Archive for October 16, 2011

INSIGHT – ПЪТЯТ КЪМ ИДЕЯТА

Д-р арх. Добрина Желева-Мартинс[1] Различните направления в психологията, например бихевиоризмът, гещалт – психологията и психоанализата, оказват голямо влияние върху теорията на композицията. Особено тясно свързана с бурното развитие на теорията на композицията от началото на ХХ век и до сега е гещалт – психологията[2], наричана още психология на формата.[3] Редица принципни положения, като взаимоотношенията фигура […]

October 16, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия