МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО БАНИ’2016

img_6

Българска Академия на Науките и Изкуствата

Научен център

по Архитектура, Строителство, Градоустройство и Дизайн

Научен институт по Архитектура, Строителство и Градоустройство

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 23-25 ноември, 2016

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Направление 1: Социална и икономическа интеграция на културно-историческото наследство; Културно-историческото наследство като инструмент за местна и регионална, социална и икономическа устойчивост; Културно-историческото наследство в градските и селски райони; Уязвимост на културно-историческото наследство срещу природни бедствия и превантивни мерки за неговото съхраняване.

Направление 2: Документиране, интерпретиране, презентиране и публикуване на културно-историческото наследство; Увреждане на недвижимите културни ценности в обкръжаващата го околна  среда; Предпазване от промени във вътрешния климат и ефекти от туристическата инвазия; Биодеградация  на културно-историческото наследство.

Направление 3: Исторически строителни материали и тяхното диагностициране; Нови материали за опазване на културно-историческото наследство; Исторически структури и техния мониторинг; Нови технологии за опазване на културно-историческото наследство.

Направление 4: Възстановяване на сгради от културно-историческото наследство, изпълнени от зидария, дървени или метални конструкции-критерии, иновативни решения и казуси; Сеизмична рехабилитация на сгради от културно-историческото наследство; Опазване и съхраняване на недвижими културни ценности; Консолидация, възстановяване и укрепване на исторически структури; Сгради и съоръжения  принадлежащи към културно-историческото наследство – след катастрофални събития: пожар, наводнения и взривни въздействия.

Направление 5: Европейски директиви за съхраняване на културно историческото наследство на континента.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • Научен доклад – основна конферентна форма
 • Постер
 • Слушател
 • Задочен участник
 • Фирмено представяне – доклад
 • Фирмено представяне – изложба; демонстрация

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията ще се проведе в: хотел Орбита – София.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Официални езици:  български и английски. Осигурен симултантен превод.

Работни езици:       български, английски, руски, и немски.

Докладите ще се отпечатат в сборник във вида, в който са представени.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ

Регистрацията на участниците ще се извършва от 23.11.2016 г. (сряда) до 25.11.2016 (петък) от 0800 часа до 1200 часа в сградата на Хотел: БЧК (бивш Орбита), ул. Джеймс Баучер № 76, централно фоайе.

Адрес за кореспонденция

Българска Академия на науките и  изкуствата

Международна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство – БАНИ’ 2016.

проф. д-р л. арх. Пенчо Добрев – Организационен секретар

София, 1505, бул. Ситняково №47 А, гр. София

тел.:  +3592/943 49 60

факс: +3592/943 49 65

e-mail: arch_art89@abv.bg

 

—————————————————————————————————————–

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ   

НА     НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  БАНИ’2016

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Научно звание и степен: ……………………………………………………………….

 

Организация/фирма и длъжност: ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Тел.: ……………………………….. GSM: ………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………………..

Тематично направление (виж поканата):

………………………………………………………………………………………………….

Заглавие на доклада:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Съавтори: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

 

Дата: ………………………..              Подпис: ………………….

 

 

Моля, попълнете всички части на заявката за участие!

 

Моля, изпратете попълнената заявка за участие на адрес: arch_art89@abv.bg до 31.05.2016 г. (вторник).

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА

РЕЗЮМЕТА И научни ДОКЛАДИ

 

В срок до 31.05.2016 г. трябва да ни изпратите заявки за участие и резюмета на доклади на имейл адрес: arch_art89@abv.bg

Резюметата не трябва да превишават една страница и следва да съдържат заглавие, имената на авторите и адрес за кореспонденция.

Резюметата ще се разгледат от Научния комитет и до 17.06.2016 г. ще Ви уведомим дали докладите Ви са приети.

Пълният текст на доклада (ите) трябва да бъде подготвен и изпратен като файлове с разширение doc и pdf и не трябва да превишава десет страници, включително илюстрациите.

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени в допълнително изпратена инструкция, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добрия вид на сборника доклади.

Пълният текст на докладите трябва да се изпрати на имейл: arch_art89@abv.bg до 05.09.2016 г. Доклади, получени след тази дата ще бъдат публикувани само на CD.

Докладите ще се представят с помощта на мултимедия, като времето за изложение, включително обсъждането е 15 минути. Времетраенето на постерната сесия ще бъде общо до 120 минути.

 

конкурс за най-добър доклад на млад учен

 

Критериите за оценка са: достойнствата на изследвания проблем и приложената изследователска методика, демонстрирани изследователски умения; качеството на изложения материал – ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетическо оформление – цветове, големина на схеми и шрифтове; изложението – адекватно разясняване на материала, риторика, увереност; спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите – адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност. На призьорите се присъждат грамоти за първо, второ и трето място, придружени с парични награди!

 

31.05.2016 г Потвърждаване на заявката

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Вид участие Такса
Научен доклад – изнесен от автора на:·        български език·        английски език

·        постер

       120.00 лева
Научен доклад – изнесен от автора(за докторанти) на:·        български език

·        английски език

·        постер

        60.00 лева
Научен доклад – само публикуване       80.00 лева
Фирмено представяне – доклад         150.00 лева
Фирмено представяне – изложба, демонстрация         200.00 лева

Забележки:

С една такса „научен доклад” в конференцията може да участва само един доклад – самостоятелен или в съавторство.

С една такса „фирмено представяне” в конференцията може да участва само един доклад с продължителност до 15 минути.

 

      За участниците присъстващи на конференцията таксите

      включват:

      Достъп до Научните секции на конференцията

 • Кафе-паузите по време на конференцията
 • Комплект с материали за конференцията
 • Сборник с доклади
 • Коктейл+посещение на опера
 • 3 обяда
 • Гала вечеря
 • Техническа екскурзия до реставрирани недвижими културни ценности от антична „Пауталия“, Кюстендил.

 За отсъстващите от конференцията таксите включват:

 • Сборник доклади

 

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: ЦКБ АД

IBAN: BG45 CECB 9790 10B8 8083 01 

BIC:  CECBBGSF 

Титуляр: БАНИ

 

В документа за плащане посочете името на участника и името на конференцията, например: ИВан Петров – „БАНИ, 2016”

ВАЖНИ ДАТИ!

31.05.2016 г. Изпращане на резюме и заявка за участие
05.09.2016 г. Изпращане на пълния текст на доклада с илюстрациите и заплащане на такса правоучастие

 

Почетни съорганизатори

 

Миинистерство на културата

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В бЪЛГАРИЯ

камара на архитектите в българия

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

 

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Академик арх. Георги Стоилов – Международна академия по архитектура

проф. д-р л. арх. Пенчо Добрев, ВСУ,”Л. Каравелов”, София, Председател

проф. д-р арх. Борислав Борисов, ВСУ,”Л. Каравелов”, София, Зам. председател

проф. д-р Валентин Тодоров, Художествена Академия, София

доц. д-р л. арх. Емил Галев, ЛТУ,  София

проф. д-р инж. Марина Трайкова , УАСГ, София

проф. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ, София

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

проф. д-р инж. Антония Моропоулоу – ТУ, Атина, Гърция

проф. д-р инж. Астериос Лиолиос – Тракийски университет „Демокрит”, Гърция

проф. д-р инж. Василиос Тсихринтзис – ТУ, Атина, Гърция

проф. д-р инж. Вероника Шентова – Инст. Сеизм. инж., Скопие,Македония

проф. дтн. инж. Владимир Кршистек – ТУ, Прага, Чехия

проф. д-р инж. Голубка Нецевска – Инст. Сеизм. инж. Скопие,Македония

проф. д-р инж. Гунар Грюн-ТУ, Нюрнберг, Германия

проф. д-р инж. Гйорюн Арун-ХКУ, Газиантеп, Турция

проф. д-р инж. Дамир Зенунович, МГИ, Босна и Херцеговина

проф. д-р инж. Джон Ермопоулос – ТУ, Атина, Гърция

проф. д-р инж. Иван Балаж – ТУ, Братислава, Словакия

проф. дтн. инж. Иржи Маца – ТУ, Прага, Чехия

проф. дтн. инж. Иржи Страски – ТУ, Бърно, Чехия

проф. д-р инж. Константин Спиракос – ТУ, Атина, Гърция

проф. дтн. инж. Марио Киорино – ТУ, Торино, Италия

проф.дтн. инж.Мариус Машлак—ТУ, Краков, Полша

проф. д-р инж. Масимо Фрагиакомо – ТУ Лакуила, Италиа

проф. д-р инж. Мартин Крейса, ТУ, Острава, Чехия

проф. д-р инж. Мартин Крус, ТУ, Щутгарт, Германия, Чехия

проф. дтн. инж. Милош Дрдацки – ЧАН, Прага, Чехия

проф. д-р арх. Миомир Васов – Университет в Ниш, Сърбия

проф. д-р инж. Мирослав Байер – ТУ, Бърно, Чехия

проф. д-р арх. Надя Куртович Фолич – Университет в Нови Сад, Сърбия

проф. д-р арх. Никола Цекич – Университет в Ниш, Сърбия

проф. д-р инж. Николае Тарану – ТУ, Иаши, Румъния

проф. д.т.н. инж. Паоло Лоренцо – ТУ, Михнйо, Португалия

проф. д-р инж. Радим Чайка – ТУ, Острава, Чехия

проф. д-р инж. Радомир Фолич – Университет в Нови Сад, Сърбия

проф.д-р инж. Рената Коренкова – ТУ, Жилина, Словакия

проф. д-р инж. Рита Бенто – ТУ, Лисабон, Португалия

проф. д-р инж. Роберто Леон – Виржиния, САЩ

проф. дтн. инж.Филип Ван Богарт, ТУ, Гент. Белгия

проф. д-р инж. Франтишек Валд – ТУ, Прага, Чехия

проф. дтн. инж. Хартмут Пастернак – БТУ, Котбус, Германия

проф. д-р инж. Ян Буйняк – ТУ, Жилина, Словакия

 

  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

проф. д-р арх. Николай Тулешков, НЦАСГД при БАНИ, София, Председател

проф. д-р инж. Дончо Партов, ВСУ,”Л.Каравелов”, София, Зам. председател

гл.ас. д-р л. арх. Веселин Рангелов, ЛТУ-София

д-р л. арх.Мария Гуркова, СЛАБ

л.арх. Иван Мустаков, КАБ

арх. Юлий Фърков, реставратор, Кюстендил

Студент по архитектура: Албена Джуджева, ВСУ,”Л.Каравелов”, тел. +359 885 073 406,

Студент по архитектура: Ивана Кривобарска, ВСУ,”Л.Каравелов“, тел. +359 883 410 433.

проф. д-р л. арх. Пенчо Добрев – Организационен секретар

 

Очакваме Ви през ноември!

 

 

 

 

 

 

June 28, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Публикации на български, Събития, Текстове на български