ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ INVITATION FOR A SCIENTIFIC CONFERENCE

Секция „История“ при СУБ организира своята трета поредна научна конференция. Темата за 2022 г. е: „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“.

В конференцията могат да вземат участие историци, археолози, етнолози, фолклористи, културолози, историци на изкуството, историци на архитектурата, музиколози, специалисти по опазване на културното наследство и по музеология.

Очаква се да се анализират случаи и форми на историческа интерпретация и ре-интерпретация – както по отношение на теорията на изкуството и  концепциите в нея, така и във връзка с изпълнението на художествени и архитектурни творби.

Между възможните въпроси, на които форумът търси отговори са следните:

  • Има ли и кои са граничните етапи и стойности в оценките на културното наследство и историческите обекти?
  • До каква степен измененията на политическата и социалната конюнктура се отразяват в общото разбиране за ценност и в популяризацията и развитието на произведенията на изкуството?
  • Възможно ли е (и в каква степен), преосмислянето и обективната оценка на знакови за режима и историческия период артефакти и сгради.

ВАЖНИ ДАТИ:

Срокът за подаване на заявките е до 7.07.2022 г.

До 30.07.2022 ще получите информация за участие в конференцията и инструкции за оформянето на текстовете. Текстове, не отговарящи на условията за форматиране и подаване, няма да бъдат публикувани.

Място и дата на провеждане на конференцията: Зала 19 на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Адрес: София, ул. „Московска“ № 6А.

Провеждането на конференцията е планирано за 13.10.2022.

Окончателните текстове на статиите следва да бъдат предадени в срок до 7.11.2022 г.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Материалите ще бъдат публикувани в тематичното издание „Многообразие в единството“, орган на секция „История“ при Съюза на учените в България. Изданието е вписано в референтния списък на НАЦИД.

Изданието е рецензирано (двойно сляпо рецензиране).

НАЧИН НА УЧАСТИЕ:

За да заявите Вашето участие, моля изпратете резюме в рамките на 150-200 думи на посочения имейл адрес: diversityintheunity.journal@gmail.com

В резюмето отбележете име, фамилия, имейл адрес, научна степен, звание, институция. Резюметата трябва да включват основната цел, методика и резултати, които се съдържат в доклада. Добавете и пет ключови думи, различни от заглавието.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА И ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

Таксата за участие в конференцията е 100 лв. Заплаща се след приемането на материалите.

Обемът на ръкописите не трябва да надвишава 20 000 знака, заедно с  придружаващите го резюмета на български и на английски език.

            Всеки участник приема да рецензира по две статии.

От редколегията на списанието

The History Section at the USB organizes its third consecutive scientific conference. The theme for 2022 is: “Interpretation and re-interpretation of history”

The conference is open to historians, archaeologists, ethnologists, folklorists, culturologists, art historians, architectural historians, musicologists, cultural heritage conservationists and museologists.

It is expected to analyze cases and forms of historical interpretation and re-interpretation – both in terms of art theory and its concepts, and in connection with the performance of works of art and architecture.

Among the possible questions that the forum is looking for answers to are the following:

● Are there and what are the boundary stages and values ​​in the assessments of cultural heritage and historical sites?

● To what extent are changes in the political and social situation reflected in the general understanding of value and in the promotion and development of works of art?

● Is it possible (and to what extent) to rethink and objectively evaluate significant for the regime and historical period artifacts and buildings.

IMPORTANT DATES:

The deadline for submitting applications is July 7, 2022.

Until 30.07.2022 you will receive information for participation in the conference and instructions for formatting the texts. Texts that do not meet the formatting and submission requirements will not be published.

Venue and date of the conference: Hall 19 of the Institute of Ethnology and Folklore with the Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences. Address: Sofia, 6A Moskovska Str.and via Skype for foreign partivipants.

The conference is scheduled for October 13, 2022.

The final texts of the articles should be submitted by November 7, 2022.

PUBLICATION OF THE REPORTS:

The materials will be published in the thematic edition “Diversity in Unity”, a body of the “History” section of the Union of Scientists in Bulgaria. The publication is included in the NACID reference list. You can find the journal on the page of the Union of Scientists in Bulgaria http://old.usb-bg.org/Bg/Istoria.htm by choosing from sections, section History. There are issues from 2020-2021, as well as 20210, 2014.

The publication is peer-reviewed (double-blind peer-review).

MANNER OF PARTICIPATION:

To request your participation, please send a resume within 150-200 words to the specified email address: diversityintheunity.journal@gmail.com

In the resume indicate name, surname, e-mail address, scientific degree, title, institution. The summaries should include the main objective, methodology and results contained in the report. Also add five keywords other than the title.

FEES FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE AND FOR PUBLICATION:

The fee for participation in the conference is EURO 100. It is paid after the acceptance of the materials.

The volume of the manuscripts should not exceed 20,000 characters, together with the accompanying abstracts in Bulgarian and English.

Each participant agrees to review two articles.

From the editorial board of the magazine

Виж последния брой See the latest issue

June 26, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици