ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА! HAPPY WORLD ARCHITECTURE DAY!

On Monday, 7 October 2019, people everywhere will celebrate World Architecture Day 2019. It is traditionally celebrated every year on the first Monday in October to coincide with the United Nations World Habitat Day.

The UIA has chosen the theme “Architecture… housing for all”. It will focus on how architects can contribute to the realisation of affordable housing for all; the implementation of the New Urban Agenda; and the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goal 11, “to make cities and human settlements safe, inclusive, resilient, and sustainable”.

Countries all over the globe will highlight the importance of architecture through events, exhibits, lectures and other activities, for the profession and the public.

В понеделник, 7 октомври 2019 г., хората навсякъде празнуват Световния ден на архитектурата 2019. Традиционно се празнува всяка година в първия понеделник на октомври, за да съвпада със Световния ден на местообитанието на ООН.

UIA е избрал темата „Архитектура… жилище за всички“. Ще се съсредоточи върху това как архитектите могат да допринесат за реализирането на жилища на достъпни цени за всички; прилагането на новата програма за градски условия; и Целите за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално цел 11, „да се направят градовете и човешките селища безопасни, приобщаващи, устойчиви и устойчиви“.

Държавите по целия свят ще подчертаят значението на архитектурата чрез събития, експонати, лекции и други дейности за професията и обществеността.

October 6, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици

ПРАЗНИЦИТЕ НА СОФИЯ

В периода 1979-1992 г. празникът на София е отбелязван на 3 априлдатата, на която през 1879 г. градът е обявен за столица на България.

Днес за официален празник на нашата столица е обявен 17 септември – ден в който се почитат великомъченица София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов.

Столичани са решили този ден да бъде ден на града, за да си спомняме подвига на майката мъченица София и трите и дъщери – Вяра, Надежда и Любов”, каза днес на светата литургия Негово Светейшество патриарх Неофит.

ОБАЧЕ!

СОФИЯ НОСИ ИМЕТО НА СВОЯ ХРАМ – „СВЕТА СОФИЯ“ И КАКТО ПОВЕЛЯВА ТРАДИЦИЯТА – ИМЕННО ХРАМОВИЯТ ПРАЗНИК Е И ПРАЗНИКЪТ НА СЕЛИЩЕТО.

Самият Господ Иисус Христос е Покровителят на София, тъй като древната базилика “Света София” е посветена на Божията Премъдрост /на гръцки АГIА СОФIА/, т.е. Бог Слово – Иисус Христос. Според православното учение Божията Премъдрост е Второто Лице на Света Троица – Бог Син, Който се е въплътил от св. Дева Мария и станал човек – т.е. въплътената Божия Премъдрост е Иисус Христос.

Днес за празник на ОБЛАСТ СОФИЯ е определен понеделникът след Томина неделя. Така е възстановена старата традиция, според която съборът на София, на който са се събирали хората от цялата област, е бил именно този ден. /https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=171384/

Благовещение е денят, който по особено тържествен начин се отбелязва в старинния столичен храм „Света София – Премъдрост Божия“, приел го за свой храмов празник / https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=286050

Богословите свързват Божията Премъдрост с Второто лице на Света Троица – Бог-Слово. Тази идеологема има връзка с Боговъплъщението, чийто начален момент точно е фиксиран в новозаветната книжнина с благовестието на св. архангел Гавраил. Православната църква отбелязва този ден като Свето Благовещение и го празнува на 25 март. В такъв смисъл единственото молитвено и богослужебно честване на Божията Премъдрост е на 25 март. /http://www.pravoslavieto.com/hramove/sofia/sv_sofia.htm#2/

„По време на мандата на столичния кмет Александър Янчулев (21 октомври 1991 – 16 ноември 1995 г.) за Ден на София беше обявен не 25 март, както трябваше да бъде, а 17 септември. Тогава по църковен календар е прославата на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София. След раждането на третата дъщеря майката овдовяла и сама отгледала трите си деца, като ги възпитала в непоколебим християнски дух. Но тогава християните били гонени, унижавани и избивани. Римският император Адриан научил за тяхното примерно поведение и наредил да ги доведат в двореца. Предложил им охолен живот и всякакви благини, но при условие че се откажат от вярата си. Всички отказали и започнали мъченията на дъщерите. Първа пострадала дванадесетгодишната Вяра, която изтърпяла всички мъчения и накрая била посечена с меч. Подобна била съдбата и да другите две дъщери – десетгодишната Надежда и деветгодишната Любов. Майка им не била измъчвана, тя погребала свидните си дъщери и три дни прекарала на гробовете им в сълзи и молитви. Така и предала Богу дух. Това станало през далечната 126 година. От 777 г. мощите им били пренесени в Елзас, Франция. У нас тези мъченици са почти непознати и освен календарната им прослава, храмове и параклиси в тяхна чест не са съграждани.

При следващия кмет Стефан Софиянски, който беше избиран три поредни мандата, стана друго чудо – столицата се сдоби с езически паметник. До входа на софийското метро при “Булбанк” преди имаше паметник на Ленин. Той беше премахнат и на негово място през 2001 г. се извиси на висок постамент-колона фигурата на псевдо “Св. София”.

Вместо Света София – Божията Премъдрост Бог-Слово Иисус Христос, за символ на нашата столица бе избрана една стройна и красива млада жена с крепостна корона на главата. В дясната си ръка тя държи лавров венец, а на лявата й ръка е кацнала сова – символ на мъдростта в езически времена. Ако това представлява Св. София (Божията Премъдрост), то виновниците за това кощунство нека си посипят главите с пепел и денонощно горчиво да се молят на колене в старинния храм “Св. София”.“ /Ст. н.с. д-р Христо Темелски  – В: http://www.pravoslavieto.com/hramove/sofia/sv_sofia.htm#2/

Дали ще се намери някой от бъдещите кметове, който да върне празника на патрона на града – „Света София Премъдрост Божия“ и за празник на град София?

September 17, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДИМИТРОВГРАД!

September 1, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Други

21st International Conference on Engineering & Product Design Education

Towards a New Innovation Landscape

In 1999 the Product Design Education Conference was joined with the Engineering Design Education Conference into the event which was held in Glasgow in 1999 and which since 2000 has been referred to as E&PDE. This conference will mark 20 years of collaboration between the Design Education Special Interest Group (Formerly SEED) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers and it will return to the host city where the journey began.

This year the conference will reflect on the changes in engineering and design education, and transition towards a new innovation landscape. Across sectors, there has been a trend of greater openness and collaboration. The benefits of which bring enable agility and competitiveness. In recent years this has been driven by technology and its use in collaborative teams, and globalisation of engineering and design work.

This year’s conference theme ‘Towards a New Innovation Landscape‘ aims to explore how educators will tackle changing engineering and design practices in the coming years in line with the demands of students and industry. This sentiment comes from a need to share knowledge and experiences to research trends in engineering and design education and discuss how barriers might be overcome.

The conference aims to:

Provide a platform to enable a broad variety of participants to discuss the changing innovation landscape.
Seek solutions to open new horizons to achieve a new innovation landscape.
Relate the larger discussion on innovation towards the many levels of education.
These aims will be addressed through the following conference topics related to engineering and product design education:

Innovation in engineering and product design practice
The changing innovation landscape in engineering and product design education
Industrial involvement in engineering and product design education
Creativity in engineering and product design education
Ethics and social issues in engineering and product design education
Assessment methods in engineering and product design education
New engineering and product design paradigms
Cultural practice in engineering and product design education
Engineering and product design for the general public
In keeping with the inclusive ethos of the E&PDE conference and to broaden the opportunities to link design, engineering and business with creativity and innovation, other stream proposals are welcomed. We invite you to send your ideas for other relevant topics to ied@ied.org.uk.

Към нов иновативен пейзаж

Тази година конференцията ще отбележи 20 години сътрудничество между групата за специални интереси в областта на образованието по дизайн (бивша SEED) на Дизайнерското общество и институцията на инженерните дизайнери и ще се върне в града домакин, където през 1999 г. пътуването започна.

Тази година конференцията ще разгледа промените в инженерното и дизайнерското образование и прехода към нов иновационен пейзаж. В секторите се наблюдава тенденция към по-голяма откритост и сътрудничество. Ползите носят възможност за гъвкавост и конкурентоспособност. През последните години това се ръководи от технологиите и използването им в екипи за сътрудничество и глобализация на инженерната и дизайнерската работа.
Тази година темата на конференцията „Към нов иновационен пейзаж“ има за цел да проучи как преподавателите ще се справят с променящите се инженерни и дизайнерски практики през следващите години, в съответствие с изискванията на студентите и индустрията. Това се налага от необходимостта да се споделят знания и опит в научните тенденции при обучението по инженерство и дизайн и да се обсъди как могат да бъдат преодолени бариерите.
Конференцията има за цел:
– Осигуряване на платформа, която да даде възможност на голямо разнообразие от участници да обсъдят променящия се иновационен пейзаж.
– Търсене на решения за отваряне на нови хоризонти за постигане на нов иновационен пейзаж.
– Обвързване в по-голяма дискусия относно иновациите при многото нива на образование.
Тези цели ще бъдат разгледани чрез следните теми на конференцията, свързани с обучението по инженерен и продуктов дизайн:
– Иновации в практиката по инженерен и продуктов дизайн;
– Променящият се иновационен пейзаж в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Промишлено участие в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Креативност в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Етика и социални въпроси в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Методи за оценяване в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Нови парадигми за инженерен и продуктов дизайн;
– Културна практика в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Инженеринг и продуктов дизайн за широката публика;
В съответствие с приобщаващия етос на E & PDE конференцията и за разширяване на възможностите за обвързване на дизайна, инженеринга и бизнеса с креативността и иновациите, се приветстват и други предложения.
Каним ви да изпратите идеите си за други подходящи теми на ied@ied.org.uk.
https://www.youtube.com/watch?v=pDM5k-ZCeTE

August 29, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

ЧЕСТИТО НА АРХ.ЮЛИЙ ФЪРКОВ ЗВАНИЕТО ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КЮСТЕНДИЛ

На 27 юни 2019г арх. Юлий Фърков получи званието

„Почетен гражданин на Кюстендил”

Ю. Фърков е автор на проекта за реновирането на Пауталийския Акропол. По проекта са възстановени три от бойните кули, надградена е и самата крепостна стена. Изградени са посетителски пътеки, художествено осветление, както и амфитеатрално пространство.

„Арх. Юлий Фърков беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Кюстендил”. Съветниците в Кюстендил единодушно подкрепиха предложението, внесено от кмета Петър Паунов.
Архитект Юлий Кирилов Фърков е носител на наградите „Архитект на годината” за 2008 г. и 2009 г., на орден “Златен век” и грамота на Министерство на културата, на „Сграда на годината” 2013 г. и 2014 г.

Автор е на десетки проекти по консерваиця, рестварация и адаптация на паметниците на културата, сред които се открояват комплекса при метростанция „Сердика” в София, крепостната стена на ранновизантийска крепост на нос Акра (Акин) до Черноморец, на Лъвов мост в София, на средновековната църква „Свети Николай Чудотворец” в ,Созопол, на антична вила „Армира”, на крепостта „Перистера” в Пещера, виртуална реконструкция на късноантична и средновековна крепост и църковен ансамбъл на хълма „Св. Спас” при село Белчин бян, на Хисарлъка в Кюстендил, на средновековна църква „Св. Йоан Къстител”, раннохристиянска базилика „Св. Йоан Предтеча” и манастирски крила, на остров Св. Иван, край град Созопол. Автор е на десетки студии и статии, посветени на проблемите на рестварацията, консеревацията и адптацията на културно историческите паметници.

По:

https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/arh.-iulij-fyrkov-poluchi-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-kiustendil-2173856 29 юни 2019 08:23  Автор: Дарик Кюстендил

За работата на арх.Фърков виж повече тук: http://zheleva-martins.com/2015/03/31/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2/

 

July 16, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АРХИТЕКТ КОНСТАНТИН ЙОВАНОВИЧ

Константин Йованович е роден на 13 януари 1849 г. във Виена и е най-големият син на „първия сръбски фотограф“, който е сътворил пантеон на сръбската фотография.

♦♦♦

——————————————————————————————————————————————————————-

Ще започнем от българския корен – от бащата на Константин – Анастас Йованович.

 Анастас Йованович като управител на княжеския двор  при княз Михайло Обренович, 1864г.

——————————————————————————————————————————————————————-

Той е родом от гр. Враца (1817г), баща му Иван/Йоан бил търговец от Берковица, изнасял за Сърбия шаяци и аби, а внасял коси, железария, лен. Майка му Мария била от  заможен врачански род. Анастас учил писмо и четмо при учителя Константин Огнянович, дошъл във Враца през 1822г. от гр. Панчево (Сърбия), където имало българска колония и владеел много добре български език. Когато Анастас навършва 9 години, баща му го отвежда да продължи образованието си в Белград (1826), където вуйчо му бил терзия в княжеското шивашко ателие. През 1830 г., след смъртта на бащата му, в Белград идват да живеят майката му, брат му Михаил и сестра му Катерина. Но, след една година почива и вуйчото, който бил тяхна опора.

През 1832 г. в Белград се открива сръбска печатница с букво-леярна, където юношата Анастас овладява печатарския занаят. Бързо напредва в професията, увлича се от рисуването и гравирането на букви върху метал. Възлагат му важни поръчки. На него поверяват изписването на посвещение върху уникалната сабя, която княз Милош Обренович, първият княз на Сърбия, след възстановяването на нейната самостоятелност и основоположник на династията Обреновичи, подарява на саксонския геолог и минен експерт, барон Зигмунд фон Хердер, за  минните му проучвания на територията на Сърбия, през 1836г. Анастас Йованович прави  и матриците за буквите на кирилица за първия сръбски буквар, отпечатан в 40,000 броя.

Княз Милош високо оценил таланта на Анастас и препоръчал да бъде изпратен като стипендиант да учи в художествената академия за изящни изкуства във Виена. Изучава литография, гравиране върху мед и стомана и става един от първите запознати с фотографията, дагеротипия и талботипия. След 2 години, със собствена Дагерова камера прави своите първи снимки във Виена.

Когато през 1842 г. Караджодевичи идват на власт, Анастас Йованович губи стипендията си. Налага му се да живее във Виена от литографията, от икони, които прави за православните гърци и цинцари… Той  често е посещаван от своя благодетел Милош Обренович, който го поощрява в пресъздаването на сръбската история в литографии. През август 1842 г. Анастас следва княз Милош при пътуванията му в Чехия и Германия. Между Анастас и семейство Обреновичи постепенно се консолидира продължително и дълготрайно приятелство. През 1844 година става секретар на княза в изгнание. Йованович завършва Академията във Виена (1846) и става първият сръбски майстор по дисциплините литография и фотография. През същата година е организирана негова фотоизложба, става и член на фотографското дружество.

За родната майка на Константин в публикациите не се срещат почти никакви сведения. По непотвърдени данни Анастас Йованович се е оженил през 1848г. за унгарка.[1] На следващата-1849г. се ражда неговият първороден син, бъдещият архитект Константин Йованович.

Анастас Йованович се жени повторно за австрийката Мария Шенц[2] (1838-1881), от която има дъщеря – Катерина (1869-1954) и син Йоан (1878-1943).

През 1858 г., когато Обреновичите отново идват на власт, Княз Михаил Обренович назначава Анастас Йованович на високия пост хофмайстер – „управител на двора княжеского“. Така след многогодишно пребиваване във Виена, той пак е в Белград. В княжеския двор Анастас Йованович отваря фотографско ателие и за придворен фотограф е назначен друг българин от Самоков – Анастас Карастоянов, от който тръгва друга прочута фамилия български фотографи Карастоянови.

След убийството на Княз Михаил през 1868 г. Анастас Йованович се отдава на заслужен отдих.

През своя живот Анастас Йованович не забравял своя корен и дори известно време се подписвал под своите литографии като „Танаша Йованович, българин литограф“. В мемоарите си известният български етнограф Димитър Маринов отбелязва, че по време на обучението си в Белград през 1871 – 74 г. Анастас Йованович е бил почетен член на българското дружество в града, в което участвали и много българи от Македония. На членовете му оказвал не само морална, но и материална помощ. През годините до своята смърт (1 ноември 1899 г.) Анастас Йованович живеел както в своята стара къща в Белград, така и във Виена. Не преставал да твори и да следи новостите във фотографията и изобразителното изкуство.

 Княгиня Юлия Обренович, литография на Анастас Йованович 1854г. Исторически музей на Сърбия, фото  Михаило Грбић.

—————————————————————————————————————————————————————-

Много от творбите на Анастас Йованович са притежание на различни сръбски и чуждестранни галерии и музеи, някои се съхраняват в Белградската национална библиотека. Неговите биографи отбелязват, че е създал повече от 200 литографии, рисунки и над 800 фотографии. Те му отреждат значимо място в сръбската култура и в световната фотография.

 Фотография на книгата, посветена на Атанас Йованович- „Идентичност и медии – Изкуството на Анастас Йованович и неговото време“, Изд. Музей на град Белград, от Радмила Антич през 2018г.. [3]

По случай 200 годишнината от рождението му, от ноември 2017 до януари 2018 г. в Белград се провежда изложбата “Анастас Йованович – Изкуство и нови медии”, а през 2018 г. излиза монографията “Идентичности и медии – изкуството на Анастас Йованович и неговото време”, където Анастас Йованович (1817-1899) е наречен първият създател на “съвременния образ” на Сърбия през 19 век.[4]


[1] По непотвърдени данни, Анастас Йованович се е оженил през 1848г. за унгарка – според :  Жеков, Константин, „Върхове в българската архитектура. Константин Йованович“ – В: списание София, 1989г., бр.№ 7, с.44
[2] Marija Jovanović (Štenc) – https://www.geni.com/people/Marija-Jovanovi%C4%87/6000000036315536990
[3] Knjige: Identitet i mediji – Umetnost Anastasa Jovanović i njegovo doba – Posted on March 18, 2018 – In: https://www.artiscenter.com/?m=201803&paged=2 Идентичност и медии – Изкуството на Анастас Йованович и неговото време, Изд.Музей на град Белград, от Радмила Антич, Белград, 1986г.
[4] За написването на този текст са използвани и сверявани различни данни от публикациите: Спасов, Спас, „Анастас Йованович – българин прочут в цяла Сърбия“, 05.05.2018 – В: https://www.lifebites.bg/anastas-yovanovich/ ; Андровски, Кирил, „Знаменит сръбски фотограф е… българин“ – В: Дума, 22 Януари 2011 / брой: 18 –  https://duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=9921; „Анастас Јовановић“ Из Википедије, слободне енциклопедије –  https://sr.wikipedia.org/

КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ЙОВАНОВИЧ (1849-1923)

Личен живот

И така, бащата на Константин е българин по произход, но сърбин по поданство. За родната му майка почти нищо не се споменава, а мащехата му майка, която е австрийка, е само с 11 години по голяма от него. От втория брак на баща си Константин има с 20 години по-малка сестра – Катерина и с цели 29 – брат Михаил………

Пълният текст може да прочетете тук:  170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АРХИТЕКТ КОНСТАНТИН ЙОВАНОВИЧ

https://www.academia.edu/39767792/170_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%A2_%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D_%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7;

Публикация в книжен вариант: 

Желева-Мартинс, Д., „170 години от рождението на архитект Константин Йованович“- В: списание „Архитектура“, 2019г. брой №3, стр.44-53

 

 

July 7, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

FOR THOSE INTERESTED BY THE RESULTS FROM DANUrB PROJECT

DANUrB PROJECT was co-financed by the European Union funds (ERDF and IPA).

We would like to give attention to the following key documents prepared during the programme:

 1. What is DANUrB?
 2. DANUrB Strategy
 • Annex 1– DANUrB Pilot Activity Portfolio
 • Annex 2 – Selected cultural heritige for valorisation
 • Strategic document 01– Development of tourism at Szigetzug micro-region
 • Strategic document 02– Development of tourism at the Danube Bend micro-region
 • Strategic document 03– Golubac & The Iron Gates – Plans at the municipal / intermunicipal level for the spatial organization of cultural heritage
 • Strategic document 04– Smederevo – Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities
 • Strategic document 05– Spatial planning strategy for heritage development at intermunicipal level: Giurgu – Ruse
 • Strategic document 06– CHANCES, development paths for the Wachau Region
 1. Municipal Reports
 1. Student Catalogues
 1. DANUrB Tours
 2. DANUrB Project Closure – Press Kit for media (EN)

 

We hope these materials will be useful for your organization and will help you to strenghten the Danube cultural identity and solidarity.

Sincerely Yours,

Ing. arch. Ján Legény, PhD.

Project Communication Manager

Project webpage: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb

 

July 5, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици