DIGITAL PRESENTATION AND PRESERVATION OF CULTURAL AND SCIENTIFIC HERITAGE Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство

headerNEW-w

 

The Sixth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016 is organized under the patronage of UNESCO and aims at presenting innovative results, research projects and applications in the field of digitisation, documentation, archiving, representation and preservation of global and national tangible and intangible cultural and scientific heritage. The main focus is to provide open access to digitised cultural heritage and to set up sustainable policies for its continuous digital preservation and conservation. The priority area is the digital presentation and preservation of cultural and historical objects under conditions of risk, including those from the Veliko Tarnovo region. The forum will demonstrate innovative technologies and prototypes, including digital repositories, digital archives, virtual museums and digital libraries, which result from established practices and achievements in the field. Representatives of public and specialised libraries, museums, galleries, archives, centres, both national and foreign research institutions and universities are invited to participate and exchange experiences, ideas, knowledge and best practices of the field.

 There will also Workshop on Open Access to Scientific Publications and Data, which will primarily focus on the following activities:

  • Open Access indicators;

  • Disseminate partners’ best practices;

  • Discuss research problems in the field;

  • Discuss the possibilities of establishing a network of open-access repositories;

  • Contribute to the problems of the harmonization of national legislation and practices; and

  • Discuss the possibilities of developing training courses for creators and managers of scientific digital repositories to ensure interoperability.

DiPP2016 Conference: September 26–28, 2016

Location of the Event: Regional Museum of History and P.R. Slaveykov Regional Public Library  in Veliko Tarnovo, Bulgaria

Working language of the conference: English

Deadline for papers submission:   July 5, 2016

Submission of proposals for workshops and discussions: June 25, 2016

Notification of acceptance:    August 5, 2016

Submission of final versions of papers:   August 10, 2016

————————————————————————————————————————————————-

Шестата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2016) се провежда под патронажа на ЮНЕСКО и цели да представи иновации, проекти и научни, научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство.

Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Форумът покрива две от приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания: Културно историческо наследство и Информационни и комуникационни технологии. Приоритетно направление е цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

В рамките на форума ще бъде организиран семинар „Отворен достъп до научни публикации и данни“, фокусиран върху:индикатори за отворен достъп, разпространение на партньорски добри практики, дискусия по проблемите в областта; дискусия върху възможностите за изграждане на мрежи от хранилища с отворен достъп, оперативна съвместимост и др.

DiPP2016: 26–28 Септември, 2016

Място на провеждане: Регионален исторически музей, Регионална библиотека П.Р.Славейков, Велико Търново, България

 Работен език на конференцията: Английски

 Изпращане на статии до: 5 юли, 2016

 Изпращане на предложения за семинари и дискусии: 25 Юни, 2016

 Уведомление за приемане: 5 август, 2016

 Изпращане на финални версии на статиите: 10 Август, 2016

 Уеб-страница на конференцията: http://dipp2016.math.bas.bg

June 29, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици