Dezeen x MINI Living Future Urban Home Competition / Dezeen x MINI Living конкурс за бъдещето на градското жилище

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

How will we live in cities in 100 years’ time? Dezeen is teaming up with MINI Living to invite readers to design an urban home of the future.

Brief

MINI Living is a project by MINI that aims to translate one of the car brand’s key design principles – the creative use of space – into real architectural solutions for how people live, work and interact in cities. Working predominantly with small spaces, the project seeks to answer urban challenges in a way that combines the brand’s design knowledge with the spirit of experience and fun under the maxim: “big life, small footprint”.

We are looking for conceptual designs that respond to that maxim and propose innovative solutions that make the most of available space.

In addition, we are asking entrants to consider what other challenges cities could face in 100 years’ time and for their urban home concept to respond creatively to those issues as well.

We are looking for original and imaginative ideas for the future of urban living. Proposals do not need to meet any particular specification and can be for any city around the world, but submitted designs must demonstrate creative use of space and entrants will need to explain how their entry solves the issues they foresee cities will face in 100 years’ time.

Who can enter?

The competition is free to enter to anyone, from anywhere around the world, as long as they are at least 18 years old .

Professional designers, studios, non-designers, students and teams are all invited to participate.

 

Winners and prizes

A selection of the best designs will be published on Dezeen, with total prize money of £10,000 available for the top three designs – £5,000 for the winner, £3,000 for the runner up and £2,000 for third place.

 

Judges

Winners will be selected by a jury comprising:

› Marcus Fairs, Dezeen editor-in-chief

› Amy Frearson, Dezeen editor

› Oke Hauser, MINI Living creative lead

› Corinna Natter, MINI Living designer

How to enter

Contestants will need to submit their entry via this form and include the following information.

› Name of their design, which will appear on all communication and media coverage

› Description of their design, including an explanation of how it responds to the maxim “big life, small footprint” by demonstrating the creative use of space, as well as details of how the design responds to other challenges cities could face in 100 years’ time

› A hero image that presents their vision in the strongest way

› A plan, elevation and section

› Up to five additional supporting images, which could include renders, sketches, drawings, photographs of models, or any other visual material that conveys their concept

› Optionally, entrants can also submit a video file representing their design, such as a virtual fly through of a 3D model, or an animation

Entrants must read and agree to abide by the competition terms and conditions before entering.

Closing date

All entries must be received by 23:59 BST on 10 September 2018. Any entries received after this date will not be considered.

The winners will be announced in October 2018.

Intellectual property rights

Intellectual property rights for submitted designs will remain with the entrant, but by entering the competition entrants grant Dezeen and MINI rights to use the submitted images and video for the purposes of promoting the competition.

Entrants must also warrant that their entry does not in anyway infringe upon the intellectual property rights of any other person or company.

See the terms and conditions for full details.

Questions

For any enquiries relating to the competition, please email miniliving@dezeen.com.

£10,000 competition to design a home of the future

Dezeen x MINI Living Future Urban Home Competition

About Dezeen x MINI Living

info: https://www.dezeen.com/miniliving/competition/

————————————————————————————————————————————————————

Dezeen x MINI Living  конкурс за   бъдещето на   градското жилище

Как ще живеем в градовете след 100 години? Dezeen се обединява с MINI Living, за да покани читателите да проектират градски дом на бъдещето.

MINI Living е проект на MINI, който има за цел да превърне един от основните принципи на дизайна на автомобилната марка – творческото използване на космоса – в истински архитектурни решения за това как хората живеят, работят и взаимодействат в градовете. Работейки предимно с малки пространства, проектът се стреми да отговори на градските предизвикателства по начин, който съчетава дизайнерските знания на марката с духа на опита и забавлението под максимата: “голям живот, малка стъпка”.

Търсим концептуален дизайн, който отговаря на тази максима и предлага иновативни решения, които използват максимално пространството.

Освен това искаме участниците да разгледат с какви други предизвикателства могат да се сблъскат градовете след 100 години и за концепцията за градския дом да отговорят творчески и на тези въпроси.

Търсим оригинални и въображаеми идеи за бъдещето на градския живот. Предложенията не трябва да отговарят на конкретни спецификации и могат да бъдат за всеки град по света, но представените проекти трябва да демонстрират креативно използване на пространството и участниците ще трябва да обяснят как предложението им решава проблемите, пред които ще се изправият градове след 100 години ,

Кой може да участва?

Конкурсът е свободен за всички е от всички краища на света, стига участниците да са навършили 18 години.

Професионални дизайнери, бюра, не-дизайнери, студенти и екипи са поканени да участват.

Победители и награди

Изборът на най-добрите проекти ще бъде публикуван в Dezeen, като за първите три проекта са налице общо награден фонд от £ 10,000 – £ 5,000 за победителя, £ 3,000 за второ място и £ 2,000 за трето място.

Жури

Победителите ще бъдат избрани от жури, включващо:

> Маркус Феърс, главен редактор на Dezeen

> Ейми Фреърсън, редактор на Dezeen

> Оке Хаузър, MINI Living творчески лидер

> Корина Натер, дизайнер на MINI Living

Как да участвате

Състезателите ще трябва да изпратят своите проекти чрез този формуляр и да включат следната информация.

> Име на проекта, който ще се показва при всички комуникации и медийно отразяване

> Описание на проекта, включително обяснение как той отговаря на максимата “голям живот, малка стъпка”, като демонстрира творческото използване на пространството, както и подробности за това как дизайнът отговаря на други предизвикателства, пред които могат да се сблъскат градовете след 100- години

> Образ, който представя своята визия по най-силния начин

> План, кота и разрез

> До пет допълнителни поддържащи изображения, които могат да включват рендъри, скици, рисунки, фотографии на модели или друг визуален материал, който предава концепцията 

> По желание, участниците могат също така да представят видеофайлове, представляващи техния дизайн, като например виртуално представяне на 3D модел или анимация

Участниците трябва да прочетат и да се съгласят да спазват условията на конкурса преди да се включат.

Краен срок

Всички материали трябва да бъдат получени до 23:59 часа BST на 10 септември 2018 г. Всички материали, получени след тази дата, няма да бъдат взети под внимание.

Победителите ще бъдат обявени през октомври 2018 г.

Правата на интелектуална собственост

Правата върху интелектуалната собственост за подадените проекти ще останат за участника, но след като се включат участниците в конкурса, ще бъдат предоставени права на Dezeen и MINI да използват представените изображения и видеозаписи за целите на популяризирането на конкурса.

Участниците трябва също да гарантират, че тяхното участие в никакъв случай не нарушава правата на интелектуална собственост на друго лице или компания.

Вижте условията в   подробности.

въпроси

За всякакви запитвания, свързани с конкурса, моля пишете на miniliving@dezeen.com.

£ 10,000 конкурс за проектиране на дом на бъдещето

Dezeen x MINI  Living конкурс за бъдещето на градско жилище

За Dezeen x MINI Living

July 29, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици