Tectonism: Architecture for the 21st Century

Hardcover – November 21, 2023

by Patrik Schumacher (Author)

Book description

Editorial reviews

  •  A leader in the discourse on the latest architectural movements, Schumacher comments on parametricism and computational engineering leading to a malleable network of interdependencies that evolved into tectonism as an architectural style
  •  A comprehensively illustrated text with full-color photography and detailed plans, knitted together with incisive and critical analysis and appraisal of architectural history and precedents
  • A must-have text that shines a light on a progressive architectural culture and the most innovative methodologies

Tectonism is the most advanced and most sophisticated contemporary architectural style. There are, to date, only relatively a few fully satisfactory built examples, and most of them are still of a relatively modest scale. It is the thesis of this book that tectonism, as defined and illustrated here, represents the future of 21st century architecture. This thesis is optimistic with respect to the long-term rationality of the discipline of architecture, i.e. with respect to its capacity to discern and ascertain, via its internal discourse, the superiority of tectonism, and to spread its influence and impact as global best practice accordingly. This optimism also extends to the rationality of the wider society, as represented through private clients, public clients, and through end-user acceptance, to be susceptible to the guidance it will receive from its architectural expert discourse. This optimism is based on a critical analysis and appraisal of architectural history. The avant-garde intuitions of the early modernists in the 1920s, backed up by sound theoretical arguments, did win over the discipline in the 1930s and 1940s, and spread its real impact on the global built environment throughout the 1950s, 1960s and 1970s. The current avant-garde intuitions within the movement of tectonism, although very different from modernism, are equally well thought through as the arguments in this book will attempt to demonstrate. ― From the Introduction, by Patrik Schumacher.

——————————————————————————————————————-

ТЕКТОНИЗЪМ: Архитектура за 21-ви век,

твърди корици – 21 ноември 2023 г.

от Патрик Шумахер (автор)

Описание на книгата

Редакционни прегледи

  • Водещ в дискурса за най-новите архитектурни движения, Шумахер коментира параметризма и изчислителното инженерство, водещи до гъвкава мрежа от взаимозависимости, която еволюира в тектонизъм като архитектурен стил
  • Изчерпателно илюстриран текст с пълноцветна фотография и подробни планове, съчетани с остър и критичен анализ и оценка на архитектурната история и прецеденти
  • Задължителен текст, който хвърля светлина върху прогресивната архитектурна култура и най-иновативните методологии

Тектонизмът е най-напредналият и най-изтънченият съвременен архитектурен стил. Към днешна дата има само относително няколко напълно задоволителни изградени примера и повечето от тях все още са в относително скромен мащаб. Тезата на тази книга е, че тектонизмът, както е дефиниран и илюстриран тук, представлява бъдещето на архитектурата на 21 век. Тази теза е оптимистична по отношение на дългосрочната рационалност на архитектурната дисциплина, т.е. по отношение на нейния капацитет да различи и установи, чрез вътрешния си дискурс, превъзходството на тектонизма и да разпространи своето влияние и въздействие като глобална най-добра практика съответно. Този оптимизъм се простира и до рационалността на по-широкото общество, представено чрез частни клиенти, публични клиенти и чрез приемане от крайния потребител, да бъде податливо на насоките, които ще получи от своя архитектурен експертен дискурс. Този оптимизъм се основава на критичен анализ и оценка на архитектурната история. Авангардните интуиции на ранните модернисти през 20-те години на миналия век, подкрепени от солидни теоретични аргументи, спечелиха дисциплината през 30-те и 40-те години на миналия век и разпространиха реалното си въздействие върху глобалната застроена среда през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Сегашните авангардни интуиции в рамките на движението на тектонизма, макар и много различни от модернизма, са еднакво добре обмислени, както аргументите в тази книга ще се опитат да демонстрират. ― От “Въведението” – Патрик Шумахер

January 15, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии