ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – КРЕПОСТИ – КРЕПОСТТА ПРИ с. МЕЗЕК

Имахме възможността през това лято да посетим няколко антични и средновековни крепости, както и останки от крепостната система на укрепени градове, между които:  Асеновата крепост при Асеновград, Мезешката крепост при с. Мезек, крепостта на Диоклецианопол в Хисаря, Средновековният град-крепост Червен, археологически останки от крепостта на Берое-Августа Траяна в гр. Стар Загора, археологически останки от Абритус в гр. Разград и други.  Тук ще споделим някои впечатления, като акцентираме върху положителните практики при тяхната  консервация и реставрация, както и върху „невралгичните точки“ при тези процеси, според нас, които биха могли да претърпят бъдещи корекции.

———————————————————————————————————————————————————————-

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПРИ СЕЛО МЕЗЕК

Mezek-Fortress-212509208_1551176951874507_5796730319843686913_n13939506_1682563285402539_6669539125424177159_n

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

МЕЗЕШКАТА КРЕПОСТ, която се намира на 6 км югозападно от Свиленград и само на 1 км от гръцката граница, е една от най-добре запазените средновековни крепости по нашите земи. Построена е на висок хълм, от който погледът те отвежда надолу към Одрин и Бяло море. Тя е гранична стражева крепост, имала е важно стратегическо положение, охранявала е голяма територия между реките Арда и Марица, пазила е също и византийския град Адрианопол (Одрин) от север. Някои историци, между които и Константин Иречек считат, че името на крепостта е Неутзикон  (на гр. Νεούτζικον ) – точно това име се споменава в аналите на византийския хронист Никита Хониат за събития от 1193г.Ала други учени са на мнение, че на това място се е намирала крепостта Версиникия, край която през 813 г. хан Крум разгромява византийските войски и завладява Тракия.

800px-53-manasses-chronicle  Миниатюра 53 от Манасиевата летопис, 14 век – Поражението на император Михаил I Рангаве в битката при Версиникия през 813 година.

———————————————————————————————————————————————————————

Макар че най-старите археологически находки от района на крепостта са датирани от преди 11-и век, построяването на твърдината учените сега засега отнасят към времето на византийския император Алексий І Комнин (1081-1117 г.). Замислена като солидно фортификационно звено, крепостта е била място на  интензивен живот. Разкрити са няколко зърно-хранилища с овъглено жито, явно там са се съхранявали хранителните припаси. Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти и други подобни предмети пък разказват за бита на обитателите й.

Съдейки по количеството на находките, крепостта е била най-интензивно ползвана през  13-14-и век. Тя е изпълнявала отбранителните си функциите до падането на района под турско робство. Всъщност, чак до 1900 г. крепостта в Мезек е била в много добро състояние, като са били запазени дори зъберите на бойните кули. Тогава обаче, от нея започват да вземат камъни за строеж на турски казарми в Свиленград.

Първите археологически проучвания на крепостта са извършени през 1930-те години от арх. д-р Александър Рашенов. Те се изразяват в документирането на укрепителната система и известни проучвания в нейната вътрешност.  

——————————————————————————————————————————————————————–

ОПИСАНИЕ НА КРЕПОСТТА

Крепостните стени, с дебелина от 1,90 до 2,50 m., заграждат площ от около 6,5 дка във формата на неправилен четириъгълник с размери 110/60 m. Стените са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, украсени с три тухлени пояса от външната страна.  Те са подсилени с девет заоблени над 10 метрови кули, като 5 от тях са на южната стена – тази, която се вижда на идване към крепостта, 2 от кулите са разположени на западната стена – тази, откъм която е входът и  две кули са разположени съответно на северната и на източната стени. Крепостните стени и кулите са завършвали със зъбери.

Входът е на западната стена, в нейния северен край. Той е оформен в дълбока чупка на стената. Защитен е от една кула. Построен е така, че нападателите да попаднат в клопка на малка площадка, която може да бъде обстрелвана от две страни.

Трите крепостни стени – южната, източната и западната – са почти цялостно запазени, като повече е пострадала във времето северната стена, тази от която се открива красивата панорамна гледка в близък план към селото и в далечината – към Бяло море.

Най-добре запазена и най-голяма по размер е кулата, която е в югозападния край на крепостта. Била е триетажна, като горните две нива са с бойници, които са отворени включително и към вътрешността на крепостта. Така защитниците са имали възможност за кръгов обстрел и са могли да продължат битката, дори ако противникът проникне в укреплението. Най-малката от кулите се е ползвала като затвор.

Във вътрешността на крепостта не са открити останки от сгради, поради което се смята, че крепостта е имала главно отбранителни функции, като вероятно е приютявала населението от близката околност само по време на опасност от нападение.                                    

Хипотетична реконструкция на крепостта              

krepost

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Крепостта е обявена за Народна старина през 1927г. (обнародвано в ДВ, бр. 221/1927 г.) и за архитектурно-строителен паметник от Античността и Средновековието (обнародвано в ДВ, бр. 67/1968 г.). Сега руините имат статут на археологически паметник на културата – недвижима културна ценност от национално значение, съгласно действащия Закона за културното наследство.

Крепостта попада също така в рамките на природна забележителност „Калето“ – за защита на скални образувания, обявена за защитена територия с код № 273 в регистъра на защитените територии в България.

—————————————————————————————————————————————————————-           КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ                                                                                

♦През 1963 г. и през 1973 г. са провеждани реставрационни и консервационни дейности по крепостните стени от РИМ-Хасково. Извършено е възстановяване на лицевата зидария на западната куртина (стена), което личи твърде ясно, тъй като е използван различен по цвят камък и хоросан, както и различна техника на зидане.

7084638070846945

 

 

 

♦През 2007 г. е предприета частична консервация и в някои невралгични точки, като например около портата и някои врати към кулите. Тези мерки са финансирани по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между България (Община Свиленград) и Гърция (Община Димотика) по проект “Развитие на културното наследство на Община Свиленград, чрез възстановяване на крепост „Мезек“. Научен ръководител на строителните работи е Ирко Петров от РИМ-Хасково, с консултант д-р Атанасиос Гуридис, археолог към музея в Софлу (Суфлион), Гърция. В рамките на същият проект е изготвен архитектурен проект за по-нататъшна цялостна консервация и частична реставрация, изготвен от арх. Петър Петров от Пловдив. Стойността на проекта е била 289 289 евро.

re

Трябва да се знае, че реализацията на първия проект не оправдава очакванията – Отчита се, че общината платила немалко и за написване на стратегии за развитие на туризма, но въпреки това, възвращаемостта на вложенията се оказала нищожна (виж: Гробницата и крепостта край Мезек стават атракциони, 05 юни 2011 – http://stmost.info/ikonomika/transport-i-turizam/1785-grobnitzata-i-krepostta-krai-mezek-stavat-atraktzion.html)

Следващият етап продължава чрез кандидатстване по друга програма- BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

——————————————————————————————————————————————————————

srednovekovna_krepost_-_s_mezek_big

Проект за цялостна консервация и частична реставрация, арх. Петър Петров

Община Свиленград е кандидатствала с проект на тема „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Обща стойност на проекта е 3 142 267,50 лв.  Целта на проекта е подобряване и създаване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм, с цел привличане на български и чужди туристи. Акцентът в този проект са двата паметника на културата с национално значение на територията на общината – Средновековната крепост и Тракийската куполна гробница край село Мезек.

Така в периода 2012 – 2013 г. завършва работата по пълната консервация и ограничена реставрация на крепостта, съгласно архитектурния проект от 2007 г. Укрепени и възстановени са стълбищата, лицевата зидария и малка част от крепостната площадка с няколко зъбера. Възстановен е куполът на голямата кула, носещ отбранителната площадка, а входът на кулата е възстановен съобразно археологическите изследвания, като са премахнати неправилни застроявания по входа от 1963 или 1973 г. Възстановени са повечето бойници (мазгали) по кулите или стените.

Дейностите по реставрацията и консервацията на крепостта се явяват естествен завършек на разработения и осъществен през 2007 г. проект, финансиран по програма ФАР – ТГС България – Гърция (Казва се, че поради ограничените финансови средства тогава проектът е включвал «частична намеса по крепостта»)

            Вторият проект е включвал «Интерпретативни програми и доставка на оборудване на Средновековна крепост“, като се е целяло: Районът вътре и около Крепостта да се обособи като „Средновековен атракцион”; както и създаване и представяне на театрализирана възстановка за официалното откриване на туристическите обекти.

DSC00683

Предложението на втория проект съдържа мерки, които целят съхранение, опазване и експониране на културното наследство, неговото интерпретиране по нов и атрактивен за посетителите начин, популяризиране и реклама на туристическата дестинация с. Мезек.

Според проекта „средновековен атракцион“ означава следното: крепостта трябва да предлага „жива и интересна среща с миналото“, като на различни, видни и скрити места из нея са разположени войни, оръжие, шатри, коне, фургони… всички онези детайли, които трябва да превърнат мястото в площадка за изследване и игра. Самата разходка вътре в крепостта трябва да предизвика любопитството на децата (а и на възрастните) и да ги накара да погледнат зад всеки ъгъл и във всяка ниша, където се крият фигури, облечени по модата отпреди векове.

Днес декори на стражева зала и оръжейна са експонирани в разположения около калето военен лагер с палатки, шатри, военно снаряжение и манекени в „автентични“ за времето си костюми, които представляват част от атракциите за туристите.

Посетителите могат да поиграят и на шах на открито на гигантската дъска със също такива гигантски фигури, да нареждат пъзели, да опитат и стрелба с лък и арбалет, могат да хвърлят ласо, да се снимат в царски и рицарски костюми…

Очакванията от реализацията на втория проект са: „…нарастване броя на туристите; увеличаване на приходите от предлагани туристически услуги; увеличаване заетостта на местното население в туристическия сектор и свързаните производства; създаването на местни туристически агенции или туроператори; нарастване на удовлетвореността от обслужването на посетителите на община Свиленград и повишаване на самосъзнанието за местна идентичност”.

———————————————————————————————————————————————————————-

Ето какво се е получило на практика, към август 2016г.

DSC_0598-Mezek krepost

Подход към крепостта от юг, където е разположен така нареченият „военен лагер“

Крепостна стена от юг, с най-голямата стражева кула в югозападния ъгъл на куртината.

DSC_0599-mezekDSC_0600-mezek

Крепостна стена от юг, с най-голямата стражева кула в югозападния ъгъл на куртината.

——————————————————————————————————————————————————————-

DSC_0640

 

DSC_0607-mezek

Крепостната стена от запад. 

Вход в крепостта от северозападния й ъгъл.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

от общината12717208_1573594929632709_2369423738194018500_n

Поглед от вътрешността на крепостта към входа и възстановените зъбери на стената.

Вътре в тези „навеси“ или по-скоро „бараки“ са разположени големи маси, върху които посетителите, деца и родители, могат да редят тематично свързани със средновековната крепост пъзели.

DSC_0609-mezek

DSC_0269DSC_0608-mezek

 

13174074_1626075507717984_5095033196161993521_n13567122_1656663931325808_5352239322865012331_n

Деца и родители могат да подреждат тематични пъзели или да играят на шах.

—————————————————————————————————————————————————————

DSC_061613239474_1626075471051321_6982101177581334874_nот общината2

 

 

 

 

 

 

DSC_0612-mezekDSC_0628 krepost_view-900x500

 

 

Информационните табла са единственият „разказ“, освен крепостните стени, който може подхрани въображението на онези посетители, които са без екскурзовод, за да могат да си представят как е протичало ежедневието на войниците от гарнизона, обитавал крепостта преди векове.

—————————————————————————————————————————————————————-

ДРУГИТЕ АТРАКЦИИ

Военен лагер с палатки, шатри, военно снаряжение и манекени в „автентични“ за времето си костюми.

13239160_1626075134384688_5153274144330445584_n13240555_1626075267718008_4966738048671362312_n13173764_1626075227718012_7257092933105001583_n

 

 

 

 

 

Посетителите могат да се снимат в царски и рицарски костюми                                                                                       

13241379_1626075021051366_6323213682062517818_n13179353_1626075321051336_6615649986854795170_n13166048_1626075014384700_3917494902699216037_n

13179337_1626075011051367_2161088632643124396_n

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Предоставя се възможност за стрелба с Лък или Арбалет

1918799_1553608064964729_8416868641217171077_n1936217_1626075171051351_8111520946466089854_n

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

КАКВО ОСТАВЯ ЛОШ ПРИВКУС

На първо място, според нас, това са манекените в „автентични“ за времето си костюми.  Макар че идеята за използването на бутафорните постановки, декори и фигури не е особено добра, дори много биха казали, че е признак на лош вкус и слабо въображение, можем да допуснем, че по време на откриването на така наречения „средновековен атракцион“ те, манекените и тяхното снаряжение са  привличали вниманието и интереса ако не на цялата публика, то със сигурност на децата.

photo_verybig_11028001936271_1626075274384674_8739295513401975452_nDSC_0617DSC_061813227109_1626075384384663_6775451547182201583_n13244648_1626075514384650_1694463227831314317_n

 

 

Днес, обаче, подложени на лошите атмосферните влияния, както и на видимо агресивното поведение на някои посетители, те са придобили твърде овехтял и окаян вид, като са се превърнали в гротеска.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————

На второ място – оредял, изпочупен или овехтял е „театралният реквизит“, включително дървените колиби и навеси, създавайки асоциации по скоро за някакъв цигански табор, отколкото заявеното „пренасяне във времето, средата и бита на средновековието“.                                                                               

DSC_0620DSC_0621

 

———————————————————————————————————————————————————————-

На трето, но не на последно място – акцентът е пренесен от идеята – чрез всички възможни средства да се предаде историята и паметта за конкретното място – върху театралната постановка и пресъздаването на уж средновековни събития и бит въобще, които е могло да  се случат навсякъде, където и да било другаде, но не и тук. Получила се е безвкусна и еклектична смес от разнообразни по символика кръстове, шлемове на кръстоносци, хералдически лилии – знак на френската монархия, копия, саби, топузи и прочее и прочее.

А същевременно – разказът за мястото отсъства, а разходката, особено вътре в крепостта, е  напълно безцелна, тя става по никъде не водещи каменни настилки и пътеки, сред безразборно разхвърляни сламени чадъри, кошчета за боклук, разнородни по дизайн пейки и маси, осветителни тела… Какво е имало вътре в двора на крепостта? – този въпрос остава без отговор… А можеше да бъде подбран автентичен сюжет за разказ, запомняща се легенда, която да оставя в съзнанието  пряко обвързана с образа и духа на крепостта следа.

Разбира се, това е поправимо, само че милионите са похарчени…

——————————————————————————-

Вижте повече информация тук:

Видео от 2012г. – след първия проект за консервация и частична реставрация, 2007г.

https://www.youtube.com/watch?v=ekmLJqQuzb8

Мезек   amivan1234

Uploaded on Feb 27, 2012

 

Видео от 2015 – след втория проект за консервация и реставрация, 2012-2013г.

https://www.youtube.com/watch?v=xVlY1DoagLA

Mezek-Krepost c.Mezek  янко славов

Published on Sep 24, 2015

Krasotata na minaloto

 

Видео от 2016 – след втория проект за консервация и реставрация, 2012-2013г.

https://www.youtube.com/watch?v=gKsIJhAwPVI

Published on Jul 22, 2016

by: https://www.facebook.com/skypicturesb… http://skypicturesbulgaria.com Крепост “Мезек” до Свиленград/Mezek fortress near town of Svilengrad

 

October 21, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ – В ЛИСТАТА НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

40 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ “АНТИЧНА СЕРДИКА – СРЕДНОВЕКОВЕН СРЕДЕЦ” 

Rezervat-1Rezervat-2

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

ПРЕЗ 2008 ПУБЛИКУВАХ СТАТИЯ С ГОРНОТО ЗАГЛАВИЕ В СПИСАНИЕ “ПАМЕТНИЦИ РЕСТАВРАЦИЯ МУЗЕИ” –

Желева-Мартинс, Д, “Историческият център на София – в листата на световното културно наследство” – В: ”Паметници Реставрация Музеи”, Списание на архитектурно издателство “АРХ&АРТ”, 2008, брой 4

Може да се чете и тук:  http://sofiazanas.blogspot.bg/2009/06/blog-post_19.html

ДНЕС, КОГАТО ОТБЕЛЯЗВАМЕ 40 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ “АНТИЧНА СЕРДИКА – СРЕДНОВЕКОВЕН СРЕДЕЦ”,  ДНЕС, КОГАТО ВЕЧЕ ДЕЙСТВА МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ С ПОСТОЯННАТА СИ ЕКСПОЗИЦИЯ, КОГАТО Е ОТКРИТ И ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛИ УНИКАЛНИЯТ ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ ПОД БАЗИЛИКАТА “СВЕТА СОФИЯ”, КОГАТО Е ПРИКЛЮЧИЛА  КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА  НА АНТИЧНИЯ КУЛТУРНО-КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС “СЕРДИКА”,  СА НАЛИЦЕ МНОГО ПОВЕЧЕ ОСНОВАНИЯ, ЗА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ ВСИЧКИ МЕХАНИЗМИ, С ЦЕЛ НОМИНИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА СТОЛИЦАТА НИ ЗА ВПИСВАНЕ В ЛИСТАТА НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.

——————————————————————————————————————————————————————–

МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

412c2222b09c44d0cd5d0296b73f4854_XL920953_639414132738990_862074067_oMS1

211088453413217050_1275848432428887_1401092578843325707_o13325484_1287013701312360_3399078484823362005_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ ПОД БАЗИЛИКАТА “СВЕТА СОФИЯ 

1369059551stsophiachurch-sofia-10P11101962-3

27580_650__5honorius1zx450y250_2045046-300x166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

АНТИЧЕН КУЛТУРНО-КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС “СЕРДИКА”

1457804290Image_5439781_126Largoto antichen kompleks Serdika

Сердика-Юли-300x296P1270219images (2)

Image_5358429_1281Largo635967446115125198Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

October 11, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ИЗЛОЖБА ПРЕЗ ОТВОРЕНИТЕ ПРОЗОРЦИ Живопис от колекцията на Музея на руския импресионизъм

images                               ИЗЛОЖБА В НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ 

                                                                       “ПРЕЗ ОТВОРЕНИТЕ ПРОЗОРЦИ”

                                                                          Живопис от колекцията на Музея на руския импресионизъм

                                                                     7 октомври – 23 ноември 2016ru-01

                                                                 Двореца, пл. „Княз Александър І“ № 1

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

В седем от залите на най-големия художествен музей в България  ще бъдат показани 66 живописни творби, които допълват познанията за историята на руското изкуство от последните 130 години.

Музеят на руския импресионизъм е открит през май 2016 в центъра на Москва на територията на известната фабрика за бонбони «Болшевик»  В началото на настоящия век  сладкарското производство е преместено на друго място и старите здания са предоставени на частния бизнес.  Приет е проектът за реновация  на сградите на британското архитектурно бюро John McAslan + Partners и неговия главен архитект Ейдън Потер. За няколко години полуразрушените цехове са реставрирани и се превръщат в бизнес център от клас „А”. Музеят на руския импресионизъм е разположен във вътрешния двор на центъра, който запазва историческото си название „Болшевик“.

ef774ad1d783453e8bf3124e740329c0

 

 

 

 

 

Построената през 1960-те години за склад на брашно сграда е образец на съветския «небрежен» конструктивизъм. Нейната цилиндрична форма е обогатена с разположен на покрива паралепипед. Ейдън Потер придава на архитектурния силует на сградата ясност и завършеност, като умело я вписва в стилна метална решетка. В бившия склад на обща площ от 1 000 кв.м са изградени три изложбени зали, оборудвани по последна дума на техниката депа за картини, съвременна мултимедийна зала с възможност за показване на филми  в 2D и 3D формат, учебна студия, просторно входно фоайе, кафене, две летни тераси на покрива и магазин за сувенири и книги.

Частната колекция на мецената Борис Минц е основа на колекцията  на Музея на руския импресионизъм. В продължение на близо 15 години бизнесменът събира произведения на руската живопис от края на ХІХ – началото на ХХ век, изпълнени в стилистиката на импресионизма. Неговата цел е да припомни на публиката незаслужено забравени имена на художници, голяма част от които напускат Русия след Октомврийската революцията през  1917.

През първите три месеца след откриването Музеят на руския импресионизъм е посетен от над 30 000 зрители. В началото на месец септември постоянната експозиция и първата временна изложба ”Арнолд Ляховски. Очарованият странник” са последвани  от голяма изложба на известния съвременен художник Валерий Кошляков. Гостуването в България е продължение на международната програма на Музея на руския импресионизъм. През 2014 и 2015 колекцията е показвана както в Русия (Иваново, Екатеринбург, Воронеж, Санкт-Петербург, Уляновск, Саратов), така и в Палацо Франкети във Венеция и в Музея на августинците във Фрайбург.

3170

 

 

 

 

 

 

Смисълът и поетиката на названието „През отворените прозорци” са съзвучни на мотива на широко отворения прозорец в картините, включени в изложбата. Това е лайтмотивът и на постоянната експозиция на музея.

В изложбата в София за първи път ще бъдат показани няколко нови постъпления в колекцията на музея. За изложбата е издаден каталог на български език. А музикалните композици на известния съвременен композитор Дмитрий Курляндски, вдъхновени от картините на Музея на руския импресионизъм, ще звучат в залите на Националната галерия.

Куратор на изложбата: Юлия Петрова – директор на Музея на руския импресионизъм

Главен уредник на музея: Наталия Свиридова

Повече за Музея на руския импресионизъм виж тук: 

http://www.rusimp.su/ru/about

 

инфо: Маргарита Андреевска-Пешева
“Връзки с обществеността”
Национална галерия

 

October 7, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СОФИЯ

svsfris

—————————————————————————————————————————————————————————————–

ГРАДЪТ НА „СВЕТА СОФИЯ”

Лежат под София подземни градове,

Лежат на метри под паважа,

Лежат един под друг от векове,

Лежат безмълвно, спотаено даже.

Лежи под нас една утроба, тайна бездна

Там дето миналото бавно чезне

Лежат гробове, катакомби, саркофази,

Там дето паметта на мястото се пази.

Положени са милион души

За да не може да се разруши,

А да пребъде вечно този град

И да възкръсва все тъй жив и млад…

18 юни 2013 г.

София

September 17, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

В продължение на повече от 10 години преподавах “Културен туризъм” и “Туризъм и културно наследство” на студенти от магистърска програма “екология” и “ландшафтна архитектура” при ФЕЛА на ЛТУ – София. За улеснение на студентите издадох и учебник, което си беше пионерско дело – нямаше учебници по този предмет. (Желева-Мартинс, Д.,“Културен туризъм” – учебник за образователна степен “Магистър”, Издателство ”Пространство и форма”, София, 2005 ). Студентите трябваше да правят проекти за “Културни маршрути” по свой избор, но по посочена методика. Едно от указанията бе  туристическият продукт да бъде максимално атрактивен и плътен по съдържание, като се комбинират различните видове туризъм, например културен, образователен, екстремен, еко-туризъм и т.н. Благодарение на студентските проекти бях добила представа, включително и образна, за богатството на страната ни на природни феномени и уникални забележителности. Имах чувството, че вече не може нищо да ме изненада. Обаче тези забележителности, които посетихме през лятото наистина си заслужават описанието.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ  „ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ“ – “ЕР КЮПРИЯ”                                                                                     Това е един от най-известните и най-посещавани скални феномени. Чудните мостове са разположени  в карстовата долина на река Еркюприя в Централните Родопи, на 1450 m надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк.Скалният феномен се намира на 80 км южно от Пловдив, на 35 км северозападно от Чепеларе и само на 5 км северозападно от село Забърдо. Непосредствено до тях се достига с кола или автобус. По пътя Асеновград-Чепеларе, от разклона при Сините ханчета до Чудните мостове, разстоянието е 17 km.  Трябва да се внимава, защото изгубихме време, пропущайки този разклон. Изобщо, маркировката по пътищата ни страда. Би трябвало забележителностите да привличат още с указанията за тяхното местонахождение и табелите с надписи. В момента те са не в ярък, а в кафяв цвят, сякаш за да се слеят с околната среда.

21_big staticmap

 

Чудните мостове известни още като Скалните мостове или по-старото Еркюприя, в регистъра на защитените територии и защитените зони в България се водят като защитена територия от категория: Природна забележителност. Обявени са за природна забележителност с постановление на Министерския съвет No.4941 от 18.07.1949.
77_12801280px-Wonderful-bridges-smallbridge5

b1d237aad44a95e3871fc116e6241517_XL1280px-Част_от_чудните_мостове

————————————————————————————————————————————————————–

Една легенда разказва за Чудните мостове следното: Преди много години в землището на село Забърдо имало много пастири. Незнайно от къде се появил змей, който започнал да опустошава стадата им. Дълги години пастирите страдали от набезите на змея. Накрая те измислили как да го надхитрят. Натоварили едно магаре с прахан (сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън от огниво), запалили го и го изпратили срещу змея.  Змеят глътнал магарето заедно с праханта, която бавно, но сигурно се разгаряла. Обезумелият змей отчаяно се опитвал да избяга, накрая намерил малка дупка в земята. Огромното му тяло отворило пролуката. След години, когато костите на змея изгнили, останали огромните сводести мостове. Така според легендата се появили Чудните мостове.

Научното обяснение обаче е друго: Мостовете са се образували вследствие на ерозионната дейност на пълноводната в миналото река, която е преобразувала пукнатините в мраморите в дълбока водна пещера, чийто таван с течение на времето изтънява на места и се срутва. Предполага се, че отломките от срутването са били отнесени впоследствие от водите на реката. 

На друго място се изказва друга хипотеза, че образуването на уникалният скален феномен, разположен на течението на реката, вероятно е станало при земетресение, което причинило срутване на някогашна пещера. В резултат на това са останали двата известни моста. Големият е широк около 15 m в по-широките части, дълъг почти 100 m. Състои се от три арки, като най-голямата е с височина 45 m и ширина 40 m. Малкият мост е на 200 m от големия по течението на реката – той е непроходим, дълъг 60 m, с обща височина 50 m, а само на арката – 30 m. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява понорна пещера, в която водите на Еркюприя изчезват, за да се появят отново на повърхността след 3 km.

Местността около двата моста е заета от вековни иглолистни смърчови гори. И двата моста са обезопасени и пригодени за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях. В близост до скалния феномен се намират множество пещери, но повечето от тях не са годни за посещения от туристи, понеже не са осветени и обезопасени.

В непосредствена близост до пътя и “мостовете” има две хижи – „Чудните мостове“ и „Скалните мостове“, които се стопанисват от туристическо дружество “Студенец” – гр. Чепеларе и предлагат възможност за храна и нощувка. Край пътя при паркинга пък са се разположили сергии за сувенири и бурканчета с домашна продукция – мед, сладка от горски плодове и други „планински блага“.

Виж още:

♥ Чудните мостове заснети с дрон / Wonder bridges, Bulgaria

♥ 59 – РОДОПИТЕ – Чудните Мостове

♦♦♦♦♦  ♦♦♦♦♦  ♦♦♦♦♦

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „КАМЕННИТЕ ГЪБИ“

Това са скални образувания, които се намират източно от с. Бели пласт, при самия път, свързващ Кърджали с Хасково. Обявени са за  природна забележителност със Заповед No.1427 от 13.05 1974 г., с цел опазването им. Защитената територия има площ от 3 хектара.

kamenni_gabi02

DSC_0490 6.08kamenni_gabi01_bigkamenni_gabi08_big

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————-Каменните гъби представляват хармонични скални късове с форма на естествени гъби, с розови пънчета и зеленикави гугли. Височината на пънчетата и ширината на гуглите е до 2,5 м. Изваяни са в риолитови вулканични туфи. Туфите, от които са се оформили каменните гъби, също са резултат от интензивна подводна вулканична дейност, датираща от времето на палеогена.

След оттеглянето на морето и последователното издигане на морското дъно, започнало действието на ерозията. Долният, розов пласт се оказал по-мек и по-лесно се поддавал на действието на слънцето, вятъра и дъжда. Горният, зеленикав пласт съдържа по-здрави минерали, най-вече вулканично стъкло и по-трудно се изветря. Така в продължение на хилядолетия се е оформила тази прекрасна композиция от неповторими форми и багри.

http://tourism.kardjali.bg/?pid=1,17

ЛЕГЕНДА ЗА КАМЕННИТЕ ГЪБИ

Въглищарят Радуил имал 4 дъщери – една от друга по-красиви. Живеели в крепостта Перперикон. Една слънчева утрин, нарамили ведрата и тръгнали за вода извън крепостните стени. Изведнъж, на хълма зад реката видели голяма орда от нашественици. Бегом се прибрали в крепостта. Започнала люта, но неравна битка. Хората хукнали да се спасяват кой къде завари. Много от мъжете били избити, а голяма част от жените – пленени. Сред тях били и дъщерите на Радуил.

Повели ги към водача на ордата, възседнал расов кон край близката река – да ги огледа и задели най-красивите за себе си, а останалите да продаде за робини. Щом го наближили, ярост обзела сърцата на девойките. Вкупом грабнали кой какво намери – дървета, камъни и започнали да замерят конника.

Изплашил се конят, изправил се на задните си крака и нищо неподозиращият ездач паднал на земята. Втурнали се четирите девойки към него и го разкъсали. След което потънали в близката гора.

Скоро най-близкият на водача – приятелят му Омур – се окопитил и хукнал да преследва момите. По заник слънце ги застигнал, замахнал с ятагана и отсякъл главата на първата от тях. Онемял! Щом докоснала земята, тя се превърнала мигом в каменна гъба. Замахнал и покосил другите две сестри. Същото се повторило. Изплашил се Омур, слезнал от коня, но преди да покоси главата на последното девойче, сама се превърнала в камък. Ужасен, скочил на коня и понечил да избяга, но при първата крачка се превърнал в черна скала. Хората и днес наричат самотната канара в близост до гъбите “Каратепе” .

http://tourism.kardjali.bg/?pid=5,14

Виж още: Скалните гъби до село Бели Пласт – https://www.youtube.com/watch?v=JdUSBtjT_es

Всичко дотук добре, но то не присъствува под никаква форма на мястото, а само в интернет. Няма забелязващ се от пътя знак за зази уникална природна забележителност. Само една разкривена табела, при това поставена на височина над пътя. Добре че имаше един възрастен човек , който бе разтворил чадър и малка сергийка, на която продаваше сувенири и полускъпоценни камъни, с надежда да припечели нещо от случайни посетители. Само той маркираше подхода към “Каменните гъби”. 

♦♦♦♦♦   ♦♦♦♦♦   ♦♦♦♦♦

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „КАМЕННАТА СВАТБА” – с. ЗИМЗЕЛЕН

Тази природна забележителност  се намира в землището на с. Зимзелен, на 3 кm от Кърджали, близо до асфалтиран път. Обявена за природна забележителност със Заповед № 1427/13.05.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, ДВ № 44/ 07.06.1974 г., № 132 по Държавния регистър на природните забележителности.

kamennata_svatba03_bigkamennata_svatba01_bigkamennata_svatba02_big

 

 

 

 

 

 

Изключително красива група от множество каменни пирамиди, напомняща сватбено шествие. Фигурите са разнообразни по форма и размери, като на височина са от 0,5 до над 10 m. Образуванията са вулканични туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35 млн. години.

През олигоцена днешните Източни Родопи са били дъно на море. В резултат на чести вулканични взривове, на морското дъно се образували дебели пластове вулканична пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, в които сега е оформена “Каменната сватба”. От съдържанието на различни минерали в тях  скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. Сред тях има прослойки и от други скали – варовици, конгломерати и др. Различният минерален състав на скалите определя тяхната различна здравина, а това е важно условие за моделирането на фантастичните фигури на пирамидите.

Народната фантазия е оприличила тази прекрасна природна композиция като сватбено шествие и го е свързала във вълнуваща легенда, в която доброто побеждава злото.

http://tourism.kardjali.bg/?pid=1,16

Виж още:  Легендите оживяват (Южна България) – Каменната сватба – С1, Еп14

https://www.youtube.com/watch?v=hA6pEVMfk-Q

♦♦♦♦♦  ♦♦♦♦♦  ♦♦♦♦♦

ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ „ОРЛОВИ СКАЛИ“

DSC_058904

 

 

 

Тракийското светилище се намира на около 3 км. Южно от Ардино. Този паметник на древно тракийската култура е уникален за нашата страна. Поради големия наклон на местността от различните страни височината на скалата не е еднаква. От западната страна тя е най-висока – 30 метра, от север и юг – около 25 метра, от изток – 10-12 м.

На недостъпно място в скалите са издълбани от човешката ръка 100 скални ниши (по настоящем са 97, другите три са вече разрушени) – некрополи с трапецовидна форма. Размерите на две от тях са:

I – височина – 70 см., ширина в основата 34 см., в горния край – 20 см., а в дълбочина навътре – 34 см.

II – височина – 65 см, ширина в основата – 25 см, ширина горе – 19 см, дълбочина – 30 см.

Най-много ниши – 55 се намират на западната страна. Пет-шест от тях са разрушени от атмосферните условия, а може би не са довършени. От южната страна те са 35, от северната пет, от източната, която е достъпна, има 5-6 разрушени.

При подреждането им не е спазена никаква закономерност. Древният каменоделец е използвал всяко удобно гладко място за да направи единични или група отвори в меката вулканична скала. Формата на всички е трапецовидна докато размерите им са твърде различни.

Тези ниши принадлежат според някои автори на одрисите и датират още от първото хилядолетие на новата ера. То е имало култово предназначение. В скалните ниши са били поставяни култови съдове при тържества. Някои археолози считат по намерените керамични фрагменти под скалите, че това светилище датира от V, IV в. преди новата ера.

Според професор Георги Михайлов тракийското светилище датира от 1-вото хил. преди новата ера и има култово предназначение. Той твърди, че траките изграждали своите светилища предимно на места, отличаващи се с природни особености, в които те виждали проява на божествена сила.

Вътрешните страни на много от глинените парчета, намерени около Орловите скали са обгорени. Този факт е в подкрепа на предположението, че в тези съдове траките наливали горивна течност, запалвали я и ги поставяли в специално издълбаните ниши в скалите. Този обред правели при особено тържествени случаи, примерно преди и след завършване на война и др.

Възможно е и нишите да са скални гробници-урни, където траките са поставяли праха на умрелите.

Подобни скални паметници – Безводно, Три могили, Мезек, Татул, но най-много ниши има тук. Светилището е обявено за паметник на културата.

Обявено за историческо място в природна забележителност със заповед №345/17.05.1979 год. на председателя на Комитета по опазване на природната среда, заведено под № 787 в Държавния регистър на защитените територии и Заповед № РД 552/07.05.2003 год. На МДСВ, ЗМ № 292.

http://ardino-kardjali.yes.bg/bg/?&itype=8&isubtype=16&info=40

Виж още: Тракийско светилище Орлови скалиhttps://www.youtube.com/watch?v=EVB2pXBqoGM

Скоро направен асфалтов път води към т.нар.Орлови скали. Той минава покрай поне 5 разкошни дървени беседки, в които не видяхме жив човек. Пътят навлезе в гората и стигна до  тупик  с ограда, замрежна с клони- нататък не можеше да се продължава.

Поехме вляво по стръмна пътека, наречена “Пътека на ардинската поезия” /http://urbex.bg/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/.  Виждаше се, че е правена самодейно – по дърветата, на височина на погледа, бяха поставени дървени табелки с четиристишия и името на автора. Отначало ни бе интересно и приятно, но пътеката ставаше по-стръмна, а не й се виждаше краят. Освен това, по нищо не личеше, че тази пътека води към търсените от нас “Орлови скали”. Беше вече 7,оо часа, а ние бяхме до никъде. Решихме да се връщаме, беше голямо разочарование, че няма да можем да видим прочутите скали. Обаче долу, на асфалтовия път спря кола и от нея се изсипаха компания младежи. Попитахме ги, те ни казаха, че има много кратък хоризонтален път и ще ни заведат до светилището. Махнаха препречените клони на оградата и се провряхме след тях. Пътят наистина бе хоризонален и кратък, но доста труден. Покрай пътеката, защото това де 20-30 см. широка пътека, имаше тук таме редки дървета, за да се хване човек. Съществуваше реална опасност някой да се плъзне по сипея надолу. Не бе маркирана, нито обезопасена…а тук отново бяха давани пари по европейски проекти… Слава Богу, стигнахме края – беседка, табела голяма, на която се описваше накратко светилището, и…самото светилище, загадъчно и необяснимо, въпреки многото хипотези.Слънцето залязваше и ефектът на сенките по трапецовидните ниши още повече засилваше впечатлението за голяма и неразгадана тайна на това свещено място.

 

 

 

September 14, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – БУКЕЛОН BUKELON

ssl.panoramio

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramio

The medieval castle Bukelon is situated in Sakar mountain /South Bulgaria/ near the boundary between a Republik of Turkey and Bulgaria.The city of Edirne /Odrin/Adrianopolis / is only 15 km from the castle and the visitor can see it from the ruins.Here near the castle in 378 year in the battle between the romans and the goths the imperror Valentis was killed in the battle.Here again in 14 April 1205 year in the great battle between the latin crusaders from the IV crusade headed by Emperor Baldwin/Boduen de Flander’s they was tottaly destroyed and the captured latin emperror was taken like a prisonier and after one night in this castle was taken in the capital of Tarnovo and he died there.

IMG_9299

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

ТАЙНИТЕ НА БУКЕЛОН  

Там някъде край опустялото селце, 

 Със дъхавото име Маточина, 

На хълм висок, с обрулено лице, 

Стои безмълвна и забравена руина.

Таз римска кастра, кула стражева,

С военна цел  била е построена,

Свидетел е на не една война,

Вековна старина, със памет напоена.

По времето на Готските нашествия

Адрианопол трябвало да пази.

В Четвърти век – природни бедствия,

След тях прииждат готи на талази…

Тогава в римско-готската война…

Туй място помни страховитите кланета…

Валент, ранен от вражеска стрела,

Отнесен бил във крепостта проклета.

———————————————————————————————————————————————————————

Sam Jenkins saved to Dungeons & Dragons, Fifth Edition

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

А след  катастрофалното сражение

Била тя обсадена и запалена.

В жестока смърт намерили смирение

Легионери от войска прехвалена.

Тъй тук, в една гореща лятна нощ,

В четвърти век, във римско-готската война,

На римляните страшната военна мощ,

В злокобен миг, завинаги погубена била.

За римската империя светът се срива.

Във крепостта издъхнал и Валент,

След императора – и кулата загива –

Зъл броди в руината дух левент…

Monnaie d'argent de Valens.

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————–

След нови четир века гордият Вукел

Въздигнал се отново на върха,

Когато тез земи кан Крум превзел

И съживил отново крепостта.

 

Но минали години и таз кула

Била свидетел пак на диви схватки.

От Запад рицарска войска нахлула,

Разпнали българите тук палатки –

При Букелон устроил своя стан,

Сред гъстата гора и пропаст,

На българите царят – Калоян.

Той тръгнал срещу тази напаст.

——————————————————————————————————————————————————————-

Crusades

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Константинопол паднал и тогава

Латините плячкосали града.

До днес се носи грозната им слава,

Как де що видят грабят и сквернят.

——————————————————————————————————————————————————————

Baldwin IX, Count of Flanders is crowned Emperor of Constantinople, under the name of Baldwin I of Constantinople.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издигнат бил за император Балдуин

Начело на Латинската империя.

Ала за кратко бил със този чин,

Съдбата му приготвя черна серия…

————————————————————————————————————————————————————–

Изпратил срещу него Калоян

Конната армия на куманите –

Да го примамят в неговия стан,

За да попадне в страшния капан,

В мочурищата, и на Тунджа в теснините…

Пресрещнал ги тук българинът великан.

Превърнала се в мъртва зона,

Земята пролетна около донжона

За нощ осеяна със трупове била

На кръстоносци, след жестоката война.

——————————————————————————————————————————————————————-

одрин

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Така четвърти кръстоносен поход,

Започнал с много шум и грохот,

Безславно свършил своя ход,

Погинали коне,  народ…

—————————————————————————————————————————————————————–

krystonosci(1)

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

А императорът – пленен,

Тук във затвор е настанен,

В средновековния донжон.

Така, че кулата на Букелон

Зове се още Балдуиновата кула,

Тъй както тази в Царевец се е прочула.

—————————————————————————————————————————————————————-

A long exposure image showing a meteor streaking across the night sky over the Roman castle 'Bukelon' near the village of Matochina, Bulgaria

 

 

 

 

 

 

До днес край опустялото селце

Със дъхавото име Маточина,

На хълм висок, с обрулено лице,

Стои безмълвна и забравена руина.

Таз грохнала, но вечна старина,

Със тайнствен ореол е обкръжена.

Свидетел на размирни времена

Земята тук е с кръв и памет напоена

А вятърът между стените бяга

И свири с хиляди тръби

Така, че чак душата стяга

И сякаш, че и той скърби…

—————————————————————————————————————————————————————

За сведение:

КРЕПОСТТА БУКЕЛОН ПРИ С. МАТОЧИНА, ОБЛАСТ ХАСКОВО е най-добре запазената крепост от Късното Средновековие в днешните български земи. През 1968 г. тя е обявена за паметник на културата от национално значение. Виж повече: Маточинска крепост от Уикипедия, свободната енциклопедия. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82

“Проект на стойност 243 845 евро ще покаже на цяла Европа възникването и упадъка на рицарството”  от 03.11.2007, Автор: Ефтика ГЕОРГИЕВА

“Проектът “Скални църкви и манастири” е на стойност 243 845 евро, финансиран е по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Гърция “Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в трансграничния регион”.
Бенефициент е асоциация “Интерфилмарт” – клон Кърджали, а ръководител на проекта е Николай Йотов, който е член едновременно и на Съюза на българските филмови дейци и на Съюза на архитектите в България. Задачата на гражданското сдружение е реставрацията и консервацията на средновековната крепост от XIII век край село Маточина – национален паметник на културата от 1968 г. Ще бъдат създадени филм и клип, които ще популяризират уникалното културно богатство на този край както в България, така и зад граница.
Партньори по проекта са гръцката организация за развитие ДАНЕК (Кавала). Съдействие и помощ за благоустрояване на района около историческия паметник оказва местната власт и кметът на Свиленград Георги Манолов….”

по:  http://gradat.bg/news/2007/11/03/394236_restavrirat_unikalna_krepost_krai_svilengrad/?ref=miniurl

виж още: Балдуиновата кула при с.Маточина https://www.youtube.com/watch?v=vs6nVxWr_sk

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ВЪПРЕКИ ГРЪМКИТЕ НАМЕРЕНИЯ И ПОХАРЧЕНИ СРЕДСТВА,  ДНЕС КРЕПОСТТА Е ВСЕ ТАКА ИЗОСТАВЕНА ОТ СЪДБАТА ….

DSC_0692

September 6, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – ВИЛА АРМИРА

През месец август посетихме над 50 природни и културни забележителности на България. Ще споделя някои впечатления, под различна форма, в няколко последователни поста.

Тук ви предлагам да се запознаете с ВИЛА АРМИРА – културно историческа ценност, която би следвало да бъде вписана в листата на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

ГЛЕДАЙТЕ ФИЛМА

Вила Армира – Една съживена легенда

Бих искала да поздравя колегата арх. Юлий Фърков за високо професионалната  му работа!

Припомням, че той е автор на проекта „Консервация, реставрация и експониране на антична вила Армира” край Ивайловград – първи етап – 2008-9г. и втори етап 2011г. – виж повече тук:

http://zheleva-martins.com/2015/03/31/

55a 53a

 

August 29, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици