Dezeen x MINI Living Future Urban Home Competition / Dezeen x MINI Living конкурс за бъдещето на градското жилище

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

How will we live in cities in 100 years’ time? Dezeen is teaming up with MINI Living to invite readers to design an urban home of the future.

Brief

MINI Living is a project by MINI that aims to translate one of the car brand’s key design principles – the creative use of space – into real architectural solutions for how people live, work and interact in cities. Working predominantly with small spaces, the project seeks to answer urban challenges in a way that combines the brand’s design knowledge with the spirit of experience and fun under the maxim: “big life, small footprint”.

We are looking for conceptual designs that respond to that maxim and propose innovative solutions that make the most of available space.

In addition, we are asking entrants to consider what other challenges cities could face in 100 years’ time and for their urban home concept to respond creatively to those issues as well.

We are looking for original and imaginative ideas for the future of urban living. Proposals do not need to meet any particular specification and can be for any city around the world, but submitted designs must demonstrate creative use of space and entrants will need to explain how their entry solves the issues they foresee cities will face in 100 years’ time.

Who can enter?

The competition is free to enter to anyone, from anywhere around the world, as long as they are at least 18 years old .

Professional designers, studios, non-designers, students and teams are all invited to participate.

 

Winners and prizes

A selection of the best designs will be published on Dezeen, with total prize money of £10,000 available for the top three designs – £5,000 for the winner, £3,000 for the runner up and £2,000 for third place.

 

Judges

Winners will be selected by a jury comprising:

› Marcus Fairs, Dezeen editor-in-chief

› Amy Frearson, Dezeen editor

› Oke Hauser, MINI Living creative lead

› Corinna Natter, MINI Living designer

How to enter

Contestants will need to submit their entry via this form and include the following information.

› Name of their design, which will appear on all communication and media coverage

› Description of their design, including an explanation of how it responds to the maxim “big life, small footprint” by demonstrating the creative use of space, as well as details of how the design responds to other challenges cities could face in 100 years’ time

› A hero image that presents their vision in the strongest way

› A plan, elevation and section

› Up to five additional supporting images, which could include renders, sketches, drawings, photographs of models, or any other visual material that conveys their concept

› Optionally, entrants can also submit a video file representing their design, such as a virtual fly through of a 3D model, or an animation

Entrants must read and agree to abide by the competition terms and conditions before entering.

Closing date

All entries must be received by 23:59 BST on 10 September 2018. Any entries received after this date will not be considered.

The winners will be announced in October 2018.

Intellectual property rights

Intellectual property rights for submitted designs will remain with the entrant, but by entering the competition entrants grant Dezeen and MINI rights to use the submitted images and video for the purposes of promoting the competition.

Entrants must also warrant that their entry does not in anyway infringe upon the intellectual property rights of any other person or company.

See the terms and conditions for full details.

Questions

For any enquiries relating to the competition, please email miniliving@dezeen.com.

£10,000 competition to design a home of the future

Dezeen x MINI Living Future Urban Home Competition

About Dezeen x MINI Living

info: https://www.dezeen.com/miniliving/competition/

————————————————————————————————————————————————————

Dezeen x MINI Living  конкурс за   бъдещето на   градското жилище

Как ще живеем в градовете след 100 години? Dezeen се обединява с MINI Living, за да покани читателите да проектират градски дом на бъдещето.

MINI Living е проект на MINI, който има за цел да превърне един от основните принципи на дизайна на автомобилната марка – творческото използване на космоса – в истински архитектурни решения за това как хората живеят, работят и взаимодействат в градовете. Работейки предимно с малки пространства, проектът се стреми да отговори на градските предизвикателства по начин, който съчетава дизайнерските знания на марката с духа на опита и забавлението под максимата: “голям живот, малка стъпка”.

Търсим концептуален дизайн, който отговаря на тази максима и предлага иновативни решения, които използват максимално пространството.

Освен това искаме участниците да разгледат с какви други предизвикателства могат да се сблъскат градовете след 100 години и за концепцията за градския дом да отговорят творчески и на тези въпроси.

Търсим оригинални и въображаеми идеи за бъдещето на градския живот. Предложенията не трябва да отговарят на конкретни спецификации и могат да бъдат за всеки град по света, но представените проекти трябва да демонстрират креативно използване на пространството и участниците ще трябва да обяснят как предложението им решава проблемите, пред които ще се изправият градове след 100 години ,

Кой може да участва?

Конкурсът е свободен за всички е от всички краища на света, стига участниците да са навършили 18 години.

Професионални дизайнери, бюра, не-дизайнери, студенти и екипи са поканени да участват.

Победители и награди

Изборът на най-добрите проекти ще бъде публикуван в Dezeen, като за първите три проекта са налице общо награден фонд от £ 10,000 – £ 5,000 за победителя, £ 3,000 за второ място и £ 2,000 за трето място.

Жури

Победителите ще бъдат избрани от жури, включващо:

> Маркус Феърс, главен редактор на Dezeen

> Ейми Фреърсън, редактор на Dezeen

> Оке Хаузър, MINI Living творчески лидер

> Корина Натер, дизайнер на MINI Living

Как да участвате

Състезателите ще трябва да изпратят своите проекти чрез този формуляр и да включат следната информация.

> Име на проекта, който ще се показва при всички комуникации и медийно отразяване

> Описание на проекта, включително обяснение как той отговаря на максимата “голям живот, малка стъпка”, като демонстрира творческото използване на пространството, както и подробности за това как дизайнът отговаря на други предизвикателства, пред които могат да се сблъскат градовете след 100- години

> Образ, който представя своята визия по най-силния начин

> План, кота и разрез

> До пет допълнителни поддържащи изображения, които могат да включват рендъри, скици, рисунки, фотографии на модели или друг визуален материал, който предава концепцията 

> По желание, участниците могат също така да представят видеофайлове, представляващи техния дизайн, като например виртуално представяне на 3D модел или анимация

Участниците трябва да прочетат и да се съгласят да спазват условията на конкурса преди да се включат.

Краен срок

Всички материали трябва да бъдат получени до 23:59 часа BST на 10 септември 2018 г. Всички материали, получени след тази дата, няма да бъдат взети под внимание.

Победителите ще бъдат обявени през октомври 2018 г.

Правата на интелектуална собственост

Правата върху интелектуалната собственост за подадените проекти ще останат за участника, но след като се включат участниците в конкурса, ще бъдат предоставени права на Dezeen и MINI да използват представените изображения и видеозаписи за целите на популяризирането на конкурса.

Участниците трябва също да гарантират, че тяхното участие в никакъв случай не нарушава правата на интелектуална собственост на друго лице или компания.

Вижте условията в   подробности.

въпроси

За всякакви запитвания, свързани с конкурса, моля пишете на miniliving@dezeen.com.

£ 10,000 конкурс за проектиране на дом на бъдещето

Dezeen x MINI  Living конкурс за бъдещето на градско жилище

За Dezeen x MINI Living

July 29, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ, АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

 Арх. Здравков, длъжна съм да ви напомня, че

КАФЕ СЛАДКАРНИЦА “ФЕЯ” Е ПРИЗНАТО

КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО  

Ето така изглеждаше култовата Кафе-сладкарница „Фея“ тогава, през 1998 г., когато бе регистрирана, заедно с целия жилищен комплекс „Яворов“, в  международния регистър на ДОКОМОМО /Международна организация за документиране и съхраняване на обектите на модерното движение при ЮНЕСКО/, 1998г. /виж Писмо от Изпълнителния комитет на ДОКОМОМО Интернешънъл, с което се потвърждава вписването на ж. к. ”Яворов” в международния регистър на селектираните обекти на модерното движение, подписано от генералния секретар на ДОКОМОМО Интернешънъл – Весел де Йонг на 16 юни 1998г./.

На свое заседание  НСОПК /Националният съвет за опазване на недвижимите паметници на културата/ при МК, под председателството на проф. Божидар Димитров и с подписите на 12 негови членове, взема решение за превантивна защита на ж. к. “Яворов“/ Виж Протокол от заседание на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата, от 12.07.2008г, който носи подписа на проф.Стефан Данаилов, Министър на МК/.

През миналата година, по време на Архитектурния фестивал „София – европейска столица“, от 2.10 до 12.10.2017г., Жилищният комплекс „Яворов“ бе включен като обект на културното наследство на Модернизма в България, в тематичен културен маршрут,  организиран от КАБ, САБ и Столична община . /виж плаката долу/.

 

 

Вие, архитект Здравков, като главен архитект на София, днес сте призован не само да се противопоставите на посегателствата върху тази  емблематична архитектурна ценност, но и да се разпоредите тя да бъде реставрирана в първоначалният и вид, така, както биха направили във всяка друга европейска страна.

 

 

С уважение и увереност, че ще изпълните своя професионален дълг,

д-р арх.Добрина Желева-Мартинс

 

July 12, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

НАПУСНА НИ ПРОФ. БОЖИДАР ДИМИТРОВ! ДЪЛБОК ПОКЛОН!


  

АКО НЕ БЕШЕ ПРОФЕСОР БОЖИДАР ДИМИТРОВ, ЕДВА ЛИ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА “ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАДОУСТРОЙСТВО  XIX – XX  ВЕК. ВТОРА ЧАСТ СИНХРОННИ АНАЛИЗИ”

КАТО ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ТОЙ НАПРАВИ БЕЗКОРИСТНО И ЧИСТОСЪРДЕЧНО НЕОБХОДИМОТО!

БЕШЕ ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЕЦ! СВОБОДА НА ДУШАТА МУ!

ДЪЛБОК ПОКЛОН! 

July 4, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Събития, Текстове на български

ИЗЛОЖБА СЕРГЕЙ БОРИСОВ ZEITGEIST

                             

——————————————————————————————————

Националната галерия и Фондация RuArts

с подкрепата на Art Agency Ltd.

                                                                  представят

СЕРГЕЙ БОРИСОВ

ZEITGEIST

30 юни – 22 юли 2018

Откриване: 29 юни, петък, 18:00 часа

Квадрат 500, пл. „Св. Александър Невски“♦♦

 

Zeitgeist  е философски термин, който буквално се превежда като „духът на времето“ и е най-точният начин да се опише артистичната кариера на Сергей Борисов – един от най-търсените руски фотографи от началото на  XXI век. С въвеждането на този термин във връзка с работата на Борисов се стремим да предадем разнообразието на художествения език на автора. Той никога не е бил документален фотограф и винаги е използвал различни жанрове: портрет, голо тяло, студийна и пейзажна фотография.

Борисов често е наричан „летописецът на Московските и Санкт Петербургските ъндърграунд сцени“ и „прославилият Москва и нейната бохема“.

Въпреки че в по-голямата си част са режисирани, фотографиите на Борисов са израз и метафоричнo представяне на разнообразни нагласи и емоционални състояния: от поетични и възвишени такива до иронични изражения и гротескни  сцени. Винаги индивидът – „новият човек“, „героят на времето“ – е основен интерес за Борисов. Фотографията като средство би могла да се мисли и  разбира като нивелир на различни течения в живота и културата. Ето защо това, което фотографът вижда през обектива на своята камера, е разликата между действителността и неговия вътрешен свят – тази разлика позволява на автора да заеме иронична позиция. Борисов винаги е бил свръх чувствителен спрямо процесите, които протичат в руското общество: било то към рухването на СССР („Руснаците идват“, 1985), към появата на новото „Пепси-поколение“ („Самота“, 1993) или към изгрялата селфи култура („Селфи с Путин“, 2014).

Вместо просто да документира реалността, Борисов е привлечен от симбиозните отношения между субекта и заобикалящата го среда. Удивителната способност на артиста да озаглавява творбите си с кратки имена му позволява да им предаде допълнителни значения. В „Дефиле“ (1987) и „Гласност и Перестройка“ (1986) отделният образ, обогатен със семантична конотация, придобива нова дълбочина.

Визуалният език на Сергей Борисов се отличава с използването на пейзажа – най-вече на архитектурата и панорамите на Москва – за предаване на емоционалните състояния на героите му и създаване на многослойни алюзии. Взаимоотношенията между архитектурните елементи, усложнените композиции и игривото използване на перспектива и светлина, от една страна и личности – от друга, имат разтърсващ ефект. Трябва да се отбележи, че небето представлява важна част от алтернативната рамка на Борисов, която често служи за предаване на метафорично значение.

В творби като „Изповед“ (1993) и „Маша на комина“ (2003), спиращите дъха гледки позволяват да се загатне за вътрешното състояние на  персонажите, които буквално се издигат над своята драма.

Интересът към голата фигура като въплъщение на красотата е неразделна част от визуалния език на Борисов. Тялото в неговата работа не е обект на желание – лишеното от сексапил тяло също извиква определено естетическо възприятие. Експресивната мощ на творбите на Борисов до голяма степен разчита на съчетаването на естествени и в същото време величествени пози с емблематични за конкретните периоди атрибути.

Голата фигура, изобразена в ранните творби на Борисов, го прави пионер на този жанр сред руските фотографи и до голяма степен действа като мощен символ на опозицията срещу съветската идеология. Провокативната фотографска серия на жените със символи на СССР („Ученички“, 1989), („Покажи инициатива!“, 1987), революционна за времето си, се отнася към забранените теми от съветската действителност. В по-късните творби на Борисов голата фигура символизира свободата от периода на перестройката, а в последните му творби тя служи като средство за предаване на радикален жест, изразен от модела.

Особено забележително е създаденото от Борисов легендарно „Студио 50 А“, което му служи като работно пространство от началото на 1980-те до наши дни. Там той прави по- голямата част от своите фотографии. От края на 1980-те  до първите години на новото хилядолетие, то е акумулатор и средище на московския културен живот за дипломати и ексцентрични художници и артисти, ъндърграунд музиканти и особняци, знаменитости и колекционери, които в различна степен имат своята роля в него. Кръгът от свободомислещи творчески вдъхновени хора се оформя около Борисов и неговото „Студио 50 А“.

Геният на Борисов за създаването на „икони“ на времето го прави един от най- търсените фотографи в Русия. „Залез“ от 1985 и „Акробат“ от 1993, „Па дьо дьо“ от 2016 несъмнено биха могли да се разглеждат като символи на своята епоха.

“Zeitgeist” не е ретроспективна изложба в тесния смисъл на думата, поради непрекъснатостта на творческата работа на Сергей Борисов – оставайки ангажиран със и отзивчив към действителността, той запазва своята непреклонност в задължението да я запише.

Катрин Борисов

 

Сергей Борисов е роден в Москва през 1947. През 1970 – 1980 той фотографира поп- звезди, рок и поп-групи за плакатите и обложките на албумите на „Мелодия“. През 1979 създава „Студио 50 А“- средище на бохемата от онова време. Борисов продължава да работи активно и днес, фотографиите му се излагат в музеи и галерии в Русия, Европа и САЩ.

Катрин Борисов е родена в Москва през 1978. Дипломира се във Факултета по журналистика в Московския държавен университет. От 1999 до 2001 работи като заместник-ръководител на отдел „Илюстрации“ във вестник „Известия“, от 2001 до 2009 е редактор на снимки в списания като L’Officiel, Elle, GQ и Snob, а след това и ръководител на отдел „Фотография“ в издателска къща ‘SPN – media’.  Катрин Борисов организира самостоятелни изложби на Жил Бенсимон (Петровски пасаж, Москва; Строгановски дворец, Санкт Петербург; Киев), на Сергей Борисов (Хотел „Коринтия“, Санкт Петербург), както и  различни издания на  фестивала „Мода и стил във фотографията“ (Москва, 2001, 2003) и  Фотобиенале (Москва, 2002, 2004). От 2010 е художествен директор на галерия „РуАртс“ и е курирала повече от 50 проекта.

 

 

 

 

June 27, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

CONFERENCE ARQUITECTONICS MIND, LAND AND SOCIETY 2019

  

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA

                                                                                    Av. Diagonal, 649-651, 5.2, 08028 Barcelona Tel.: +34 93 401 64 06

                                                                                        Email:  newsletter.pa@upc.edu  URL: www.arquitectonics.com

—————————————————————————————————————————————————————-

CONFERENCE ARQUITECTONICS MIND, LAND AND SOCIETY   2019:

FREEDOM TO DESIGN!

ARCHITECTURE AS A BRIDGE BETWEEN NATURE AND CULTURE

 BARCELONA MAY 29-30-31, 2019

 FIRST CALL FOR PAPERS

Supported by:  COAC. Catalan Association of Architects. UPC Research Group GIRAS. Magda Saura, Josep Muntañola 

ETSAB-UPC. Felix Solaguren. Director

Registration open first September 2018

Definitive deadline for submitting Abstracts: January 15, 2019

 

MAIN GENERAL THEORETICAL FRAME

Freedom to design, that is, freedom to people to design, built and use buildings, cities and landscapes better for them.

The conference is based upon three keys research concepts.

The first one is the SPECIFIC MODERNITY, where each design can developed the unique innovation it can produce because the specific reality in geographical and historical places where it belongs. This is a prefigurative mental dimension of architectural design as a research scenario.

The second one is THE CONVERGENCE BETWEEN DESIGN AND CULTURAL SOCIAL HISTORY that the physical dimension of architecture and planning can uncover. This is a configurative dimension of architecture analyzed by a lot of morphological digital tools to day.

The third concept is the DIALOGICAL AND CHRONOTOPICAL CRITICISM of the use of architecture and planning. This is an ethnographic and refigurative dimension of architecture and planning as a social participative process, between users, genres, cultures and identities.

These three concepts can be used aesthetically, scientifically or politically, however in any case they should be applied to architecture and planning real situations.

The nine topic of the conference can be analyzed by one by the three concepts just indicated…

PhD students, Master students and professors of PhD programs and Master programs from all disciplines and universities, are welcomed.

KEY SPEAKERS 2019 (To be confirmed in September 2019)

June 26, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Събития, Текстове на други езици

HERITAGE: A new journal on Cultural and Natural Heritage

HERITAGE: A new journal on

Cultural and Natural Heritage

HERITAGE is an international, peer-reviewed, open access journal that focuses on knowledge, conservation, interpretation and management of cultural and natural heritage, by presenting and enabling novelty and advances in sensing technologies, novel methods, best practices and policies. Therefore, HERITAGE has the ambition to become a “cultural common place”, where the scientists and experts concur in giving an answer to the significant issues affecting the Cultural and Natural Heritage, by creating a knowledge bridge between different technological and social disciplines. HERITAGE has an Editorial Board of widely recognized international leaders and this ensures a rigorous peer-review process for high quality and novel papers. We strongly recommend HERITAGE for a rapid publication of your innovative research and case studies.

All articles in Heritage (ISSN 2571-9408) are published in full open access.
For Heritage (ISSN 2571-9408), there is currently no article processing charge (APC) for articles submitted in 2018.

For more information, see the link http://www.mdpi.com/journal/heritage

June 8, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици

ИЗЛОЖБА ПОРТРЕТИ ОТ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ ИЗЛОЖБА

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ

представя

ПОРТРЕТИ ОТ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ

Колекция Боян Радев

Откриване на 31 май 2018, четвъртък, 18.00 часа

Двореца, пл. „Княз Александър І“

Тази експозиция е част от богатата сбирка българско изкуство на колекционера Боян Радев и представя един от значимите наши живописци Златю Бояджиев (1903 – 1976) чрез работата му в портретния жанр.

Портретът присъства активно в творчеството на художника още от началото на неговия път през 1930-те. Първите му модели са близките от семейството и приятелите, чиито образи оживяват върху платното с несвойствена за млад автор категоричност и зрялост на художествения възглед. От това време са подредените тук „Дамски портрет“, 1932 и „Портрет на майката на художника“, 1936 – ярък пример за качествата му на живописец, но и на психолог, който умее да улови точно характера и състоянието на своя модел. Тези работи са типични като пластичен език за ранното творчество на Златю Бояджиев, характеризиращо се с изразителен рисунък на пластичната форма и цялостно графично звучене.

Различни като подход в пластичното изпълнение са групата портрети, рисувани след 1951, когато художникът, след получения инсулт и парализата на дясната ръка, започва да рисува с лявата. Почеркът му става различен с експресивно положени къси мазки в чист цвят и със специфична динамика на четката, постигаща сложна живописна тъкан. В поредицата творби от тази голяма група се причисляват и тук експонираните портрети на Васил Стоилов, Христо Нейков, Мария Столарова, Богомил Райнов, Катя Паскалева и на други известни или непознати персонажи. В портретите от пръв поглед грабва безпогрешното „хващане“ на характера и онова присъщо за Златю Бояджиев красноречие в изначалния лаконизъм на изразните средства. Усещаме топлото приятелско отношение на художника към модела и се забавляваме с начина, по който той е интерпретиран.

Изключителен по своето внушение е неизвестният за публиката портрет на Златю Бояджиев от неговия приятел, големия български живописец  Давид Перец (1906 – 1982). Монументалното излъчване на образа сякаш не случайно естествено доминира над портретната галерия, за да припомни за мощното присъствие на Златю Бояджиев в българското изкуство на ХХ век.

Анелия Николаева


 

1  Майката на художника, 1936  The Artist’s Mother, 1936

2 Дамски портрет, 1932 Female Portrait, 1932

May 28, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии