ФОРМООБРАЗУВАНЕ – ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

FORMOOBRAZUVANE-Korica a
Желева -Мартинс, Добрина
Петрова, Мирослава

 

Учебник за студентите от специалност „Инженерен дизайн” в Лесотехнически Университет

Рецензент: доц. д. н. Саша Лозанова
Графичен дизайн: Мирослава Петрова
© Добрина Желева, Мирослава Петрова, автори, 2015
© Мирослава Петрова, художествено оформление и дизайн на корицата, 2015
Издателство БИСМАР
София, 2015 г.
ISBN 978-954-91648-4-8
АНОТАЦИЯ
На базата на близо десет годишния ни съвместен преподавателски
опит, ви предлагаме учебник по „Формообразуване” за студенти –
бакалавърска програма, ІІ курс, ІV семестър от специалност „Инженерен
дизайн” на ЛТУ, София.
Предмет на дисциплината са теоретичните основи и същността
на процеса на формообразуването в материалния свят. Дават се на
студентите познания за категориите „форма” и „пространство”.
Разкриват се основните понятия „симетрия” и „ритъм”, основните
закономерности на формообразуването – систематизирането,
структурирането, конструирането на формите, както и неговият главен
механизъм, състоящ се в спрягането на симетрията и ритъма в единна
матрица.
Студентите се запознават със систематизацията и класификацията
на формите и пространствата, принципите и методите на тяхната
организация и строеж, които са свързани с хоризонтите на развитие на
физико-математическите познания на човека за заобикалящия го свят.
Дисциплината има връзка с други дисциплини, изучавани в специалността
Инженерен дизайн, като „Теория на композицията”, „Конструиране на
мебели”, „Технология на мебелите”, „Материалознание”.
Практическите задания и постановки са свързани с овладяване
граматиката на формотворческия процес, развитието на въображението
и обогатяването на изразните средства и езика на бъдещите дизайнери.
Особено значение се придава на усвояването на закономерностите
на физическото изграждане на формата, умението за моделиране и
конструиране.
Поради универсалния характер на науката за формообразуването,
учебникът може да се ползва и от всички студенти в областта на
визуалните изкуства и архитектурата, както и от интересуващите се от
тази проблематика.
Учебникът се чете онлайн тук:

http://mebeli.info/FORMOOBRAZUVANE.pdf

 

July 30, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии