ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – КРЕПОСТИ – КРЕПОСТТА ПРИ с. МЕЗЕК

Имахме възможността през това лято да посетим няколко антични и средновековни крепости, както и останки от крепостната система на укрепени градове, между които:  Асеновата крепост при Асеновград, Мезешката крепост при с. Мезек, крепостта на Диоклецианопол в Хисаря, Средновековният град-крепост Червен, археологически останки от крепостта на Берое-Августа Траяна в гр. Стар Загора, археологически останки от Абритус в гр. Разград и други.  Тук ще споделим някои впечатления, като акцентираме върху положителните практики при тяхната  консервация и реставрация, както и върху „невралгичните точки“ при тези процеси, според нас, които биха могли да претърпят бъдещи корекции.

———————————————————————————————————————————————————————-

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПРИ СЕЛО МЕЗЕК

Mezek-Fortress-212509208_1551176951874507_5796730319843686913_n13939506_1682563285402539_6669539125424177159_n

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

МЕЗЕШКАТА КРЕПОСТ, която се намира на 6 км югозападно от Свиленград и само на 1 км от гръцката граница, е една от най-добре запазените средновековни крепости по нашите земи. Построена е на висок хълм, от който погледът те отвежда надолу към Одрин и Бяло море. Тя е гранична стражева крепост, имала е важно стратегическо положение, охранявала е голяма територия между реките Арда и Марица, пазила е също и византийския град Адрианопол (Одрин) от север. Някои историци, между които и Константин Иречек считат, че името на крепостта е Неутзикон  (на гр. Νεούτζικον ) – точно това име се споменава в аналите на византийския хронист Никита Хониат за събития от 1193г.Ала други учени са на мнение, че на това място се е намирала крепостта Версиникия, край която през 813 г. хан Крум разгромява византийските войски и завладява Тракия.

800px-53-manasses-chronicle  Миниатюра 53 от Манасиевата летопис, 14 век – Поражението на император Михаил I Рангаве в битката при Версиникия през 813 година.

———————————————————————————————————————————————————————

Макар че най-старите археологически находки от района на крепостта са датирани от преди 11-и век, построяването на твърдината учените сега засега отнасят към времето на византийския император Алексий І Комнин (1081-1117 г.). Замислена като солидно фортификационно звено, крепостта е била място на  интензивен живот. Разкрити са няколко зърно-хранилища с овъглено жито, явно там са се съхранявали хранителните припаси. Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти и други подобни предмети пък разказват за бита на обитателите й.

Съдейки по количеството на находките, крепостта е била най-интензивно ползвана през  13-14-и век. Тя е изпълнявала отбранителните си функциите до падането на района под турско робство. Всъщност, чак до 1900 г. крепостта в Мезек е била в много добро състояние, като са били запазени дори зъберите на бойните кули. Тогава обаче, от нея започват да вземат камъни за строеж на турски казарми в Свиленград.

Първите археологически проучвания на крепостта са извършени през 1930-те години от арх. д-р Александър Рашенов. Те се изразяват в документирането на укрепителната система и известни проучвания в нейната вътрешност.  

——————————————————————————————————————————————————————–

ОПИСАНИЕ НА КРЕПОСТТА

Крепостните стени, с дебелина от 1,90 до 2,50 m., заграждат площ от около 6,5 дка във формата на неправилен четириъгълник с размери 110/60 m. Стените са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, украсени с три тухлени пояса от външната страна.  Те са подсилени с девет заоблени над 10 метрови кули, като 5 от тях са на южната стена – тази, която се вижда на идване към крепостта, 2 от кулите са разположени на западната стена – тази, откъм която е входът и  две кули са разположени съответно на северната и на източната стени. Крепостните стени и кулите са завършвали със зъбери.

Входът е на западната стена, в нейния северен край. Той е оформен в дълбока чупка на стената. Защитен е от една кула. Построен е така, че нападателите да попаднат в клопка на малка площадка, която може да бъде обстрелвана от две страни.

Трите крепостни стени – южната, източната и западната – са почти цялостно запазени, като повече е пострадала във времето северната стена, тази от която се открива красивата панорамна гледка в близък план към селото и в далечината – към Бяло море.

Най-добре запазена и най-голяма по размер е кулата, която е в югозападния край на крепостта. Била е триетажна, като горните две нива са с бойници, които са отворени включително и към вътрешността на крепостта. Така защитниците са имали възможност за кръгов обстрел и са могли да продължат битката, дори ако противникът проникне в укреплението. Най-малката от кулите се е ползвала като затвор.

Във вътрешността на крепостта не са открити останки от сгради, поради което се смята, че крепостта е имала главно отбранителни функции, като вероятно е приютявала населението от близката околност само по време на опасност от нападение.                                    

Хипотетична реконструкция на крепостта              

krepost

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Крепостта е обявена за Народна старина през 1927г. (обнародвано в ДВ, бр. 221/1927 г.) и за архитектурно-строителен паметник от Античността и Средновековието (обнародвано в ДВ, бр. 67/1968 г.). Сега руините имат статут на археологически паметник на културата – недвижима културна ценност от национално значение, съгласно действащия Закона за културното наследство.

Крепостта попада също така в рамките на природна забележителност „Калето“ – за защита на скални образувания, обявена за защитена територия с код № 273 в регистъра на защитените територии в България.

—————————————————————————————————————————————————————-           КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ                                                                                

♦През 1963 г. и през 1973 г. са провеждани реставрационни и консервационни дейности по крепостните стени от РИМ-Хасково. Извършено е възстановяване на лицевата зидария на западната куртина (стена), което личи твърде ясно, тъй като е използван различен по цвят камък и хоросан, както и различна техника на зидане.

7084638070846945

 

 

 

♦През 2007 г. е предприета частична консервация и в някои невралгични точки, като например около портата и някои врати към кулите. Тези мерки са финансирани по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между България (Община Свиленград) и Гърция (Община Димотика) по проект “Развитие на културното наследство на Община Свиленград, чрез възстановяване на крепост „Мезек“. Научен ръководител на строителните работи е Ирко Петров от РИМ-Хасково, с консултант д-р Атанасиос Гуридис, археолог към музея в Софлу (Суфлион), Гърция. В рамките на същият проект е изготвен архитектурен проект за по-нататъшна цялостна консервация и частична реставрация, изготвен от арх. Петър Петров от Пловдив. Стойността на проекта е била 289 289 евро.

re

Трябва да се знае, че реализацията на първия проект не оправдава очакванията – Отчита се, че общината платила немалко и за написване на стратегии за развитие на туризма, но въпреки това, възвращаемостта на вложенията се оказала нищожна (виж: Гробницата и крепостта край Мезек стават атракциони, 05 юни 2011 – http://stmost.info/ikonomika/transport-i-turizam/1785-grobnitzata-i-krepostta-krai-mezek-stavat-atraktzion.html)

Следващият етап продължава чрез кандидатстване по друга програма- BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

——————————————————————————————————————————————————————

srednovekovna_krepost_-_s_mezek_big

Проект за цялостна консервация и частична реставрация, арх. Петър Петров

Община Свиленград е кандидатствала с проект на тема „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Обща стойност на проекта е 3 142 267,50 лв.  Целта на проекта е подобряване и създаване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм, с цел привличане на български и чужди туристи. Акцентът в този проект са двата паметника на културата с национално значение на територията на общината – Средновековната крепост и Тракийската куполна гробница край село Мезек.

Така в периода 2012 – 2013 г. завършва работата по пълната консервация и ограничена реставрация на крепостта, съгласно архитектурния проект от 2007 г. Укрепени и възстановени са стълбищата, лицевата зидария и малка част от крепостната площадка с няколко зъбера. Възстановен е куполът на голямата кула, носещ отбранителната площадка, а входът на кулата е възстановен съобразно археологическите изследвания, като са премахнати неправилни застроявания по входа от 1963 или 1973 г. Възстановени са повечето бойници (мазгали) по кулите или стените.

Дейностите по реставрацията и консервацията на крепостта се явяват естествен завършек на разработения и осъществен през 2007 г. проект, финансиран по програма ФАР – ТГС България – Гърция (Казва се, че поради ограничените финансови средства тогава проектът е включвал «частична намеса по крепостта»)

            Вторият проект е включвал «Интерпретативни програми и доставка на оборудване на Средновековна крепост“, като се е целяло: Районът вътре и около Крепостта да се обособи като „Средновековен атракцион”; както и създаване и представяне на театрализирана възстановка за официалното откриване на туристическите обекти.

DSC00683

Предложението на втория проект съдържа мерки, които целят съхранение, опазване и експониране на културното наследство, неговото интерпретиране по нов и атрактивен за посетителите начин, популяризиране и реклама на туристическата дестинация с. Мезек.

Според проекта „средновековен атракцион“ означава следното: крепостта трябва да предлага „жива и интересна среща с миналото“, като на различни, видни и скрити места из нея са разположени войни, оръжие, шатри, коне, фургони… всички онези детайли, които трябва да превърнат мястото в площадка за изследване и игра. Самата разходка вътре в крепостта трябва да предизвика любопитството на децата (а и на възрастните) и да ги накара да погледнат зад всеки ъгъл и във всяка ниша, където се крият фигури, облечени по модата отпреди векове.

Днес декори на стражева зала и оръжейна са експонирани в разположения около калето военен лагер с палатки, шатри, военно снаряжение и манекени в „автентични“ за времето си костюми, които представляват част от атракциите за туристите.

Посетителите могат да поиграят и на шах на открито на гигантската дъска със също такива гигантски фигури, да нареждат пъзели, да опитат и стрелба с лък и арбалет, могат да хвърлят ласо, да се снимат в царски и рицарски костюми…

Очакванията от реализацията на втория проект са: „…нарастване броя на туристите; увеличаване на приходите от предлагани туристически услуги; увеличаване заетостта на местното население в туристическия сектор и свързаните производства; създаването на местни туристически агенции или туроператори; нарастване на удовлетвореността от обслужването на посетителите на община Свиленград и повишаване на самосъзнанието за местна идентичност”.

———————————————————————————————————————————————————————-

Ето какво се е получило на практика, към август 2016г.

DSC_0598-Mezek krepost

Подход към крепостта от юг, където е разположен така нареченият „военен лагер“

Крепостна стена от юг, с най-голямата стражева кула в югозападния ъгъл на куртината.

DSC_0599-mezekDSC_0600-mezek

Крепостна стена от юг, с най-голямата стражева кула в югозападния ъгъл на куртината.

——————————————————————————————————————————————————————-

DSC_0640

 

DSC_0607-mezek

Крепостната стена от запад. 

Вход в крепостта от северозападния й ъгъл.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

от общината12717208_1573594929632709_2369423738194018500_n

Поглед от вътрешността на крепостта към входа и възстановените зъбери на стената.

Вътре в тези „навеси“ или по-скоро „бараки“ са разположени големи маси, върху които посетителите, деца и родители, могат да редят тематично свързани със средновековната крепост пъзели.

DSC_0609-mezek

DSC_0269DSC_0608-mezek

 

13174074_1626075507717984_5095033196161993521_n13567122_1656663931325808_5352239322865012331_n

Деца и родители могат да подреждат тематични пъзели или да играят на шах.

—————————————————————————————————————————————————————

DSC_061613239474_1626075471051321_6982101177581334874_nот общината2

 

 

 

 

 

 

DSC_0612-mezekDSC_0628 krepost_view-900x500

 

 

Информационните табла са единственият „разказ“, освен крепостните стени, който може подхрани въображението на онези посетители, които са без екскурзовод, за да могат да си представят как е протичало ежедневието на войниците от гарнизона, обитавал крепостта преди векове.

—————————————————————————————————————————————————————-

ДРУГИТЕ АТРАКЦИИ

Военен лагер с палатки, шатри, военно снаряжение и манекени в „автентични“ за времето си костюми.

13239160_1626075134384688_5153274144330445584_n13240555_1626075267718008_4966738048671362312_n13173764_1626075227718012_7257092933105001583_n

 

 

 

 

 

Посетителите могат да се снимат в царски и рицарски костюми                                                                                       

13241379_1626075021051366_6323213682062517818_n13179353_1626075321051336_6615649986854795170_n13166048_1626075014384700_3917494902699216037_n

13179337_1626075011051367_2161088632643124396_n

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Предоставя се възможност за стрелба с Лък или Арбалет

1918799_1553608064964729_8416868641217171077_n1936217_1626075171051351_8111520946466089854_n

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

КАКВО ОСТАВЯ ЛОШ ПРИВКУС

На първо място, според нас, това са манекените в „автентични“ за времето си костюми.  Макар че идеята за използването на бутафорните постановки, декори и фигури не е особено добра, дори много биха казали, че е признак на лош вкус и слабо въображение, можем да допуснем, че по време на откриването на така наречения „средновековен атракцион“ те, манекените и тяхното снаряжение са  привличали вниманието и интереса ако не на цялата публика, то със сигурност на децата.

photo_verybig_11028001936271_1626075274384674_8739295513401975452_nDSC_0617DSC_061813227109_1626075384384663_6775451547182201583_n13244648_1626075514384650_1694463227831314317_n

 

 

Днес, обаче, подложени на лошите атмосферните влияния, както и на видимо агресивното поведение на някои посетители, те са придобили твърде овехтял и окаян вид, като са се превърнали в гротеска.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————

На второ място – оредял, изпочупен или овехтял е „театралният реквизит“, включително дървените колиби и навеси, създавайки асоциации по скоро за някакъв цигански табор, отколкото заявеното „пренасяне във времето, средата и бита на средновековието“.                                                                               

DSC_0620DSC_0621

 

———————————————————————————————————————————————————————-

На трето, но не на последно място – акцентът е пренесен от идеята – чрез всички възможни средства да се предаде историята и паметта за конкретното място – върху театралната постановка и пресъздаването на уж средновековни събития и бит въобще, които е могло да  се случат навсякъде, където и да било другаде, но не и тук. Получила се е безвкусна и еклектична смес от разнообразни по символика кръстове, шлемове на кръстоносци, хералдически лилии – знак на френската монархия, копия, саби, топузи и прочее и прочее.

А същевременно – разказът за мястото отсъства, а разходката, особено вътре в крепостта, е  напълно безцелна, тя става по никъде не водещи каменни настилки и пътеки, сред безразборно разхвърляни сламени чадъри, кошчета за боклук, разнородни по дизайн пейки и маси, осветителни тела… Какво е имало вътре в двора на крепостта? – този въпрос остава без отговор… А можеше да бъде подбран автентичен сюжет за разказ, запомняща се легенда, която да оставя в съзнанието  пряко обвързана с образа и духа на крепостта следа.

Разбира се, това е поправимо, само че милионите са похарчени…

——————————————————————————-

Вижте повече информация тук:

Видео от 2012г. – след първия проект за консервация и частична реставрация, 2007г.

https://www.youtube.com/watch?v=ekmLJqQuzb8

Мезек   amivan1234

Uploaded on Feb 27, 2012

 

Видео от 2015 – след втория проект за консервация и реставрация, 2012-2013г.

https://www.youtube.com/watch?v=xVlY1DoagLA

Mezek-Krepost c.Mezek  янко славов

Published on Sep 24, 2015

Krasotata na minaloto

 

Видео от 2016 – след втория проект за консервация и реставрация, 2012-2013г.

https://www.youtube.com/watch?v=gKsIJhAwPVI

Published on Jul 22, 2016

by: https://www.facebook.com/skypicturesb… http://skypicturesbulgaria.com Крепост “Мезек” до Свиленград/Mezek fortress near town of Svilengrad

 

October 21, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии