18 April – International Day for Monuments and Sites 18 април – Международен ден за паметниците на културата и забележителните места

Every year on 18 April, ICOMOS celebrates the “International Day for Monuments and Sites”, whose establishment was approved by the 22nd UNESCO General Conference in 1983. The 2018 theme for the Day is: Heritage for Generations led by the ICOMOS Emerging Professionals Working Group.

Aim of the International Day

The aim of the International Day for Monuments and Sites is to encourage local communities and individuals throughout the world to consider the importance of cultural heritage to their lives, identities and communities, and to promote awareness of its diversity and vulnerability and the efforts required to protect and conserve it.

2018 Theme: Heritage for Generations

Sharing stories and the transfer of knowledge between generations is a crucial step in cultural development, characterising the human experience since time immemorial.

“The youth of today are the leaders of tomorrow” – Nelson Mandela

The ICOMOS International Day for Monuments and Sites Day 2018 seeks to celebrate:

  • Inter-generational transfer of knowledge: engagement across the global community to emphasize the importance of knowledge exchange between generations to promote the ICOMOS ethos for the conservation and protection of cultural heritage;
  • Youth leadership: Emerging Professionals in each country will take the lead in organising events that focus on reaching the younger members of the wider public community by showcasing the creative use of social media. 

18 април – Международен ден на паметниците на културата и забележителностите

Всяка година на 18 април ICOMOS празнува “Международния ден на паметниците и забележителностите”, чието създаване бе одобрено от 22-та Генерална конференция на ЮНЕСКО през 1983 г.

Темата на 2018 г. е “Наследство за поколенията”.

Целта на Международния ден на паметниците и забележителните места е да се насърчат местните общности и отделни лица по света да разгледат значението на културното наследство за техния живот, идентичност и общност, и да повишат осведомеността за неговото разнообразие и уязвимост, както и усилията, необходими за защитата и опазването му.

2018 Тема: Наследство за поколенията

През 2018 г. темата е “Наследство за поколенията”, ръководи се от работна група “ИКОМОС за нови създавани специалисти”.

Споделянето на историята и предаването на знания между поколенията е важна стъпка в културното развитие, характеризираща човешкия опит от незапомнени времена.

“Днешният младеж е лидерът  утре”Нелсън Мандела

Международния ден на паметниците на културата на ICOMOS се стреми да отбележи:

  • Трансфера на знания между поколенията: ангажираност в глобалната общност, за да се подчертае значението на обмена на знания между поколенията за популяризиране на чувствителността на ICOMOS към опазване и защита на културното наследство;
  • Младежкото лидерство: нововъзникващите професионалисти във всяка страна ще поемат водеща роля в организирането на събития, които се фокусират върху достигането до по-младите членове на широкото гражданско общество, като демонстрират творческо използване на социалните медии.

 

Кликнете тук, за да прочетете повече на уеб сайта на ICOMOS.

 

Click here to read more on the ICOMOS website. https://www.icomos.org/en/about-icomos/182-english-categories/what-we-do/focus/38997-18-april-theme-2018

Download the 18 April 2018 leaflet – in English – French – Spanish 

Изтеглете брошурата за 18 април 2018 г. на английски – френски – испански

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/18_April/2018/18April2018_Heritage4Generations_Synopsis_EN_20180221final.pdf

 

April 11, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици