ПРЕПОДАВАНЕ

ЛЕКЦИИ ОТ СПЕЦКУРСОВЕ

За подготовка на Експерти по изготвяне на Оценка на Въздействието на Околната Среда /ОВОС/, по компонент „Културно наследство”

· Желева-Мартинс, Д., Компонент “Културно-историческо наследство”- лекция, в спец-курсове за подгототовка на Експерти по ОВОС, организирани през различно време на годината от акредитирани центрове за обучение към Географски институт на БАН; Лесотехнически Университет; Химико – Технологически Университет;  Общо за 1997 годината 10 учебни часа

·Желева-Мартинс, Д., Лекция за “Опазване на културно-историческото наследство и указания за изготвяне на експертни оценки по компонент “културно-историческо  наследство“ – в специализирани курсове към акредитираните образователни центрове за подготовка на експерти по ОВОС – В: Географски институт на БАН – 2 пъти по 2 часа; В: ВХТУ – 2 часа. Общо за 2000 г.6 учебни часа

ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ВУЗ  

·Семиотика на архитектурата и пространството”, НБУ – Програма “Семиотика”, Магистърска степен, есенен и пролетен семестър—Сем.222; 30 часа, два кредита за учебните 1995-6; 1996-7; 1997-8; 1998-9; 1999-2000;

·”Семиотика на архитектурата и пространството” НБУ – Магистърска програма “Семиотика”; Модул Приложна семиотика – 30 часа, 2 кредита за учебните 2001-2002; НБУ” – Магистърска програма “Семиотика”;

“Семиотика на архитектурата и пространството” 524 – Модул Приложна семиотика 30 часа, 2+1 кредита за учебните 2002-2003- 524.сем.,

·Културен туризъм ЛТУ – модул към Програма “Еко и културен туризъм”, Магистърска степен, пролетен семестър—2002 г. 30 часа – Лекционен курс за квалификационна степен “Магистър-еколог”, Специалност “Екология”, Магистърска програма “Екотуризъм”, към Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”, Катедра “Екология” на ЛТУ – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

 ·“Културен туризъм” – ЛТУ – модул към Програма “Устойчив туризъм”, Лекционен курс за квалификационна степен “Магистър-еколог”, Специалност “Екология”, Магистърска програма “Устойчив туризъм”, Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”, Катедра “Екология” на ЛТУ – 10 часа лекции и 10 часа упражнения– за годините 2003; 2004; 2005; 2006; 2007;2008; 2009; 2010; 2011г. ; 2012; 2013; 2014

 ·Формообразуване, Лекционен курс за квалификационна степен “Бакалавър-дизайнер”, Катедра “Интериор и мебелен дизайн”, специалност “Инженерен дизайн”, ЛТУ, 45 часа лекции, 2005-6 г.; 2006-7г.; 2007-8г.; 2008-9г.; 20092010г.; 2010-2011 г.; 2011- 2012; 2012- 2013; 2013- 2014

·Теория на композицията, Лекционен курс за квалификационна степен “Бакалавър-дизайнер”, Катедра “Интериор и мебелен дизайн”, специалност “Инженерен дизайн”, ЛТУ, 30 часа лекции, 2006г.; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.; 2011 -2012г.;2013; 2014

 ·Туризъм и културно наследство“, Лекционен курс за квалификационна степен “Магистър-еколог”, Специалност “Екология”, Магистърска програма “Екотуризъм”, Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”, Катедра “Екология” на ЛТУ, 2010

 “Въведение в дизайна на градската среда” , Лекционен курс за квалификационна степен “Магистър-дизайнер”, Катедра “Интериор и мебелен дизайн”, специалност “Инженерен дизайн”, ЛТУ, 30 часа лекции, 30 часа упражнения, 2011; 2012

РЪКОВОДСТВО НА ДИПЛОМАНТИ

Дипломант Мила Каменова, “Разработване и апробация на маршрути за развитие на устойчив туризъм в област Габрово”, ЛТУ, Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”, Катедра “Опазване и възстановяване на околната среда”, София 1911г. Защитена с отличен.

РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ

Докторант Диана Попова – Уеленбринк, зачислена в задочна аспирантура на 3.1.1998г., с тема: “Методика за активиране на културно-историческото наследство в полза на устойчивото развитие – на примера на Казанлъшката долина”.  За първите две години тя има публикации у нас и в чужбина, разработка на международен – българо-Шведски проект, специализация в Шведския научен център,както и много добра атетация от НС на ЦА-БАН. След двукратна дългосрочна командировка от фирмата в която работи за САЩ, обучението й е удължено с 12 месеца – до 2003г. Междувременно арх.Попова се омъжва за американски гражданин и остава да работи като водещ проектант в същата фирма, ситуирана в Сиатъл, САЩ.

Докторант Стела Борисова Ташева, зачислена в задочна аспирантура на 8.01.2009, с тема на дисертацията: “Семиотика на архитектурната графика”;

Срок на докторантурата – края на 2012г.

Участие в международни форуми с доклади:

– Х конгрес на Международната асоциация по семиотика, състоял се в Ла Коруня, Испания – с доклад озаглавен „Семиотични аспекти на историята на архитектурната графика”; и

– ІХ конгрес на Международната асоциация по визуална семиотика, състоял се във Венеция, Италия, с доклад на тема „Визуална риторика на архитектурната графика между XV и XVII век“.

– участие в международни конференции: в Урбино, 2010г; Истанбул и Лимасол, 2011г. ;

Защитила успешно дисертация на 22 юни 2012г.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.