ОРГАНИЧНАТА АРХИТЕКТУРА

ОСНОВНИ ПОСТУЛАТИ

Органичната архитектура е едно от направленията в рамките на Модерното движение в архитектурата през ХХ век, което възниква като алтернатива на историцизма и еклектиката.

Луис Съливан (Louis Henry Sullivan  1856 – 1924) – американски архитект, най-видният представител на Чикагската архитектурна школа, пръв формулира това направление и през 1896г. провъзгласява постулата: „Формата следва функцията“. Тойще се превърне в един от преобладаващите принципи на архитектите на модернизма. Спореднего, архитектурата трябва да следва естествената, „органична“ целесъобразност, а формата на съоръженията да се определя от тяхното предназначение и условията на околната среда, така както е при естествените организми.

Главен теоретик на органичната архитектура става неговият ученик Франк Лойд Райт (Frank Lloyd Wright 1867–1959),, който за първи път използва термина „органична архитектура“ в свое есе за „Architectural Record“ от август 1914 г. Той пише, че „идеалът за органична архитектура … е чувствителна, рационална сграда, която дължи своя „стил“ на целостта, с която е била индивидуално създадена, за да служи на конкретната си цел – процес на “мислене”, както и на “чувстване” на процеса. “

Frank Lloyd Wright, Frederick Gutheim, Editor. In the Cause of Architecture: Essays by Frank Lloyd Wright for the Architectural Record, 1908-1952. (New York: McGraw-Hill, 1975), page unavailable./

В тази статия и в много други до смъртта си, Райт се опитва, макар и не винаги успешно, да обяснява какво е органична архитектура и какво не е. Изглежда Райт никога не е успял добре да артикулира понятието органична архитектура, макар че сградите му говорят далеч по-ясно и разбираемо, отколкото неговите писания. Той настоява органичната архитектура да бъде повече от негово собствено дело, повече от негов собствен „стил“. Той се стреми да генерира философия така, че да може да вдъхнови и ръководи архитектите и лаиците далече в бъдещето. //Wright – Оrganic Аrchitecture https://www.flwright.org/ckfinder/userfiles/files/Wright-Organic-Architecture.pdf/

▪ Към най-важните принципи на органичната архитектура най-напред следва да се отнесе връзката с природата и мястото.

Мястото трябва да бъде подобрено от сградата, а сградата да извлича формата си от естеството на мястото.

Понякога това се прави по подобие (прерийната къща и прерийния пейзаж), а понякога напротив – в контраст (къщата над водопада). В естествени условия сградите могат да се отварят навън (Usonian – къщи), а в градски условия – да се обърнат навътре (напр. Larkin и Johnson Wax).

Сградата да израства от пейзажа така естествено, както всяко растение. Взаимоотношенията с мястото са толкова уникални, че сградите не биха били възможни на друго място.

/ Wright – Оrganic Аrchitecture https://www.flwright.org/ckfinder/userfiles/files/Wright-Organic-Architecture.pdf/

„Къщата над водопада“ – Frank Lloyd Wright, Fallingwater (Kaufmann Residence), 1935-1938. /Frank Lloyd Wright integrated architecture into nature at Fallingwaterhttps://www.dezeen.com/2017/06/07/fallingwater-frank-lloyd-wright-pennsylvania-house-usa-150th-birthday/  Eleanor Gibson | 7 June 2017 /

Райт отрича възможността за типизация на сградите, той смята, че всяко здание следва да се решава индивидуално.

Планът на дома – това е образ на живот, а образът на живот е винаги индивидуален“ – и това твърдение на Райт рязко се различава от възгледите на функционалистите, признаващи възможността и необходимостта от типизация на сградите, аналогични по предназначение.

/„Органичная архитектура“ – В: Савицкий, Ю.Ю. , „Архитектура капиталистических стран“, Москва, Стройиздат, 1973, с.101-109/

▪ Райт смята, че истинската същност на архитектурата на една сграда е в нейното  вътрешно пространство, а външната черупка е само производна от тази основа. Той е привърженик на идеята за непрекъснатост на архитектурното пространство. То бавно трябва да се преживява когато човек се движи през него. Едно пространство може да въведе друго, до засилване на ефекта или пространствата да функционират като поредица.


Solomon R. Guggenheim Museum in New York, photo-David Heald (Solomon R. Guggenheim Foundation)

Архитектът трябва да твори така, както твори природата. А това означава че:Решението на всеки проблем е заложено в самия проблем.“

/„Франк Лойд Райт“ – В: Едике, Юрген, „История современной архитектуры“, Перевод с немецкого Д.Аркинй, Восква,Издательство „Искусство“, 1972, с.32-39/

Райт призовава процесът на архитектурното проектиране да става „отвътре-навън“,  като се формира отначало вътрешното пространство, в съответствие с жизнените процеси, за които е предназначено. Органично означава вътрешно присъщо, съществено, цялостно, във философския смисъл – „животът сам по себе си приел форма“.

Външната форма трябва да възниква като негова органична черупка, напълно съответстваща по форма и характер на вътрешното пространство. Формата и функцията трябва да съставляват едно органично цяло. Райт включва в понятието функция и естетически категории.

▪ Според Райт зданието трябва да е едно единно цяло, както общо, така и в детайлите. Идеята за органичната архитектура се отнася не само за буквалното отношение на сградата към природната среда, но и за това, как внимателно се обмисля дизайна и, сякаш тя е единен организъм. Органичното единство трябва да съществува навсякъде, включително битовото обзавеждане, мебелировката, тъканите, съдовете, …

▪ Райт отрича организацията на вътрешното пространство, съставено от самостоятелни помещения – „кутии, поставени също в кутия или до друга кутия.“

/Райт, Ф.Л. „Будущее архитектуры“, Москва, 1960 г./

Той въвежда „свободния план“, който води до изоставяне на един от основните принципи на класическата архитектура – симетрията. Асиметрията на композицията е друго важно свойство на „органичната архитектура“.

Къщата на УйлиWilley House

/Willey House Stories Part 2 – Influencing Vernacular Architecture, Steve Sikora, dec 14, 2017 – In:https://franklloydwright.org/willey-house-stories-part-2-influencing-vernacular-architecture/ /

▪ Райт се стреми към единство на материалите при елементите на сградата. Те се използват по начин, при който се засилва вродения им характер и оптимизира техния индивидуален цвят, текстура и здравина. Един материал не се маскира с друг. Начинът по който сградата се обединява, зависи от това как един материал се присъединява към друг; самата форма на сградата трябва да бъде израз на естеството на използваните материали. В органичната архитектура се използват само няколко строителни материала, предимно естествени – дърво, камък, тухла, както отвътре, така и отвън.

“Къщата над водопада” – Fallingwater, photo Christopher Little courtesy of Western Pennsylvania Conservancy

▪ Важен постулат са пропорциите и мащабът. Първообраз на органичната архитектура е добре развитото човешко тяло. Райт говори, че човешкото тяло трябва да бъде мярката на една сграда и нейното обзавеждане; „Интегрална хармония, пропорционална на човешката фигура – всички детайли да са така проектирани, че да правят човешката връзка с архитектурата не само удобна, но и очарователна.”

/Wright – Оrganic Аrchitecture – https://www.flwright.org/ckfinder/userfiles/files/Wright-Organic-Architecture.pdf /

Райт се стреми към създаване на уютно пространство, той избягва твърде високите тавани и огромните стаи.

Дневната е централното помещение за общуване, с фокус върху камината. В центъра на композицията по традиция още от векове, се разполага голяма камина, около която се разполагат помещенията, които могат да се трансформират с плъзгащи се или сгъваеми врати и прегради; осъществява се преливането на едно пространство в друго; Предпочитат се ниши, прегради в японски стил, движение на нивата.

Фокус върху камината – Jacobs House living area to kitchen photo by David Heald courtesy of James Dennis

▪ Лентъчни и ъглови прозорци при помещенията унищожават „чувството за кутия“, в резултат на което масивността изчезва и традиционните отношения на обем и маса се променят.

Лентъчни и ъглови прозорци – “Къщата над водопада” – Fallingwater main living area photo by Christopher Little courtesy of Western Pennsylvania Conservancy

Сградата е отворена за външното пространство от всички страни и образува едно цяло с това пространство. За да реши този проблем, архитектът започна да използва контрастите на вертикални равнини и остъклени веранди или открити тераси, висящи над земята, със силно излезли напред корнизи. Силно се подчертават хоризонталите, успоредни на терена, стрехите на покривите се изнасят забележимо напред, носещите стени са скрити в дълбочина, а сградата сякаш се носи във въздуха.

Подчертани хоризонтали, успоредни на терена, силно изнесени стрехи – Robie House

Околният пейзаж не е  само красива гледка извън прозореца, той влиза директно в сградата, като например фрагмент от естествена скала в известната “Къща над водопада”;

Камината в „Къщата над водопада“. Естествената скала има своето каменно продължение в настилката на пода и в зидарията на огнището. / http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2009/10/fireplace-in-the-house.jpg /

Естествената скала органично се слива с каменната зидария и вън и вътре- “Къщата над водопада” /https://pufflesandhoneyadventures.files.wordpress.com/2016/05/p5192801.jpg /

Носещата конструкция на сградата трябва да е като ствол на дърво, а ограждащите повърхности – като покров от листа. Природата е архитектурно училище – възможностите на формата, цвета, модела, текстурата, пропорцията, ритъма и растежа са демонстрирани в природата. Органичната архитектура създава, а не имитира природата.

Франк Лойд Райт отстоява холистичния подход – всеки дом и сграда трябва да бъдат проектирани с единна визия на дизайна и занаята, с изключително уважение към природата и материалите.  Механичните системи и обзавеждането са неразделна част от сградата. Те не са добавени, скрити или неоправдано изложени. Скулптурата и живописта трябва да станат елементи от цялостния дизайн. Орнаментът е неразделна част от архитектурата. Ако замисълът на орнамента е добър, той я превръща в поезия. Мебелите трябва да бъдат вградени, колкото е възможно повечето от тях.

Обзавеждането, декорът, орнаментът са неразделна част от архитектурата. Интериор  от Къщата на Фредерик Роби в Чикаго, 1908 – 9 – Robie House living area photo by James Caulfield courtesy of Frank Lloyd Wright Trust

Wright – Оrganic Аrchitecture https://www.flwright.org/ckfinder/userfiles/files/Wright-Organic-Architecture.pdf

▪ При въвеждането на своите идеи в действие, Райт се опира както на опита на съвременната архитектурна школа, така и на използването на живите архитектурни традиции на англосаксонските провинциални къщи.

▪ Във философската концепция на органичната архитектура Райт отделя и понятието “дух”. Той вярва, че това е нещо вътрешно присъщо, което по никакъв начин не се спуска отгоре, а се проявява отвътре навън. „Архитектурата е велик жизнен творчески дух…тя е човешката духовност, пиела материални форми във времето и простанството… За да станат архитектура, ползата и удобството трябва да доставят духовно удовлетворение, откъдето душата ще получи по-възвишена полза…Архитектурата говори, тъй както поезията, на душата“

Frank Lloyd Wright An American Architecture, New York 1955, p.18,19,38

⃰⃰  ⃰  ⃰

Въпреки, че това не са всички принципи и постулати на органичната архитектура на Райт, те вече очертават неговата обща философия. Органичният дизайн има за цел да ги включи, макар че дори и Франк Лойд Райт не ги постига  тотално във всяка една от своите сгради. Както самият Райт пише:

„Пълната цел, идеалът за органична архитектура никога не се достига. Нито е необходимо. Но въобще някога постиган ли е идеалът такъв, какъвто си заслужава?“

Frank Lloyd Wright, Frederick Gutheim, Editor. In the Cause of Architecture: Essays by Frank Lloyd Wright for the Architectural Record, 1908-1952. (New York: McGraw-Hill, 1975), page unavailable.

                            ОРГАНИЧНАТА АРХИТЕКТУРА ДНЕС

Архитект Дейвид Пиърсън предлага списък с правила за проектиране на органична архитектура. Тези правила са известни като Хартата на Гея за органична архитектура и дизайн. Тя гласи:

Нека дизайнът: • да бъде вдъхновен от природата и бъде устойчив, здрав, съхраняващ и разнообразен. • да се разгръща като организъм, от семената отвътре. • да съществува в “непрекъснатото настояще” и “започва отново и отново”. • да следва потоците и да бъде гъвкав и адаптивен. • да задоволява социалните, физическите и духовните нужди. •да  „израства от мястото“ и да бъде уникален. • да изявява духа на младостта, играта и изненадата. • да изразява ритъма на музиката и силата на танца. ” / Pearson, David (2001). The Breaking Wave: New Organic Architecture (Stroud: Gaia), p. 72 /

August 13, 2020 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии