ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Марина Славова

PERI-URBANIZATION IN BULGARIA – POTENTIAL FOR CONSTRUCTION INDUSTRY

Marina Slavova

Abstract: Urbanization of the periphery of big cities – economical centers – in Bulgaria (peri-urbanization) is an important migration trend since 2015 and it has a significant impact on the settlement network changes. Although further research is needed so the process to be differentiated from other processes included in the same statistics like sub-urbanization and ruralization peri-urbanization already has visible pattern. The process of peri-urbanization in Bulgaria sets questions for urban planning but also creates opportunities for development – different types of potential for development directly connected to construction industry. The present paper is an attempt to reveal problems and perspective of peri-urbanization through four case studies. Results could be applied in development strategies at different levels. In addition: populating of villages in the periphery of economical centers in Bulgaria is a niche in the construction business with potential of development of infrastructure, building and reconstructions in the fields of residential construction, public services (including education, healthcare, culture and arts), social care and some types of industry, logistics and remote employment.

Key words: peri-urbanization, potential, periphery, statistics, migrations

ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ

Резюме: Урбанизацията на периферията на големите градове – икономически центрове – в България (периурбанизация) е важна миграционна тенденция от 2015 г. и оказва значително влияние върху промените в селищната мрежа. Въпреки че са необходими по-нататъшни изследвания, за да се разграничи процесът от други процеси, включени в същата статистика като субурбанизацията и селското развитие, периурбанизацията вече има видим модел. Процесът на периурбанизация в България поставя въпроси за градското планиране, но също така създава възможности за развитие – различни видове потенциал за развитие, пряко свързани със строителната индустрия. Настоящият документ е опит да се разкрият проблемите и перспективите на периурбанизацията чрез четири казуса. Резултатите могат да бъдат приложени в стратегии за развитие на различни нива. Освен това: заселването на села в периферията на икономически центрове в България е ниша в строителния бизнес с потенциал за развитие на инфраструктура, строителство и реконструкции в областта на жилищното строителство, обществените услуги (включително образование, здравеопазване, култура и изкуство) , социални грижи и някои видове индустрия, логистика и дистанционна заетост.

Ключови думи: периурбанизация, потенциал, периферия, статистика, миграции

СТАТИЯТА ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН ТУК:

http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/05.pdf

December 19, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Други