харбова “Енциклопедичното творчество на Йордан Иванов” – в-к “Култура”, бр. 42 от 16.10.1992 г.

32. Желева-Мартинс, Д., М. Харбова, “Реституция и архитектурно наследство” – отзив за конференция на САБ в Пловдив, Във в-к “Култура”, бр. 2. от 08.01.1993 г

33. Желева-Мартинс, Д., “Интерарх’94 не оправда надеждите” – В: “Арх-Арт”, седмичник за архитектура, изкуство и строителство, год.3, брои 29, от 19.4.1994, с.1-2

34. Желева-Мартинс, Д., “Семиотиката като учебна дисциплина в архитектурното образование” – В: “Арх-Арт”, седмичник за архитектура, изкуство и строителство, год.4, бр.1, от 10.І.1995, с.11

35. Желева-Мартинс, Д.,   Световната асоциация по семиотика на  пространството – В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.34 от 29.8, 1995, с.14

36. Желева-Мартинс, Д., Предварителна програма на ХIХ конгрес на Международния Съюз на Архитектите. В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.23 от 11.6, 1996, с.12

37. Желева-Мартинс, Д., Архитектура и семиотика: Топогенетика. В: в-к “Арх-Арт борса”, 1996, бр.33, от 20.8, с.14

38. Желева-Мартинс, Д., Семиотиката на архитектурата, семиотика на пространството – /автор проф.Мартин Крампън/ превод от английски. В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.36 от 10.9.1996, с.15

39. Желева-Мартинс, Д., “Утре ще бъде късно”. В: в-к “Арх-Арт борса”,1998

40. Желева-Мартинс, Д. “Културно поклонение в Памплона. Пети конгрес “Европейска култура“ в Испания” – В: в-к ”Арх-Арт- Борса”, 20-27.І. 1999с.7.

41. Желева-Мартинс, Д. “В търсене на взаимната полза” – В: в-к ”Арх-Арт-Борса”, 10-17.ІІ. 1999, бр.6, с.16

42. Желева-Мартинс, Д. “За изкуството архитектура и за съветниците на софийския кмет” В: в-к ”Арх-Арт Борса”, 4-7.8.1999, бр.31.с.8-9.

43. Желева-Мартинс, Д., “По повод на една столица” – В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №49, от 8-19.ХІІ. 1999, с.12-13

44. Желева-Мартинс, Д., “Най значимите за градоустройството на ХХ век парадигми” – В: “Строителство. Градът”, №32 от 7-13.08.2000, с.10

45. Желева-Мартинс, Д., “За архитектурната специалност и нейните професии”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №49 от 8-19.ХІІ. 2001, с12-13

46. Желева-Мартинс, Д. “В памет на професор Любен Тонев” – В: ”Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, №2 от 9.І.2002г., с.3

47. Желева-Мартинс, Д., ст.н.с. П. Йокимов, д-р арх. А. Добринова и др.,“Призив” /относно Националния Музей за Архитектурата”- В: ”Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, №2 от 19.ІІ.2002, с.3

48. Желева-Мартинс, Д., “Начало на архитектурно образование в България”В:- в-к ”Арх-Арт Борса”, №2 от 9-16.І. 2002, с.7

49. Желева-Мартинс, Д., “Любопитна находка. Архитектурно-строителен атестат от 1923г.”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №6, от 6-13.ІІ. 2002, с.14-15

50. Желева-Мартинс, Д., ”Архитектурата като ресурс. Предварителна програма на конгреса на МСА в Берлин”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”,бр.9, 27.ІІ-6.ІІІ. 2002, с.22-23/подбор и превод от ИНТЕРНЕТ/

51. Желева-Мартинс, Добрина, “Руски офицер се дипломира като инженер в България” – В: “Арх-Арт борса”, № 30 от 24 – 31 юли, 2002, с.14-15

52. Желева-Мартинс, Д. “Кой е Жайме Лернер – новият президент на МСА” – В: “Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, № 34 от 10.09.2002, с.3

53. Желева-Мартинс, Д. “Книга за българския бит. Ралица Тодорова Гелева-Цветкова – “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХв.”София, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, 2001 г.– В: “Арх-Арт борса”, № 13 от 27 февруари –6 март, 2002, с.22-23

54. Желева-Мартинс, Д., (с проф.Хр. Анастасов, П. Йокимов и др.), Открито писмо до Министерския съвет на РБ, Министъра на културата, Комисията за култура на НС, Международните организации ДОКОМОМО, ИКОМОС, ИКОМ, ИКАМ, МСА, срещу закриването на Националния музей на архитектурата – В: “Арх-Арт борса”, № 15, 10 – 14 април, 2002, с.13

55. Желева-Мартинс, Д., (с проф.Хр. Анастасов, П. Йокимов и др.) Открито писмо до Министерския съвет на РБ, Министъра на културата, Комисията за култура на НС, Международните организации ДОКОМОМО, ИКОМОС, ИКОМ, ИКАМ, МСА, срещу Закриването на Националния музей на архитектурата – В: “Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, № 14 от 2.04.2002, с.5

56. Желева-Мартинс, Д., “Град Бразилия- световно наследство на Модернизма” – В: “Строителство Градът”, № 23 от 10 – 16 юни, 2002, с.40

57. Желева-Мартинс, Д., “Град Бразилия- световно наследство на Модернизма” – В: “Строителство Градът”, № 24 от 17 – 23 юни, 2002, с.40

58. Желева-Мартинс, Добрина, (с проф. Р. Ангелова, П. Йокимов и др.), “Новият закон за паметниците на културата да се придържа към световните и общоевропейски документи” – В: “Строителство Градът”, № 43 от 11 – 17 ноември, 2002, с.19

59. Желева-Мартинс, Д., ”Франция цени старините си” – В: ”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2003, с.18-19

60. Желева-Мартинс, Д., “Според Паисий Хилендарски, Методий е живописец”В: “Български архитект” – информационен бюлетин на САБ, бр.19 от 27.5.2003г, с.4

61. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: в-к ”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2004, с.18-19

62. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “Новият проблем на София” – в-к “Култура”, №31 от 23 юли, 2004, с. 5;

63. Желева-Мартинс, Д., “Археологическата карта на България да стане част от териториалния кадастър” – В: в-к “Пари”, брой 192, 7 октомври, 2004, с.13

64. Желева-Мартинс, Д., Юлий Фърков, “Оценки за въздействие върху околната среда и културно наследство” – доклад изнесен на Конференция-дискусия на тема: ”Архитектурното наследство през периода на прехода 1990-2004”, 27.09.2004, САБ, София, 28.09.2004 – В: http://stroitelstvo.bg/?act=1&I id=7148

65. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София и световното културно наследство” – рубрика “Архитектура” – В: http://stroitelstvo.bg/ 2004http://www.stroitelstvo.bg/?act=1&i_id=5622

66. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П, Бибина, Й. и др. “Призив” – В: В-к “Култура”, 2005, бр.23/24, – 17 юни, с.3

67. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Рушат Ропотамо Колеги, опомнете се”В: http://stroitelstvo.bg/page.php?id=13612 , 2006

68. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Докато не е късно! Колеги, опомнете се!” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.21 от 25 май-1юни, 2006р с.15

69. Желева-Мартинс, Д., “Сбогом Ропотамо””- В: www.cult.bg – рубрика “визуални изкуства”, “история и изкуства”, от 17.06.2007

70. Желева-Мартинс, Д., Оскар Нимайер – живата легенда на модернизма”- В: http://www.bnr.bg/radiobulgaria/emission_bulgarian/theme_kultura/material/nimayer_100.htm 2007

71. Желева-Мартинс, Д., „Димитровград Градоустройство, парково изкуство, архитектура. Ценностна интерпретация”- В: ”Арх-Арт Форум”, 2010, бр.20 от 20-27 май, с.7-10

72. Желева-Мартинс, Д., Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги Ненов”, В:АРХ-АРТ Форум, 14-21  юни, 2012, бр.24, с.5,8,9

ДОКЛАДИ ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДРУГИ ФОРУМИ

1. Желева, Д., Отворена система за разпределителни стени и преградни мебели. – Научна сесия в чест на 100-годишнината от освобождението на България. ВИАС, София 21-24 февруари, 1978, /отпечатано резюме/

2. Желева-Мартинс Виана, Д., Обитателите на жилището. – IX национален преглед на ТНТМ. Републикански симпозиум “Съвременни тенденции в развитието на езика, литературата и изкуството”. – 9-10.XI, 1977, София

3. Желева, Д., Тектониката в съвременната архитектура. Научна сесия в чест на 1300-годишнината от основаването на Българската държава. ВИАС, Архитектурен факултет. София, 6-9 май, 1980, отпечатано резюме.

4. Желева-Мартинс, Д., Синтезът в културата – база за художествен синтез Конференция на тема: “Архитектурно-художественото изграждане на Шумен и Шуменски окръг”, организирана от КК, СБА, СБХ и ОНС – Шумен, 23.XII.1980 г.

5. Желева-Мартинс, Д., Езикът и архитектурата. Международна теоретична конференция “Изкуството и човешкото общуване”, Институт по социология при БАН, София, 9-10 май, 1983. /частично публикувана в издание на БАН/.

6. Желева-Мартинс, Д. Техника и архитектура. Интердисциплинарна среща – “Наука, техника, изкуство” от програмата “Алберт Айнщайн” на ИК при КК, 30-31.03. 1983,София.

7. Желева-Мартинс, Д., Тектоника и език в архитектурата. Научна сесия в чест на 40-годишнината от победата на социалистическата революция в България, ВИАС, София, 21-22 май, 1984, отпечатано резюме, стр. 31.

8. Желева-Мартинс, Д., К методологии формализации форм – Третий международный симпозиум по методологии математического моделирования. Организират Итститут по философия, БАН, 2-7 юни, 1986, Международен дом на учените, “Дружба”, Варна.

9. Желева-Мартинс, Д., Наследство и съвременност в бразилската архитектура /на примера на първата и последна столица на Бразилия/ – Двустранна българо-кубинска научна среща, на тема: “Исторически корени и национална идентичност на латиноамериканската култура”, организирана от КК, НИИ по Култура при КК и Висшия институт по Изкуствата в Хавана 11-12 юни, 1986, София

10. Желева-Мартинс, Д., Що е наука и що е теория? – Методологичен семинар на ИТИГА – БАН София,1986

11. Желева-Мартинс, Д., Формиране на социалната поръчка на жилищното строителство в София – Научно-практическа конференция на тема: “Комплексната социално-икономическа и социологическа информация – научна основа за управление на функционирането и развитието на града” – организирана от СНС и Столичното социологическо дружество София, 27.VI.1987

12. Желева-Мартинс, Д., Към компютърно моделиране на формите и средите за целите на архитектурното образование. – Национална теоретична конференция на тема: Методологически проблеми  на приложението на математическото моделиране и изчислителната техника в обществените науки и социалната практика”, организирана от Института по философия при БАН, Великотърновски Университет и Съюза на научните работници във Велико Търново, на 7-9.IX. 1987 /отпечатано резюме в сборник от резюмета на докладите, Т. 1, с. 70-71/

13. Желева-Мартинс, Д., Россинская, Е./Москва/, Модели на архитектурния език – Научна сесия на ВИАС, София, 79.X.1987, /отпечатан текст в Годишник на ВИАС/

14. Желева, Д., Комбинаторика на формите – – техническа конференция с международно участие на тема: “Използване на микрокомпютрите в проучването и проектирането на обекти от капиталното строителство и териториалното и селищно устройство”, организирана от НТС, Съюз по строителство, ДК за изследвания и технологии, Сдружение “Проектно дело”, Асоциация “Строител и строителна индустрия” София, 22-23 X.1987 г, /отпечатано резюме, стр. 12/

15. Желева-Мартинс, Д., Пространствени модели в архитектурата. Исторически преглед. – Международен /англо-гръцки/ симпозиум на тема: “Пространство и история”, организиран от Университета “Аристотел” в Солун, в Скопелос, Гърция, м. IX.1987 /отпечатан на английски език в актите на симпозиума/ Jeleva-Martins, D., Space models in architecture An historical review – In: Space and History. Urban, architectural and regional space Scopelos Symposium /proceedings/, Thessaloniki, 1987

16. Желева-Мартинс, Д., Современные проблемы теории архитектуры. – Международен симпозиум на тема: “Теории архитектуры и методи архитектурного проектирования”– организира СИВ, Прага, Чехословакия, 23-25.XI. /публикуван без Изменения в издание на ВУВА и с известни съкращения в сп. “Архитектура”/ Zeleva-Martins, D. Soucasne problemy teorie architektury /VUVA, Praha, 1988, Rocnik XXXV/.

17. Желева, Д., Астрономическа семантика на архитектурната форма – Първи национален симпозиум по археоастрономия /с международно участие/- организиран от СУ “Климент Охридски”, БАН, Исторически музей гр. Толбухин, гр. Толбухин, 22-24.XI, 1988, /отпечатано резюме в: Интердисциплинарни изследвания, Т. XV, 1988 г., Археорлогически институт и музей на БАН, стр. 132/

18. Желева-Мартинс, Д., Словарь архитектурных символов /на примерах архитектуры балканских стран/. – Шести международен конгрес за изследвания на Юго-Източна Европа/ Sixieme congres international du Sud-Est Europeen, Sofia, 30 aout – 5 sept, 1989, Resumes des communications. Litterature Ethnologie. Droit. Arts. Tables rondes Sofia, 1989, Editione del’Academie bulgare des Science. p. 207/. БАН, Институт по Балканистика.

19. Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – диахронен анализ, Международен симпозиум: “Научни методи за опазване паметта на един град – проблеми на формирането” – организира Международният комитет по формиране към ИКОМОС и Българският национален комитет на ИКОМОС, в София, 28.IX – 1.X. 1990 /Scientific methods for safguarding the memory of a city: Training problems. ICOMOS – International Commitee for training ICCROM, The bulgarian national commitee of ICOMOS. September 28th-October 1st, 1990, Sofia/

20. Желева, Д., Фърков, Ю., Йорданова, М., Скелет на градската памет. Европейски форум – София 91 “Столиците на бъдеща Европа” /публикувано резюме, 1991, с. 21-22/.

21. Желева-Мартинс Виана, Д., Крос-културалните анализи в полза на архитектурната история – Първи международен симпозиум в памет на Йордан Иванов – организиран от Историческия музей – Кюстендил, Съюз на учените в България, клон Кюстендил, м. октомври, 1992, гр. Кюстендил /отпечатано резюме, стр. 46/.

22. Желева-Мартинс, Д., Миграционни процеси и архитектура – исторически аспект – Международен, българо-френски семинар на тема: “Към етнологията на малкия югоизточно европейски град”, организиран от Университета в Пловдив, Института по фолклор при БАН, под егидата и с участието на Културната служба при френското посолство, Пловдив, 29 юни-2 юли, 1993

23. Желева-Мартинс, Д., Хоризонталната организация на града – синхронен анализ Научен семинар на тема: “Европейски влияния в българската архитектура през XIXXX век”, организира САБ, м. юни 1993

24. Желева-Мартинс, Д., Семиотиката като учебна дисциплина. Научна конференция “История и актуални проблеми на архитектурното образование в България”, Архитектурен факултет на УАСГ и САБ, в чест на 50 години архитектурно образование /21.12. 1993/ София.

25. Желева-Мартинс, Д.,  Спирала – теоритичен и общоисторически аспект на символа, Научен семинар “Образ и форма”, ИТИГА-БАН, 20.12.1993г, регистр. НЦИД, НД 372/94, 1994

26. Zheleva-Martins, D., The Fireplace as an Architipe of Home” – In: Septieme congres international d’etudes du Est European, Thessalonique 29 aut – 4 septembre 1994 (Communications).

27. Желева-Мартинс, Д., Вечните проблеми на София. – Конференция с международно участие – “София 94 Градоустройство, инженерна структура,транспорт и околна среда”, 27-28.10. 1994, София, Организира Столична голяма община, ФНТС, САБ, УАСГ

28. Желева-Мартинс, Д., София в контекста на останалите балкански столици. Сравнителна градоустройствена фактология – Научна конференция “Белите петна в историята на архитектурата по българските земи” 9-10.2. 1995, организира САБ София

29. Желева-Мартинс, Д., “Общото и специфичното в градоустройството на столиците на балканските държави от началото до края на ХIХ в” – Международна научна конференция на тема “Общото и специфичното в балканската култура”, 17-18.5. 1995, Организира СУБ и СУ “Климент Охридски”, София

30. Мартинс Виана, Д., “Свещеното дърво и свещената гора като архитектурата” –Юбилейна международна сесия “70 години лесотехническо образование в България”, 7-9.6. 1995, ВЛТИ, София, секция “Екология и ландшафтна архитектура” /докладът е отпечатан изцяло в сборник/

31. Zheleva-Martins, D., “A Lexicon of Town-Planning in Modernizm (On Examples of Bulgarian Towns from the 19th-20th Century) in International Congress of International Association for the Semiotic of Space – “The Man and the City: Spaces, Forms, Meanings”, 27-30 July, 1995, Saint Petersburg Russia

32. Желева-Мартинс, Д., “Вавилон и Вавилонската кула като архетипи в архитектурата”- Научна сесия на Русенския Университет “Ангел Кънчев” – Научен център за фолклор и литература, на тема “Библията в европейската фолклорна и литературна традиция” гр. Русе, 27-28.10. 1995

33. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Ю. К., “Орхание-Ботевград: градоустройствена революция”- Национална конференция организирана от САБ на тема – “Бели петна в историята на архитектурата по българските земи” – София, 30-31.5. 1996

34. Zheleva-Martins, D., Furkov, Y., “Reference point of Urban Evolution”- ICOMOS – 11th General Assembly of ICOMOS, Inter national Symposium, “The Heritage and Social Changes” – oct. 5-9, 1996Sofia

35. Jeleva-Martins, D., Boyadjiev, K., Radoslavova, Y, “The Origins of Modern Town-Planning in Bulgaria”- Poster Fourth International Conference of DOCOMOMO, Bratislava, Sliacspa, September, 18-20, 1996

36. Jeleva-Martins, D., “Topogenesis of the city. Semantics of the Myth of Origin “- International Congress on Architecture and Semiotics: Topogenesis“- 28 juin-1 july, 1996, Barcelona, Espana.

37. Jeleva-Martins Viana, D., Town Plans as Documentary Cultural Heritage“-in: IV Congreso Cultura Europea“- Centro de Estudios Europeos Universidad de Navara, 23-26 oct. 1996, Pamplona, Espana.

38. Желева- Мартинс, Д., Юлий Фърков, “Градоустройствена еволюция на град Пловдив през ХIХ-ХХв” – Научна конференция на тема “Градът от Възраждането до наши дни”, организира Етнографски музей, гр. Пловдив, 1997 /отпечатано резюме на английски език, с. 24 /

39. Желева-Мартинс, Д., “Семантика на йонийския капител”. – Научна конференция посветена на 100 годишнината от създаването на Историческия музей в град Кюстендил, 125 години от рождението на акад. Йордан Иванов, 100 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев, Кюстендил, 27-28.11. 1997

40. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков, “Културно-историческо наследство в района на МДК-Пирдоп и БИМАК-Челопеч” – Работен международен семинар – София, 15.9. 1997; Публикувано в отделен том “Резюме” на проект №BG 9310-03-05-02, на български и английски език, под “Раздел №16” – проект по линия на ФАР и БНОЦЕОПС, възложен от МОСВ, р-л доц. д-р Е. Желева

41. Желева-Мартинс, Д., Ю.Фърков, “Градоустройствената еволюция на град Варна до края на ХIХв.”. Конференция “Културните пространства през ХVIII-ХIХв.” Организира “Българското дружество за изучаване на ХVIII-ХIХв. ” и СУ “Св. Кл. Охридски”, Институт по Литература, София, 5-6.3. 1998

42. Jeleva-Martins, D., Ecology and CulturalHistorical Haritage: Looking for the Mutual Benefits”- In: V Congreso Cultura Europea”- Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, 27 oct-1 nov., 1998, Pamplona, Espana.

43. Желева-Мартинс, Д, Ю. Фърков, “Репери на културната рекултивация” – В: Работно съвещание на тема “Рекултивация на земи нарушени от въгледобив”, организират ЛТУ и Британски съвет – София, съорганизатори Оксфорд Брукс Университет, Великобритания, Институт за Гората при БАН, ”Минпроект” – София, БНОЦЕООС и др., 5-9,ІХ, 1998, София.

44. Zheleva-Martins, D., “Colour as semantic indicator of style in architecture (on examples from the 19th-20th century) In BULCOLOR’99, International color conference in Varna’8-10 oct. 1999

45. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “120 години от Първия регулационен план на София”- В: Юбилейна научна конференция- “София 120 столица на България”, организирана от БАН, Столична община, СУ ”Климент Охридски” Общобългарски комитет “Васил Левски” –  София, 29-31 март, 1999

46. Желева-Мартинс, Д.      “Пространството в образ и в текст” – В: Юбилейна научна конференция на ЦА-БАН – “Изкуството архитектура. 50 години научни изследвания за архитектурата в БАН”- 9-11. ХІІ. 1999, София

47. Желева-Мартинс, Д., ”Градоустройствена еволюция на град Бургас от възникването на селището до средата на ХХ век”- В: Девети международен симпозиум “Екология 2000”, 8-10 юни, 2000, Бургас, България, организира БАН, СУБ-клон Бургас,”Лукойл Нефтохим Бургас АД”, Университет “Проф. Асен Златаров, Бургас

48. Желева-Мартинс, Д., ”Структурният анализ при изследване на историческите градове. Върху примери от България”- В: Научно-приложна конференция на тема “Градът – образи, символи, идентичности”, организира катедра “Културология” на Югозападен Университет Благоевград, 6-7.ХІІ. 2000, София

49. Zheleva-Martins, D., “Courant migrateures et influences architecturales” – In: Congres International d’Architecture Vernaculaire des Balcans, 12-15 octobre, 2000, Centre d’Arts Veria, ICOMOS – Greece /на френски и гръцки език/

50. Martins Viana, D., “Bulgarian Town-Planning at the Crossroad of Eastern and Western Avant-garde” – In: Round table “Aspects of urban history. Modern times”, Fifth International Conference on urban history “European Cities: Networks and crossroad”, 24-28. 08. 2000, Technical University Berlin, European Association of Urban Historians

51. Zheleva-Martins, D., Eternal Cities of Bulgaria”- In: Turism, The City and Culture”- VІ Congreso “Cultura Europea”- Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, 25-28 oct., 2000, Pamplona, Espana.

52. Мартинс, Добрина, “Спиралата – интерпретации”- В: Пета конференция на Факултета по славянски филологии на тема “Коментар, интерпретация, възможност за четене” – 1 и 2.06. 2000, СУ “Климент Охридски”, София.

53. Желева-Мартинс, Д., “Миграционните процеси като фактор за регионални архитектурни взаимовлияния” – В: Международен Университетски семинар за Балканистични Проучвания и Специализации, “Зимни балкански срещи Благоевград,”, Десета международна кръгла маса “Рицари и Миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество”, 26-28.ІІ. 2001, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград

54. Желева-Мартинс Д., “Топогенезис на град София”- В: Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – клон Бургас

55. Желева-Мартинс Д., Ю. Фърков, “Градоустройствена еволюция на гр. Варна до средата на ХХ век” В:Десети юбилеен международен симпозиум “Екология 2001”, 7-9 юни 2001, Бургас, Организира БАН, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД – Клон Бургас

56. D. Nicolaidou, Borislav Viana, Zheleva-Martins, D., “Semantics of the Orthodox Temple: Space Terminology, Visualisation – In: “Intersemioticite de l’espace architectural en Son etre, son paraitre et sa fiction”– Un Seminaire International du 23 au 27 mai 2001 a Sidi Bou Said, Universite 7 novembre de Carthage, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanism, Dans le cadre des etudes Doctorales d’architecture; Le Laboratoire Architecture et Culture; Tunis Organise sous l’egide de L’AISE (L’Association Internationale de Semiotique de l’Espace)

57. Желева-Мартинс, Д., “Линията като граница-семантичен анализ. Териториално -устройствен и градоустройствен аспект” – В международен семинар на тема “Границата”, Белоградчик, 2001, организира ДИОС /Дружество за изследване на общности и селища/;

58. Желева-Мартинс, Д., “Етноструктура на големите български градове преди първото им планиране в края на ХІХ век”- В: Международна конференция на тема: ”Балкански лингвистични и културни взаимодействия” – Институт по Балканистика при БАН /София/, Институт за Югоизточно европейски проучвания при Румънската академия на науките /Букурещ/, 9-10 юли, 2001, София

59. Zheleva-Martins, D., “Първи градоустройствени мероприятия на Туна Вилает по времето на Мидхат паша” – В: Българо-турска конференция “Балканските Провинции на Османската империя. Икономика, общество, култура. ХVІІІ – Началото на ХХ век”- Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, София, 5-6 октомври, 2001

60. Желева-Мартинс, Д., “Приносът на чешките архитекти – емигранти за модернизиране на българското градоустройство след Освобождението”- В: Научни четения на тема: “Личности, среди и съсловия за формиране и утвърждаване на Българската градска култура”- Етнографски Институт с Музей при БАН, 20 ноември, 2001, София

61. Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти”– В: Международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, 2002, Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас – АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените -клон Бургас, Наука Инвест ЕООД клон Бургас

62. Желева-Мартинс, Д., “Първи стъпки към модернизация и европеизация на българското градоустройство” В: “Модерността вчера и днес”Българско общество за проучване на ХVІІІ век, – нтердисциплинарна научна Конференция, 25-26 февруари, 2002, публикуван в INTERNET http://www.c18.hit.bg

63. Желева-Мартинс, Д., “Опит за структурна история на българското градоустройство” – В: Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура 21-23 ноември 2002, София

64. Zheleva-Martins, D., Sofia in imagesannotation of a research projectIn: VII Congreso Cultura Europea”, Centro de Estudios Europeos Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 23-26 octubre 2002

65. Желева-Мартинс, Д., “Културен туризъм и екология – хармония и конфликти”– Единадесети международен симпозиум “Екология 2002”, 6-8 юни, 2002, Бургас, Организират: БАН, Лукойл Нефтохим Бургас – АД, Университет “Асен Златаров” Бургас, Съюз на Учените – клон Бургас, Наука Инвест ЕООД- клон Бургас;

66. Желева-Мартинс, Д., “Градската топография като матрица на социални неравенства /на примера на София от края на ХІХ и началото на ХХ век/” – В: Българско френски колоквиум по урбано – социология “Градове и неравенства: локални и глобални измерения”, организиран от Институт по Социология при БАН, Комитетът по урбано -социология към Българската социологическа асоциация, САБ и Френският Институт в София, 24 и 25 октомври2003;

67. Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в устройствените планове и архитектурата след Освобождението до края на ХІХ век – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ – Секция “История”, ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

68. Желева-Мартинс, Д., “Образите на София в градоустройствените планове и архитектурата след Освобождението от началото до средата на ХХ век” – В: Симпозиум с чуждестранно участие на тема “София и нейните образи”, организиран от СУБ- Секция “История”,ЦА-БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София с ИМ, София 4-5 декември, 2003

69. Желева-Мартинс, Д., Ю. Фърков, “Оценки за въздействие върху околната среда и културно наследство” – доклад изнесен на Конференция – дискусия на тема ”Архитектурното наследство през периода на прехода. 1990-2004”, 27 септември, 2004, САБ, София

70. Zheleva-Martins, D., Visual History of Sofia” – In: IX-th International Congress of South – East European Studies, Tirana, 30.08.2004 – 3.09. 2004, Resumes, Academie des Sciences d’Albanie, Albanie

71. Желева-Мартинс, Д., Интерпретация на принципите на новата европейска естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на ХХ век – Площад “Св .Александър Невски” – Семинар на тема “България, Балканите и Европа: Регионални измерения на европейската култура”, 18-20 май, 2005, Институт по балканистика при БАН;

72. Zheleva-Martins, D., V. Varbanova, “Sofia as cultural travel market in the context of the world tourism spaсe” – In: XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul “Cities: Grand Bazaar of Architectures” 3-7 July, 2005, Istanbul

73. Zheleva-Martins, D., Farkov, Yulii, “The route of the Gold between Thrace and Hellas” – In: 10thInternational congress of Thracology Komotini-Alexandroupoli, 18-23 october 2005, Greece

74. Желева-Мартинс, Д., “Политическа конюнктура и паметници на културата /на примера на София/”научна конференция “София и нейното културно-историческо наследство”, организирана от ОП ”Стара София” и СИМ, 9-11 ноември, 2005, София

75. Желева-Мартинс, Д., Фърков, Юлий, “Примерна програма за активиране ролята на културното наследство в полза на устойчивото развитие в пограничния район на България с Гърция и Турция (СВИЛЕНГРАД – ЛЮБИМЕЦ – ХАРМАНЛИ)” – В: национален семинар “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стимулиране участието на общините и развитие на публично -частното партньорство”, организиран от САБ, Национално сдружение на общините в България, Български национален комитет на ИКОМОС, състоял се на 17-18март 2006, София http://www.icomosbg.org/ehd/bul/newsDetail.php?newsId=10

76. Желева-Мартинс, Д. “Теорията на формообразуването / Теорията на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Юбилейна научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2006, Отпечатан в Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11

77. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и композиция – един неочакван аспект” http://stroitelstvo.bg В: Национална конференция “Цвят и образование”, Организира Група цвят – България и Национална Художествена Академия, София 24 ноември, 2006, София;

78. Желева-Мартинс, Д., “Дизайн и композиция. Извори на спецификата и развой във времето на професията дизайнер” – В: Научна конференция “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”, Национална художествена академия, 18 декември, 2006, София

79. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията и съвременният научен контекст” – В: “Архитектурни четения’2007” на ЦА-БАН, 12 януари 2007, София

80. Златева Минка, Желева-Мартинс Д., Иванова, Бл., “Образователни аспекти на усвояването и популяризирането на културното наследство”,/Zlateva, M. Zheleva-Martins, D., B. Ivanova Communication and Educational Aspects of Understanding, and Portmoting of Heritage”/ – В:          Международен симпозиум “Културните коридори в европейския югоизток Предизвикателствата пред повишаване на капацитета” /“Cultural corridors in SouthEast Europe Capacity Building challenge”/, 9-февруари, 2007, Организира Национално движение “Българско наследство” с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО (проект №2006/013) и съдействието на Съвета на Европа

81. Желева-Мартинс, Д., “Цвят и светлина – семантика на витража”- В: Научна конференция “Цвят и дневна светлина”, Организира Група цвят – България и Национална Художествена Академия, София, 20 април, 2007

82. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като учебна дисциплина”, В: Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, УАСГ, 17-18 май, 2007, София

83. Желева-Мартинс, Д., “Композицията като манипулация” В: “Архитектурни четения’2008” на ЦА-БАН, 23-24 януари 2008, София

84. Желева-Мартинс, Д. “Културното наследство и златопроизводство – «брак по сметка» / на примера на Крумовград/» – В: Национална научна конференция „Родопите и човекът”, 30-31 октомври 2008, Смолян

85. Желева-Мартинс, Д. и Р. Гелева-Цветкова, „Градът като палимпсест На примера на София” – В: юбилейна конференция на тема “Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи” – организира ОП ”Стара София” със СИМ, 5-7 ноември, 2008, София

86. Желева-Мартинс, Д., “София в контекста на Балканските културни коридори” – В: ХІ международна научна конференция на тема „Диалогът с Другия: Балкански измерения на европейската идентичност” Организират СУ ”Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, 14 и 15 ноември, 2008, София

87. Желева-Мартинс, Д., “ Анализ на плана на София от 1907, публикуван по случай 20-годишнината от възкачването на Н.Ц.В. Княз Фердинад на българския престол” – В: конференцията „Епохата на Фердинанд”, 20 ноември, 2008 г., публикуван в сб. Доклади „Епохата на Цар Фердинанд І”, Т.2, София, Изд. ”Accent”, 2009, с.9-16

88. Желева-Мартинс, Д., „От пропорциите на Паладио към атрактора на Лоренц” – В: Научна конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства” – НХА, 21 Ноември 2008

89. Желева-Мартинс, Д, “Интерпретация на композицията като поетика”- В:” “Архитектурни четения’2009 на ЦА-БАН, 23-24 януари 2009, София

90. Желева-Мартинс, Д., „Чехи строители на следосвобожденска България” – В: Конференция „Чехи в България. Ролята на чешкото Присъствие за българското национално развитие”, Организират: Чешки културен център София, Чехословашки клуб Т. Г. Масарик” в България, с подкрепата на Столична община, отд.”Култура”, 18-19 май, 2009, София

91. Желева-Мартинс, Д., „Димитровград – идеи и интерпретации”- В: Първа научна конференция „Димитровград Градоустройство, парково изкуство, архитектура. Ценностна интерпретация”- Организира ЦА-БАН, Община Димитровград и Обществено движение „Димитровград – най-живият паметник на архитектурата”, 27-28 април, 2010, Димитровград

92. Желева-Мартинс, Д., “Теорията на композицията като теория на знаците.” – В: Научна конференция ” Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно – приложните изкуства”, Организира НХА София,  18 Ноември 2010 

93. Желева-Мартинс, Д.,Минка Златева,  ”Копринените нишки между Изтока и Запада” – доклад, Международна конференция “Пътят на коприната”, организирана от “Конфуций институт в София”, София, 2-5 юни, 2011г.

Assoc. Prof. Dobrina Zheleva – Martins, University of Forestry, Sofia & Prof. Minka Zlateva, Sofia University “St. Kliment Ohridski”- The Silk Threads between the East and the West – INTERNATIONAL CONFERENCE „The Silk Road”, ORGANIZED BY CONFUCIUS INSTITUTE IN SOFIA, Sofia, Bulgaria, June 2-5, 2011.

94. Желева-Мартинс, Д., Теорията на композицията – единна за всички изкуства наука – ДЕВЕТИ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ , Организира ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН (ИИИзк), 9 – 12 ЮНИ 2011, София.

95. Желева-Мартинс, Д.,  „INSIGHT – Пътят към идеята”- доклад, изнесен пред Конференция на Биенале на българския дизайн, проведена на 12 и 13 октомври, 2011, София; в печат; публикуван http://zheleva-martins.com/2011/10/16/

96. Желева-Мартинс, Д., “Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги П.Ненов”- послучай 150 години от рождението му. Юбилейно тържество, 7-ми юни, 2012, Организира СПСДА, САБ, София

Забележка:  Пълният текст на лекцията виж тук: http://zheleva-martins.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/georgi-nenov/

97.Petrova, M., Zheleva-Martins, D., “Interactive Methods in Engineering Design Education: Our Experience”– The 14th International Conference on Engineering & Product Design Education, Artesis University College, Antwerp, Berlgium, 6-7 September 2012

98.Петрова, М., Желева-Мартинс, Д., „Опит за въвеждане на нови методи в образованието по дизайн”– Четвърта балканска научна конференция на тема “НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ ХХІ ВЕК“,  30.09–01.10.2012 г. гр. Благоевград, организира , Съюз на учените на България, клон Благоевград, 2012г.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.